🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

18. italijanski armijski korpus

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 257 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

12. 8. 1942 Komanda italijanskog 18. armijskog korpusa uputila predlog Višoj komandi -Slovenija-Dalmacija- (Superslodi) da se područje Biokova -učini nepristupačnim za ustanike-, sela unište, a stanovništvo internira.

26. 9. 1942 Viša komanda -Slovenija-Dalmacija- (Supersioda) uputila itahjanskoj Vrhovnoj komandi plan operacija za. oktobar. U planu se predviđa da jedinice italijanskog 5. i 11. armijskog korpusa izvedu operaciju radi uništenja partizanskih snaga na području Žumberka i Gorjanaca; da jedinice italijanskog 5, 11. i 18. armijskog korpusa, sa ustaškim snagama, izvrše dve operacijejednu radi -čišćenja- teritorije između mora i pruge Vrhovine-Medak, a drugu duž pruge Sušak-Ogulin

12. 10. 1942 U Splitu otpočeo dvodnevni sastanak komandanta i načelnika štaba Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) s komandantima italijanskog 6. i 18. armijskog korpusa, na kome je analizirana prva etapa ciklusa operacija -Dinara- i utanačen plan za sledeću etapu (-Beta-): zauzimanje Livna.

21. 10. 1942 Delovi italijanskog 18. armijskog korpusa, sa ustaškom Crnom legijom i delovima četničke Dinarske divizije sa polukružne osnovice: Kupres, Šujica, Duvno, Imotski, Sinj, Vrlika, ukupno 12-14 bataljona, otpočeli livanjsku operaciju (-Beta-, -Livno-) za ovlađivanje slobodnom teritorijom oko Livna, deo nemačko-italijanske protiv ofanzive (ciklusa operacija -Dinara-). Dok su 1. dalmatinska NOU brigada i 3. NOP odred 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uspešno zadržavali ostalih pet koIona, izbijanjem kolone iz Kupresa u Livno prisililo je partizanske jedinice da 26. oktobra napuste odbranu i na ostalim pravcima i povuku se prema pl. Kamešnici i Glamoču.

9. 9. 1943 U Splitu otpočeli četvorodnevni pregovori između predstavnika VŠ NOV i POJ i komandanta italijanske divizije -Bergamo- o predaji i razoružanju italijanskih jedinica. Tada su razoružani glavnina divizije -Bergamo- i drugi manji delovi italijanskog 18. armijskog korpusa.

Dokumenti

Naređenje komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 18. septembra 1941. komandantu 18. armijskog korpusa za ugušivanje oružanog ustanka na teritoriji Srbije

Izveštaj Operativnog odeljenja komandanta Srbije od 20. septembra 1941. Komandi 18. armijskog korpusa o aktivnosti ustanika i sopstvenim protivmerama na teritoriji Srbije od 11. do 20. septembra 1941. godine

Obaveštenje Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 30. septembra 1941. Komandi 18. armijskog korpusa o sadejstvu italijanskih i nemačkih snaga na ugušivanju ustanka u Jugoslaviji

Zahtev Komandnog štaba komandanta Srbije od 1. oktobra 1941. Štabu 18. armijskog korpusa da bugarske trupe pojačaju železničke straže na prugama Niš — Solun i Niš — Sofija

Pregled rasporeda jedinica, komandi i ustanova neposredno pot-činjenih komandantu Srbije od 4. oktobra 1941. dostavljen Komandi 18. armijskog korpusa

Naređenje opunomoćenog komandanta u Srbiji od 3. decembra 1941. Višoj komandi 65 za naročitu upotrebu o premeš tanju Komande 18. armijskog korpusa i preuzimanju komande od strane generala Badera u Srbiji

Dopis komandanta 2. armije od 15. februara 1942. komandantima 5, 6. i 18. armijskog korpusa o direktivi Generalštaba kopnene vojske u pogledu odnosa s vlastima NDH i četnicima

Pregled rasporeda i jačine jedinica NDH 1. ožujka 1942. na području talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

Dopis Komande pješadijske divizije »Perugia« od 27. ožujka 1942. potčinjenim jedinicama o uputstvima Komande 18. armijskog korpusa u vezi s nadležnošću i načinom izvršavanja represalija nad ustanicima i stanovništvom

Dopis Komande pešadijske divizije »Peruđa« od 27. marta 1942. potčinjenim jedinicama o uputstvima Komande 18. armijskog korpusa u vezi s nadležnošću i načinom izvršavanja represalija nad ustanicima i stanovništvom

Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 19. travnja 1942. Komandi Druge armije o aktivnosti ustanika na otoku Braču

Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 29. travnja 1942. Komandi Druge armije o sadejstvu jedinica s karabinjerima u akcijama čišćenja

Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 30. travnja 1942. komandantu Druge armije o prigovoru velikog župana u Kninu u vezi četničkih formacija na tom području

Odgovor komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 24. svibnja 1942. komandantu karabinjera Dalmacije na izvještaj o napadu partizana na karabinjere u Bruški

Raspored i jačina oružanih snaga NDH na dan 31. svibnja 1942. na području pod nadležnošću divizija talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa

Izvještaj Prefekture u Splitu od 6. lipnja 1942. Komandi Osamnaestog armijskog korpusa o aktivnostima komunista na Hvaru

Pismo splitskog biskupa Bonefačića od 13. lipnja 1942. komandantu Osamnaestog armijskog korpusa o postupcima fašista u Splitu

Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 17. lipnja 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o postupcima fašista u Splitu

Brzojav komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 25. lipnja 1942. guverneru Dalmacije u povodu formiranja antikomunističke milicije

Obavještenje Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 25. lipnja 1942. o broju talijanskih bataljona na području Bukovice

Dopis komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 27. lipnja 1942. guverneru Dalmacije u povodu pretrpljenih gubitaka u akciji civilnog komesara u Tijesnom

Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 27. lipnja 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o situaciji u Dalmaciji i planiranim operacijama

Izvještaj komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 29. lipnja 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o slaboj suradnji s guvernerom Dalmacije

Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 2. srpnja 1942. komandantu oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji

Prijedlog Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 5. srpnja 1942. generalu Roatti za organizaciju obrane u Dalmaciji

Dopis Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 6. jula 1942. komandama 5, 6. i 18. armijskog korpusa u vezi s pružanjem pomoći u četničko-ustaškim pregovorima

Obavještenje komande Osamnaestog armijskog korpusa od 9 srpnja 1942 god. o akciji čišćenja na otoku Braču

Obavještenje Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 9. srpnja 1942. guverneru Dalmacije o akciji čišćenja na otoku Braču

Izvještaj Komande trupa »Žara« od 9. srpnja 1942. Komandi Osamnaestog armijskog korpusa o akcijama partizanskih jedinica u sjevernoj Dalmaciji

Pismo guvernera Dalmacije od 15. srpnja 1942. komandantu Osamnaestog armijskog korpusa u povodu njihovih međusobnih nesuglasica

Pismo guvernera Dalmacije od 15. srpnja 1942. generalu Roatti o međusobnim nesuglasicama između njega i komandanta Osamnaestog armijskog korpusa

Zapovest Komande 18. armijskog korpusa od 15. jula 1942. potčinjenim jedinicama za operaciju na području Biokova

Obavještenje komande Osamnaestog armijskog korpusa od 25 srpnja 1942 god. o situaciji poslije operacija talijanskih trupa na području Velebita

Obavještenje Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 25. srpnja 1942. o situaciji poslije operacije talijanskih trupa na području Velebita

Izvještaj Komande trupa Zadra od 25. srpnja 1942. Komandi Osamnaestog armijskog korpusa o političkoj situaciji u provinciji Zadar

Obavještenje Više komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« od 6. kolovoza 1942. Komandi 18. armijskog korpusa o formiranju divizije »Žara«

Depeše Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmcija« od 5. avgusta 1942. komandantima 6. i 18. armijskog korpusa u vezi s prodorom grupe proleterskih brigada prema Bosanskoj krajini

Obaveštenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 6. avgusta 1942. Komandi 18. armijskog korpusa o formiranju divizije »Zara«

Naređenje Više komande oružanih snaga »Slovenija—DaImacija« od 8. kolovoza 1942. komandama 6. i 18. armijskog korpusa da poduzmu operacije čišćenja na području Biokova

Naređenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 8. avgusta 1942. komandama 6. i 18. armijskog korpusa da preduzmu operaciju čišćenja na području Biokova

Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 9. kolovoza 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o događajima na području Dalmacije

Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 10. kolovoza 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o događajima na području Dalmacije

Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 11. kolovoza 1942. Komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o aktivnosti ustanka u Dalmaciji

Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 11. kolovoza 1942. o rasporedu, brojnom stanju i naoružanju četničkih jedinica na području Knina, Gračaca i Bos. Grahova

Izvod iz izvještaja Osamnaestog armijskog korpusa od 18. kolovoza 1942. Komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o aktivnosti partizana u Dalmaciji

Izvod iz izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 19. kolovoza 1942. Komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o akcijama čišćenja rajona Kistanje i otoka Kornati i Žut

