🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

16. muslimanska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 28 hronoloških zapisa, 29 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

0. 8. 1943 Odlukom PK KPJ za BiH izdvojen deo boraca - muslimana iz 6. istočnobosanske i Majevičke NOU brigade i u sastavu 17. udarne divizije NOVJ u s. G. Dragaljevcu (kod Bijeljine) formiran samostalni Muslimanski bataljon, kao jezgro buduće 16. muslimanske brigade.

21. 9. 1943 Po naređenju Štaba 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ formirana 16. muslimanska udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ, sastav: 4 bataljona.

9. 12. 1943 U Kladanj ušla 16. muslimanska udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ, posle kraće borbe protiv milicije, koja se povukla u pravcu Olova.

28. 12. 1943 U krivajskoj operaciji druga manevarska grupa 17. udarne divizije 3. korpusa NOVJ (15. majevička i 16. muslimanska udarna brigada) prešla r. Krivaju kod s. Stjepin-Hana i produžila marš u pravcu s. Željeve (na padinama pl. Konjuha) i dalje za Birač. Time se našla iza leđa jedinica nemačke 1. brdske divizije.

17. 1. 1944 Glavnina 3. udarnog korpusa NOVJ (17. udarna divizija, 19. birčanska udarna brigada 27. udarne divizije i 6 odreda) i 16. udarna divizija NOVJ otpočele napad na Tuzlu koju su branili 5. i 8. puk domobranske 3. lovačke brigade i nemačka Borbena grupa -Svare-. I pored uporne borbe, vođene do 20. januara pre podne, grad nije zauzet, jer su pristigla pojačanja: delovi domobranske 1. lovačke brigade, nemačka biciklistička jedinica iz Doboja i motorizovana kolona iz Zvornika. U borbi su poginuli politički komesar bataljona u 19. birčanskoj brigadi Stanko Menjić i zamenik političkog komesara bataljona u 16. muslimanskoj NOU brigadi Jusuf Džonlić, komandant bataljona Hamzo Hamzić i komandant Ozrenskog NOP odreda Simo Lukić, narodni heroj.

15. 3. 1944 Šesnaesta muslimanska udarna brigada, po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, izašla iz sastava 17. udarne divizije i ušla u sastav 27. udarne divizije NOVJ.

13. 4. 1944 Blizu s. Kozarevine (kod Foče) četnici Drinskog korpusa (jačine oko 800 četnika) napali i zarobili jedan deo bolnice 27. udarne divizije NOVJ. ali ga je, protivnapadom, oslobodio 1. bataljon 16. muslimanske udarne brigade. Bolnica i bataljon su imali 10 mrtvih i 70 nestalih boraca.

19. 4. 1944 Šesnaesta muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ izvršila napad na četničku posadu u s. Čelebiću (kod Foče), te posle kraće borbe zarobila 24 četnika i oslobodila selo.

5. 5. 1944 Iz Grahova, Trebinja, Bileće i Gacka četiri četničke brigade (Trebinjska, Vučedolska, Bilećka i Gatačka), sa oko dva bataljona nemačke 369. legionarske i 181. pešadijske divizije, napale 12. i 10. hercegovačku udarnu brigadu 29. udarne divizije i 16. muslimansku udarnu brigadu 27. udarne divizije NOVJ. Sutradan su, uz gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih, odbačene u polazne garnizone.

20. 7. 1944 Blizu s. Vukovića (kod Vlasenice) 16. muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ napala delove nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Zbog nedostatka municije i zbog jakog protivnapada neprijatelja, ona se posle osmočasovne borbe povukla na Crkvine. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 80 izbačenih iz stroja. Brigada je imala 4 mrtva i 26 ranjenih boraca.

0. 9. 1944 Na r. Spreči (kod Tuzle), u borbi protiv nemačkih vojnika, poginuo komandant bataljona u 16. muslimanskoj udarnoj brigadi 27, udarne divizije NOVJ Brana Marković, narodni heroj.

1. 9. 1944 Šesnaesta muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ zauzela Kladanj, a zatim gonila ustaše prema Tuzli.

14. 9. 1944 U rejonu s. Živinica (kod Tuzle) na stranu 16. muslimanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ prešlo 112 vojnika iz nemačke 13. SS divizije -Handžar-

26. 10. 1944 Šesnaesta muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ zauzela Goražde. koje su branili četnici i muslimanska fašistička milicija. Zarobljeno je 20 milicionera i zaplenjeno 20 pušaka i 2 p, mitraljeza.

