🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

2. dalmatinska proleterska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 63 hronoloških zapisa, 113 dokumenata i 21 fotografija.

Događaji

9. 10. 1942 Italijanske snage i četnici napali 4. bataljon 2. dalmatinske NOU brigade u s. PeuIjama (kod Bos. Grahova). Iznenađen napadom, taj bataljon se, uz sadejstvo 2. bataljona iste brigade, izvukao iz obruča u pravcu Marino brdo - tt 1457, uz gubitke od 9 mrtvih i 6 nestalih boraca.

10. 10. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio da se od 3. sandžačke i 4. crnogorske NOU brigade formira udarna grupa za zaštitu pravca Mrkonjić-Grad-Mliništa, razoružavanje četničkih elemenata i politički rad na terena, a od 2. proleterske i 2. dalmatinske NOU brigade formira udarna grupa za zaštitu pravaca Bos. Grahovo - Drvar i Bos. Grahovo - Peulje - Livanjsko polje.

16. 10. 1942 Jedinice 2. dalmatinske NOU brigade zauzele četničko uporište u s. Vaganu (kod Gračaca). U toku borbe četnici su imali 8 mrtvih, više ranjenih i 3 zarobljena, a jedinice brigade 1 mrtvog i 6 ranjenih boraca. Zaplenjeno je 6 pušaka, 1 p. mitraljez, 1 mitraljez i druge opreme.

26. 10. 1942 Kod Vagnja (na putu Sinj-Livno) jedinice 2. dalmatinske NOU brigade napale italijanske snage i posle dvočasovne žestoke borbe razbile jedan italijanski bataljon nanevši mu velike gubitke. Zaplenjeno je: 2 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 30 pušaka, 200 ručnih bombi, 6000 metaka, 1 sanduk sanitetskog materijala i druga oprema.

1. 11. 1942 Naredbom Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije Josipa Broza Tita formirana 2. proleterska udarna divizija NOVJ, sastava: 2. proleterska NOU, 4. proleterska (crnogorska) NOU, i 2. dalmatinska NOU brigada.

17. 12. 1942 Druga dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ ušla u Šujicu, iz koje se ustaška posada bez otpora povukla u Duvno.

28. 12. 1942 Druga proleterska i 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ napale utvrđeni Kupres, ali ga, i pored velikih gubitaka, nisu zauzele, zbog intervencije delova ustaške 5. brigade iz Bugojna.

28. 1. 1943 Delovi 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ posle kraće borbe potisli ustašku miliciju ka Širokom Brijegu (sada: Lištica) i Posušju i zauzeli s. Rakitno (kod Posušja).

28. 2. 1943 U s. Gračanici (kod Prozora), na sastanku Politbiroa CK KPJ i VŠ NOV i POJ, doneta odluka da se protivudarom glavnih snaga ka G. Vakufu razbije najopasnija neprijateljska grupacija i na taj način spasu ranjenici, odmah zatim da se kod s. Jablanice izvrši forsiranje r. Neretve. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito je naredio da protivudar izvrše: 1. proleterska udarna divizija NOVJ, 2. proleterska udarna i 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, 7. divizija NOVJ i 1. dalmatinska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ, s tim da u dolini Neretve ostanu 5. crnogorska udarna i 10. hercegovačka udarna brigada 3. udarne i 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ.

0. 3. 1943 Kod s. Jablanice (blizu Mostara), u borbi protiv četnika i italijanskih jedinica, ranjen zamenik političkog komesara bataljona 2. dalmatinske NOU brigade Milovan Čelebić, narodni heroj, koji je posle toga umro od tifusa u centralnoj bolnici pri VŠ NOV i POJ.

4. 3. 1943 Jedinice 1. bataljona 2. dalmatinske NOU brigade posle dvočasovne borbe odbacile četnike na levu obalu r. Neretve i ponovo zauzele s. Jablanicu (kod Mostara). Poginulo je oko 60 i zarobljeno 5 četnika.

