🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

18. srpska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 6. 1944 U s. Jošanici (na pl. Jastrepcu) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 18. srpsku NO brigadu. Ona je ušla u sastav 25. divizije NOVJ.

21. 6. 1944 U Toplici GŠ NOV i PO za Srbiju, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 16, 18. i 19. srpske NO brigade formirao 25. diviziju NOVJ.

12. 8. 1944 Na Suvoj planini 18. i 19. srpska brigada 25. divizije NOyJ razbile delove četničkog Nišavskog korpusa i proterale ih ka r. Nišavi. Poginulo je 40 a ranjeno 70 četnika.

24. 9. 1944 Kod s. Miroča 16. srpska brigada i 18. srpska brigada 25. divizije NOVJ stupile u dodir sa delovima 109. puka 113. divizije Crvene armije. U sadejstvu s njima, 16. srpska brigada je odbacila nemačke vojnike s položaja na ušću Porečke reke u Dunav.

25. 9. 1944 Na putu s. Štubik - s. Klokočevac (između Negotina i D. Milanovca) jedinice 18. srpske brigade 25. divizije NOVJ iz zasede uništile nemački kamion, ubivši 30 i zarobivši 2 nemačka vojnika. Brigada nije imala gubitaka.

3. 10. 1944 Kod s. Klokočevca (blizu D. Milanovca) delovi 18. srpske brigade 25. divizije NOVJ uništili 1 nemački kamion, oštetili 2 tenka i zaplenili 6 kamiona i 2 putnička automobila. Istovremeno su ostale jedinice 25. divizije NOVJ na komunikacijama Negotin - s. Salaš i Negotin - s. Štubik uništile 3 kamiona s pešadijom i zarobile 6 nemačkih vojnika.

5. 12. 1944 Na Krstacu (kod Požege) jedan nemački pešadijski puk napao položaje 16. i 18. srpske brigade 25. divizije NOVJ i u oštroj borbi zauzeo Krstac, razbivši 3. bataljon 16. srpske brigade i 2. bataljon 18. srpske brigade.

12. 12. 1944 Jedinice 2. proleterske udarne divizije i delovi 18. srpske brigade 25. divizije NOVJ oslobodili Požegu posle dvodnevnih borbi na padinama Blagaja i Krstača i na prilazima gradil protiv zaštitnih delova nemačkog 34. armijskog korpusa. Nemačke jedinice su se povukle ka Užicu (sada: Titovo Užice).

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Majdanpek 34. armijski korpus Centralni komitet KPJ Bitka za Srbiju Politički komesari u NOR-u Užička Požega Crvena armija 5. krajiška udarna divizija NOVJ 25. srpska divizija NOVJ 16. srpska brigada Gornji Milanovac Negotin Užice 2. proleterska divizija NOVJ 14. srpski korpus NOVJ SKOJ 23. srpska udarna divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1944. 19. srpska brigada Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Toplica u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Nišavski korpus JVuO