🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

17. slavonska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 41 hronoloških zapisa, 110 dokumenata i 7 fotografija.

Događaji

30. 12. 1942 U rejonu Voćina, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 1. bataljona Kalničkog NOP odreda, jednog bataljona Moslavačkog NOP odreda i jednog bataljona 1. slavonskog NOP odreda formirana 17. hrvatska NO brigada.

30. 12. 1942 Po naređenju VŠ NOV i POJ, od 12, 16. i 17. hrvatske NO brigade formirana 4. (slavonska) divizija NOVJ (kasnije: 12. divizija NOVJ).

19. 2. 1943 U s. Velikoj Pisanici (kod Bjelovara) jedinice 12. i 17. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ napale domobransku posadu i uništile ž. st., ali, zbog pristiglih pojačanja, selo nisu zauzele. Poginulo je 11, ranjeno 17 i nestalo 17 domobrana, dok su jedinice 4. divizije imale 4 mrtva i 24 ranjena.

19. 3. 1943 U napadu na s. Kutjevo (kod Slav. Požege) 17. brigada 4 (slavonske) divizije NOVJ zarobila 21 domobrana.

8. 4. 1943 Jedinice 12. i 17. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ zauzele s. Bučje (kod Slav. Požege). Poginula su 42, a ranjeno je 60 domobrana iz 4. brdske brigade, dok su jedinice NOVJ imale 16 mrtvih i 24 ranjena.

16. 4. 1943 Kod s. Šušnjara (blizu Slav. Požege) 12. i 17. brigada 4. divizije NOVJ razbile domobransku Slavonsku brigadu. Poginulo je preko 100, a zarobljeno 583 domobrana i 10 oficira, dok su jedinice 4. divizije NOVJ imale 2 mrtva i 7 ranjenih.

9. 5. 1943 Posle dvodnevnih borbi 16. i 17. brigada 12. divizije NOVJ razbile 1. bataljon domobranske 1. brdske brigade i zauzele s. Voćin (kod Daruvara). Istovremeno su 12. i 18. brigada odbile napade ustaško-nemačkih pojačanja iz s. Slatine i s. Đulaveca, Poginulo je 40, ranjeno 33 i zarobljeno 126 domobrana i 4 oficira. Jedinice 12. divizije imale su 53 mrtva i 165 ranjenih.

22. 5. 1943 U s. Končanici (kod Daruvara) jedinice 17. brigade 10. divizije NOVJ napale posadu i ubile 2, a ranile 3 ustaše, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 1 ranjenog.

24. 5. 1943 Jedinice 17. brigade 10. divizije NOVJ minirale prugu Daruvar-Đulavec i napale i oštetile nemački oklopni voz. Poginulo je 7 vojnika iz nemačke 187. rezervne divizije.

27. 5. 1943 U rejonu s. Vučjaka i Ljutoča (na pl. Papuku), po naređenju VŠ NOV i POJ, od 17. i 21. brigade NOV i PO Hrvatske formirana 10. slavonska divizija (kasnije 28. divizija) 1. slavonskog korpusa NOVJ.

31. 5. 1943 Sela Čaglin, Ljeskovicu i Darkovac (kod Slav. Požege) zauzele 12. brigada 12. divizije NOVJ i 17. brigada 10. divizije NOVJ, te zarobile 206 domobrana i 3 oficira, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 5 ranjenih.

0. 6. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku od 17. maja preimenovane brigade 8. divizije NOVJ: 4. udarna u 1. brigadu; 5. udarna u 2. brigadu i 15. udarna u 3. brigadu.

4. 6. 1943 U Našicama jedinice 12. brigade 12. divizije NOVJ napale domobranski 4. inžinjerijski bataljon. Istovremeno je 17. brigada 10. divizije NOVJ odbila tri ustaška bataljona upućena kao pojačanje iz Osijeka. Poginulo je 57 i zarobljeno 190 domobrana, dok su 12. i 17. brigada imale 16 mrtvih i 24 ranjena.

