🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

18. hrvatska (istočnobosanska) udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 24 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 11 novembra 1943 god. Štabu Osamnaeste hrvatske brigade za zatvaranje pravca Bukinje - Zivinice - Kladanj

Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 2 decembra 1943 god. Štabu Osamnaeste hrvatske NOU brigade za napad na Kladanj

Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 2 decembra 1943 god. Štabu Tuzlanskog NOP odreda da smijeni Osamnaestu hrvatsku NOU brigadu na položaju kod Tuzle

Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 3 decembra 1943 god. Štabu Osamnaeste hrvatske NOU brigade za hitno dejstvovanje kod Zivinica i Kladnja

Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 11 januara 1944 o stavljanju Petnaeste majevčke i Osamnaeste hrvatske brigade pod komandu komandanta Šesnaeste NOU divizije radi napada na Tuzlu

Obavještenje Štaba Trideset šeste NOU divizije od 23. marta 1944. političkom komesaru Osamnaeste hrvatske NOU brigade o privremenom stavljanju brigade pod komandu Štaba ove divizije i o zadacima brigade u Posavini

Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 11. maja 1944. štabovima 14. srednjobosanske i 18. hrvatske brigade i Motajičkog, Prnjavorskog i Posavsko-trebavskog NOP odreda za raspored i dejstvo na prostorijama Klašnice - Jošavka, Motajica, Stanari, Kokori - Branešci i Glogovac

Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 9. juna 1944. Štabu 11. NOU divizije o borbi na Sokolini i Krnjinom brdu

Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 18. juna 1944. Štabu 11. NOU divizije o zauzimanju Foče i napadu na Johovac

Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade 38. NOU divizije o dejstvu u srednjoj Bosni u julu 1944. godine

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da izvesti može li prihvatiti 18. hrvatsku istočnobosansku NOU brigadu i omladinske delegate koji se vraćaju sa Drugog kongresa Antifašističke omladine Jugoslavije

Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 13. avgusta 1944. Štabu 11. NOU divizije o borbi na prostoru Mušići - Vidova glava - Litva

Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 25. avgusta 1944. Štabu 11. divizije da 18. hrvatsku brigadu uputi u sastav 38. divizije i da svoje jedinice rasporedi za odmor

Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 14. septembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o zauzimanju Modriče

Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 29. septembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o dejstvima u septembru

Izveštaj pomoćnika političkog komesara 18. hrvatske brigade 38. NOU divizije od 6. novembra 1944. o partijsko-političkom radu i organizacionom stanju u oktobru

Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 18. novembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o dejstvima na sektoru Čelić - Lopare - Pukiš

Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 18. novembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o dejstvima na sektoru Celić - Lopare - Pukiš

Naređenje Štaba 38. NOU divizije od 13. decembra 1944. Štabu 18. hrvatske brigade za dejstvo na komunikaciji Kozluk - Čolopek

Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 18. decembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o napadu na uporišta u rejonu Zvornika

Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 23. decembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o borbama u rejonu Zvornika

Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 29. decembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o borbama protiv četnika na prostoriji Tuzla - Zvornik

Naređenje Štaba 38. NOU divizije od 17. januara 1945. štabu 18. hrvatske brigade za prebacivanje na prostor Ivkovina - Devetak

Relacija štaba 18. hrvatske brigade o borbama protiv četnika Draže Mihailovića na sektoru Zamršten-Kozo-Vrbnica u maju dostavljena Štabu 38. udarne divizije JA 31. maja 1945. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

11. krajiška divizija NOVJ Bitka na Zelengori 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Zvornik USAOJ 16. vojvođanska divizija NOVJ Prnjavor 18. srednjobosanska udarna brigada Četnička golgota 3. udarna divizija NOVJ 27. istočnobosanska divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ Vrbnica 36. vojvođanska divizija NOVJ Druga tuzlanska operacija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Omladina u ratu Dragoljub Draža Mihailović 14. srednjobosanska udarna brigada 18. slavonska udarna brigada 2. krajiška udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Politički komesari u NOR-u 38. istočnobosanska divizija NOVJ Bitka za Tuzlu decembra 1944. Lopare Diverzije u oslobodilačkom ratu 17. majevička udarna brigada Živinice Tuzla Modriča Borbe u Hrvatskoj 1944. Romanijski partizanski odred Motajički partizanski odred Završne operacije u Jugoslaviji Bijeljina Foča