🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

18. makedonska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 2 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 10. 1944 U rejonu s. Zegnjane (blizu Kumanova), po naređenju VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i POza Makedoniju je, od 16, 17. i 18. makedonske NO brigade, formirao Kumanovsku diviziju NOVJ.

4. 10. 1944 U s. Algunji (blizu Kumanova) formirana 18. makedonska NO brigada.

7. 10. 1944 Na krivorečkom pravcu otpočela zajednička dejstva bugarske 1. armije i 17. i 18. makedonske brigade Kumanovske divizije NOVJ protiv delova nemačke U. vazduhoplovno-poljske divizije.

8. 10. 1944 Posle dvodnevnih borbi protiv delova nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije, jačine do bataljona, bugarska 2. pešadijska divizija oslobodila Krivu Palanku. Na grad je napadao 9. pešadijski puk, dok su ostale snage divizije vršile obuhvat sa severa i juga. Za to vreme 17. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ napadala je nemačke transporte i obezbeđenja na komunikaciji Kumanovo - Kriva Palanka, a 18. makedonska NO brigada na komunikaciji Kumanovo-Preševo.

9. 10. 1944 Na komunikaciji Kumanovo-Preševo delovi nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije i balisti, koji su težili da se probiju za Vranje, napali 18. makedonsku brigadu Kumanovske divizije NOVJ. Brigada je, posle oštrih višečasovnih borbi, uspela da održi svoje položaje.

10. 10. 1944 Osamnaesta makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ ponovo zatvorila komunikaciju Kumanovo-Preševo, te su se nemačke snage morale probijati preko Gnjilana, pošto je komunikaciju u Kačaničkoj klisuri bila posela 16. makedonska NO brigada.

18. 10. 1944 Kod s. Somaljice, s. Negovca, s. Reljana i s. Novog Sela (na komunikaciji Kumanovo-Bujanovac) 18. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ odbila napad nemačkih snaga koje su težile da je odbace s tih položaja i sebi omoguće nesmetan pokret i transport duž te komunikacije. Brigada je imala 2 mrtva i 6 ranjenih a neprijatelj 10 do 15 mrtvih i ranjenih. Saveznička avijacija je u toku dana mitraljirala jednu nemačku kolonu i zapalila 9 vozila.

21. 10. 1944 U rejonu s. Biljače (blizu Kumanova) 1. bataljon 18. makedonske NO brigade napao nemačku kolonu i prinudio je da se, uz veće gubitke, povuče prema putu Kumanovo-Bujanovac.

24. 10. 1944 U rejonu s. Suševa (kod Kumanova) 2. bataljon 18. makedonske brigade izvršio napad na oko 100 nemačkih vojnika i balista. Posle kraće borbe neprijatelj se, uz gubitke od 8 mrtvih i 15 ranjenih, povukao ka Kumanovu.

28. 10. 1944 Na položajima s. Aluđerce - s. Reljan (zapadne padine pl. Rujena, kod Kumanova) 18. makedonsku brigadu Kumanovske divizije NOVJ napala prethodnica nemačkih jedinica koje su težile da oslobode komunikaciju Kumanovo-Bujanovac, Selo Reljan dvaput je prelazilo iz ruke u ruku. Brigada je, uz gubitke od 6 ranjenih uspela da održi položaje i odbaci neprijatelja. Ona je zaplenila 3 puške, 1 pištolj, dosta municije i drugu opremu.

5. 11. 1944 Posle sedmodnevnih borbi u rejonu r. Pčinja - pl. Rujen delovi nemačke 11. vazduhoplovno-poljske i 22. pešadijske divizije povukli se ka Kumanovu, gde su organizovali odbranu. Bugarska 1. armija (1, 2. i 11. pešadijska divizija i 2. konjička brigada) i 17. i 18. makedonska brigada Kumancvske divizije NOVJ ovladale su rejonom istočnije i severni je od Kumanova i pl. Rujena.

29. 11. 1944 Na području Skopske Crne gore (između Preševa i Gnjilana) Kumanovska divizija 16. korpusa NOVJ preduzela čišćenje terena od odmetnutih i razbijenih snaga balista. Ovog i narednog dana 18. makedonska brigada je vodila tešku borbu na položajima s. Lipovica - Mučibaba - s. Depci. Obostrani gubici su bili veliki.

0. 12. 1944 U duhu naredbe GŠ NOV i PO za Makedoniju od 6. decembra 1944, rasformirana 18. makedonska NO brigada a njeno ljudstvo ušlo u sastav 3. makedonske NOU brigade.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Bali Kombetar 2. pešadijska divizija (Bugarska) 17. makedonska brigada 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta 3. makedonska udarna brigada 181. pešadijska divizija 22. pešadijska divizija Borbe u Makedoniji 1944. Vrhovni štab NOVJ 16. makedonska brigada Bujanovac Avijacija u oslobodilačkom ratu Kumanovo Kumanovska divizija NOVJ Bugarska u drugom svetskom ratu Svetozar Vukmanović Tempo Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Kriva Palanka 16. makedonski korpus NOVJ Preševo 51. makedonska divizija NOVJ