13. 6. 1943 Jedinice 17. brigade 10. divizije NOVJ zauzele s. Sirač (kod Daruvara) a za to vreme 21. brigada odbila neprijateljska pojačanja iz Pakraca. Poginulo je 57, ranjeno 55 i zarobljeno 85 vojnika domobranske 4. brdske brigade, dok su jedinice 10, divizije imale 27 mrtvih i 63 ranjena. Tom prilikom je poginula Persa Bosanac, desetar 1. čete 2. bataljona 17. brigade, narodni heroj.

0. 7. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku 17. brigada 10. divizije NOVJ dobila naziv udarna.

0. 7. 1943 Kod ž. st. Rajić (na pruzi Novska-Okučani) jedinice 17. brigade 10. divizije NOVJ uništile teretni voz od 24 vagona-cisterne.

3. 7. 1943 Jedinice 17. brigade 10. divizije NOVJ porušile prugu Banova Jaruga - Lipak u dužini od 10 km i pokidale tt linije.

9. 7. 1943 Na slobodnu teritoriju Slavonije (pl. Psunj, pl. Papuk i Požeška kotlina) napali de lovi nemačke 187. rezervne divizje, 1. i 4. brigade domobranske 1. brdske divizije 1. domobranskog 4, 5. brdskog i 6. puka i jedan ustaški bataljon. Da bi izbegao udar nadmoćnih snaga, Štab 2. hrvatvskog korpusa NOVJ, sa Štabom 10. divizije NOVJ i 17. udarnom brigadom, prebacio se 16. jula preko r. Save, odakle je, posle jakih borbi u rejonu sela Crkveni Bok i Ivanski Bok, nastavio pokret u Baniju. U Slavoniji je ostala 21. brigada, koja je do 20. jula vodila manje borbe, ali je veštim manevrom i brzim pokretima izbegla uništenje.

22. 8. 1943 Jedinice 17. udarne brigade 10. divizije NOVJ odbile napad nemačkih vojnika na s. Veliku i odbacile ih ka Slav. Požegi uz gubitke od 1 mrtvog i 10 ranjenih. Brigada je imala 4 mrtva i 13 ranjenih.

26. 8. 1943 Jedinice 17. udarne i 21. brigade 10. divizije NOVJ izvršile napad na nemačke policijske snage u s. Drenju, s. Drenjskom Slatniku, s. Mandićevi u i s. Pridvorju (kod Đakova). Poginulo je 27, ranjeno 4 i nestalo 7 neprijateljskih vojnika, dok su jedinice 10. divizije imale 4 mrtva i 5 ranjenih.

28. 8. 1943 U rejonu s. Podgorača (kod Našica) 1. bataljon 17. udarne brigade 10. divizije NOVJ napao ustaške i nemačke policijske jedinice. Poginuli su 3 ustaše i 10 nemačkih vojnika, a ranjeno je 6 i nestalo 5 nemačkih vojnika.

12. 9. 1943 U s. Hercegovcu (kod Garešnice) jedinice 17. udarne i 21. brigade 10. divizije NOVJ napale domobransku posadu, te ubile 1, ranile 7 i zarobile 160 domobrana i 3 oficira 3. bataljona domobranskog 1. brdskog puka, uz sopstvene gubitke od 3 mrtva i 10 ranjenih.

14. 9. 1943 U s. Popovači (kod Kutine) 17. udarnoj brigadi 10. divizije NOVJ predao se bez borbe 3. bataljon domobranskog 5. brdskog puka.

28. 9. 1943 Varaždinske Toplice zauzela NO brigada -Braće Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske posle dvodnevne borbe protiv eskadrona domobranskog 1. konjičkog puka i oko 150 nemačkih policajaca i žandarma. Istovremeno su 17. udarna brigada 10. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred odbili pokušaj ustaša da iz Ludbrega i Varaždina priteknu u pomoć napadnutoj posadi. Poginulo je 30, a zarobljeno 166 neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 3 mrtva i 21 ranjenog.

