🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

16. krajiška udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 15 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

5. 5. 1944 U Drvaru, po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, od Udarnog odreda 5. korpusa NOVJ formirana 16. krajiška udarna brigada.

3. 6. 1944 Po ulasku u Ključ 13. i 16. krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ proterale neprijatelja preko Klokotovca i s. Čađavice i nastavile gonjenje ka Mrkonjić-Gradu.

17. 8. 1944 Kod s. Oštrelja (blizu Bos. Petrovca) delovi 16. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ iz zasede napali neprijateljsku kolonu i naneli joj gubitke od 23 mrtva i 47 ranjenih vojnika.

19. 8. 1944 Delovi 16. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ napali nemačku kolonu koja se kretala od Drvara prema s. Oštrelju. Poginulo je 7 a ranjeno 15 neprijateljskih vojnika. Gubici 16. brigade: 3 ranjena borca.

24. 8. 1944 Na putu Drvar - s. Oštrelj delovi 16. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ napali nemačku kolonu i naneli joj gubitke od preko 20 mrtvih i 15 ranjenih.

31. 8. 1944 Nemačke jedinice napustile Drvar, a u njega ušla 16. krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ.

19. 9. 1944 Šesnaesta krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ razbila neprijatelja u s. G. Šeheru, gde je zarobila jednu četu domobrana, i izbila do Kaštela (u Banjoj Luci).

6. 10. 1944 Glavnina 16. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ odbila ispad ustaša iz Banje Luke ka s. Saračici i nanela im gubitke od 11 mrtvih i 15 ranjenih, a sama imala 1 mrtvog, 2 ranjena i 1 nestalog borca.

8. 10. 1944 Šesnaesta krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ napala kolonu od 700 ustaša, koja se iz Banje Luke kretala ka s. Pavlovcu i s. D. Motikama, i nanela joj gubitke od 55 mrtvih i 43 ranjena. Brigada je imala 3 mrtva, 12 ranjenih i 10 nestalih boraca.

Dokumenti

Zapovijest Štaba 16. krajiške brigade od 16. maja 1944. potčinjenim jedinicama za posjedanje položaja na liniji Rakelić - Busnovi

Zapovijest Štaba 39. NOU divizije od 25. maja 1944. štabovima 15. i 16. krajiške brigade i Zmijanjskog NOP odreda za zatvaranje pravaca od Prijedora i Banje Luke ka Sanskom Mostu i za odbranu Sokolova i Kozica od četnika

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 29. maja 1944. štabovima 16. krajiške brigade i 2. bataljona 13. krajiške brigade za posjedanje položaja Busije - Kik - Grič - Vučja poljana - Uvala

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 10. juna 1944. Štabu 39. divizije o osnovnim zadacima 16. krajiške brigade u vezi s njenim prebacivanjem na drvarski sektor

Izvještaj Štaba 16. krajiške brigade od 7. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o napadu na Crljivicu i Oštrelj

Izvještaj Štaba 16. krajiške brigade od 8. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o borbi kod Drvara

Izveštaj Politodela 39. NOU divizije od 10. avgusta 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske, i skojevske organizacije u 16. krajiškoj brigadi

Izvještaj Štaba 16. krajiške brigade od 18. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o napadu na neprijateljsku kolonu kod Oštrelja

Brojno stanje ljudstva i naoružanja 16. krajiške brigade 39. NOU divizije na dan 30. septembra 1944. godine

Pregled brojnog stanja ljudstva, naoružanja i ostale opreme 16. krajiške brigade 39. NOU divizije na dan 31. oktobra 1944. godine

Pregled brojnog stanja ljudstva, naoružanja i ostale opreme 16. krajiške brigade 39. NOU divizije na dan 31. oktobra 1944. godine

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 7. novembra 1944. Štabu 16. krajiške brigade da se s čitavim rukovodećim kadrom brigade i boračkim sastavom, prekaljenim u oslobodilačkoj borbi, stavi na raspolaganje Odjeljenju za zaštitu naroda Bosne i Hercegovine

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 7. novembra 1944. Štabu 16. krajiške brigade da se s čitavim rukovodećim kadrom brigade i boračkim sastavom, prekaljenim u oslobodilačkoj borbi, stavi na raspolaganje Odjeljenju za zaštitu naroda Bosne i Hercegovine

Naređenje Štaba 25. divizije JA od 19. marta 1945. Štabu 16. brigade za izviđanje na prostoriju Muslimanske Srnice, Biberovo Polje, Džakule

Naređenje Štaba 25. divizije JA od 20. marta 1945. Štabu 16. brigade za posjedanje položaja u rejonu Sokola

Fotografije

Povezane odrednice

25. srpska divizija NOVJ Prijedor Ključ 13. krajiška udarna brigada Centralni komitet KPJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu 15. krajiška udarna brigada 6. krajiški (zmijanjski) partizanski odred Drvar 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Bosanski Petrovac Zasede u oslobodilačkom ratu Mrkonjić Grad SKOJ Desant na Drvar Sanski Most 39. krajiška divizija NOVJ Banja Luka