🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

16. makedonski korpus NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 10. 1944 Po naređenju VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i PO za Makedoniju je od 42. i Kumanovske divizije NOVJ formirao 16. korpus NOVJ.

20. 10. 1944 GŠ NOV i PO za Makedoniju uputio direktivu štabovima 15. i 16. korpusa NOVJ: 15. korpus da oslobodi Pelagoniju i prostoriju oko Ohridskog i Prespanskog jezera, a 16. korpus da oslobodi dolinu Vardara sa gradovima Velesom (sada: Titov Veles) i Skopljem.

21. 10. 1944 Štab 16. korpusa NOVJ izdao naredbu komandama područja i mesta: da 23. oktobra otpočne mobilizacija svih sposobnih muškaraca od 18 do 35 godina; da mobilizacija traje najduže 10 dana; da se ljudstvo od 30 do 35 godina starosti upotrebi za pozadinsku službu po područjima.

26. 10. 1944 Štab 16. korpusa NOVJ izdao naredbu o načinu sprovođenja mobilizacije na svojoj teritoriji.

27. 10. 1944 Kumanovska divizija 16. korpusa NOVJ naredila: da se 1-8. makedonska NO brigada prebaci na Skopsku Crnu goru i posedne položaje s. Bulačani - s. Brodac u cilju napada na nemačke kolone i transporte na komunikaciji Skoplje-Kumanovo; da 16. makedonska NO brigada težište svojih dejstava usmeri na komunikaciju Skoplje-Kačanik, napadajući nemačke kolone i transporte i rušeći prugu i druge objekte; da 17. makedonska NO brigada i dalje dejstvuje sa bugarskom 1. armijom na krivorečkom pravcu.

19. 11. 1944 Posle petodnevnih borbi kod hidrocentrale Matka, s. Glumova, s. Grupčina, s. Kopačin-Dola i s. Larca protiv jakih snaga balista, jedinice 50. divizije NOVJ i 3. makedonske udarne brigade 42. divizije 16. korpusa NOVJ oslobodile Tetovo. Zaplenjene su velike količine oružja, municije i druga ratne opreme. Zarobljeno je ili se predalo nekoliko hiljada balista. Time je potpuno oslobođena Makedonija.

21. 11. 1944 Štab 16. korpusa NOVJ naredio Kumanovskoj diviziji NOVJ da izabere 100 delegata i uputi na konferenciju za izbor Glavnog odbora NOF-a Makedonije.

29. 11. 1944 Na području Skopske Crne gore (između Preševa i Gnjilana) Kumanovska divizija 16. korpusa NOVJ preduzela čišćenje terena od odmetnutih i razbijenih snaga balista. Ovog i narednog dana 18. makedonska brigada je vodila tešku borbu na položajima s. Lipovica - Mučibaba - s. Depci. Obostrani gubici su bili veliki.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Makedonski Brod Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Kumanovo Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 15. makedonski korpus NOVJ Kumanovska divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Tetovo Bugarska u drugom svetskom ratu 42. makedonska divizija NOVJ Bali Kombetar Veles 18. makedonska brigada 3. makedonska udarna brigada 50. makedonska divizija NOVJ Borbe u Makedoniji 1944. Ohrid 17. makedonska brigada Preševo 16. makedonska brigada