6. 3. 1943 Kod s. Jablanice (blizu Mostara) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ otpočele forsiranje r. Neretve. Na levu obalu su prešli tri bataljona 2. dalmatinske i tri bataljona 2. proleterske NOU brigade, razbili i odbacili četnike u pravcu Konjica i obrazovali mostobran. Time je omogućeno i prebacivanje ostalih jedinica i ranjenika.

7. 3. 1943 Kod s. Jablanice (blizu Mostara), pod zaštitom jedinica 2. dalmatinske i 2. proleterske NOU brigade, inžinjerijska četa VŠ NOV i POJ i inžinjerijski vod 7. divizije NOVJ podigli na r. Neretvu, namesto porušenog železničkog mosta, pešački viseći most za prebacivanje Glavne operativne grupe i ranjenika.

23. 3. 1943 Jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ i 1. proleterske NOU brigade zauzele Kalinovik, odbacivši četnike ka Foči i s. Dobrom Polju. U borbama za Kalinovik poginulo je, ranjeno i zarobljeno oko 400 četnika, dok je 2. proleterska udarna divizija NOVJ imala oko 135 mrtvih i ranjenih. Poginuli su zamenik komandanta 2 bataljona 1. proleterske NOU brigade Vojislav Grujič, narodni heroj, i politički komesar 1. bataljona 2. dalmatinske NOU brigade Slobodan Macura, narodni heroj.

29. 3. 1943 Kod s. Broda (blizu Foče) 2. proleterska udarna i 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ pokušale da iz pokreta forsiraju r. Drinu, ali u tome nisu uspele zbog nedostatka plovnih sredstava i zbog visokog vodostaja.

0. 4. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito pohvalio jedinice 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ za izvršene zadatke i pokazanu hrabrost prilikom forsiranja r. Drine.

6. 4. 1943 Kod s. Kopilova 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ forsirala r. Drinu na odseku s. Brod - s. Bastasi (uzvodno od Foče). Do sutradan uveče i ostale su jedinice forsirale reku. Divizija je zatim, u trodnevnim borbama, razbila odbranu pet četničkih brigada, stvorila mostobran na liniji ušće r. Čehotine - s. Falovići - s. Dragočava - s. Šćepan Polje i okružila italijanske snage u kasarnama u Foči. U borbi pored ostalih smrtno je ranjen politički komesar 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ Aleksa Dejović, narodni heroj. Vrhovni komandant NOV i POJ pohvalio je 2. dalmatinsku NOU brigadu za odlično izvršenje zadatka.

5. 6. 1943 Nemačka borbena grupa -Anaker- (glavnina 738. puka 118. lovačke divizije, u toku borbi ojačana delovima puka -Brandenburg- i 659. pionirskog motorizovanog bataljona, podržavana delom artiljerije nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-) napadom preko pl. Tovarnice pokušala da levom obalom Sutjeske izbije u rejon s. Tjentišta. Upornom aktivnom trodnevnom odbranom, uz gubitke od oko 235 poginulih i nestalih, 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ održala je položaje u rejonu katuna Bare i time, po oceni Vrhovnog komandanta NOV i POJ, -odigrala presudnu ulogu u povlačenju naše glavnine preko tjesnaca Sutjeske-, zbog čega je pohvaljena. Brigada je 8. juna ojačana Majevičkom brigadom (takođe iscrpljenom), ali ih je neprijatelj (sada ojačan i pešadijskim delovima 7. SS divizije) pred veče odbacio na liniju M. i V. Siljevica - Stoca, gde su se zadržale do 9. juna, kada je VŠ NOV i POJ naredio napuštanje odbrane na ovom pravcu. Poginuli su, između ostalih, komandir čete Boško Zunić i politički komesar čete Drago Marković (oba iz 2. dalmatinske NOU brigade), narodni heroji.

