🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

18. hrvatska (istočnobosanska) udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 24 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 11 novembra 1943 god. Štabu Osamnaeste hrvatske brigade za zatvaranje pravca Bukinje - Zivinice - Kladanj

Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 2 decembra 1943 god. Štabu Osamnaeste hrvatske NOU brigade za napad na Kladanj

Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 2 decembra 1943 god. Štabu Tuzlanskog NOP odreda da smijeni Osamnaestu hrvatsku NOU brigadu na položaju kod Tuzle

Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 3 decembra 1943 god. Štabu Osamnaeste hrvatske NOU brigade za hitno dejstvovanje kod Zivinica i Kladnja

Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 11 januara 1944 o stavljanju Petnaeste majevčke i Osamnaeste hrvatske brigade pod komandu komandanta Šesnaeste NOU divizije radi napada na Tuzlu

Obavještenje Štaba Trideset šeste NOU divizije od 23. marta 1944. političkom komesaru Osamnaeste hrvatske NOU brigade o privremenom stavljanju brigade pod komandu Štaba ove divizije i o zadacima brigade u Posavini

Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 11. maja 1944. štabovima 14. srednjobosanske i 18. hrvatske brigade i Motajičkog, Prnjavorskog i Posavsko-trebavskog NOP odreda za raspored i dejstvo na prostorijama Klašnice - Jošavka, Motajica, Stanari, Kokori - Branešci i Glogovac

Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 9. juna 1944. Štabu 11. NOU divizije o borbi na Sokolini i Krnjinom brdu

Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 18. juna 1944. Štabu 11. NOU divizije o zauzimanju Foče i napadu na Johovac

Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade 38. NOU divizije o dejstvu u srednjoj Bosni u julu 1944. godine

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da izvesti može li prihvatiti 18. hrvatsku istočnobosansku NOU brigadu i omladinske delegate koji se vraćaju sa Drugog kongresa Antifašističke omladine Jugoslavije

Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 13. avgusta 1944. Štabu 11. NOU divizije o borbi na prostoru Mušići - Vidova glava - Litva

Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 25. avgusta 1944. Štabu 11. divizije da 18. hrvatsku brigadu uputi u sastav 38. divizije i da svoje jedinice rasporedi za odmor

Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 14. septembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o zauzimanju Modriče

Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 29. septembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o dejstvima u septembru

Izveštaj pomoćnika političkog komesara 18. hrvatske brigade 38. NOU divizije od 6. novembra 1944. o partijsko-političkom radu i organizacionom stanju u oktobru

Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 18. novembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o dejstvima na sektoru Čelić - Lopare - Pukiš

Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 18. novembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o dejstvima na sektoru Celić - Lopare - Pukiš

Naređenje Štaba 38. NOU divizije od 13. decembra 1944. Štabu 18. hrvatske brigade za dejstvo na komunikaciji Kozluk - Čolopek

Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 18. decembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o napadu na uporišta u rejonu Zvornika

Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 23. decembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o borbama u rejonu Zvornika

Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 29. decembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o borbama protiv četnika na prostoriji Tuzla - Zvornik

Naređenje Štaba 38. NOU divizije od 17. januara 1945. štabu 18. hrvatske brigade za prebacivanje na prostor Ivkovina - Devetak

Relacija štaba 18. hrvatske brigade o borbama protiv četnika Draže Mihailovića na sektoru Zamršten-Kozo-Vrbnica u maju dostavljena Štabu 38. udarne divizije JA 31. maja 1945. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Druga tuzlanska operacija NOVJ Bitka na Zelengori Četnička golgota Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Tuzla 18. srednjobosanska udarna brigada Politički komesari u NOR-u 38. istočnobosanska divizija NOVJ Dragoljub Draža Mihailović 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Foča 16. vojvođanska divizija NOVJ 36. vojvođanska divizija NOVJ Vrbnica Omladina u ratu Zvornik USAOJ Vrhovni štab NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu Bitka za Tuzlu decembra 1944. Bijeljina Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 3. udarna divizija NOVJ 17. majevička udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu 11. krajiška divizija NOVJ Romanijski partizanski odred Završne operacije u Jugoslaviji 18. slavonska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Lopare 27. istočnobosanska divizija NOVJ Modriča Prnjavor Motajički partizanski odred 14. srednjobosanska udarna brigada 2. krajiška udarna brigada Živinice