3. 10. 1943 Ludbreg zauzela 17. udarna brigada 10. divizije NOVJ pošto je slomila otpor 2. bataljona domobranskog 2. regrutnog puka i čete nemačkih vojnika. Zarobljeno je oko 400 neprijateljskih vojnika i 12 oficira dok je poginulo i ranjeno oko 70. Brigada je imala 11 mrtvih i 38 ranjenih. Istovremeno je NO brigada -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske u teškim borbama protiv delova Pavelićeve gardijske brigade, koji su, podržavani avijacijom, pošli iz Varaždina u pomoć napadnutoj posadi, pretrpela gubitke od 03 mrtva, 20 ranjenih i 10 nestalih.

17. 10. 1943 Domobransko uporište Ivanec (kod Varaždina) zauzela NO brigada -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i zarobila 66 domobrana, 30 žandarma i 1 oficira. Istovremeno je 17. udarna brigada 28. divizije NOVJ odbila pojačanja upućena iz Varaždina, nanevši im gubitke od 2 mrtva i 5 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena.

22. 10. 1943 Jedinice 17. udarne brigade 28. divizije NOVJ otpočele napad na ustaško-nemačku posadu u Zlataru. Posle trodnevne borbe mesto je zauzeto, a neprijatelj se povukao u s. Oroslavlje i s. Beđekovčinu uz gubitke od preko 40 mrtvih i 44 zarobljena. Brigada je imala 6 mrtvih i 18 ranjenih.

23. 1. 1944 Jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ, posle 36 časova borbe, uništile skoro ceo 6. ustaški bataljon i zauzele s. Caglin (kod Slav. Požege). Zaplenjeno 5 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 130 pušaka i 1 top. Uništeno 8 teretnih vagona i 14 vagona slame.

23. 1. 1944 Jedinice 4. bataljona 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ i 2. bataljona Osječkog NOP odreda zauzele s. Poreč (kod Slav. Požege) koje je branilo 160 nemačkih vojnika.

19. 2. 1944 Kod s. Vrbove (blizu Nove Gradiške) jedinice 2. bataljona 17. udarne brigade 28. udarne divizije i 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ porušile prugu Beograd-Zagreb na 16 mesta i time onemogućile saobraćaj za 24 časa.

9. 3. 1944 Kod s. Pivnice (blizu Virovitice) jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napale nemačku kolonu jačine 200 vojnika, razbile je i prinudile na povlačenje u pravcu s. Suhopolja.

18. 3. 1944 Kod s. Pivnice (blizu Virovitice) delovi 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napali motorizovanu nemačku kolonu, ali je ova uspela da se probije u pravcu s. Suhopolja. Uništena su joj 3 kamiona.

20. 3. 1944 Između s. Pčelica i s. Popelane (kod Virovitice) jedinice Brodsko NO brigade, u sadejstvu sa delovima 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napale kolonu nemačke 1. brdske divizije i nanele joj gubitke od 39 mrtvih i isto toliko zarobljenih vojnika.

11. 5. 1944 Jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napale ustaško uporište u s. Hercegovcu (kod Daruvara), ali zbog jakog otpora neprijatelja, potpomognutog avijacijom, napad nije uspeo.

5. 7. 1944 Jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napale Ludbreg, u kome se branilo oko 750 ustaša. Posle vrlo oštre borbe uz vlastite gubitke od 99 mrtvih i 66 nestalih boraca, one su se povukle. Poginuo je i komandant 3. bataljona 17. NOU brigade Mojica Birta Zec, narodni heroj.

20. 8. 1944 Kod s. Lonje (blizu Kostajnice) jedinice 17. udarne brigade i Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ izvršile prebacivanje žita preko komunikacije Beograd-Zagreb i r. Save u Baniju.