5. 11. 1944 Dvadeseta romanijska udarna i 16. muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ izvršila napad na nemačko-ustašku posadu u Rogatici. Grad nije zauzet, jer je neprijatelju stiglo pojačanje od Sokolca. Neprijateljski gubici: 25 mrtvih i 35 ranjenih. Gubici brigada NOVJ: 4 mrtva, 11 ranjenih i 6 nestalih boraca.

12. 11. 1944 Šesnaesta muslimanska udarna i 20. romanijska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ ponovo izvršile napad na Rogaticu, koju su branile nemačke jedinice i ustaše. Brigade su zauzele skoro ceo grad (osim uporišta Lunja), ali zbog žilavog otpora neprijatelja morale su se povući. Neprijateljski gubici: 30 mrtvih i veći broj ranjenih. Gubici brigada NOVJ: 6 mrtvih, 10 ranjenih i 3 nestala borca.

14. 11. 1944 U rejonu s. Rankovići - s. Strmac (kod Rogatice) glavnina 16. muslimanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ, posle oštre borbe, zaustavila nemačke jedinice koje su nadirale iz Višegrada prema Rogatici. Neprijateljski gubici: 19 mrtvih, 35 ranjenih i 5 zarobljenih. Zaplenjen je 1 p. mitraljez i 5 pušaka.

15. 11. 1944 U rejonu s. Pešurića (na putu Višegrad-Rogatica) 16. muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ napala kolonu nemačke Borbene grupe -Sojerlen-, jačine oko 50 kamiona sa 500 vojnika. Posle osmočasovne borbe neprijatelj je uspeo da zadrži dostignutu liniju, jer mu je pristiglo pojačanje iz Višegrada. Gubici neprijatelja: 50 mrtvih i 75 ranjenih. Zaplenjena su 2 p. mitraljeza, 10 pušaka i 5 pištolja a uništeno je 25 kamiona i 10 tenkova. Brigada je imala 3 poginula i 22 ranjena borca.

28. 11. 1944 Između s. Semeća i s. G. Lijeske tri bataljona 16. muslimanske udarne brigade i dva bataljona 20. romanijske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ napali i razbili nemačku motorizovanu kolonu koja se kretala od Višegrada ka Rogatici. Oko 500 nemačkih vojnika je izbačeno iz stroja (od toga - 300 poginulih) a 186 motornih vozila je uništeno. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, 5 automata, 87 pušaka, 21 pištolj, 5000 metaka i dosta druge ratne opreme. Gubici brigada NOVJ: 10 mrtvih i 21 ranjen borac.

6. 12. 1944 Kod s. Semeća (na putu Višegrad-Rogatica) jedan bataljon 16. muslimanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ napao nemačku kolonu i naneo joj gubitke od 2,2 mrtva i 30 ranjenih vojnika. Uništeno je 6 kamiona. Gubici bataljona: 2 mrtva i 9 ranjenih boraca.

8. 12. 1944 16. muslimansku udarnu brigadu 27. udarne divizije NOVJ. Posle žestoke borbe 16. brigada se povukla, a četnici su ovladali linijom s. Stupin Do - Preseka - Veliki kom.

9. 12. 1944 U rejonu s. Kozadra i s. Zakoma (kod Rogatice) glavnina 16. muslimanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ napala nemačke jedinice i posle dvočasovne borbe odbacila ih preko r. Rakitnice, nanevši im gubitke od oko 160 vojnika izbačenih iz stroja.

10. 12. 1944 Na liniji s. Grbići - s. Točionik (kod Sokolca) 1000 četnika napalo 16. muslimansku udarnu brigadu 27. udarne divizije NOVJ i posle desetočasovne oštre borbe potisnuli je na liniju s. Mislovo - s. Džimrije. Brigada je sutradan izvršila protivnapad na neprijatelja, ali nije uspela da ga odbaci. Gubici neprijatelja: preko 170 izbačenih iz stroja. Brigada je imala 4 mrtva, 22 ranjena i 5 nestalih boraca. Zaplenjeno: 27 mitraljeza, 2 p. mitraljeza i 15 pušaka.

12. 12. 1944 U rejonu s. Džimrija (kod Han-Pijeska) četnici napali 16. muslimansku udarnu brigadu 27. udarne divizije NOVJ. Brigada se, posle dvočasovne oštre borbe, povukla na liniju s. Plane - s. Jelovci - Borovina. Neprijatelj je imao 50 vojnika izbačenih iz stroja. Gubici 16. brigade: 2 mrtva i 3 ranjena borca.

