🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

19. birčanska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 20 hronoloških zapisa, 28 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

24. 10. 1943 Po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ u sastavu 27. udarne divizije NOVJ formirana 19. birčanska NOU brigada, sastava: 3 bataljona.

29. 12. 1943 Vlasenicu zauzela 19. birčanska udarna brigada 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ.

17. 1. 1944 Glavnina 3. udarnog korpusa NOVJ (17. udarna divizija, 19. birčanska udarna brigada 27. udarne divizije i 6 odreda) i 16. udarna divizija NOVJ otpočele napad na Tuzlu koju su branili 5. i 8. puk domobranske 3. lovačke brigade i nemačka Borbena grupa -Svare-. I pored uporne borbe, vođene do 20. januara pre podne, grad nije zauzet, jer su pristigla pojačanja: delovi domobranske 1. lovačke brigade, nemačka biciklistička jedinica iz Doboja i motorizovana kolona iz Zvornika. U borbi su poginuli politički komesar bataljona u 19. birčanskoj brigadi Stanko Menjić i zamenik političkog komesara bataljona u 16. muslimanskoj NOU brigadi Jusuf Džonlić, komandant bataljona Hamzo Hamzić i komandant Ozrenskog NOP odreda Simo Lukić, narodni heroj.

5. 3. 1944 U s. Čadovini (kod Rogatice) ustaše i domobrani, jačine jednog bataljona, iznenada napali delove 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ i potisli ih do s. Paprica. Gubici neprijatelja: oko 25 mrtvih. Brigada je imala 7 mrtvih i 10 ranjenih boraca.

2. 4. 1944 Na prostoriji s. Ledići - s. Ostojići (kod Sarajeva) nemačke i ustaško-domobranske jedinice napale 19. birčansku udarnu brigadu 27. udarne divizije NOVJ. Posle jednodnevne borbe neprijatelj je, uz osetne gubitke, odbačen na polazne položaje. Brigada je imala 1 mrtvog i 6 ranjenih boraca.

7. 4. 1944 Kod s. Kifinog Sela (blizu Nevesinja) delovi nemačke 369. legionarske divizije i četničke 1. nevesinjske brigade zarobili 60 boraca italijanskog bataljona 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ.

10. 5. 1944 Odlukom Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ rasformiran Birčanski NOP odred, a ljudstvom popunjena 19. birčanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ.

11. 9. 1944 Devetnaesta birčanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ napala četnike u s. Capardima (kod Zvornika) i oko 60 njih izbacila iz stroja, a ona imala 2 ranjena borca.

11. 9. 1944 Devetnaesta brigada 25. divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na D. Milanovac. Tom prilikom je ubila 8, ranila 12 i zarobila 1 neprijateljskog vojnika, a predalo joj se 67 četnika. Brigada je imala 3 ranjena i 2 nestala borca.

12. 10. 1944 U rejonu s. Požarnice (kod Tuzle) glavnina 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divije NOVJ vodila borbu rpotiv četnika i nanela im gubitke od 14 mrtvih i 20 ranjenih. Brigada je imala 2 mrtva i 9 ranjenih boraca.

23. 10. 1944 Jedinice 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ zauzele Kladanj, koji je branila ustaška milicija. Zaplenjeno: 3 puške, 1 telefon i 2000 metaka.

24. 10. 1944 Posle kratke borbe protiv ustaške milicije, jedinice 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ zauzele Olovo, zaplenivši 3 puške, 2 ručne bombe, 150 metaka i dosta vojničke opreme.

29. 10. 1944 Devetnaesta birčanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ vodila oštre trodnevne borbe protiv jedinica ustaške 1. posadne brigade na Crvenim stijenama (kod Sarajeva). Položaji su nekoliko puta prelazili iz ruke u ruku. Zbog jakog otpora neprijatelja 19. brigada je bila prinuđena da se povuče na liniju s. Zelena Voda - Starigrad. Gubici neprijatelja: 134 mrtva i 170 ranjenih ustaša. Gubici 19. brigade; 20 mrtvih i 34 ranjena borca.

5. 11. 1944 U rejonu s. Kule (kod Sokolca) delovi 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv nemačkih jedinica i odbacili ih ka Sokolcu, nanevši im gubitke od 30 izbačenih iz stroja, zaplenivši 4 p. mitraljeza i drugu ratnu opremu i uništivši 4 kamiona Brigada je imala 5 ranjenih boraca.