5. 9. 1944 Između Novske i Okučana jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ porušile železničku prugu Beograd-Zagreb na 180 mesta.

21. 10. 1944 Kod Umke, u borbi protiv nemačkih snaga koji su se probijali od Avale, 1. bataljon 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ ubio oko 130 nemačkih vojnika, a zaplenio 6 p. mitraljeza, 3 automata, 25 pušaka, 10 pištolja, 12.500 metaka i dosta druge opreme. Bataljon je imao 2 mrtva i 3 ranjena borca.

8. 11. 1944 Kod Banje Koviljače oko 100 nemačkih vojnika prešli na desnu obalu r. Drine i napali 2. bataljon 17. brigade 28. udarne divizije NOVJ. Posle dvočasovne borbe neprijatelj je odbačen preko Drine. Bataljon je imao 33 mrtva, 20 ranjenih i 4 nestala borca. Gubici neprijatelja nisu poznati.

28. 11. 1944 Kod Koviljače, prihvaćena od delova 38. divizije NOVJ, 28. udarna divizija NOVJ (bez 17. brigade) otpočela trodnevni prelaz preko r. Drine u istočnu Bosnu.

15. 12. 1944 Kod s. Badovinaca i s. Balatuna (između Bijeljine i Bogatića) 17. udarna divizija i 17. udarna brigada 28. udarne divizije Južne operativne grupe NOVJ otpočele prebacivanje preko r. Drine u istočnu Bosnu (a završile do 17. decembra).

Dokumenti

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 7 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Voćina

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 7 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama oko Voćina

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 7 siječnja 1943 gcd. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o zapljeni neprijateljskih tenkova kod Voćina

Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 7 siječnja 1943 god. Štabu Šesnaeste NO brigade o sadejstvu sa Sedamnaestom NO brigadom u toku borbe za Voćin

Pismo Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 7 siječnja 1943 god. Štabu Sedamnaeste NO brigade o štednji municije i o razvoju borbe za Voćin

Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 9 siječnja 1943 god. Štabu Šesnaeste i Sedamnaeste NO brigade o preduzimanju novog napada na neprijateljske položaje u Voćinu

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 12 januara 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o rezultatima borbe za Voćin

Izveštaj zamenika političkog komesara 17. slavonske brigade 4. NO divizije od 13. januara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije

Zapovijest Štaba Sedamnaeste NO brigade od 22 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Rajić i komunikaciju Beograd - Zagreb

Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 25 siječnja 1943 god. Štabu Sedamnaeste NO brigade za rušenje komunikacije Beograd - Zagreb

Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 28 siječnja 1943 god. štabovima Dvanaeste NOU i Sedamnaeste NO brigade da opkole i unište neprijatelja na području Lipik - Bijela Stijena

Izveštaj političkog komesara 17. slavonske brigade od 31. januara 1943. političkom komesaru 4. NOU divizije o političkom radu

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 31 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o rezultatima napada na komunikaciju Beograd - Zagreb

Zapovijest Štaba Sedamnaeste NO brigade Hrvatske od 31 siječnja 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Pakrac

Izveštaj zamenika političkog komesara 17. slavonske brigade 4. NO divizije od februara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju i radu partijske organizacije

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Garešnicu

Izvještaj štaba Sedamnaeste NO brigade od 4 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Pakrac

Izveštaj političkog komesara 17. slavonske brigade od 10. februara 1943. Štabu 4. NO divizije o političkom radu

Izvještaj štaba Sedamnaeste NO brigade od 10 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Pakrac i borbi kod Donjeg Caglića

Zapovijest štaba Sedamnaeste NO brigade od 11 veljače 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Viroviticu i Spišić Bukovicu

Izvještaj štaba Sedamnaeste NO brigade od 13 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Viroviticu