20. 12. 1944 Dvadeset prva istočnobosanska udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ i 16. muslimanska udarna brigada i delovi 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo jedinica 14. korpusa NOVJ, posle dvodnevne borbe zauzeli Zvornik i Drinjaču, u kojima su se branile jedinice nemačke 21. divizije -Skenderbeg- i četnici. Gubici neprijatelja: oko 200 poginulih i ranjenih i 20 zarobljenih vojnika. Gubici jedinica NOVJ: 12 poginulih i 40 ranjenih boraca: pored ostalih poginuo je zamenik komandanta 19. birčanske udarne brigade Žarko Vuković Pucar, narodni heroj.

22. 12. 1944 Šesnaesta muslimanska udarna brigada i 19. birčanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ, posle jednodnevne borbe, razbile četničku Oplenačku brigadu i zauzele s. Šekoviće (kod Vlasenice). Gubici neprijatelja: 160 izbačenih iz stroja. Zaplenjeno: 2 minobacača, 3 mitraljeza i veća količina municije. Gubici brigada NOVJ: 7 mrtvih i 17 ranjenih boraca.

25. 12. 1944 U rejonu s. Drinjače (kod Zvornika) 16. muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ napala četnike i posle jednodnevne oštre borbe nanela im gubitke od oko 130 mrtvih i 80 ranjenih. Brigada je imala 12 poginulih i 21 ranjenog borca.

27. 12. 1944 U rejonu Tuzle 38. udarna divizija NOVJ, 16. muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ i Tuzlanski NOP odred, uz sadejstvo delova 28. divizije 14, korpusa NOVJ, razbili jaku četničku grupaciju (Avalski, Mlavski, Timočki, Deligradski, Toplički, Javorški, Južnomoravski i Srpski udarni korpus). Uništena je skoro polovina te grupacije (koja je imala oko 8000 četnika) a njeni ostaci su se povukli dolinom r. Spreče ka pl. Ozrenu.

Dokumenti

Zapovijest Štaba Šesnaeste muslimanske NOU brigade od 7 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama o napadu na Kladanj

Zapovijest Štaba Šesnaeste muslimanske brigade od 9 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Kladanj

Izvještaj Štaba Šesnaeste Muslimanske brigade Sedamnaeste NOU divizije cd 11 januara 1944 Štabu Trećeg korpusa NOVJ o rasporedu jedinica i situaciji u dolini Spreče

Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 29 januara 1944 Štabu Šesnaeste muslimanske brigade za izviđanje prema cestama Zvornik - Bijeljina i Zvornik - Lopare

Avizo naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 30 januara 1944 Štabu Šesnaeste muslimanske brigade za pokret prema Posavini i Gradačcu

Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 1. februara 1944. Štabu Šesnaeste muslimanske brigade za upućivanje novomobilisanog ljudstva i pripremu za pokret

Zapovijest Štaba Šesnaeste muslimanske NOU brigade od 17. marta 1944. potčinjenim jedinicama za prebacivanje sa prostora Zakoma - Dumanjići na prostor Ustiprača - Goražde

Zapovijest Štaba Šesnaeste muslimanske NOU brigade od 25. marta 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoru Ustikolina - Goražde

Zapovijest Štaba 16. muslimanske brigade od 2. aprila 1944. potčinjenim jedinicama za čišćenje neprijateljskih snaga na sektoru Goražda

Zapovijest Štaba 16. muslimanske brigade od 3. aprila 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoru Hranjen - Ustikolina - Foča

Zapovijest Štaba 16. muslimanske brigade od 5 aprila 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i zatvaranje pravca Goražde - Foča i za raspored novih vojnih rukovodilaca pristiglih iz 2. krajiške brigade

Zapovijest Štaba 16. muslimanske brigade od 22. aprila 1944. potčinjenim jedinicama za likvidaciju četnika na prostoru Pejkovići - Mazoče

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. aprila 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da se 16. muslimanska NOU brigade prebaci u rejon Pive i da će kasnije ući u sastav 17. NOU divizije

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. maja 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da je 16. muslimanska NOU brigada pošla da se na prostoru selo Miljevina - planina Jahorina poveže sa svojom 27. NOU divizijom

Obavještenje Štaba 29. divizije od 9. maja 1944. načelniku Štaba 27. divizije o naređenju Štaba 3. korpusa NOVJ da se sa 16. muslimansko m brigadom i 4. bataljonom 2. krajiške brigade prebaci na sektor Sokolovića