24. 11. 1944 U rejonu s. Kule (na putu Rogatica-Sokolac) delovi 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ iz zasede napali nemačku kolonu i posle četvoročasovne borbe naneli joj gubitke od oko 50 vojnika izbačenih iz stroja.

4. 12. 1944 Kod s. Mekota (blizu Han-Pijeska) delovi 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ napali jednu četu iz nemačke 21. SS divizije -Skenderbeg- i naneli joj gubitke od 40 mrtvih i 40 ranjenih vojnika. Uništena su 2 kamiona i 1 motocikl.

5. 12. 1944 Kod Bukove glave (na putu Sokolac-Han-Pijesak) iedan bataljon 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ napao delove nemačke 21. SS divizije -Skenderbeg- i naneo im gubitke od 50 mrtvih i 35 ranjenih vojnika. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, 2 automata, 10 pušaka, 30 ručnih bombi i 4.000 metaka. Gubici bataljona: 4 mrtva i 3 ranjena borca.

12. 12. 1944 Dva bataljona 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ razbili četnike u s. Džimrijama (kod Han-Pijeska) i zauzeli to selo. Poginulo je 15 četnika, a zaplenjena su 2 p. mitraljeza i 10 pušaka. Gubici bataljona: 1 poginuo i 1 nestao borac.

20. 12. 1944 Dvadeset prva istočnobosanska udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ i 16. muslimanska udarna brigada i delovi 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo jedinica 14. korpusa NOVJ, posle dvodnevne borbe zauzeli Zvornik i Drinjaču, u kojima su se branile jedinice nemačke 21. divizije -Skenderbeg- i četnici. Gubici neprijatelja: oko 200 poginulih i ranjenih i 20 zarobljenih vojnika. Gubici jedinica NOVJ: 12 poginulih i 40 ranjenih boraca: pored ostalih poginuo je zamenik komandanta 19. birčanske udarne brigade Žarko Vuković Pucar, narodni heroj.

22. 12. 1944 Šesnaesta muslimanska udarna brigada i 19. birčanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ, posle jednodnevne borbe, razbile četničku Oplenačku brigadu i zauzele s. Šekoviće (kod Vlasenice). Gubici neprijatelja: 160 izbačenih iz stroja. Zaplenjeno: 2 minobacača, 3 mitraljeza i veća količina municije. Gubici brigada NOVJ: 7 mrtvih i 17 ranjenih boraca.

Dokumenti

Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 13 novembra 1943 god. Štabu Devetnaeste birčanske brigade za likvidaciju Zelenog kadra i kontrolu pravca Tuzla - Zvornik

Izvještaj Štaba Devetnaeste birčanske brigade od 17 novembra 1943 god. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o stanju jedinica i o situaciji na prostoriji Osmaci - Zivinice - Kladanj

Naređenje Štaba Trećeg .korpusa NOVJ od 27 novembra 1943 god. Štabu Devetnaeste birčanske brigade za čišćenje četnika na prostoriji Cikote - Paprača

Obavještenje Štaba Devetnaeste birčanske brigade od 28 novembra 1943 god. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o predviđenoj akciji za čišćenje četnika

Naređenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 29 novembra 1943 god. Štabu Devetnaeste birčanske brigade za prebacivanje u Srebrenicu i sređivanje stanja u njoj

Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 2 decembra 1943 god. Štabu Devetnaeste birčanske NOU brigade za zatvaranje pravaca od Prnjavora i Caparda prema Šekovićima

Izvještaj Štaba Devetnaeste birčanske NOU brigade od 2 decembra 1943 god. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o rasporedu jedinica oko Caparda

Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 5 decembra 1943 god. Štabu Prvog bataljona Devetnaeste birčanske NOU brigade za rušenje puta Drinjača - Nova Kasaba

Izvještaj Štaba Devetnaeste birčanske NOU brigade od 12 decembra 1943 god. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Vlasenice

Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 13 decembra 1943 god. Štabu Devetnaeste birčanske NOU brigade za čišćenje prostorije Cikote od četnika i za napad na Vlasenicu

Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 13 decembra 1943 god. Štabu Devetnaeste birčanske NOU brigade da hitno uspostavi vezu sa Petom divizijom

Izvještaj Štaba Devetnaeste birčanske NOU brigade od 13 decembra 1943 god. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o stanju i situaciji na sektoru Vlasenice