Izveštaj zamenika političkog komesara 17. slavonske brigade 4. NO divizije od 20. februara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju i radu partijske organizacije

Izvještaj štaba Sedamnaeste NO brigade od 21 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Veliku Pisanicu

Izvještaj štaba Sedamnaeste NO brigade od 25 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Viroviticu, Veliku Pisanicu i Garešnicu

Izveštaj političkog komesara 17. slavonske brigade od 27. februara 1943. političkom komesaru 4. NO divizije o moralno-političkom stanju

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 5 ožujka 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Male Trnovitice i Pavlovca

Izveštaj zamenika političkog komesara 17. slavonske brigade 4. NO divizije od 13 marta 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o moralno-političkom stanju i partijsko-političkom radu

Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 13 ožujka 1943 god. Operativnom štabu Šesnaeste i Sedamnaeste NO brigade da spriječi prodor neprijatelja na Ravnu Goru

Izveštaj političkog komesara 17. slavonske brigade od 16. marta 1943. političkom komesaru 4. NO divizije o političkom radu u toj brigadi

Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 8 travnja 1943 god. o napadu Sedamnaeste NO brigade na Buč

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 9 travnja 1943 god. o akcijama Kalničkog NOP odreda i napadu Sedamnaeste NO brigade na Buč

Izveštaj partijskog sekretara 17. slavonske brigade 4. NO divizije od 11. aprila 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju u partijskoj organizaciji

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 11 travnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Kutjevo

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 11 travnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama u toku neprijateljske ofanzive

Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 12 travnja 1943 god. Dvanaestoj NOU i Sedamnaestoj NO brigade da opkole i unište neprijatelja koji nastupa od Slavonske Požege

Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 15 travnja 1943 god. Štabu Sedamnaeste brigade za napad na Slavonski zdrug

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 15 travnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama na Bučju i Budićima

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 17 travnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbi kod Kamenskih Šušnjara

Izveštaj političkog komesara 17. slavonske brigade od 25. aprila 1943. političkom komesaru 4. NOU divizije o moralno-političkom stanju i političkom radu

Izveštaj partijskog sekretara 17. slavonske brigade 4. NO divizije od 2. maja 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije

Zapovijest Štaba Sedamnaeste NO brigade od 7 svibnja 1943 god. za napad na Voćin

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 14 svibnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Voćin

Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 23 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Sedamnaeste NO brigade na Končanicu

Naređenje Štaba Sedamnaeste NO brigade od 24 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na vlak na pruzi Daruvar - Đulavec

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Sedamnaeste NO brigade na Končanicu

Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 24 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Sedamnaeste NO brigade na Končanicu

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 25 svibnja 1943 god. Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na oklopni vlak na pruzi Daruvar - Đulavec

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Sedamnaeste NO brigade na oklopni vlak između želj. postaja Bastaji i Đulavec

Naređenje Štaba Desete divizije NOV i PO Hrvatske od 31 svibnja 1943 god. Štabu Sedamnaeste NO brigade za uništenje željezničke pruge Našice - Slavonska Požega

Uputstvo političkog komesara 17. brigade 10. slavonske NO divizije od 1. juna 1943. političkim komesarima bataljona o organizaciji političkih kurseva

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 1 lipnja 1943 god. Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Kutjevo

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 1 lipnja 1943 god. Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Čaglin

Naređenje Štaba Sedamnaeste NO brigade od 1 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za rušenje željezničke pruge Pleternica - Našice

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 3 lipnja 1943 god. Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Kutjevo i Čaglin

Zapovijest Štaba Sedamnaeste NO brigade od 3 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Našice

Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 6 lipnja 1943 god. o napadu Dvanaeste NOU brigade na Našice i napadu dijelova Sedamnaeste NO brigade na Našičku Breznicu

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 8 lipnja 1943 god. Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o obezbjeđenju napada na Našice

Zapovijest Štaba Sedamnaeste NO brigade od 11 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Sirač