Obavještenje načelnika Štaba 27. NOU divizije od 10. maja 1944. Štabu 29. divizije o stanju i namjeri 16. muslimanske brigade da i dalje ostane na sektoru Gacka

Zapovijest Štaba 16. muslimanske brigade od 14. maja 1944. potčinjenim jedinicama za dejstvo na prostoru sjeverno od Gacka

Obavještenje načelnika Štaba 27. NOU divizije od 15. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o boravku 16. muslimanske brigade i 4. bataljona 2. krajiške brigade na sektoru Ravno - Čemerno

Obavještenje Štaba 29. divizije od 31. maja 1944. štabu 16. muslimanske brigade o naređenju Štaba 2. korpusa NOVJ da Brigada uđe u sastav 17. divizije

Naređenje Štaba 16. muslimanske NOU brigade od 1. juna 1944. za predislokaciju jedinica i pripremu bataljonskih komandi za referisanje u Štabu brigade

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 5 juna 1944 god. Štabu Pete udarne divizije za postavljanje Šesnaeste muslimanske NOU brigade na sektor Pljevlja - Tara

Naređenje Štaba 16. muslimanske brigade od 18. juna 1944. potčinjenim jedinicama za nov razmještaj brigade

Izveštaj pomoćnika političkog komesara 16. muslimanske brigade 27. NOU divizije od 31. jula 1944. Centralnom komitetu KPJ i Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o moralno-političkom stanju i radu partijske organizacije od 1. marta do 31. jula

Zapovijest Štaba 16. muslimanske brigade od 31. avgusta 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Kladanj

Zapovijest Štaba 16. muslimanske NOU brigade od 8. septembra 1944. potčinjenim jedinicama da ovladaju dolinom rijeke Spreče i zatvore pravac Zvornik - Tuzla

Zapovijest Štaba 16. muslimanske NOU brigade od 22. septembra 1944. za upućivanje četa u sastav novotorm i ranog 3. bataljona i za razmještaj jedinica u rejonu Tuzle

Izveštaj pomoćnika političkog komesara 16. muslimanske brigade 27. NOU divizije od 12. oktobra 1944. Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije u Brigadi

Zapovijest Štaba 16. muslimanske NOU brigade od 22. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Rogaticu

Naređenje Štaba 27. NOU divizije od 23. oktobra 1944. štabovima 16. muslimanske i 20. romanijske brigade da nastave dejstva na području Rogatice

Fotografije

Povezane odrednice

3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 13. SS divizija Handžar Saradnja četnika sa okupatorom Tuzla Narodni heroji Jugoslavije 19. birčanska udarna brigada Četnička golgota 20. romanijska udarna brigada Bolnice u oslobodilačkom ratu Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 21. SS divizija Skenderbeg Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 2. krajiška udarna brigada Doboj 7. SS divizija Prinz Eugen Operacija Snežna oluja Operacija Kugelblitz 181. pešadijska divizija 1. lovački zdrug (NDH) Kozara u oslobodilačkom ratu Živinice Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Vlasenica Četnici u drugom svetskom ratu 28. slavonska divizija NOVJ 27. istočnobosanska divizija NOVJ Foča Han Pjesak Trebinje 10. hercegovačka udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Napad NOVJ na Vlasenicu juna 1943. 369. legionarska divizija (vražja) Bilećka četnička brigada Gradačac Ozrenski partizanski odred (Bosna) Olovo Južnomoravski korpus JVuO Vučedolska četnička brigada 3. lovački zdrug (NDH) 1. brdska divizija Vermahta Druga neprijateljska ofanziva 16. vojvođanska divizija NOVJ Pljevlja Bileća SKOJ 38. istočnobosanska divizija NOVJ Goražde Lopare 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Gacko 17. istočnobosanska divizija NOVJ 15. majevička udarna brigada Bitka za Tuzlu decembra 1944. Sokolac 14. srpski korpus NOVJ Borbe u Hercegovini 1944. 2. udarni korpus NOVJ Bosansko Grahovo Mlavski korpus JVuO Centralni komitet KPJ Toplički korpus JVuO Bijeljina Zvornik 5. krajiška udarna divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Borbe u Hrvatskoj 1944. 29. hercegovačka divizija NOVJ Druga tuzlanska operacija NOVJ Timočki korpus JVuO Borbe u Crnoj Gori 1944. Drinski korpus JVuO Vrhovni štab NOVJ