🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

19. pešadijska divizija Venecija

Za ovaj pojam je pronađeno 26 hronoloških zapisa, 24 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

15. 7. 1941 Po uputstvima italijanske vlade i Vrhovne komande, pod rukovodstvom komandanta 9. armije generala Pircija Birolija, otpočele ofanzivne operacije italijanskih jedinica na slobodnu teritoriju u Crnoj Gori radi ugušenja ustanka i uništenja ustaničkih snaga jačine oko 30.000 ljudi. U toj operaciji su učestvovale italijanske divizije -Mesina-, -Pusterija-, -Taro-, -Venecija-, -Kačatori dele Alpi- i -Pulje- i albansko-kvislinška grupa -Skenderber-, uz sadejstvo vazduhoplovnih i mornaričkih jedinica. Neprijatelj je prodro na slobodnu teritoriju i ponovo zauzeo oslobođene gradove i važnija mesta.

2. 8. 1941 Jedinice italijanske divizije -Venecija-, koje su nastupale od Podgorice (sada: Titograd) prema Mateševu, zapalile zaselak Raškovo Guvno (kod Lijeve Rijeke).

5. 8. 1941 Jedinice italijanske divizije -Venecija- zauzele Kolašin.

8. 8. 1941 Nastupajući iz Podgorice (sada: Titograd) italijanska divizija -Venecija- ušla u Andrijevicu.

15. 5. 1943 Otpočela nemačka operacija -Švarc- (tzv. peta neprijateljska ofanziva ili bitka na Sutjesci). Tom operacijom, koja je trajala mesec dana, neprijatelj je želeo da uništi jedinice Glavne operativne grupe VŠ na uskom brdsko-planinskom prostoru Crne Gore, Sandžaka i Hercegovine, a s njima i vrhovno vojno i političko rukovodstvo NOP-a Jugoslavije. U njoj su učestvovale ove jedinice: četiri nemačke divizije (369, 118, 7. SS -Princ Eugen- i 1. brdska), tri italijanske divizije (-Taurinenze-, -Ferara- i -Venecija-), jedna bugarsko-nemačka divizijska borbena grupa (glavninu joj sačinjavali bugarski 61. i 63. puk), domobranska 4. lovačka brigada, nemački puk -Brandenburg- (za specijalnu upotrebu) i jedan nemački motorizovani pionirski bataljon. Sem ovih snaga, dve nemačke divizije (117. i 373) su se nalazile u rejonu Sarajeva i u dolini r. Neretve, a četiri italijanske divizije (-Emilija-, -Peruđa-, -Murđe- i -Marke-) u primorskom pojasu od Boke kotorske do donjeg toka r. Neretve. Odnos snaga je bio oko 117.000: 19.000 u korist neprijatelja.

15. 5. 1943 Neprijatelj otpočeo ofanzivu protiv Glavne operativne grupe (1. i 2. proleterske udarne, 3. udarne i 7. divizije NOVJ) VŠ NOV i POJ u Crnoj Gori, Sandžaku i Hercegovini, s ciljem da je uništi, a s njom i vrhovno rukovodstvo NOP-a Jugoslavije. U ovoj operaciji (poznatoj kao V neprijateljska ofanziva ili bitka na Sutjesci) on je angažovao četiri nemačke divizije (1. brdsku, 7. SS -Princ Eugen-, 118. lovačku i 369. legionarsku diviziju) i tri italijanske divizije (-Taurinenze-, -Ferara- i -Venecija-), jednu nemačko-bugarsku borbenu grupu jačine divizije (724. puk 104. nemačke divizije, 61. i 63. bugarski puk), nemački puk za specijalnu upotrebu -Brandenburg- i domobransku 4. lovačku brigadu.

17. 5. 1943 U blizini s. Bioča (kod Podgorice - sada: Titograd) Udarna grupa bataljona (3. bataljon 4. proleterske NOU brigade, 2. i 4. bataljon 5. crnogorske NOU brigade), ojačana Zetskim NOP odredom, u četvorodnevnoj borbi okružila i razbila 383. puk (bez jednog bataljona) italijanske divizije -Venecija-, Poginulo je 339 i zarobljeno 400 italijanskih vojnika i oficira, a zaplenjeno 9 brdskih topova, 27 mitraljeza i velike količine drugog naoružanja i opreme. U borbama su poginuli zamenik komandanta bataljona u 5, crnogorskoj NOU brigadi Marko Đurović i politički komesar čete 4. bataljonu iste brigade Milan Pavličič, narodni heroj.

