🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

19. srednjobosanska udarna brigada (tešanjsko-teslićka)

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

18. 12. 1943 U Bračkom kanalu britanski torpedni čamci napali nemački konvoj od 1 dvotrupne peniše, 2 desantno-jurišna čamca i 1 motornog čamca. Potopljeni su peniša sa oko 20 vojnika i 1 desantno-jurišni čamac, a ostala dva čamca su oštećena uplovila u luku Ploče.

11. 9. 1944 Devetnaesta brigada 25. divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na D. Milanovac. Tom prilikom je ubila 8, ranila 12 i zarobila 1 neprijateljskog vojnika, a predalo joj se 67 četnika. Brigada je imala 3 ranjena i 2 nestala borca.

1. 10. 1944 Po naređenju 5. udarnog korpusa NOVJ, Tešanjsko-teslićka brigada 53. udarne divizije NOVJ preimenovana u 19. srednjobosansku brigadu.

29. 10. 1944 Devetnaesta birčanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ vodila oštre trodnevne borbe protiv jedinica ustaške 1. posadne brigade na Crvenim stijenama (kod Sarajeva). Položaji su nekoliko puta prelazili iz ruke u ruku. Zbog jakog otpora neprijatelja 19. brigada je bila prinuđena da se povuče na liniju s. Zelena Voda - Starigrad. Gubici neprijatelja: 134 mrtva i 170 ranjenih ustaša. Gubici 19. brigade; 20 mrtvih i 34 ranjena borca.

4. 11. 1944 U rejonu s. Kalauzlija i s. Radnje (blizu Štipa) 13. i 19. makedonska brigada 50. divizije NOVJ vodile ceo dan borbu protiv nemačkih snaga koje su branile Štip. Kalauzlije svi dvaput prelazile iz ruke u ruku, dok najzad 19. brigada nije ovladala tim selom.

22. 3. 1945 U s. Komarici i s. Dažnici (kod Dervente) 14. i 19. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije JA napala nemačke snage i posle šestočasovne borbe zauzela ž. st. Dažnicu, a drugo uporište nisu zauzele zbog intervencije neprijatelja iz Doboja i Dervente.

0. 4. 1945 Rasformiran Uzlomački NOP odred a njegovim ljudstvom popunjena 19. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije 3. udarnog korpusa JA.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Gornji Milanovac 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Borbe u Hrvatskoj 1943. 19. makedonska brigada Goce Delčev Vlasenica Zvornik Tešanj Srebrenica Bitka za Srbiju 25. srpska divizija NOVJ 19. birčanska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Brač 50. makedonska divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1944. 27. istočnobosanska divizija NOVJ Tuzla Politički komesari u NOR-u Završne operacije u Jugoslaviji Borbe na Jadranu 1943. Četnici u drugom svetskom ratu Derventa Doboj 13. makedonska brigada Operacija Jesenji pljusak Maglaj Teslić 53. srednjobosanska divizija NOVJ Štip 45. srpska divizija NOVJ Borbe u Makedoniji 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Britanija i Jugoslavija Borbe u Bosni i Hercegovini 1944.