🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

17. majevička udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 16 hronoloških zapisa, 14 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

10. 10. 1943 U s. Živinicama (kod Tuzle), po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ, u čiji su sastav ušli: 2. krajiška udarna, 17. majevička i 18. hrvatska (bosanska) brigada i Birčanski i Romanijski NOP odred. (Formirana je kao 3. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ, a od 17. oktobra nosi naziv: 27. udarna divizija NOVJ.)

10. 10. 1943 Po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, u sastavu 27. udarne divizije NOVJ formirana 17. majevička NOU brigada, sastava: 3 bataljona.

18. 12. 1943 Jedinice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ napale neprijateljske posade u Varešu i Brezi. Posle kraće borbe protiv mesne milicije, koja se povukla ka Olovu, 17. majevička udarna brigada je zauzela Vareš. Druga krajiška NOU brigada i Romanijski NOP odred su upali u Brezu i zauzeli rudnik i električnu centralu, ali su u zoru morali obustaviti napad zbog žilavog otpora delova nemačke 369, legionarske divizije. Poginuo je veći broj i zarobljeno je 11 legionara, dok su jedinice NOVJ imale 22 mrtva i ranjena.

28. 2. 1944 Na prostoriji s. Zakomo - s. Bereg (kod Rogatice) 17. majevička udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ vodila četvoročasovnu borbu protiv ustaša i četnika, nanevši im gubitke od oko 30 mrtvih. Brigada je imala 4 mrtva i 6 ranjenih boraca.

6. 3. 1944 U s. Brđanima (kod Bijeljine), odlukom VŠ NOV i POJ, od 17. majevičke i 18. hrvatske brigade, Majevičkog, Tuzlanskog i Posavsko-trebavskog NOP odreda formirana 38. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ. [Po drugim podacima ta je divizija formirana 10. marta.]

0. 4. 1944 U Drinskom polju (kod Bijeljine), u borbi protiv četnika, poginuo komandant 17. majevičke NOU brigade Veljko Lukić, narodni heroj.

16. 5. 1944 Štab 3. udarnog korpusa NOVJ uputio na pl. Majevicu 16. udarnu diviziju i Štab 38. udarne divizije NOVJ, sa 17. majevičkom udarnom brigadom, radi pomoći 36. udarnoj diviziji NOVJ koja se na prostoriji Lopare-Tuzla nalazila u teškom položaju zbog pritiska jakih neprijateljskih snaga.

19. 6. 1944 Dvadeseta romanijska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ i 17. majevička udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ napale Srebrenicu koju su branili 22. i 24. ustaški bataljon i ustaška milicija. Napad nije uspeo zbog premorenosti jedinica i zbog slabe pripreme i organizacije napada. Pretrpljeni su osetni gubici. Među poginulima nalazio se i zamenik komandanta 20. romanijske brigade Mihajlo Bjelaković, narodni heroj.

26. 6. 1944 Tri čete 17. majevičke udarne brigade 38. udarne divizije NOVJ napale zelenokadrovce i ustaše u s. Drinjači (kod Zvornika), ali je nisu zauzele.

19. 9. 1944 U Tuzli, od jednog bataljona 17. majevičke udarne brigade, jednog bataljona 18. istočnobasanske (hrvatske) brigade i jednog bataljona Tuzlanskog NOP odreda, formirana 21. istočnobosanska udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ.

14. 10. 1944 U rejonu s. Tobuta (kod Tuzle) 17. majevička udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ razbila četnike i nanela im gubitke od 16 mrtvih i 17 zarobljenih. Zaplenjeno 5 pušaka i 7.500 metaka.

25. 10. 1944 Na liniji s. Bogutovo Selo - s. Ugljevik - s Zabrđe (kod Bijeljine) 17. majevička udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ razbila četničku brigadu i odbacila je prema Semberiji, nanevši joj gubitke od 7 mrtvih i 12 ranjenih (a čama imala 2 njena borca).

