🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

17. krajiška udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 20 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

14. 5. 1944 U s. Uzdolu (kod Prozora), naredbom Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, od Ramskog NOP odreda formirana 17. krajiška udarna brigada 10. divizije NOVJ.

27. 6. 1944 Peta krajiška, 14. srednjobosanska udarna brigada 11. udarne divizije i 17. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ napali na Derventu. Oni su vodili ulične borbe ali, zbog dolaska pojačanja iz Doboja i s. Bos. Broda, grad nisu zauzeli. Derventu su branili dva bataljona iz domobranskog 4. lovačkog puka, delovi 1. bataljona iz domobranske 6. posadne brigade i jedna artiljerijska baterija (svega oko 1500 vojnika). Gubici neprijatelja: 24 mrtva, 9 ranjenih i 44 nestala, a gubici jedinica NOVJ 19 mrtvih, 45 ranjenih i 20 nestalih.

25. 10. 1944 Kod s. Rame (na pruzi Konjic-Mostar) delovi 17. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ minom srušili nemački teretni voz i uništili lokomotivu i 3 vagona. Neprijateljski gubici: 11 mrtvih i 17 ranjenih vojnika.

3. 11. 1944 Delovi 17. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ zauzeli ž. st. Lisičiće (na pruzi Mostar-Sarajevo) koju su branili domobrani. Poginulo 13 i zarobljeno 14 domobrana. Zaplenjeno: 2 p. mitraljeza, 1 automat, 15 pušaka, 2 pištolja i 3000 metaka.

7. 11. 1944 Sedamnaesta krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ, posle osmočasovne borbe, odbila ispad 900 nemačkih vojnika, ustaša i domobrana iz Ostrošca, Konjica i s. Bradine ka s. Višnjevićima, s. Lisovinama, s. Bukovlju i istog dana zauzela ž. st. Podorašac. Neprijateljski gubici: 10 mrtvih, 19 ranjenih i 11 zarobljenih vojnika. Gubici 17. brigade, 4 mrtva i 2 ranjena borca. Zaplenjeno: 1 p. mitraljez, 1 automat, 8 pušaka, 4000 metaka i druga oprema.

27. 11. 1944 Sedamnaesta krajiška udarna brigada 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbila ispad delova nemačke 369. legionarske divizije i domobranske 2. brigade iz Konjica, Ostrošca i s. Rame prema Prozoru, nanevši im gubitke od 19 mrtvih, 7 ranjenih i 1 zarobljenog vojnika i zaplenivši 1 minobacač, 12 pušaka i 2000 metaka. Brigada je imala 7 mrtvih i 11 ranjenih boraca.

22. 12. 1944 Sedamnaesta krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ odbila ispade 800 nemačkih vojnika i ustaša Iz s. Rame ka Prozoru i nanela im gubitke od 10 mrtvih i 16 ranjenih vojnika, a sama imala 1 poginulog i 4 ranjena borca.

24. 12. 1944 Kod s. Gradca (na pruzi Sarajevo-Konjic) delovi 17. krajiške udarne brigade 10. udarne divizije NOVJ minom srušili neprijateljski transportni voz i zatim napali vojnike u vozu. U oštroj borbi neprijatelju su naneti gubici od oko 180 poginulih i 95 ranjenih vojnika. Oštećena je lokomotiva i 3 vagona, a 4 vagona su uništena. Brigada je imala 1 poginulog i 1 ranjenog borca.

7. 3. 1945 Naredbom Štaba 5. udarnog korpusa JA rasformiran Grahovsko-peuljski NOF odred a njegovim ljudstvom popunjena 1. brigada 3. divizije KNOJ-a i 17. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije JA.

Dokumenti

Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 17. krajiške brigade 10. NOU divizije Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o moralno-političkom stanju u Brigadi

Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 7 februara 1944 god. štabovima bataljona za napad na Bučje i Jakovce

Naredba Štaba 5. korpusa NOVJ od 28. aprila 1944. o postavljanju vojnih rukovodilaca i o proglašenju Udarnog i Ramskog NOP odreda za 16. i 17. krajišku NOU brigadu

Izvještaj Štaba 10. divizije od 6. maja 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o formiranju 17. krajiške brigade i povlačenju dva bataljona 9. krajiške brigade na prostor Gornjeg Vakufa

Izveštaj Politodela 10. NOU divizije od 17. juna 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije, političkom i kulturno-prosvetnom radu u 17. brigadi

Izvještaj Štaba 17. krajiške brigade od 3. septembra 1944. štabu 10. NOU divizije o dejstvima u avgustu na sektoru Konjic - Ivan-Sedlo

Izvještaj Štaba 17. krajiške brigade od 5. septembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o rušenju na komunikaciji Raštelica - Konjic i o napadu na Ivan-Sedlo i Bradinu

Izvještaj Štaba 17. krajiške brigade od 17. oktobra 1944. Štabu 10. NOU divizije o borbi kod Repovaca

Naređenje Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 6. novembra 1944. štabovima 2. i 9. gorske pukovnije za izvođenje poduhvata Buljina protiv 17. krajiške NOU brigade u rejonu Ostrošca

Izvještaj Štaba 17. krajiške brigade od 9. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o napadu na Podorašac

Izvještaj Štaba 17. krajiške brigade od 9. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o napadu na Podorašac

Naređenje 2. gorskog zdruga od 26. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na 17. krajišku NOU brigade na prostoriji Kruščica - Bare - Jasenik

Izvještaj Štaba 17. krajiške brigade od 29. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na sektoru Bradina - Konjic - Prozor

Izvještaj Štaba 17. krajiške brigade od 29. novembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na sektoru Bradina - Konjic - Prozor

Izvještaj Štaba 17. krajiške brigade od 27. decembra 1944. Štabu 10. NOU divizije o aktivnosti na komunikaciji Prozor - Ostrožac - Konjic

Naređenje Štaba Sedme crnogorske Omladinske brigade Budo Tomović od 29 decembra 1944 god. Štabu Trećeg bataljona za prebacivanje u selo Kurikuće

Naređenje Štaba 17. udarne brigade 28. NOU divizije od 3. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica da se održe bataljonski, četni i vodni sastanci povodom nepravilnih postupaka boraca i starešina prema narodu i organima vlasti

Mesečni izveštaj političkog komesara 17. udarne brigade od 6. januara 1945. političkom komesaru 28. NOU divizije o vojno-političkoj situaciji i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

Izvještaj Štaba 17. krajiške brigade od 26. februara 1945. Štabu 10. NOU divizije o dejstvima na desnoj obali Neretve na odsjeku Rama - Konjic

Mesečni izveštaj političkog komesara 17. udarne brigade od 5. februara 1945. političkom komesaru 28. NOU divizije o stanju i radu u jedinicama i na terenu

Fotografije

Povezane odrednice

14. srednjobosanska udarna brigada Borbe u Crnoj Gori 1944. Sarajevo Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu SKOJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 2. gorski zdrug (NDH) Derventa Bosansko Grahovo Prozor Borbe u Hercegovini 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. 9. krajiška udarna brigada Simo Šolaja Centralni komitet KPJ Gornji Vakuf 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 28. slavonska divizija NOVJ Omladina u ratu 369. legionarska divizija (vražja) Mostar Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Konjic Doboj Borbe u Sloveniji 1945. 11. krajiška divizija NOVJ Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) Politički komesari u NOR-u 10. krajiška divizija NOVJ 7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović Borbe u Bosni i Hercegovini 1944.