🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

188. brdska divizija

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

19. 2. 1944 Na prostoriji s. Srednje - s. Kambreško - s. Lig (kod Tolmina) delovi nemačke 162. pešadijske i 188. rezervne divizije i 10. SS policijskog puka napali na snage 30. divizije NOVJ. Divizija je posle teških borbi posela položaje na pl. Kolovratu, odakle se 20. februara, preko Soče, probila delom na Banjsku planotu a delom u rejon pl. Krna (kod Tolmina).

24. 2. 1944 Delovi 1. udarne brigade i 2. NOP odreda 13. divizije NOVJ vodili ceo dan jake borbe protiv 750 vojnika iz 138. puka nemačke 188. rezervne divizije koji su iz Sušaka prodrli u rejon s. Hreljin, s. Plase, s. Križišće.

8. 3. 1944 Iz Sušaka delovi 138. puka nemačke 188. rezervne divizije otpočeli napad u cilju zauzimanja s. Zlobina, s. Plasa i s. Hreljina. U trodnevnim borbama neprijatelj je potisnuo 2. brigadu i 2. NOP odred 13. divizije NOVJ i zauzeo pomenuta mesta.

18. 3. 1944 Jedinice 9. korpusa NOVJ otpočele jednovremeni napad na nemačko-belogardistička uporišta s. Godovič i Hotedršicu (kod Vrhnike). Zbog snažne i brze intervencije delova nemačkog 10. SS policijskog puka i 139. brdskog lovačkog puka nemačke 188. rezervne divizije iz Idrije, Postojne i Škofje Loke, jedinice 9. korpusa NOVJ su obustavile napad, te su sve do 23. marta vodile teške odbrambene borbe.

11. 4. 1944 Delovi nemačke 188. rezervne divizije, 10. SS policijskog puka i kvislinških formacija otpočeli ofanzivnu operaciju protiv jedinica 9. korpusa NOVJ na prostoriji Št. Viška gora - Žiri - s. Col - s. Predmeja - s. Lokve - Banjska planota, težeći da ih nabace na nepovoljne položaje u rejonu s. Vrsnik - s. Ledine, tu ih okruže i unište. Uspelim manevrom jedinice 9. korpusa NOVJ su izbegle okruženje, i posle prvih odbrambenih borbi prešle u protivnapade i do 22. aprila razbile neprijatelja.

19. 7. 1944 Otpočeo koncentričan napad nemačkih snaga na jedinice 9. korpusa NOVJ. U prvoj fazi, do 23. jula, obuhvaćena je prostorija s. St. Viška Gora - Cerkno - Idrija, a u drugoj, do 13. avgusta, prostorija Banjske planote i Trnovskog gozda. Angažovane su sledeće nemačke snage: 162. turkestanska i 188. rezervna brdska divizija i delovi 10. SS policijskog puka. Oštre borbe su vođene na Cerkljanskom vrhu, u s. Želinu, na Oblakovom vrhu, u s. Čepovanu, s. Kanalskom Lomu. s. Lokvama, s. Laznama, s. Trnovu, s. Predmeji i s. Krnici. Jedinice 9. korpusa NOVJ uspele su da izbegnu okružavanje i da iznenadnim udarima u leđa nanesu nemačkim kolonama veće gubitke. Neprijatelj je 13. avgusta povukao svoje snage u polazne garnizone.

6. 10. 1944 Iz Rijeke, Postojne i Kočevja delovi nemačke 188. rezervne brdske divizije i 10. i 14. SS policijskog puka otpočeli napad na jedinice 18. divizije NOVJ u Notranjskoj, s ciljem da ih odbace od železničke pruge Ljubljana-Trst. U šestodnevnim borbama u rejonu s. Bloške Police, s. Knežje Njive i s. Prezida jedinice NOVJ uspešno su zadržavale neprijatelja, te ga najzad primorale da se 12. oktobra povuče u polazne garnizone.

2. 12. 1944 Iz garnizona Idrije, Žirija, s. Lučina, s. Gorenje Vasi i uporišta u dolini r. Bače jake snage nemačke 188, rezervne brdske divizije i 10. SS policijskog puka napale 31. diviziju NOVJ u rejonu s. Goropeka, Golog vrha, s. Oreheka i s. Zakriža (kod Cerkna). Posle trodnevnih borbi neprijatelj je prinuđen da se povuče u polazne garnizone.

6. 12. 1944 Iz s. Razdrtog (kod Postojne) 75 naoružanih Francuza prebegli iz sastava nemačke 188. rezervne brdske divizije i priključili se jedinicama NOVJ.

19. 12. 1944 Iz Gorice, Trsta, Postojne i Idrije delovi nemačke 188. rezervne brdske divizije, italijanske divizije -San Marko- i nemačkog 10. SS policijskog puka, četnici i slovenački domobrani napali jedinice 30. divizije NOVJ na oslobođenoj teritoriji u širem rejonu Trnovskog gozda. U oštrim borbama do 5. januara 1945. kod s. Trnova, s. Lokava, s. Tribuše, s. Čepovana, s. Lokoveca i na Šentvjškoj gori, snage 30. i 31. divizije NOVJ su primorale neprijatelja da se povuče u polazne garnizone.

11. 1. 1945 Delovi 137. puka nemačke 188 rezervne divizije iz Ilirske Bistrice otpočeli napade protiv jedinica Istarskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ u Brkinima. Odred je izbegao udare nadmoćnog neprijatelja, nanoseći mu znatne gubitke povremenim prepadima na manje grupe pa se neprijatelj 13. januara povukao u polazni garnizon.

28. 2. 1945 Na pl. Tmovskom gozdu delovi 139. puka nemačke 188. brdske lovačke divizije, 10. SS policijskog puka, 10. MAS divizije i 1. srpskog dobrovoljačkog korpusa iz s. Grgara, Gorice, Ajdovščine i s. Cola otpočeli napade na jedinice 9. korpusa NOVJ s ciljem da ih odbace od komunikacija u Vipavskoj dolini. U oštrim borbama kod s. Podgozda, s. Ravnice, s. Trnova, s. Lokvi i s. G. Trebuše, jedinice 9. korpusa su do 7. marta zaustavile prodor neprijateljskih snaga i primorale ih da se povuku u polazne garnizone.

20. 3. 1945 Delovi nemačke 188. rezervne i 14. SS divizije, 10. i 28. SS policijskog puka i SDK, sa italijanskim fašističkim i slovenačkim domobranskim jedinicama, preduzeli napad protiv jedinica 9. korpusa JA na području Škofje Loke, Selske doline, r. Bače, r. Soče, Vipavske doline, Idrije i Postojne. (U borbama do 3. aprila, u kojima su obe strane pretrpele znatne gubitke, jedinice 9. korpusa JA bile su dvaput okružene ali su veštim manevrima uspevale da se izvuku iz obruča i sačuvaju živu silu, dok je neprijatelj vršio masovna ubijanja civilnog stanovništva, pljačkao i palio čitava naselja.)

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Kočevje 31. slovenska divizija NOVJ Sušak 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Bela garda 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ Borbe u Istri 1945. Istra u oslobodilačkom ratu 9. slovenski korpus NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. Borbe u Sloveniji 1944. Trst Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Hrvatskoj 1944. Ilirska Bistrica Nova Gorica Goriška divizija 162. pešadijska divizija (Turkestanska) Italija u drugom svetskom ratu 7. slovenski korpus NOVJ Slovensko domobranstvo 14. SS divizija Galizia Istrski partizanski odred Pljačka u ratu Škofja Loka Cerkno Četnici u drugom svetskom ratu