9. 6. 1943 U međurečju Sutjeske i Hrčavke delovi nemačke 118. lovačke i 7. SS divizije -Princ Eugen- pokušali da ovladaju grebenom, čime bi presekle Glavnu operativnu grupu NOVJ i prekinule svaku vezu između Severne i Južne grupe za proboj. Neprijatelj je u toku dana ovladao s. Suhom, s. D. Barama i Medveđom planinom s juga i s. Krekovima i Milinkladom sa severa. Međutim, delovi 2. dalmatinske, 2. i 4. proleterske, 6. istočnobosanske i 10. hercegovačke NOU brigade su održali uzak pojas grebena između Tisovog brda, Pleća, k. 1349 i Kazana, s jedne, i Milinklade, Ozrena i s. Tjentišta, sa druge strane. Na taj su način izvučeni svi delovi 2. proleterske udarne divizije NOVJ i u toku noći obezbeđen prihvat 7. divizije NOVJ.

20. 7. 1943 Na Ozrenu ojačana 2. proleterska udarna divizija NOVJ (2. proleterska, 1. i 2. dalmatinska, 4. proleterska i 5, crnogorska NOU brigada) napala četnički Ozrenski odred, ojačan delovima Trebavskog odreda (oko 1.650 četnika). U trodnevnim borbama ona je, razbijanjem odvojenih kolona, izbacila neprijatelja sa Ozrena u dolinu r. Bosne iako su u borbu naknadno ubačeni još tri bataljona nemačke 369. legionarske divizije, delovi četničkog Zeničkog odreda i dve čete domobrana i milicije. Poginulo je 87 nemačkih vojnika. 30 četnika i 4 domobrana, ranjeno 108 nemačkih vojnika, 35 četnika i 10 domobrana i zarobljeno 80 četnika. Divizija je imala 38 ranjenih i 24 poginula (među kojima su pomoćnik političkog komesara bataljona u 2. dalmatinskoj NOU brigadi Miroslav Višić i komandir voda u 2. proleterskoj NOU brigadi Radomir Dražević, narodni heroji).

5. 8. 1943 Delovi 2. dalmatinske udarne i 4. proleterske udarne brigade 2, proleterske udarne divizije NOVJ savladali slab otpor po jedne čete milicije i domobrana i zauzeli Maglaj, sem tvrđave, u koju se povukao deo posade. Uništene su ž. i žand. stanica, a sutradan je mesto napušteno pod pritiskom jačih nemačkih delova i oklopnih vozova od Doboj a i Zenice.

18. 9. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da s manevarskom grupom (4. proleterskom (crnogorskom) NOU i 2. dalmatinskom NOU brigadom) izvrši pokret u pravcu Sandžaka i Limske doline radi razoružavanja italijanskih jedinica i radi uspešnije mobilizacije.

20. 9. 1943 Štab 2. udarnog korpusa NOVJ, 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ i 4. proleterska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ otpočeli marš iz rejona Foče u Sandžak i Crnu Goru radi mobilizacije novog ljudstva, razbijanja četnika i razoružavanja italijanske divizije -Venecija-.

30. 9. 1943 Četničke brigade 1. i 2. beranska, Kolašinska, Jurišna i Andrijevička otpočele napad sa pravca s. Mateševa na 4. proletersku NOU brigadu i 2. bataljon 83. puka italijanske partizanske divizije -Venecija- u Kolašinu. Hitno prebačeni iz Mojkovca, delovi 2. dalmatinske NOU i 2. proleterske NOU brigade, uz sadejstvo Vasojevićkog partizanskog bataljona i Bjelopoljskog bataljona 3. proleterske (sandžačke) NOU brigade, 4. oktobra su protivnapadom razbili četnike i odbacili ih ka s. Mateševu uz gubitke od oko 200 mrtvih i ranjenih. Za izvanrednu požrtvovanost u žestokim višednevnim borbama pri oslobođenju i odbrani Kolašina Vrhovni komandant je pohvalio 4. proletersku NOU brigadu i 2. bataljon 83. puka italijanske partizanske divizije -Venecija-.