18. 5. 1943 Nastupajući od Bijelog Polja, delovi italijanske divizije -Venecija- odbacili delove 1. proleterske udarne divizije NOVJ i zauzeli Golo brdo.

31. 5. 1943 Nemačka 1. brdska i 7. SS divizija -Princ Eugen- i italijanske divizije -Venecija- i -Ferara- uspostavile međusobnu taktičku vezu u dolini r. Tušinje i r. Bukovice i na liniji Divljak - Starac - s. Korita zatvorile obruč oko Glavne operativne grupe, osim na delu nemačkog fronta na r. Sutjesci od Tjentišta do s. Suhe.

31. 5. 1943 Na prostoriji r. Tara - r. Komarnica - gornji tok r. Pive četiri neprijateljske divizije (nemačke 1. brdske i 7. SS -Princ Eugen- i italijanske -Venecija- i -Ferara-) uspostavile međusobnu taktičku vezu i zatvorile obruč oko Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ.

5. 6. 1943 Otpočeo napad nemačke 1. brdske divizije, borbene grupe -Ludviger-, italijanske divizije -Ferara- i borbene grupe -Izaska- italijanske divizije -Venecija- na jedinice Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ u donjim tokovima r. Tare i r. Pive.

28. 6. 1943 U Nikšiću, Podgorici (sada: Titograd), Baru, Andrijevici i Beranama (sada: Ivangrad), po naređenju italijanskog guvernera za Crnu Goru, streljano 180 rodoljuba, kao odmazda za težak poraz 383. puka italijanske divizije -Venecija- u borbi na Bioču 14-17. maja.

31. 8. 1943 U rejonu Lukačko brdo - s. Sjerogošte (kod Kolašina) jedinice italijanske divizije -Venecija- zapalile 32 kuće.

8. 9. 1943 Objavljena bezuslovna kapitulacija Italije. Jedinice NOV i POJ su za nekoliko sledećih dana razoružale glavninu ovih italijanskih okupacionih divizija: -Izonco-, -Kačatori dele Alpi-, -Lombardija-, -Murđe-, -Mačerata-, -Celere-, -Bergamo- i -Sforčeska-. Razoružale su i manje delove divizija: -Firence-, -Ferara-, -Mesina-, -Zara-, -Đulija-, -Torino- i -Pulje-, kao i 14, 17. i 18. obalsku brigadu. Na stranu NOVJ prešla je glavnina divizije -Venecija-, kao i delovi divizije -Taurinenze-, od kojih je kasnije (2. decembra 1943) formirana italijanska partizanska divizija -Garibaldi- i stavljena pod komandu 2. udarnog korpusa NOVJ.

20. 9. 1943 Štab 2. udarnog korpusa NOVJ, 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ i 4. proleterska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ otpočeli marš iz rejona Foče u Sandžak i Crnu Goru radi mobilizacije novog ljudstva, razbijanja četnika i razoružavanja italijanske divizije -Venecija-.

27. 9. 1943 Četvrta proleterska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ zauzela Kolašin posle 14-časovne borbe protiv 2. bataljona 83. puka italijanske divizije -Venecija- i oko 300 četnika. Italijanski bataljon je prišao toj proleterskoj brigadi, dok su razbijeni četnici u neredu odstupili ka s. Mateševu. Neprijateljski gubici: 30 mrtvih i oko 30 ranjenih. Brigada je imala 6 mrtvih i 12 ranjenih. Zaplenjeno je 6 mitraljeza, 6 p. mitraljeza, 6 minobacača, 46 pušaka, 300 ručnih bombi i veća količina municije.

30. 9. 1943 Četničke brigade 1. i 2. beranska, Kolašinska, Jurišna i Andrijevička otpočele napad sa pravca s. Mateševa na 4. proletersku NOU brigadu i 2. bataljon 83. puka italijanske partizanske divizije -Venecija- u Kolašinu. Hitno prebačeni iz Mojkovca, delovi 2. dalmatinske NOU i 2. proleterske NOU brigade, uz sadejstvo Vasojevićkog partizanskog bataljona i Bjelopoljskog bataljona 3. proleterske (sandžačke) NOU brigade, 4. oktobra su protivnapadom razbili četnike i odbacili ih ka s. Mateševu uz gubitke od oko 200 mrtvih i ranjenih. Za izvanrednu požrtvovanost u žestokim višednevnim borbama pri oslobođenju i odbrani Kolašina Vrhovni komandant je pohvalio 4. proletersku NOU brigadu i 2. bataljon 83. puka italijanske partizanske divizije -Venecija-.