Izveštaj partijskog sekretara 17. hrvatske brigade 10. slavonske NO divizije od 12. juna 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 13 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o toku borbe za Sirač

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 13 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOVi PO Hrvatske o toku borbe za Sirač

Naređenje Štaba Sedamnaeste NO brigade od 13 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama da unište neprijatelja u Siraču

Izvještaj Sedamnaeste NO brigade od 14 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Sirač

Izveštaj političkog komesara 17. hrvatske NO brigade od 27. juna 1943. političkom komesaru 10. slavonske NOU divizije o moralno političkom stanju u toj brigadi i o aktivnosti na terenu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1 srpnja 1943 god. o pokretu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske iz Bilo Gore u pravcu Kalnika, prikupljanju Sedamnaeste NO brigade u području Pakraca i borbama sjeverozapadno od Gospića

Zapovijest Štaba Sedamnaeste NO brigade od 3 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za rušenje komunikacija Lipik - Banova Jaruga

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4 srpnja 1943 god. o napadu dijelova Dvanaeste NOU brigade na Virje i dijelova Sedamnaeste NO brigade na vlak kod željezničke stanice Rajić i o nastavljanju akcije, ustaškodomobranskih jedinica sjeverozapadno od Gospića

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 7 srpnja 1943 god. Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na komunikacije Beograd - Zagreb i Lipik - Banova Jaruga

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 22 srpnja 1943 god. Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o borbi kod Mrkoplja

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 22 srpnja 1943 god. Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o borbi na Ilijinoj Gredi

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 kolovoza 1943 god. o povratku Sedamnaeste NOU brigade sa Banije u Slavoniju i napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na Božjakovinu i Novsku

Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 25 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Drenjski Slatnik i Drenje

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 12 rujna 1943 god. Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Hercegovac

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade NOV i PO Hrvatske Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Hercegovac

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12 rujna 1943 god. o napadu Sedamnaeste NOU brigade na Hercegovac i prikupljanju dijelova Osme NO divizije u okolini Primišlja

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13 rujna 1943 god. o napadu dijelova Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar na Draganiće i Ozalj i napadu Sedamnaeste NOU brigade na Hercegovac

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14 rujna 1943 god. o napadu Sedamnaeste NOU brigade na Hercegovac i Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar na Ozalj

Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 21 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Zlatar

Naređenje Štaba Dvadeset osme divizije od 23 listopada 1943 god. o pohvali boraca i rukovodilaca Sedamnaeste NOU brigade za herojsko držanje prilikom napada na Zlatar

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23 listopada 1943 god. o napadu Sedamnaeste NOU brigade na Zlatar i stanju na području Zadar - Knin - Imotski

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 5 listopada 1943 god. Štabu Desete divizije o napadu na Ludbreg

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6 listopada 1943 god. o napadu Sedamnaeste NOU brigade na Ludbreg i borbama kod Čačinaca, Ogulina, Gospića i kod Benkovca

Izveštaj Štaba Sedamnaeste brigade od 26 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije NOV i POJ - Goriške o napadu na nemački automobil kod Ročinja

Obavještenje Štaba Šeste bosanske NOU brigade od 28 oktobra 1943 god. Štabu Sedamnaeste brigade o situaciji na području Mokrog

Izveštaj Štaba Sedamnaeste slovenačke brigade od 28 oktobra 1943 god. Operativnom štabu za zapadnu Sloveniju o akcijama i stanju brigade

Izveštaj Štaba Sedamnaeste slovenačke NO brigade od 30 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije - Goriške o akcijama i opštoj situaciji u brigadi

Izveštaj Štaba Drugog bataljona Sedamnaeste slovenačke NO brigade od 30 oktobra 1943 god. Štabu brigade o napadu na nemački automobil kod Ročinja

Izveštaj Štaba Sedamnaeste slovenačke NO brigade od 2 novembra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije - Goriške o napadu na nemačke automobile kod Ročinja i Doblarja