7. 10. 1943 Nastupajući dolinom r. Jelovice i pravcem pl. Patkovica - Konjsko brdo, 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ i Udarna grupa bataljona odbacile četničku 1. i 2. beransku brigadu i Kolašinski odred i izbile na liniju Meka - Soko - pl. Šestarevac (kod Berana, sada: Ivangrad). Sutradan je odbijen pokušaj četnika da ponovo ovladaju ovim položajem, a time su stvoreni uslovi za prenošenje dejstava u dolinu r. Lima i uspostavljanje taktičke veze s jedinicama Zetskog NOP odreda kod Bioča.

12. 10. 1943 Na Trešnjeviku i Rudom brdu (kod Andrijevice) 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, u sađejst.vu sa delovima 4. proleterske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ, razbila četničku 1. i 2. beransku brigadu i Šekularski, Kolašinsko-rečanski, Slatinski i Trepački bataljon, te tako slomila i poslednji pokušaj četničkih snaga da ovladaju dolinom r. Lima i povrate Berane (sada: Ivangrad).

12. 10. 1943 Jedinice 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ ušle u Andrijevieu, gde su im prišla još dva italijanska bataljona divizije -Venecija-.

14. 10. 1943 Po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ otpočela pokret iz Andrijevice uz r. Lim s ciljem da rejon s. Murino - s. Velika očisti od neprijatelja i da ruši put preko prevoja Čakora, kako bi se otežao eventualni prodor neprijateljskih motorizovanih snaga iz Peći.

18. 10. 1943 Delovi nemačke 297. pešadijske divizije, sa 4000 balista, sa prevoja Čakora, od s. Murinog posle žestokih borbi odbacili 2. dalmatinsku udarnu brigadu 2. proleterske udarne divizije NOVJ ka Andrijevici i zauzeli Jelezovu kosu i pl. Sjekiricu. Poginulo je oko 70 nemačkih vojnika i ranjen ih je veliki broj.

20. 10. 1943 Posle dvodnevne borbe na liniji Veliki krš - pl. Piševo protiv delova nemačke 297, pešadijske divizije i balista, koji su nastupali sa Čakora i od s. Murinog, 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, sa delovima italijanske partizanske divizije -Venecija-, napustila odbranu Andrijevice i povukla se ka s. Trepči i s. Vinickoj na putu Andrijevica-Berane (sada Ivangrad).

3. 11. 1943 Druga dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ prešla r. Uvac. Ona je do 5. novembra očistila od četnika sela: Božetiće, Bukovik, Trudovo i Štitkovo. Četnici su preko Čemernice pobegli u pravcu Moravice.

10. 12. 1943 Delovi 4. proleterske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ razbili četnike i muslimansku miliciju, nanevši im gubitke od 25 mrtvih i 27 zarobljenih, i ponovo zauzeli Bijelo Polje.

5. 1. 1944 U s. Štitkovu i s. D. Trudovu (kod Kokinog Broda) delovi 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ napali snage četničkog 2. mileševskog korpusa i odbacili ih na levu obalu r. Uvca.

7. 1. 1944 Kod s. G. Tisovice (blizu Sjenice) jedan bataljon 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ razbio delove nemačke legije -Krempler- i četničkog 2. mileševskog korpusa.

12. 1. 1944 Kod s. Štitkova (blizu Kokmog Broda) jedan bataljon 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbacio na levu obalu r. Uvca delove četničkog 2. mileševskog korpusa i naneo im gubitke od 4 mrtva i 10 ranjenih. Bataljon je imao 1 ranjenog borca.

14. 1. 1944 Kod s. Maskove i s. Gumeševca (blizu Ivanjice) delovi 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv nemačkih i bugarskih vojnika, četničke Studeničke brigade, i delova četničkog 2. mileševskog korpusa. Neprijatelj je imao oko 10 mrtvih i ranjenih, a jedinice 2. brigade - 2 ranjena borca.

15. 1. 1944 Kod s. G. Trudova (blizu Kokinog Broda) jedan bataljon 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodio borbu protiv četnika i odbacio ih prema r. Uvcu

17. 1. 1944 Kod s. Draškovića (blizu Kokinog Broda) dva bataljona 2. dalmatinske udarne brigade i 1. šumadijska brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv četnika i oko 300 bugarskih vojnika i naneli im osetne gubitke, a zatim se povukli ka s. Jasenovu. Pored ostalog zaplenjena su 2. p. mitraljeza.

18. 1. 1944 U s. Močiocima i s. Draškovićima (kod Kokinog Broda) 1. šumadijska i 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ napale četnike i odbacile ih iz sela. Neprijatelj je imao 30 mrtvih i više ranjenih. Zaplenjena su 3. p. mitraljeza. Jedinice 2. divizije su imale 8 poginulih i 12 ranjenih boraca.  

21. 1. 1944 VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: formirati Štab primorske operativne grupe, u čiji će sastav ući 6. crnogorska NOU brigada, 2. dalmatinska NOU brigada i jedna novoformirana jedinica na sektoru Crmnice i Paštrovića; izveštava da će narediti popunu grupe ljudstvom iz Dalmacije; u 3. udarnoj diviziji NOVJ ostaju 5. i 7. crnogorska NOU brigada i 3. proleterska (sandžačka) NOU brigada kao i odredi na sektoru Nikšića; 2. proletersku udarnu diviziju NOVJ dovesti u dolinu r. Lima u čijem sastavu ostaju 2. proleterska udarna i 4. proleterska NOU brigada i 1. južnomoravska NO brigada; organizovati vojnopozadinsku vlast na celoj teritoriji; sve ove zadatke sprovesti energično i brzo; eventualni napad i zauzeće Nikšića bilo bi korisno.

21. 1. 1944 Na položaju s. Brezovac - Strmečica - Bijela glava (kod Priboja) 4. bataljon 2. proleterske udarne i jedan bataljon 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbili napad oko 550 četnika. Neprijatelj je imao 16 mrtvih i oko 42 ranjena, a jedinice NOVJ - 3 mrtva i 6 ranjenih boraca.

23. 1. 1944 Posle kraće borbe protiv četnika Drinskog korpusa delovi 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ zauzeli Rudo i prešli na levu obalu r. Lima.

25. 1. 1944 Na prostoriji s. Mioče - s. Mokronozi (kod Rudog) delovi 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ u kratkoj borbi razbili jednu grupu od oko 200 četnika.

0. 2. 1944 U duhu odluke VŠ NOV i POJ Štab 2. udarnog korpusa NOVJ formirao Primorsku operativnu grupu. U njen sastav su ušli: 2. dalmatinska udarna i 6. crnogorska udarna brigada, partizanski Bokeljski k bataljon, Lovćenski i Nikšićki NOP odred.

17. 2. 1944 Na komunikaciji Danilovgrad-Nikšić 2. dalmatinska udarna brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ vodila borbu protiv četnika i nanela im gubitke od 2 mrtva, 8 ranjenih i 45 zarobljenih. Brigada nije imala gubitaka.

1. 3. 1944 Dva bataljona 2. dalmatinske udarne i jedan bataljon 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ i jedan bataljon Nikšićkog NOP odreda napali na Grahovo i s. Dragalj koje su branili nemački vojnici i četnici. Ali Grahovo nisu zauzeli, jer napad nije bio jednovremen i povezan; sem toga, u toku borbe neprijatelju je stiglo pojačanje iz Risna. Poginulo je i ranjeno oko 35 nemačkih vojnika i zarobljeno je 17 četnika.

3. 3. 1944 Druga dalmatinska udarna brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, zajedno s delovima Lovćenskog i Zetskog NOP odreda i 1. bokeljskim bataljonom, napala, i razbila četničke snage (oko 4.600 vojnika) na prostoru Čevo, s. Ubla, s. Bate, oslobodivši Cevo i predeo severno od Cetinja. Tom prilikom je poginulo 110, ranjeno oko 130 i zarobljeno 85 četnika, a zaplenjeno 80 pušaka, 3 p. mitraljeza, 1 mitraljez i druga oprema. Gubici brigade i odreda bili su 3 mrtva i 7 ranjenih boraca.

8. 3. 1944 Druga dalmatinska udarna brigada i 2. bataljon 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, zajedno s 1. bokeljskim bataljonom i 2. bataljonom Nikšićkog NOP odreda, otpočeli napad na Grahovo i s. Dragalj u kome su se nalazili delovi 334. puka nemačke 181. pešadijske divizije i Banjsko-vučedolska četnička brigada. Napad koji je trajao dva dana nije uspeo. Gubici neprijatelja nisu poznati, dok su jedinice 2. i 6. brigade imale 5 mrtvih i 11 ranjenih boraca.

18. 3. 1944 Tri bataljona druge dalmatinske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ očistila predeo Grahovsko polje - s. Zagulj - Bojanje brdo - s. Grahovac od četničkih i nemačkih snaga. U ovoj akciji neprijatelj je imao 5 mrtvih i neutvrđen broj ranjenih. Brigada je imala 2 ranjena borca.

28. 3. 1944 Na prostoriji sela: Parci-Gradac-Draževina-Beri (na komunikaciji Titograd-Cetinje) delovi 2. dalmatinske udarne i 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, s delovima Lovćenskog NOP odreda napali i razbili četničke i nemačke snage (oko 1000 vojnika) i odbacili ih u Podgoricu (sada: Titograd). Poginulo 26 neprijateljskih vojnika i oficira, a zarobljeno 100 četnika. Gubici jedinica NOV i POJ: 1 mrtav i 10 ranjenih boraca.

2. 4. 1944 Šest bataljona iz 2. dalmatinske udarne i 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napalo obezbeđujuće delove (nemačke vojnike i četnike) duž komunikacije Nikšić-Danilovgrad. Do 4. aprila bataljoni su ponovo ovladali komunikacijom. U ovim borbama neprijatelj je imao 31 mrtvog i oko 70 ranjenih vojnika i oficira, dok su obe brigade imale 9 poginulih i 17 ranjenih boraca.

3. 4. 1944 U s. Kočanima (kod Nikšića) delovi 2. dalmatinske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ i delovi Nikšićkog NOP odreda napali četnike i odbacili ih u Nikšić, ubivši jednog i ranivši dvojicu, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 3 ranjena borca.

10. 4. 1944 Jedinice 2. dalmatinske i 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe izvršile napad na nemačke, italijanske i četničke snage u Danilovgradu. Ali, ne dejstvujući jednovremeno, one nisu uspele da slome upornu odbranu iz jakih utvrđenja. Prema nepotpunim podacima, neprijatelj je imao 8 mrtvih i 12 ranjenih vojnika.

10. 4. 1944 Jedinice 5. i 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i delovi 2. dalmatinske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, posle artiljerijske pripreme, napali na nemačko-četnička uporišta u dolini Zete: Danilovgrad, Spuž Kaznovicu i Taraš, ali bez uspeha, usled nejednovremenog napada i žilave odbrane neprijatelja. Gubici neprijatelja: oko 150 mrtvih i ranjenih; gubici jedinica 3. divizije i Primorske operativne grupe: 22 mrtva i 101 ranjeni borac. Zaplenjeno je 2 minobacača sa 160 mina, 17 pušaka, 1 pištolj i druga ratna oprema.

3. 5. 1944 Tri bataljona 6. crnogorske udarne brigade, jedan bataljon 2. dalmatinske udarne brigade i jedan bataljon Lovćenskog NOP odreda Primorske operativne grupe izvršili napad na Čevo i s. Markovinu (blizu Danilovgrada), u kojima su se nalazili delovi 363. puka nemačke 181. pešadijske divizije i nemačkog 222. fizilirskog bataljona i četnici. I pored uzastopnih juriša tokom dana i sutradan uporišta nisu likvidirana, a neprijatelju su pristigla pojačanja iz Danilovgrada i Cetinja. Gubici neprijatelja: poginulo je oko 60 nemačkih vojnika i oko 70 četnika, ranjeno oko 100 nemačkih vojnika i četnika i zarobljeno 13 četnika. Gubici 6. i 2. brigade: 5 mrtvih i 16 ranjenih boraca.

12. 5. 1944 Tri bataljona 2. dalmatinske udarne brigade i 1. i 2. bokeljski bataljon Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ odbacili delove četničke Trebinjske brigade (koji su bili ojačani jednom nemačkom četom) i zauzeli s. Lastvu (blizu Trebinja).

28. 5. 1944 Iz Trebinja delovi 369. puka nemačke 369. legionarske divizije i delovi četničke Trebinjske brigade, podržani artiljerijom, počeli napad prema Lastvi. U trodnevnim borbama delovi 2. dalmatinske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ sprečili su prodor neprijatelja u Lastvu, nanevši mu gubitke od 27 mrvih i oko 50 ranjenih vojnika. Brigada je imala 3 mrtva i 6 ranjenih boraca.

29. 5. 1944 Delovi četničkog Trebinjskog korpusa iz Stoca i Nevesinjskog korpusa iz Nevesinja i Gacka, oko tri bataljona nemačke 369. legionarske divizije i jedna četa 13. SS divizije -Handžar- počeli napad na 29. udarnu diviziju NOVJ u istočnoj Hercegovini. Dok su Južnohercegovački i Severnohercegovački NOP odredi i 10. i 11. hercegovačka udarna brigada sprečavali dublje prodore, dotle su 12. hercegovačka i 2. dalmatinska udarna brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napadom na četnički garnizon u Bileći prisilile neprijatelja na pregrupisavanje. Time je 29. udarnoj diviziji NOVJ omogućeno da neprijateljske kolone odbaci u polazne garnizone. Divizija je u petodnevnim borbama imala 22 mrtva, 16 ranjenih i oko 20 nestalih boraca, a gubici neprijatelja procenjeni su na preko 200 vojnika izbačenih iz stroja.

1. 6. 1944 Ojačana 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ i glavnina 2. dalmatinske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napale na četnički garnizon u Bileći. Iako su one bile zauzele sva uporišta spoljne odbrane, ipak se nepotpuna četnička Bilećka brigada održala u centru grada kada se, preko pl. Sitnice, ostatak ove brigade probio u pomoć posadi. Po padu mraka napad je obustavljen. Brigade NOVJ su imale 11 mrtvih, 11 ranjenih i 10 nestalih boraca.

24. 6. 1944 Na komunikaciji Trebinje-Bileća 2. dalmatinska udarna brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ razbila manje delove nemačke 369. legionarske divizije i četničkog Trebinjskog korpusa i nanela im gubitke od 9 mrtvih, 15 ranjenih i 3 zarobljena.

12. 7. 1944 VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: saopštava da su naziv -proleterska- dobile 5. crnogorska i 2. dalmatinska NOU brigada i naređuje da se ova odluka svečano saopšti jedinicama.

5. 1. 1945 Po naređenju VŠ NOV i POJ 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Primorske operativne grupe ušla u sastav 9, udarne divizije NOVJ.

28. 4. 1945 Posle višečasovne borbe protiv nemačkih jedinica 2. dalmatinska proleterska udarna i 3. dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije JA oslobodile Opatiju.