Izvod iz izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 20. kolovoza 1942. Komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o akciji čišćenja na otocima Kornati i Žut

Izvod iz izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 27. kolovoza 1942. Komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o aktivnosti ustanika na području Brača, Omiša i Zadvarja

Izvod iz izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 28. kolovoza 1942. Komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o aktivnostima ustanika na području Šibenika

Dopis Komande 18. armijskog korpusa od 18. septembra 1942, Guvernatoratu Dalmacije o potrebi da se preduzimanjem prividnih policijskih mera prikriju kontakti sa domaćim izdajicma i time spreči njihovo kompromitovanje kod stanovništva

Dislokacija jedinica Osamnaestog armijskog korpusa 1. rujna 1942. godine

Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 2. rujna 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o rasporedu i jačini četničkih jedinica i četa antikomunističke milicije

Izvještaj Osamnaestog armijskog korpusa od 3. rujna 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« i dislokaciji i jačini partizanskih i četničkih jedinica

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 12. rujna 1942. o sastanku Talijana, ustaša i četnika u Drnišu i posjeti komandanta divizije »Bergamo« otoku Braču

Dnevni izvještaj komande Osamnaestog armijskog korpusa od 15 rujna 1942 god. o pokretima i dejstvima jedinica NOPO Jugoslavije na području Dalmacije, Like i tromeđe Like, Bosne i Dalmacije

Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 15. rujna 1942. o pokretima i dejstvima jedinica NOP odreda na području Dalmacije, Like i tromeđe Like, Bosne i Dalmacije

Dnevni izvještaj komande Osamnaestog armijskog korpusa od 16 rujna 1942 god. o partizanskim snagama na području južne Like i sjeverne Dalmacije

Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 16. rujna 1942. o partizanskim snagama na području južne Like i sjeverne Dalmacije

Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 17. rujna 1942. o dogođajima na području sjeverne i srednje Dalmacije

Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 17. rujna 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o raspodjeli i jačini četničkih jedinica i četa antikomunističke milicije

Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 18. rujna 1942. o akcijama partizana na području Šibenika i Trogira

Dopis Komande 18. armijskog korpusa od 18. rujna 1942. Guvernatoratu Dalmacije o potrebi da se poduzimanjem prividnih mjera prikriju kontakti s domaćim izdajicama i time spriječe njihovo kompromitiranje kod stanovništva

Instrukcije komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 20 rujna 1942 god. za rad i djelovanje potčinjenih jedinica, komandi i ustanova

Instrukcije komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 20. rujna 1942. za rad i djelovanje potčinjenih jedinica, komandi i ustanova

Pismo velikog župana Ante Luetića od 20. rujna 1942. komandantu talijanskog 18. armijskog korpusa kao odgovor na njegovo pismo u kojem ga kritizira za lošu suradnju u borbi protiv partizana

Naređenje komandanta Više komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« od 21. rujna 1942. komandantu Osamnaestog armijskog korpusa za dekontaminaciju zone Mosora gdje su upotrijebili iperit

Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 21. rujna 1942. o događajima na području sjeverne i srednje Dalmacije

Pismo komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 24. rujna 1942. velikom županu u Omišu o slaboj Talijansko-hrvatskoj suradnji

Dnevni izvještaj Osamnaestog armijskog korpusa za dan 28 rujna 1942 god. o akcijama partizana na području Dalmacije i južne Like

Dnevni izvještaj Osamnaestog armijskog korpusa od 28. rujna 1942. o akcijama partizana na području Dalmacije

Dnevni izvještaj Osamnaestog armijskog korpusa za dan 28. rujna 1942. o akcijama partizana na području Dalmacije

Dnevni izvještaj Osamnaestog armijskog korpusa od 30 rujna 1942 god. o partizanskim akcijama na području Dalmacije

Dnevni izvještaj Osamnaestog armijskog korpusa od 30. rujna 1942. o partizanskim akcijama na području Dalmacije

Uputstvo Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 16. oktobra 1942. komandantu 18. armijskog korpusa o izvođenju operacije »Beta« (zauzimanje Livna)

Izveštaj Komande 18. armijskog korpusa od 1. oktobra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o vojno-političkoj situaciji na teritoriji korpusa krajem septembra 

Naređenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 9. oktobra 1942. komandantu 18. armijskog korpusa za preduzimanje druge faze operacije »Dinara« (zauzimanje Livna)

Zapisnik sa sastanka komandanta Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija« s komandantima 6. i 18. armijskog korpusa održanog 12. i 13. oktobra 1942. u Splitu radi analize operacije »Dinara« i drugih aktuelnih pitanja