Izveštaj Štaba Sedamnaeste slovenačke NO brigade od 9 novembra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije - Goriške o napadu na Ločnik

Izveštaj Štaba Sedamnaeste slovenačke NO brigade od 16 novembra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije o napadu na neprijateljska uporišta Št. Peter (Ob Nadiži) i Prelesje

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 30 studenog 1943 god. Štabu Dvadeset osme divizije o rezultatima borbi na liniji Čazma - Novoselec-Križ - Ivanić Grad

Uputstvo političkog komesara 27. divizije NOV i PO Slovenije od 5. decembra 1943. partijskim komitetima 17. i 18. SNOU brigade za rad partijskih organizacija posle nemačke ofanzive krajem novembra 1943. godine

Uputstvo zamenika političkog komesara 27. divizije od 15. decembra 1943. brigadnim komitetima 17. i 18. brigade

Izveštaj Štaba Sedamnaeste slovenačke NO brigade Simon Gre-gorčič od 17 decembra 1943 Štabu Dvadeset sedme (Goriške) divizije NOV i PO Jugoslavije o borbi na sektoru Slavče-Podpoznik

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 11 siječnja 1944 god. Štabu Dvadeset osme divizije o prelasku brigade iz Turopolja u Podravinu

Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU brigade Dvadeset osme NOU divizije od 25 februara 1944 god. potčinjenim bataljonima za diverziju na željezničkim prugama Beograd - Zagreb i Banova Jaruga - Pakrac

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 26 februara 1944 god. Štabu Dvadeset osme divizije o borbi na željezničkoj pruzi Lipik - Banova Jaruga

Izveštaj partijskog sekretara 2. bataljona 17. brigade 28. divizije od 12. aprila 1944. partijskom sekretaru brigade o političkom stanju jedinice posle borbi na sektoru Podravske Slatine

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 13. maja 1944. Štabu Dvadeset osme divizije o napadu na neprijateljsku posadu u Hercegovcu

Izvještaj Štaba Sedamnaeste brigade od 19. juna 1944. Štabu Dvadeset osme NOU divizije o borbama s neprijateljem koji je pošao u pomoć napadnutoj posadi u Velikom Grđevcu

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Prvi maj u oslobodilačkom ratu 21. slavonska udarna brigada Bitka za Srbiju Hrvatsko domobranstvo Varaždinske Toplice Kalnički partizanski odred Avijacija u oslobodilačkom ratu 1. brdska divizija Vermahta Partizanke Virovitica 187. rezervna divizija Zadar Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u 17. slovenska (1. soška) brigada Simon Gregorčič Borbe u Hrvatskoj 1944. Komunistička partija Hrvatske Borbe u Sloveniji 1943. Borbe u Lici 1943. Popovača Ogulin Borbe u Slavoniji 1943. 4. gorski zdrug (NDH) Novska Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1944. 12. slavonska proleterska udarna brigada Kozara u oslobodilačkom ratu Slavonska Požega Udarna brigada Braća Radić Borbe u Hrvatskoj 1943. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Podravska Slatina Voćin Borbe u Slavoniji 1944. Sisak Umka Zagreb 28. slavonska divizija NOVJ 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Ludbreg Osijek Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 6. slavonski korpus NOVJ 12. slavonska divizija NOVJ Lipik Žene u ratu 8. kordunaška divizija NOVJ Varaždin Nova Gradiška Gospić 1. gorski zdrug (NDH) Pavelićeva gardijska brigada 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Našice Narodni heroji Jugoslavije Završne operacije u Jugoslaviji Podgorač Garešnica Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Luftwaffe u Jugoslaviji Pleternica Bijeljina Goriška divizija Hrvatska Kostajnica Diverzije u oslobodilačkom ratu Kutjevo Borbe u Hrvatskoj 1942. Pakrac Beograd Ozalj Daruvar 10. krajiška divizija NOVJ