🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

17. makedonska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 10. 1944 U rejonu s. Zegnjane (blizu Kumanova), po naređenju VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i POza Makedoniju je, od 16, 17. i 18. makedonske NO brigade, formirao Kumanovsku diviziju NOVJ.

0. 10. 1944 U s. Žegnjanima (kod Kumanova) formirana 17. makedonska NO brigada.

7. 10. 1944 Na krivorečkom pravcu otpočela zajednička dejstva bugarske 1. armije i 17. i 18. makedonske brigade Kumanovske divizije NOVJ protiv delova nemačke U. vazduhoplovno-poljske divizije.

8. 10. 1944 Posle dvodnevnih borbi protiv delova nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije, jačine do bataljona, bugarska 2. pešadijska divizija oslobodila Krivu Palanku. Na grad je napadao 9. pešadijski puk, dok su ostale snage divizije vršile obuhvat sa severa i juga. Za to vreme 17. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ napadala je nemačke transporte i obezbeđenja na komunikaciji Kumanovo - Kriva Palanka, a 18. makedonska NO brigada na komunikaciji Kumanovo-Preševo.

9. 10. 1944 Na putu Kumanovo - Kriva Palanka 17. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ napala nemačke delove, uništila nekoliko kamiona i nanela neprijatelju dosta gubitaka.

12. 10. 1944 U dvodnevnim akcijama na komunikaciji Kumanovo - Kriva Palanka 17. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ uništila nekoliko nemačkih vozila i vodila borbu protiv nemačkih obezbedujućih delova kod s. Oraha i Straže.

14. 10. 1944 Na Milutinskom ridu (na komunikaciji Kumanovo - Kriva Palanka) nemačke snage napale 4. bataljon 17. makedonske NO brigade. Bataljon je uspeo da odbije neprijatelja, nanevši mu gubitke od 13 mrtvih, i da zadrži položaje.

16. 10. 1944 U rejonu s. Umin-Dola (na komunikaciji Skoplje-Kumanovo) minerska grupa 17. makedonske NO brigade porušila put i prugu na 8 mesta, pa je saobraćaj bio prekinut više časova.

22. 10. 1944 U smislu dopunske zapovesti Komande bugarske 1. armije, jedinice 1, i 2. pešadijske divizije, uz podršku artiljerije i avijacije, otpočele napad na stracinske položaje, kojima je trebalo ovladati sledećeg dana a potom izbiti na r. Pčinju i stvoriti uslove za nastupanje ka Kumanovu. Najžešće borbe je vodio 1. pešadijski puk 1. pešadijske divizije na položajima Gustino brdo - Zdravči kamen - Uši - Grob - Nepci, gde je bio okružen, bez vatrene veze s ostalim jedinicama. Ostale jedinice 1. i 2. pešadijske divizije, delom svojih snaga, uspele su da obuhvate stracinske položaje i da posle četvorodnevnih oštrih borbi protiv delova nemačke 11. vazduhoplovno-poljske i 22. pešadijske divizije ovladaju tim položajima, s kojih su se nemačke snage pravovremeno izvukle ka r. Pčinji i Kumanovu, gde su organizovale odbranu. Za to vreme 17. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ napadala je neprijatelja na komunikaciji Stracin-Kumanovo.

27. 10. 1944 Kumanovska divizija 16. korpusa NOVJ naredila: da se 1-8. makedonska NO brigada prebaci na Skopsku Crnu goru i posedne položaje s. Bulačani - s. Brodac u cilju napada na nemačke kolone i transporte na komunikaciji Skoplje-Kumanovo; da 16. makedonska NO brigada težište svojih dejstava usmeri na komunikaciju Skoplje-Kačanik, napadajući nemačke kolone i transporte i rušeći prugu i druge objekte; da 17. makedonska NO brigada i dalje dejstvuje sa bugarskom 1. armijom na krivorečkom pravcu.

4. 11. 1944 U rejonu s. Bratoselca, s. Reljana, s. G. Sopota i s. Zuinca (kod Preševa) 17. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ vodila sedmočasovnu borbu protiv nemačkih snaga koje su težile da je odbace s komunikacije i da se izvuku za Kumanovo. Ne uspevši u tome, neprijatelj se povukao za Preševo.

5. 11. 1944 Posle sedmodnevnih borbi u rejonu r. Pčinja - pl. Rujen delovi nemačke 11. vazduhoplovno-poljske i 22. pešadijske divizije povukli se ka Kumanovu, gde su organizovali odbranu. Bugarska 1. armija (1, 2. i 11. pešadijska divizija i 2. konjička brigada) i 17. i 18. makedonska brigada Kumancvske divizije NOVJ ovladale su rejonom istočnije i severni je od Kumanova i pl. Rujena.

6. 11. 1944 U s. Žuincu (blizu Preševa) 17. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ i delovi iz sastava otečestvenofrontovske bugarske 1. armije napali balističke snage i odbacile ih ka Preševu. Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih.

11. 11. 1944 Sedamnaesta i 16. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ, jedinice Kumanovskog vojnog područja i delovi 1. divizije bugarske 1. armije oslobodili Kumanovo.

20. 12. 1944 U rejonu s. Desivojca (na Skopskoj Crnoj gori) 2. bataljon 17. makedonske NO brigade, posle vrlo teške noćne borbe protiv snaga balista, uz osetne gubitke, povukao se s položaja.

20. 12. 1944 U rejonu s. Vručevaea i s. Ogušta (blizu Gn.jilana) iznenada napale jake snage balista dva bataljon i 8. makedonske NO brigade i dva bataljona 17. makedonske NO brigade. Posle teške noćne borbe bataljoni su se povukli za Gnjilane.

23. 12. 1944 Na jedinice 8. i 17. makedonske NO brigade i jedan bataljon 5. kosovsko-metohijske NO brigade u Gnjilanu napale jake snage balista i manji broj četnika. Posle tročasovnih uličnih borbi balisti su proterani iz grada. Goneći neprijatelja jedinice NOVJ oslobodile su sela Mališevo i Silovce.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Makedonski Brod Kumanovska divizija NOVJ 2. pešadijska divizija (Bugarska) 16. makedonska brigada 22. pešadijska divizija Kriva Palanka 16. makedonski korpus NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu 1. pešadijska divizija (Bugarska) Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Avijacija u oslobodilačkom ratu Otečestveni front Bugarske Borbe na Kosovu i Metohiji 18. makedonska brigada 5. kosovsko-metohijska brigada 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Bali Kombetar 181. pešadijska divizija Preševo 8. makedonska brigada Svetozar Vukmanović Tempo Četnici u drugom svetskom ratu Kumanovo Luftwaffe u Jugoslaviji Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Makedoniji 1944. Vrhovni štab NOVJ