7. 10. 1943 Komandant nemačkog 21. brdskog armijskog korpusa naredio da se jedinice 118. i 279. divizije prikupe za operaciju -Balkanšluht- protiv glavnine 2. udarnog korpusa NOVJ i italijanske divizije -Venecija- u dolini Lima i Tare.

8. 10. 1943 Štab 2. udarnog korpusa NOVJ uputio poziv italijanskoj diviziji -Venecija- u Beranama (sada: Ivangrad) da se zajednički bore protiv nemačkih okupatora; ako ne bude htela, prema njoj će se postupiti kao prema neprijateljskoj vojsci.

10. 10. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredbom pohvalio borce, komandire i političke komesare 4. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i vojnike 2. bataljona 83. puka italijanske partizanske divizije -Venecija- za izvanrednu požrtvovanost u žestokim višednevnim borbama pri oslobođenju i odbrani Kolašina.

10. 10. 1943 U Beranama (sada: Ivangrad), posle dvodnevnih pregovora između načelnika Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ i komandanta italijanske divizije -Venecija-, sklopljen sporazum o prelasku ove divizije na stranu NOVJ radi borbe protiv nemačkog okupatora. Istog dana su delovi 2. udarnog korpusa NOVJ ušli u grad, gde je divizija -Venecija- reorganizovana u 5 istoimenih brigada.

12. 10. 1943 Jedinice 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ ušle u Andrijevieu, gde su im prišla još dva italijanska bataljona divizije -Venecija-.

15. 10. 1943 Nastupanjem nemačke 118. lovačke divizije iz Podgorice (sada: Titograd) ka Kolašinu i nemačke 297. pešadijske divizije iz Peći ka Andrijevici i Beranama (sada: Ivangrad) otpočela operacija -Balkanšluht- s ciljem da se snage 2. udarnog korpusa NOVJ odbace od komunikacije Peć-Podgorica i da se opkole delovi italijanske partizanske divizije -Venecija- u Beranama. Posle višednevnih borbi neprijatelj je 23. oktobra ušao u Andrijevicu, a potom zauzeo i Berane.

19. 10. 1943 Jedinice nemačke 118. lovačke divizije sa četnicima Istočnog fronta otpočelo na stupanje iz s. Lijeve Rijeke prema dolini r. Lima i r. Tare, uz istovremeno nastupanje nemažke 297. pešadijske divizije s linije Jelezova kosa - pl. Sjekirica ka Andrijevici i iz Rožaja ka Beranama (sada: Ivangrad). Zbog ovog koncentričnog napada 2. proleterska udarna divizija NOVJ i italijanska partizanska divizija -Venecija- našle su se u prilično teškoj situaciji.

20. 10. 1943 Posle dvodnevne borbe na liniji Veliki krš - pl. Piševo protiv delova nemačke 297, pešadijske divizije i balista, koji su nastupali sa Čakora i od s. Murinog, 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, sa delovima italijanske partizanske divizije -Venecija-, napustila odbranu Andrijevice i povukla se ka s. Trepči i s. Vinickoj na putu Andrijevica-Berane (sada Ivangrad).

2. 12. 1943 U rejonu Pljevalja, po naređenju VŠ NOV i POJ, od vojnika italijanskih divizija -Venecija- i -Taurinenze-, formirana italijanska partizanska divizija -Garibaldi- (sastava: tri brigade od po četiri bataljona), koja je stavljena pod komandu Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ.

Dokumenti

Uputstvo Štaba Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 30. avgusta 1942. komandantu novovaroškog sreza za lojalan stav prema okupatoru i bespoštednu borbu protiv pripadnika NOP-a

Saučešće Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 19 oktobra 1943 god. borcima i oficirima italijanske divizije Venecija povodom junačke smrti kapetana Rive

Poziv Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 27 septembra 1943 god. komandantu italijanske divizije Venecija za prekid saradnje sa četnicima i za zajedničku borbu protiv Njemaca

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 29 septembra 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije za prebacivanje Druge proleterske brigade na Mojkovac u cilju razbijanja četničkih snaga u Vasojeviće i pridobijanja italijanske divizije Venecija

Naređenje komandanta 21. brdskog armijskog korpusa od 7. oktobra 1943. Komandi 297. pešadijske divizije za preduzimanie operacije protiv italijanske divizije Venecija i jedinica NOVJ u Crnoj Gori

Poziv Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 8 oktobra 1943 god. Štabu italijanske divizije Venecija na zajedničku borbu protiv njemačkih okupatora

Izvještaj načelnika Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 9 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o rezultatima prvih pregovora sa pretstavnicima italijanske divizije Venecija