Izveštaj Komande 18. armijskog korpusa od 13. oktobra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o hapšenjima sumnjivih osoba u Splitu i Vukušiću i o napadu partizana na vojničku pratnju voza na pruzi Sinj - Split

Izveštaj načelnika Štaba komande bosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda od 23. otkobra 1942. Draži Mihailoviću o razgovoru komandanta sa komandantom italijanskog 18. armijskog korpusa

Izvještaj komande Osamnaestog armijskog korpusa od 4 studenog 1M2 god. o brojnom stanju i dislokaciji jedinica antikomunističke milicije

Izveštaj komandanta 18. armijskog korpusa od 25. novembra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o novom razmeštaju potčinjenih jedinica

Petnaestodnevni pregled pretrpljenih i nanijetih gubitaka Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 22 prosinca 1942 god. za period od 1 - 15 prosinca

Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 1. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o borbama ustaša protiv partizana kod Posušja

Prijedlog Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 8. siječnja 1943. Guvernatoratu Dalmacije za proglašenje Srime i Zablaća vojnom zonom

Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 10. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadu partizana na vlak kod Mravinaca i rušenju ceste Vodice - Čista Mala

Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 12. siječnja 1943. o akciji čišćenja rajona Bristivica

Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 12. siječnja 1943. o akciji čišćenja rajona Kruševo-Gustima

Pismo Guvernera Dalmacije od 13. siječnja 1943. Komandi Osamnaestog armijskog korpusa u vezi proglašavanja Srime i Zablaća vojnom zonom

Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 14. siječnja 1943. o zarobljavanju vojnika kod Pirovca

Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 17. siječnja 1943. o događajima u Dalmaciji

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 18 siječnja 1943 god. o rezultatima borbe za Gračac

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 18 siječnja 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske, diverzijama na pruzi Ogulin - Sušak i Ogulin - Gospić i borbama kod Plaškog i Ličke Jesenice

Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 18. siječnja 1943. o događajima u Dalmaciji

Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 20. siječnja 1943. o događajima na području Dalmacije

Naređenje Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 20. siječnja 1943. za pripremu predstojeće četničke operacije

Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 21. siječnja 1943. o akciji čišćenja na Hvaru i područja Vodica

Zapovijest komandanta 18. armijskog korpusa od 22. siječnja 1943. o angažiranju četničkih formacija u operacijama Weiss

Zapovest komandanta 18. armijskog korpusa od 22. januara 1943. o angažovanju četničkih formacija u operacijama Vajs

Obavještenje Osamnaestog armijskog korpusa od 23. siječnja 1943. o učešću četnika u borbama protiv jedinica NOV u zapadnoj Bosni

Obavještenje Osamnaestog italijanskog armijskog korpusa od 23 januara 1943 god. o učešću četnika u borbama protiv jedinica NOV u Zapadnoj Bosni

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Biokovski partizanski odred Borbe za Livno 1942. Knin Plaški 11. italijanski armijski korpus 2. lička proleterska udarna brigada Sinj Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Brač Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Borbe u Dalmaciji 1943. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Zarobljenici u ratu Operacija Weiss Splitski partizanski odred Borbe u Crnoj Gori 1943. Vrhovine 154. pešadijska divizija Murge Sjevernodalmatinski partizanski odred Trilj Borbe u Hrvatskoj 1943. Donji Lapac Glamoč Ogulin Dragoljub Draža Mihailović Hvar Četnici u drugom svetskom ratu Italijanski zločini u Jugoslaviji Trogir Raduč 14. italijanski armijski korpus 6. lička proleterska divizija NOVJ Bitka za Split 1943. Saradnja četnika sa okupatorom Vrlika Drniš Split Vodice Kupres Albanija u drugom svetskom ratu Sušak Operacija Albia 15. pešadijska divizija Bergamo Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Lici 1942. Bugarska u drugom svetskom ratu 151. pešadijska divizija Perugia Borbe u Sloveniji 1943. Zadar 12. pešadijska divizija Sassari 5. italijanski armijski korpus Italija u drugom svetskom ratu Dobrovoljačka antikomunistička milicija Šibenik Gračac Borbe u Hrvatskoj 1942. 1. brza divizija Eugenio di Savoia 6. italijanski armijski korpus Ante Pavelić Omiš Livno Borbe na Jadranu 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Srb Vis Borbe u Lici 1943. Hercegovački partizanski odred Borbe u Dalmaciji 1942. Paul Bader Operacija Dinara Makarska Ustanak u Srbiji 1941. Mario Roatta Operacija Beta Diverzije u oslobodilačkom ratu