🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

16. banijska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 24 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Naređenje Štaba 1. korpusa NOV Hrvatske od 26. decembra 1942. Štabu 7. divizije o upućivanju 16. NO brigade na sektor Krstinja - Prisjeka - Klokoč

Izvještaj Štaba 7. divizije od 26. decembra 1942. Štabu 1. korpusa NOV Hrvatske o formiranju 16. brigade i o akciji 8. brigade na putnički vlak na pruzi Sisak - Sunja

Naredba Štaba 1. korpusa NOV Hrvatske od 31. decembra 1942. o formiranju 16. NO brigade 7. divizije

Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o pristizanju Šesnaeste brigade kod Gornjeg Vakufa i o stanju na sektoru divizije

Pismo štaba Šesnaeste NO brigade od 7 veljače 1943 god. štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o sprečavanju neprijateljskog prodora dolinom Une i povlačenju kordunaških i ličkih jedinica u Bosnu

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 10 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za izvršenje smene i posedanje položaja Šesnaeste brigade Sedme banijske NOU divizije kod Martin Broda

Izvještaj načelnika štaba Sedme NOU divizije od 22 februara 1943 god. Štabu divizije o pokretu Šesnaeste brigade iz Glamoča u selo Ravno

Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6 marta 1943 god. Štabu Šesnaeste brigade Sedme NOU divizije da po izvršenoj smeni odmaršuje pravcem Ravno - Prozor - Rama

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7 marta 1943 god. Štabu Šesnaeste brigade Sedme NOU diziije da usiljenim maršem krene sa svojih položaja i prikupi se u rejonu Prozora

Izvještaj štaba Šesnaeste brigade Sedme NOU divizije od 9 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o uspostavljanju veze sa Trećom krajiškom NOU brigadom i zaposjedanju novih položaja

Izvještaj štaba Šesnaeste brigade Sedme NOU divizije od 9 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja prema Prozoru

Izvještaj štaba Sedme NOU divizije od 11 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prebacivanju Šesnaeste brigade na lijevu obalu Neretve i o pripremi napada na italijansko-četničke položaje Gradac-Sanica-Borčići-Milanove Kolibe-Glogošnica-Zelena Glava-Risovac-Obodić

Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 marta Ì943 god. Štabu Šesnaeste brigade Sedme NOU divizije da napusti zaštitničke položaje u okuci Neretve i odmaršuje u Gornju Bijelu noseći sobom zaostale ranjenike

Naređenje štaba Sedme NOU divizije od 18 marta 1943 god. štabu Šesnaeste brigade za pokret na prostoriju Idbar-Borci- Glavatičevo

Izvještaj štaba Šesnaeste brigade od 18 marta 1943 god. Štabu Sedme NOU divizije o borbi jedinica na lijevoj obali Neretve

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 22 marta 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije da uputi Sedmu krajišku NOU brigadu za pojačanje Druge proleterske divizije, a Šesnaestu hrvatsku NOU brigadu za smenu delova Prve proleterske brigade kod Uloga

Izvještaj štaba Sedme NOU divizije od 27 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu jedinica Šesnaeste brigade na položajima Strana-Ulog i o nedostatku municije u jedinicama

Izvještaj štaba Šesnaeste brigade Sedme NOU divizije od 2 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o posjedanju položaja na Rogoju i stanju u Brigadi

Izvještaj Načelnika štaba Sedme NOU divizije od 19 aprila 1943 god. Zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o zatvaranju pravca prema Trnovu i stanju u Šesnaestoj NOU brigadi

Izveštaj zamenika političkog komesara 16. hrvatske (3. banijske) brigade 7. NOU divizije od maja 1943. Centralnom komitetu KPJ o stanju u ovoj brigadi

Izvještaj Politodjela Šesnaeste NOU brigade od 3 maja 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o stanju i radu u partijskoj organizaciji brigade

Brojno stanje ljudstva i naoružanja Šesnaeste brigade Sedme NOU divizije na dan 24 juna 1943 godine

Izveštaj sekretara partijske organizacije 16. brigade od avgusta 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske

Izvještaj štaba 7. divizije od 23. avgusta 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o pristizanju u rejon Podgrmeča, stanju u jedinicama divizije i rasformiranju 16. brigade

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 13. proleterska udarna brigada Rade Končar 8. banijska udarna brigada 7. banijska divizija NOVJ Prokuplje Ranjenici u ratu 3. banijska udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu Bitka za Prozor 1943. Bitka na Neretvi Arso Jovanović Luftwaffe u Jugoslaviji 1. krajiška udarna brigada Italija u drugom svetskom ratu Glamoč 3. krajiška proleterska udarna brigada 7. krajiška udarna brigada SAD i Jugoslavija 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Komunistička partija Hrvatske Politički komesari u NOR-u 2. proleterska divizija NOVJ Gornji Vakuf 1. proleterska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Saradnja četnika sa okupatorom Operacija Schwarz Borbe u Lici 1943. Josip Broz Tito 7. SS divizija Prinz Eugen Prozor 1. proleterska udarna brigada Sisak Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Operacija Weiss Trnovo Ogulin 717. pešadijska divizija Avijacija u oslobodilačkom ratu Centralni komitet KPJ Glavni štab Hrvatske Diverzije u oslobodilačkom ratu Glavatičevo 15. kordunaška brigada (3. brigada 8. divizije) NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Vrhovni štab NOVJ 8. kordunaška divizija NOVJ Bugojno