🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

17. srpska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

2. 6. 1944 Kod s. Mejane (blizu Kuršumlije) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 17. srpsku NO brigadu. Ona je ušla u sastav 24. divizije NOVJ.

10. 6. 1944 U Pustoj reci GŠ NOV i PO za Srbiju, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 11, 13, 15. i 17. srpske NO brigade formirao 24. diviziju NOVJ. (Nazivana je i 4. srpskom divizijom NOVJ.)

29. 7. 1944 Na položaju između s. Klajića i s. Grgurovca (kod Lebana) 15. i 17. srpska brigada 24. divizije NOVJ opkolile utvrđeni bugarski bataljon i vod nemačkih vojnika. U borbi vođenoj 24 časa neprijatelj je uspeo da se probije ka Lebanu uz osetne gubitke. Poginulo je preko 200 neprijateljskih vojnika i oficira, više ih je ranjeno a 34 su zarobljena. Gubici 24. divizije: 7 mrtvih i 12 ranjenih boraca. Zaplenjeno je: 8 mitraljeza, 12 p. mitraljeza, oko 120 pušaka, municija i drugi materijal.

7. 8. 1944 Kod s. Retkocera (blizu Lebana) završene dvodnevne borbe 17. srpske brigade 24. divizije NOVJ i bugarske partizanske brigade -Georgi Dimitrov- protiv oko 2000 četnika. Četnici su odbacili bugarsku partizansku brigadu, a zatim i 17. srpsku brigadu 24. divizije NOVJ, koja je u borbama pretrpela gubitke od oko 60 mrtvih i zarobljenih.

11. 8. 1944 Na prostoriji s. Prekopčelica - s. Geglja - s. Štulac 15. i 17. srpska brigada 24. vojvođanske NOU brigade iz zasede ubili 15 domobrana.

18. 8. 1944 Jedinice 24. divizije NOVJ (11, 13. i 15. srpska brigada, bez 17. srpske brigade) napale utvrđeno Lebane. Grad su branili jedan ojačani bataljon bugarske 27. pešadijske divizije i 120 nemačkih policajaca. Napad je trajao sve do 23 časa 20. avgusta, kad je grad oslobođen. Za vreme borbe nemački vojnici i pripadnici SDS iz Leskovca, sa 10 kamiona i 6 tenkova, pritekli su u pomoć napadnutoj posadi, te se ona, pod njihovom zaštitom, probila ka Leskovcu. Neprijatelj je imao 72 mrtva, 30 zarobljenih i više ranjenih vojnika. Zaplenjeno: 2 topa 75 mm, 12 mitraljeza i p. mitraljeza, 150 granata, 120.000 metaka, 4000 kg brašna, 400 kg pirinča i oko 150 kola drugog materijala. Gubici jedinica NOVJ: 13 mrtvih i 20 ranjenih boraca i rukovodilaca.

19. 9. 1944 Otpočeo napad 13. i 17. srpske brigade 24. divizije NOVJ na Leskovac, koji su branili oko 500 nemačkih vojnika sa 8 tenkova, jedan puk SDS, jedan bataljon SDK, i četnici. U borbama vođenim do 21. oktobra, jedinice NOVJ su uspele da ovladaju spoljnom odbranom grada, ali su se, zbog nedostatka municije i zbog snažnog otpora neprijatelja, morale povući zapadno i jugozapadno od grada. Gubici jedinica NOVJ: 3 mrtva i 28 ranjenih. Neprijateljski gubici nepoznati.

Dokumenti

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 6 jula 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za prebacivanje Petnaeste i Sedamnaeste srpske NO brigade ia prostoriju Merćez - Sagonjevo

Zapovest Štaba Dvadeset prve NO divizije od 13 jula 1944 god. štabovima Četvrte, Pete, Šeste i Sedamnaeste srpske NO brigade za prebacivanje na prostoriju Mala Pupavica - Ravni Šort - Mehane u cilju sprečavanja neprijateljskog prodora na slobodnu teritoriju

Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 14 jula 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste, Devetnaeste i Sedamnaeste srpske NO brigade za posedanje i utvrđivanje položaja Crna Čuka - Golo Brdo - Maričićko Brdo - LJuša

Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 7 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu Sedamnaeste srpske NO brigade i bugarske brigade Georgi Dimitrov i o borbi protiv četnika na Retkoceru

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 12 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za prebacivanje Sedamnaeste srpske NO brigade na prostoriju Šilsvska Kosa - Tupalski Vis radi prihvata Glavnog štaba NOV i PO Srbije i diviziske bolnice

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 26 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte divizije za upućivanje Sedamnaeste srpske brigade Drugoj proleterskoj diviziji radi popune

Zapovest Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 5 septembra 1944 god. štabovima Jedanaeste, Trinaeste, Petnaeste i Sedamnaeste srpske NO brigade za napad na železničku prugu Grdelica - Leskovac - Brestovac i Doljevac - Prokuplje

Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 6 septembra 1944 god. štabovima Jedanaeste, Trinaeste, Petnaeste i Sedamnaeste srpske NO brigade za napad na nemačke kolone i rušenje pruge na relaciji Grdelica - Doljevac

Fotografije

Povezane odrednice

15. srpska brigada Glavni štab Srbije 2. proleterska divizija NOVJ Bugarska u drugom svetskom ratu Lebane Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Zasede u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Kuršumlija 25. srpska divizija NOVJ Prokuplje Leskovac Diverzije u oslobodilačkom ratu Bitka za Srbiju Četnici u drugom svetskom ratu 13. srpska brigada Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1944. Saradnja četnika sa okupatorom 5. krajiška udarna divizija NOVJ Srpska državna straža (nedićevci) 24. srpska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu