🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

19. srpska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 26 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

21. 6. 1944 U Toplici GŠ NOV i PO za Srbiju, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 16, 18. i 19. srpske NO brigade formirao 25. diviziju NOVJ.

19. 7. 1944 S linije s. Bela Voda - s. G. Konjuša - s. Točane (kod Prokuplja) bugarske snage jačine jednog puka, podržane artiljerijom i avijacijom, napale jedinice 24. divizije NOVJ i 19. srpska brigada 25. divizije NOVJ. Posle sedmočasovne borbe jedinice NOVJ su bile prinuđene da se povuku na položaje: Rgajska pl. - s. Trnov Laz - s. Dedinac - s. G. Statovac.

9. 8. 1944 Šesnaesta i 19. srpska brigada 25. divizije NOVJ napale bugarsku posadu u s. Kruševici (oko 100 vojnika) i s. D. Lopušnji (oko 100 vojnika). Posada u s. Kruševici je uništena, a u s. D. Lopušnji je poginulo desetak bugarskih vojnika, dok su se ostali razbežali.

12. 8. 1944 Na Suvoj planini 18. i 19. srpska brigada 25. divizije NOyJ razbile delove četničkog Nišavskog korpusa i proterale ih ka r. Nišavi. Poginulo je 40 a ranjeno 70 četnika.

13. 8. 1944 Po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju, jedinice 25. divizije NOVJ (18. i 19. srpska brigada) sa istočnih padina Suve planine prešle preko r. Nišave i komunikacije između Bele Palanke i s. Čitluka i prebacile se na Svrljiške planine (prethodne noći na tu prostoriju se prebacila 16. srpska brigada te divizije) da bi sa 23. udarnom divizijom NOVJ preduzele ofanzivna dejstva u istočnoj Srbiji.

21. 9. 1944 Razbivši četnike, jedinice 19. srpske brigade 45. divizije NOVJ zauzele Kučevo, zarobivši 32 četnika i zaplenivši veću količinu materijala.

1. 10. 1944 Jedinice 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ, posle borbe protiv četnika i delova SDS, oslobodile sela Đovale i Tabanovac, a u sađejstvu s jedinicama 19. srpske brigade 25. divizije NOVJ oslobodile i Petrovac. Neprijatelj se povukao u dolinu V. Morave.

Dokumenti

Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 15 jula 1944 god. štabovima Šesnaeste, Sedamnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za napad na bugarske posade u Pločniku i Barlovu i četničke položaje u Vrševcu i Pljakovu

Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 17 jula 1044 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za razmeštaj na prostoriji Kosmača - Tovrljane - Široke NJive i ispitivanje neprijateljskih snaga na sektoru Kuršumlija - Prokuplje

Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 19 jula 1944 god. štabovima Jedanaeste, Trinaeste, Petnaeste, Sedamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade i bugarske brigade Georgi Dimitrov za odbranu slobodne teritorije od bugarskih i četničkih jedinica

Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 21 jula 1944 god. štabovima Jelanaeste, Trinaeste, Sedamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade i bugarske brigade Georgi Dimitrov u vezi s ieprijatelskom ofanzivom na s.pobodnu teritoriju u Toplici i Jablanici

Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 23 jula 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za pokret u pravcu G. Oruglice

Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 25 jula 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za nastupanje pravcem Vrućevci - Kololeč prema Gnjilanu

Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 27 jula 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prelazak komunikacije Skoplje - Niš i izbijanje na prostoriju Nesvrta - Kriva Feja

Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 28 jula 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prelazak komunikacije Skoplje - Niš i razmeštaj na prostoriji Nesvrta - Kriva Feja

Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 5 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za marš na prostoriju D. Ržana - M. Strešer - Biljanica

Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 6 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prebacivanje na prostoriju Crna Trava - Brod - Dobro Polje

Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 7 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prebacivanje na prostoriju Bistrica - Kozilo - Javorje - Vus - Dobro Polje - Ostrozub

Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 9 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za napad na bugarske granične karaule na sektoru D. Lopušnja - Kruševica i prebacivanje na područje Babičke Gore i Zaplznja

Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 11 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za razmeštaj na prostoriji D. Dušnik - Sopotnica - Šebet - V. Krčimir - Ličje - Jarsenovo i izviđanje prema Nišu, Leskovcu i B. Palanci

Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 12 avgusta 1944 god. Štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za marš preko Suve Planine u pravcu Svrljita i Sokobanje

Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 13 avgusta 1944 god. štabovima Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za marš sa Suve Planine pravcem Divljane - Oreovac - Bukurovac u rejon Svrljiških planina

Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 15 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prebacivanje na prostoriju Gulijan - Okruglica - Crnolvica - Tijovac - Tresibaba

Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 17 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za napad na Gramadu, Svrljig i Niševac

Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 19 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste, srpske NO brigade za pojačanje discipline u jedinicama

Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 21 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za razmeštaj na prostoriji Vlaško Polje - Rujište - Nikolinac - Dugo Polje - Čitluk - Orešac

Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 2 septembra 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za zatvaranje pravaca prema Aleksincu, Ražnju, Paraćinu, Boljevcu i Zaječaru

Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 3 septembra 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za rušenje pruge Paraćin - Zaječar i ispitivanje neprijateljskih snaga u pravcu Boljevca i Bora

Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 6 septembra 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za ponovni napad na Boljevac

Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 7 septembra 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prebacivanje na prostoriju Zlot - Podgorac i ispitivanje situacije u Boru

Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 8 septembra 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prebacivanje na prostoriju Crnajka - Klokočevac - Plavna i uspostavljanje veze sa jedinicama Crvene armije

Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 10 septembra 1944 god štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade da ispituju situaciju na svojim pravcima i obezbeđuju se prema Negotinu, Boru, Majdanpeku i D. Milanovcu

Izveštaj pomoćnika političkog komesara 19. srpske brigade 25. NO divizije od 17. decembra 1944. Centralnom komitetu KPJ i Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o političkom i kulturno-prosvetnom radu partijske i skojevske organizacije

Fotografije

Povezane odrednice

Topličko-jablanička operacija Crna Trava Disciplina u oslobodilačkom ratu Majdanpek SKOJ 16. vojvođanska divizija NOVJ Bugarska u drugom svetskom ratu 16. srpska brigada Negotin Toplica u oslobodilačkom ratu Srpska državna straža (nedićevci) Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Crvena armija Niš 18. srpska brigada 24. srpska divizija NOVJ 45. srpska divizija NOVJ Leskovac Zaječar 23. srpska udarna divizija NOVJ Centralni komitet KPJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1944. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Bitka za Srbiju Nišavski korpus JVuO 14. srpska udarna brigada Gornji Milanovac Prokuplje Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Paraćin 5. krajiška udarna divizija NOVJ Kuršumlija Četnici u drugom svetskom ratu Aleksinac Politički komesari u NOR-u Skoplje Borbe u Makedoniji 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu 25. srpska divizija NOVJ