Uputstvo Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 9 oktobra 1943 god. načelniku svoga štaba za dalje vođenje pregovora sa komandom italijanske divizije Venecija

Izvještaj Rudolfa Primorca od 9 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOV n PO Jugoslavnje o toku i rezultatima pregovora sa komandantom italijanske divizije Venecija

Obavještenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 13. oktobra 1943. Štabu 4. crnogorske proleterske brigade o oslobođenju Berana i Andrijevice i prelasku italijanske divizije Venecija na stranu NOVJ

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 16 oktobra 1943 god. Štabu italijanske divizije Venecija za dostavljanje hrane vojnicima razbijene italijanske divizije Taurinenze

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 20 oktobra 1943 god. Štabu italijanske divizije Venecija da se prebaci na sektor Mojkovac - Šahovići - Bijelo Polje i stavi na raspoloženje jedinicama Korpusa artiljeriju, motorizaciju i sredstva veze

Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 21 oktobra 1943 god štabu divizije Venecija da se sa svim jedinicama prebaci na sektor Prijepolje-Priboj

Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 oktobra 1943 god. štabu italijanske divizije Venecija za prebacivanje pozadinskih dijelova u pravcu Pljevalja

Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 23. oktobra 1943. Štabu italijanske divizije Venecija za prebacivanje jedinica na prostoriju Kovren - Vrulja - Otilovići

Izvještaj pomoćnika načelnika štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 24 oktobra 1943 god. štabu korpusa o izvršenim pripremama za reorganizaciju divizije Venecija i o situaciji oko Kolašina i Berana

Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 24 oktobra 1943 god. štabu italijanske divizije Venecija za reorganizovanje divizije po formaciji NOV Jugoslavije

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4. novembra 1943. Štabu 2. korpusa NOVJ da izvrši reorganizaciju i talijanske divizije Venecija

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 5 novembra 1943 god. Štabu italijanske divizije Venecija za razmeštaj jedinica na prostorijama: Rudo - Ustibar, Bijelo Polje, Berane i Sjenica

Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 25. septembra do 13. novembra 1943. godine

Izveštaj načelnika Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 16 novembra 1943 god. Štabu korpusa o situaciji na sektoru Prijepolja i o stanju italijanske divizije Venecija

Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 16 novembra 1943 god. štabu italijanske divizije Venecija za smještaj jedinica na sektoru Prnjepolje-Bijelo Polje-Pljevlja

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 22 novembra 1943 god. Štabu italijanske divizije Venecija za razmeštaj na prostoriji: Boljanići - Metaljka - Čajniče - Trpinje - Ponikve - Donji Dubac - Zaselje

Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 27 novembra 1943 god. štabovima italijanskih divizija Venecija' i Taurinenze za formiranje divizije Garibaldi od ljudstva ovih divizija

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

118. lovačka divizija 57. pešadijska divizija Lombardia Italijanski zločini u Jugoslaviji Avijacija u oslobodilačkom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu 23. pešadijska divizija Ferrara Zaharije Ostojić Prijepolje Đorđije Lašić 297. pešadijska divizija Pula 7. SS divizija Prinz Eugen 3. udarna divizija NOVJ 155. pešadijska divizija Emilia Italijanski partizani Saradnja četnika sa okupatorom Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 1. alpska divizija Taurinense Operacija Schwarz Priboj Berane 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 5. proterska (crnogorska) udarna brigada 15. pešadijska divizija Bergamo Operacija Balkanski klanac Kapitulacija Italije Podgorica Kolašin Streljanja u oslobodilačkom ratu 1. brdska divizija Vermahta Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Dragoljub Draža Mihailović Ustanak u Crnoj Gori 1941. Rudolf Primorac Mojkovac Nikšić Bitka na Sutjesci Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. 38. pešadijska divizija Puglie 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Glavna operativna grupa NOVJ Vojislav Lukačević Sjenica 18. pešadijska divizija Messina Rožaje Narodni heroji Jugoslavije Pljevlja Italija u drugom svetskom ratu Pirzio Biroli 2. udarni korpus NOVJ Borbe u Hercegovini 1943. 154. pešadijska divizija Murge Josip Broz Tito Peko Dapčević 1. proleterska divizija NOVJ Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1943. 2. dalmatinska proleterska udarna brigada 4. lovački zdrug (NDH) 369. legionarska divizija (vražja) 2. proleterska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u 7. banijska divizija NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1943. Andrijevica Divizija Garibaldi 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Divizija Brandenburg 48. pešadijska divizija Taro 151. pešadijska divizija Perugia 21. brdski armijski korpus Bijelo Polje Peć 2. proleterska udarna brigada