🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

18. srednjobosanska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 20 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 6. 1944 Od Prnjavorskog NOP odreda, Poljskog bataljona 14. srednjobosanske brigade, jedne čete Motajičkog NOP odreda i jedne čete Tešanjsko-teslićkog NOP odreda formirana 18. srednjobosanska NOU brigada

8. 9. 1944 Osamnaesta srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije NOVJ zauzela Derventu, gde joj se predao domobranski 6. pešadijski puk Zaplenjeno: 10 topova raznog kalibra, 15 minobacača, 12 mitraljeza, 100 p. mitraljeza, 1600 pušaka, 186 automata, 269 pištolja, 600.000 metaka, 1 radio-stanica, 2 telefonske centrale, 33 telefona, 3 vagona cigareta, 2 vagona đuvana u listu, 4000 litara benzina, 3000 litara nafte, 2000 litara gasa, 1 vagon sanitetskog materijala i mnogo druge ratne opreme.

12. 9. 1944 Domobranski školski bataljon iz s. Vinske zauzeo Derventu, koju su branili delovi 18. srednjobosanske udarne brigade 53. udarne divzije NOVJ.

18. 9. 1944 Osamnaesta srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije NOVJ zauzela s. Trapiste i most na Vrbasu kod ušća r. Vrbanje i očistila deo Banje Luke do Vojne bolnice.

20. 9. 1944 Trinaesta krajiška udarna brigada (bez jednog bataljona) 39, divizije NOVJ, uz sadejstvo jednog bataljona 18. srednjobosanske udarne brigade 53. udarne divizije NOVJ, zauzela aerodrom Zalužane (kod Banje Luke). U tom rejonu su zarobljeni nemački general fon Devic i zapovednik ustaške policije u Banjoj Luci Gutić.

8. 12. 1944 Osamnaesta istočnobosanska (hrvatka) brigada 38. udarne divizije NOVJ zauzela s. Čolopek i s. Tršić (kod Zvornika). Nemačke jedinice koje su branile ta sela imale su 50 vojnika izbačenih iz stroja. Gubici 18. brigade: 1 poginuo i 13 ranjenih boraca.

20. 12. 1944 Kod s. Liplja (blizu Kotor-Varoši) 18. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije NOVJ napala delove četničkog Bosanskokrajiškog korpusa i nanela im gubitke od 40 poginulih i 20 ranjenih. Zaplenjena 3 p. mitraljeza, 30 pušaka i 1 automat.

13. 3. 1945 Na liniji s. Pavlovci - s. Lučinci nemačke i ustaško-domobranske snage iz Slav. Požege (jačine dva bataljona) izvršile napad na jedinice 18. udarne brigade 40. udarne divizije JA, ali su posJe tročasovne borbe prinuđene na povlačenje u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 62 mrtva i preko 120 ranjenih, a 18. udarna brigada 22 mrtva i 34 ranjena.

17. 3. 1945 Po naređenju Generalštaba JA, za rukovođenje sarajevskom operacijom formiran Operativni štab grupe korpusa, pod čiju su komandu stavljeni: 2. i 3. udarni korpus JA, Operativna grupa 5. udarnog korpusa JA (4. i 10. udarna divizija) i Grupa brigada zeničkog sektora (11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije JA, 13. krajiška udarna brigada 39. divizije JA, 18. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije JA, ojačana Artiljerijskom brigadom i Tenkovskom četom 5. udarnog korpusa JA).

Dokumenti

Naređenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 23 oktobra 1943 god. Štabu Osamnaeste brigade za zatvaranje pravca Doboj-Tuzla

Izvještaj Štaba Osamnaeste NOU brigade od 25 oktobra 1943 god. Štabu Trećeg korpusa o rasporedu jedinica i moralno-političkom stanju u brigadi

Uputstvo zamenika političkog komesara 27. divizije od 15. decembra 1943. brigadnim komitetima 17. i 18. brigade

Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 30. avgusta 1944. Štabu Srednjobosanske NO divizije o dejstvima u sjevernom dijelu srednje Bosne u avgustu

Naređenje Štaba Srednjobosanske NOU divizije od 2. oktobra 1944. štabovima 14. i 18. srednjobosanske brigade za napad na četnike Bosanskokrajiškog i Srednjobosanskog četničkog korpusa

Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 3. oktobra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima brigade na području Dervente i Banje Luke

Zapovijest Štaba Srednjobosanske NOU divizije od 10. oktobra 1944. Štabu 18. srednjobosanske brigade za napad na Kotor-Varoš

Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima u novembru 1944. na području Dervente i Prnjavora

Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima u novembru 1944. na području Dervente i Prnjavora

Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 4. novembra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima na prostoriji Doboj - Teslić - Kotor-Varoš

Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 4. novembra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima na prostoriji Doboj - Teslić - Kotor-Varoš

Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 27. decembra 1944. Štabu 53. NOU divizije o aktivnosti protiv četnika u srednjoj Bosni

Dopunski izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 31. decembra 1944. Štabu 53. NOU divizije o aktivnosti protiv četnika u srednjoj Bosni

Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 18. srednjobosanske brigade 53. NOU divizije od 1. januara 1945. godine

Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 27. januara 1945. Štabu 53. NOU divizije o dejstvima na sektoru Kotor-Varoš - Prnjavor

Zapovijest Štaba 53. NOU divizije od 21. februara 1945. štabovima 14. i 18. srednjobosanske brigade za napad na ustaško-domobranska uporišta jugozapadno od Doboja

Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 26. februara 1945. Štabu 53. NOU divizije o dejstvima u sjevernom dijelu srednje Bosne u februaru

Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 24. marta 1945. Štabu 53. udarne divizije JA o dejstvima u martu na prostoru Žepče-Tešanj-Doboj

Zapovijest Štaba 18. srednjobosanske udarne brigade JA od 25. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za razbijanje četničkih snaga na prostoru Očauš-Mladikovina

Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 5. maja 1945. Štabu 53. udarne divizije JA o dejstvima u maju u srednjoj Bosni

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Slavonska Požega Štampa u ratu 11. krajiška udarna brigada 4. krajiška divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Sarajevska operacija 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 38. istočnobosanska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Druga banjalučka operacija Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Završne operacije u Jugoslaviji 13. krajiška udarna brigada Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Doboj Politički komesari u NOR-u Teslić 53. srednjobosanska divizija NOVJ Motajički partizanski odred 27. istočnobosanska divizija NOVJ 18. hrvatska (istočnobosanska) udarna brigada 39. krajiška divizija NOVJ 17. slavonska udarna brigada Prnjavor 40. slavonska divizija NOVJ Derventa Sanitet u ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Četnička golgota Žepče 10. krajiška divizija NOVJ 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Bitka na Zelengori Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Slavoniji 1945. 14. srednjobosanska udarna brigada Zvornik Banja Luka Srednjobosanski korpus JVuO Borbe u Hrvatskoj 1945. Tešanj