9. 11. 1944 Na odseku s. Snagovo - s. Križevići 17. majevička udarna brigada 38. udarne divivizije NOVJ odbacila delove nemačke 1. brdske divizije i četnike (jačine oko 2000 vojnika) koji su pokušali da se probiju u Tuzlu. Neprijatelj je imao 35 mrtvih i oko 40 ranjenih vojnika, a jedinice NOVJ - 12 mrtvih, 18 ranjenih i 20 nestalih boraca.

10. 12. 1944 Glavnina 17. majevičke udarne brigade i Tuzlanski NOP odred 38. uđaine divizije NOVJ zauzeli Puračić. Poginulo je 30, ranjeno 25 i zarobljeno 8 ustaša. Zaplenjeno je 50 pušaka. Gubici jedinica 38. divizije: 1 ranjen borac.

11. 12. 1944 Glavnina 17. majevičke udarne brigade 38. udarne divizije NOVJ napala četnike u s. Požarnici (kod Tuzle) i nanela im gubitke od 27 mrtvih, 15 ranjenih i 6 zarobljenih. Brigada je imala 1 mrtvog i 1 ranjenog borca.

11. 12. 1944 Oko 300 četnika napalo G. Tuzlu, koju su branili delovi 17. majevičke udarne brigade 38. udarne divizije NOVJ. Četnici su razbijeni i odbačeni prema s. Busiji uz gubitke od 8 mrtvih i 11 ranjenih. Brigada je imala 2 mrtva i 2 ranjena borca.

Dokumenti

Naređenje Štaba 38. NOU divizije od 29. maja 1944. Štabu 17. majevičke brigade za prikupljanje i odmor na prostoru Bijelopolje - Kaštijelj - Javor - Raševo - Bunarić i za sakupljanje hrane

Dvomesečni izveštaj zamenika političkog komesara 17. majevičke brigade 38. NOU divizije od 1. juna 1944. Centralnom komitetu KPJ i Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o organizacionom stanju i radu partijske organizacije

Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 14. juna 1944. Štabu 38. NOU divizije o borbama Brigade u rejonu Lopara

Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 26. juna 1944. Štabu 38. NOU divizije o borbama u rejonu Srebrenice

Mesečni izveštaj zamenika političkog komesara 17. majevičke brigade 38. NOU divizije od 1. jula 1944. Centralnom komitetu KPJ i Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o radu partijske organizacije u brigade

Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara. 17. majevičke brigade 38. NOU divizije od 4. avgusta 1944. Centralnom komitetu KPJ i Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o organizacionom stanju i radu partijske organizacije

Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 15. septembra 1944. štabu 38. NOU divizije o aktivnosti u prvoj polovini septembra

Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 29. septembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o dejstvima u drugoj polovini septembra

Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 11. oktobra 1944. Štabu 17. majevičke i 21. istočnobosanske brigade za napad na četnike na prostoru Priboj - Zlo Selo i zatvaranje komunikacije Celić - Tuzla

Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 17. majevičke udarne brigade 38. NOU divizije od 4. novembra 1944. Centralnom komitetu KPJ o moralno-političkom i organizacionom stanju u Brigadi

Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 16. novembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o dejstvima na sektoru Zvornika

Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 16. novembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o dejstvima na sektoru Zvornika

Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 15. decembra 1944. štabu 38. NOU divizije o dejstvima na prostoru Puračić - Tuzla - Požarnica

Izvještaj Štaba 17. majevičke brigade od 28. decembra 1944. štabu 38. NOU divizije o četničkim gubicima i o plijenu za vrijeme proteklih borbi kod Tuzle

Fotografije

Povezane odrednice

20. romanijska udarna brigada Politički komesari u NOR-u Lopare Živinice Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Bijeljina 36. vojvođanska divizija NOVJ 18. hrvatska (istočnobosanska) udarna brigada Tuzla 369. legionarska divizija (vražja) 16. vojvođanska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Bitka za Tuzlu decembra 1944. 3. udarna divizija NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Olovo Srebrenica Priboj Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 27. istočnobosanska divizija NOVJ 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Četnička golgota Saradnja četnika sa okupatorom 38. istočnobosanska divizija NOVJ Centralni komitet KPJ Romanijski partizanski odred Zvornik 1. brdska divizija Vermahta Križevci 2. krajiška udarna brigada