Izvještaj Štaba Devetnaeste birčanske NOU brigade od 8 januara 1944 Štabu Trećeg korpusa NOVJ o prebacivanju jedinica na prostoriju Milan Planina - Verići

Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 9 januara 1944 Štabu Devetnaeste birčanske NOU brigade za oslobođenje Kladnja i Zivinica

Izvještaj Štaba Devetnaeste birčanske brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o akcijama brigade od 15 do 31 januara 1944 godine

Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 10. marta 1944. štabovima Druge krajiške i Devetnaeste birčanske brigade za smjenu jedinica Pete NOU divizije na prostoriji Gornje Žešće - Podgaj - Ustikolina

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Devetnaeste birčanske brigade za prvu polovinu marta upućen 15. marta 1944. Štabu Dvadeset sedme NOU divizije

Naređenje Štaba 27. NOU divizije od 10. aprila 1944. štabovima Zkrajiške i 19. birčanske brigade za pokret sa prostorije Kalinovik - Trnovo na prostoriju Rakitnica - Lukavac - Urnoljani

Naređenje Štaba 27. NOU divizije od 20. aprila 1944. štabovima 2. krajiške i 19. birčanske brigade i Jahorinskom NOP odredu za prebacivanje na prostor Jelašca - Borija

Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 27. jula 1944. Štabu 19. birčanske brigade za napad na Olovo i štabovima 16 muslimanske i 20. romanijske brigade za raspored i dejstvo na prostoru Potkozlovača - Ravansko i Kruševci - Donje Babine

Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 31. avgusta 1944. Štabu 19. birčanske brigade za posjedanje položaja prema rijeci Spreči i za zatvaranje pravaca koji iz njene doline vode prema rijeci Drinjači

Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 19. birčanske brigade 27. NOU divizije od 30. septembra 1944. o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije u Brigadi

Izveštaj sekretara Brigadnog komiteta SKOJ-a 19. birčanske brigade 27. NOU divizije od 30. septembra 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za istočnu Bosnu o političkom i kulturno-prosvetnom radu

Izveštaj sekretara Brigadnog komiteta SKOJ-a 19. birčanske brigade 27. NOU divizije od 22. oktobra 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za istočnu Bosnu o političkom i kulturno-prosvetnom radu skojevske organizacije

Informacija Štaba 3. korpusa NOVJ od 12. novembra 1944. Štabu 27. divizije o stanju na teritoriji korpusa i zahtjev za sprovođenje istrage povodom gubitaka 19. birčanske brigade kod Crvenih stijena

Informacija Štaba 3. korpusa NOVJ od 12. novembra 1944. Štabu 27. divizije o stanju na teritoriji korpusa i zahtjev za sprovođenje istrage povodom gubitaka 19. birčanske brigade kod Crvenih stijena

Izvještaj Štaba 27. divizije od 22. novembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ povodom osjetnih gubitaka 19. birčanske brigade u borbi vođenoj 29. oktobra kod Crvenih stijena

Izvještaj Štaba 27. divizije od 22. novembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ povodom osjetnih gubitaka 19. birčanske brigade u borbi vođenoj 29. oktobra kod Crvenih stijena

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 1. lovački zdrug (NDH) Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. SKOJ Četnička golgota 21. SS divizija Skenderbeg Tuzla 20. romanijska udarna brigada Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Nevesinje Gornji Milanovac 16. vojvođanska divizija NOVJ Birčanski partizanski odred Saradnja četnika sa okupatorom 38. istočnobosanska divizija NOVJ Doboj Olovo Borbe u Srbiji 1944. Sokolac Lukavac Jahorinski partizanski odred Kruševac Han Pjesak Trnovo Prnjavor Četnici u drugom svetskom ratu Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Zasede u oslobodilačkom ratu 14. srpski korpus NOVJ 3. lovački zdrug (NDH) 19. srednjobosanska udarna brigada (tešanjsko-teslićka) Sarajevo 16. muslimanska udarna brigada 27. istočnobosanska divizija NOVJ 25. srpska divizija NOVJ Kalinovik Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 5. krajiška udarna divizija NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Bitka za Srbiju Vlasenica Nevesinjska četnička brigada Politički komesari u NOR-u Druga tuzlanska operacija NOVJ Srebrenica Zvornik 369. legionarska divizija (vražja) Ozrenski partizanski odred (Bosna) Borbe u Hercegovini 1944.