🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

17. makedonska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 10. 1944 U rejonu s. Zegnjane (blizu Kumanova), po naređenju VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i POza Makedoniju je, od 16, 17. i 18. makedonske NO brigade, formirao Kumanovsku diviziju NOVJ.

0. 10. 1944 U s. Žegnjanima (kod Kumanova) formirana 17. makedonska NO brigada.

7. 10. 1944 Na krivorečkom pravcu otpočela zajednička dejstva bugarske 1. armije i 17. i 18. makedonske brigade Kumanovske divizije NOVJ protiv delova nemačke U. vazduhoplovno-poljske divizije.

8. 10. 1944 Posle dvodnevnih borbi protiv delova nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije, jačine do bataljona, bugarska 2. pešadijska divizija oslobodila Krivu Palanku. Na grad je napadao 9. pešadijski puk, dok su ostale snage divizije vršile obuhvat sa severa i juga. Za to vreme 17. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ napadala je nemačke transporte i obezbeđenja na komunikaciji Kumanovo - Kriva Palanka, a 18. makedonska NO brigada na komunikaciji Kumanovo-Preševo.

9. 10. 1944 Na putu Kumanovo - Kriva Palanka 17. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ napala nemačke delove, uništila nekoliko kamiona i nanela neprijatelju dosta gubitaka.

12. 10. 1944 U dvodnevnim akcijama na komunikaciji Kumanovo - Kriva Palanka 17. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ uništila nekoliko nemačkih vozila i vodila borbu protiv nemačkih obezbedujućih delova kod s. Oraha i Straže.

14. 10. 1944 Na Milutinskom ridu (na komunikaciji Kumanovo - Kriva Palanka) nemačke snage napale 4. bataljon 17. makedonske NO brigade. Bataljon je uspeo da odbije neprijatelja, nanevši mu gubitke od 13 mrtvih, i da zadrži položaje.

16. 10. 1944 U rejonu s. Umin-Dola (na komunikaciji Skoplje-Kumanovo) minerska grupa 17. makedonske NO brigade porušila put i prugu na 8 mesta, pa je saobraćaj bio prekinut više časova.

22. 10. 1944 U smislu dopunske zapovesti Komande bugarske 1. armije, jedinice 1, i 2. pešadijske divizije, uz podršku artiljerije i avijacije, otpočele napad na stracinske položaje, kojima je trebalo ovladati sledećeg dana a potom izbiti na r. Pčinju i stvoriti uslove za nastupanje ka Kumanovu. Najžešće borbe je vodio 1. pešadijski puk 1. pešadijske divizije na položajima Gustino brdo - Zdravči kamen - Uši - Grob - Nepci, gde je bio okružen, bez vatrene veze s ostalim jedinicama. Ostale jedinice 1. i 2. pešadijske divizije, delom svojih snaga, uspele su da obuhvate stracinske položaje i da posle četvorodnevnih oštrih borbi protiv delova nemačke 11. vazduhoplovno-poljske i 22. pešadijske divizije ovladaju tim položajima, s kojih su se nemačke snage pravovremeno izvukle ka r. Pčinji i Kumanovu, gde su organizovale odbranu. Za to vreme 17. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ napadala je neprijatelja na komunikaciji Stracin-Kumanovo.

27. 10. 1944 Kumanovska divizija 16. korpusa NOVJ naredila: da se 1-8. makedonska NO brigada prebaci na Skopsku Crnu goru i posedne položaje s. Bulačani - s. Brodac u cilju napada na nemačke kolone i transporte na komunikaciji Skoplje-Kumanovo; da 16. makedonska NO brigada težište svojih dejstava usmeri na komunikaciju Skoplje-Kačanik, napadajući nemačke kolone i transporte i rušeći prugu i druge objekte; da 17. makedonska NO brigada i dalje dejstvuje sa bugarskom 1. armijom na krivorečkom pravcu.

4. 11. 1944 U rejonu s. Bratoselca, s. Reljana, s. G. Sopota i s. Zuinca (kod Preševa) 17. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ vodila sedmočasovnu borbu protiv nemačkih snaga koje su težile da je odbace s komunikacije i da se izvuku za Kumanovo. Ne uspevši u tome, neprijatelj se povukao za Preševo.

5. 11. 1944 Posle sedmodnevnih borbi u rejonu r. Pčinja - pl. Rujen delovi nemačke 11. vazduhoplovno-poljske i 22. pešadijske divizije povukli se ka Kumanovu, gde su organizovali odbranu. Bugarska 1. armija (1, 2. i 11. pešadijska divizija i 2. konjička brigada) i 17. i 18. makedonska brigada Kumancvske divizije NOVJ ovladale su rejonom istočnije i severni je od Kumanova i pl. Rujena.

6. 11. 1944 U s. Žuincu (blizu Preševa) 17. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ i delovi iz sastava otečestvenofrontovske bugarske 1. armije napali balističke snage i odbacile ih ka Preševu. Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih.

11. 11. 1944 Sedamnaesta i 16. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ, jedinice Kumanovskog vojnog područja i delovi 1. divizije bugarske 1. armije oslobodili Kumanovo.

20. 12. 1944 U rejonu s. Desivojca (na Skopskoj Crnoj gori) 2. bataljon 17. makedonske NO brigade, posle vrlo teške noćne borbe protiv snaga balista, uz osetne gubitke, povukao se s položaja.

20. 12. 1944 U rejonu s. Vručevaea i s. Ogušta (blizu Gn.jilana) iznenada napale jake snage balista dva bataljon i 8. makedonske NO brigade i dva bataljona 17. makedonske NO brigade. Posle teške noćne borbe bataljoni su se povukli za Gnjilane.

23. 12. 1944 Na jedinice 8. i 17. makedonske NO brigade i jedan bataljon 5. kosovsko-metohijske NO brigade u Gnjilanu napale jake snage balista i manji broj četnika. Posle tročasovnih uličnih borbi balisti su proterani iz grada. Goneći neprijatelja jedinice NOVJ oslobodile su sela Mališevo i Silovce.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Bugarska u drugom svetskom ratu Bali Kombetar Svetozar Vukmanović Tempo 5. kosovsko-metohijska brigada 1. pešadijska divizija (Bugarska) 181. pešadijska divizija Borbe na Kosovu i Metohiji Kumanovo Otečestveni front Bugarske Kumanovska divizija NOVJ Luftwaffe u Jugoslaviji 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta 22. pešadijska divizija Četnici u drugom svetskom ratu 2. pešadijska divizija (Bugarska) Avijacija u oslobodilačkom ratu Kriva Palanka 16. makedonski korpus NOVJ Preševo Borbe u Makedoniji 1944. Makedonski Brod 16. makedonska brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Vrhovni štab NOVJ Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) 18. makedonska brigada 8. makedonska brigada