Dokumenti

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 7. rujna 1942. Štabu Mosećkog bataljona za ulazak Bataljona u sastav Druge dalmatinske brigade koja je u formiranju

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 7. rujna 1942 Štabu Sjever. nodalmatinskog NOP odreda da se s bataljonom »Branko Vladušić« prebaci u Uništa gdje će Bataljon ući u sastav 2. dalmatinske brigade koja je u formiranju

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 7. rujna 1942. Komandi Primorske čete za prebacivanje na Moseć radi ulaska u sastav Druge dalmatinske brigade koja je u formiranju

Pismo štaba Četvrte operativne zone od 14 rujna 1942 god. političkom komesaru i operativnom oficiru zone o pripremama za formiranje Druge dalmatinske brigade i o napadu na Duvno

Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 14. rujna 1942. političkom komesaru i operativnom oficiru Zone o pripremama za formiranje Druge dalmatinske brigade i o napadu na Duvno

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 16. rujna 1942. Komandi Vagainjske čete i čete na Vještića gori da se od te dvdje čete i boraca na Prologu formira bataljon koji će ući u sastav 2. dalmatinske brigade

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 19. rujna 1942. štabu Dinarskog bataljona za dejstva prema Vrlici, Kijevu, Biskupiji i Kninu i da izvrši pripreme za ulazak u 2. dalmatinsku brigadu

Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 21. rujna 1942, članu Štaba Zone Maksu Baći-Miliću o stavu po pitanju formiranja 2. dalmatinske brigade

Izvještaj Štaba Druge dalmatinske brigade od 21. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone o organizaciji bataljona i brigade

Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 23. rujna 1942. Maksu Baći-Miliću u povodu formiranja 2. dalmatinske brigade i izvedenim akcijama

Obavještenje Štaba operativnih trupa na sektoru Bosansko Grahovo od 26 septembra 1942 god. štabu Četvrte operativne zone Hrvatske o upućivanju grupe rukovodilaca za Drugu dalmatinsku brigadu i zahtjev za upućivanje boraca za popunu Prve proleterske brigade

Obavještenje Štaba operativnih trupa na sektoru Bosansko Grahovo od 26. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone Hrvatske o upućivanju grupe rukovodilaca za Drugu dalmatinsku brigadu i zahtjev za upućivanje boraca za popunu Prve proleterske brigade

Naređenje Štaba Četvrte onerativne zone od 29. rujna 1942. štabu Primorskog bataljona za ulazak u sastav 2. dalmatinske brigade koja je u formiranju

Izvještaj Štaba Druge dalmatinske NOU brigade od 5 listopada 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o izvršenom naređenju za posjedanje položaja na sektoru Grabova

Izvještaj Štaba Druge dalmatinske NOU brigade od 9 listopada 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone o borbama protiv Talijana i četnika na sektoru sela Peulje - 138.

Izvještaj Štaba 2. dalmatinske NOU brigade od 10. oktobra 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o napadu četnika na 4. bataljon Brigade kod Peulja

Izvještaj Komande područja Patog krajiškcg NOP odreda od 12 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama Druge dalmatinske brigade protiv četnika u Plavnom i u okolini Grahova

Pregled brojnog stanja i naoružanja 2. dalmatinske NOU brigade od 14. oktobra 1942. godine

Izvještaj političkog komesara 2. dalmatinske NOU brigade od 15. oktobra 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o političkom radu u Brigadi

Izvještaj Štaba 2. dalmatinske NOU brigade od 20. oktobra 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o akciji na Vaganj i Crni vrh

Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 21 oktobra 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba o zadatku koji treba postaviti Drugoj dalmatinskoj NOU brigadi u vezi s grupisanjem neprijateljskih snaga u srednjoj Dalmaciji

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 oktobra 1942 god. Štabu Druge dalmatinske NOU brigade da sadejstvuje Udarnoj grupi brigada u napadu na Bosansko Grahovo

Izvještaj Štaba 2. dalmatinske NOU brigade od 27. oktobra 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o napadu na neprijateljske jedinice kod Trnove Poljane

Izvještaj Štaba Prvog bataljona Druge dalmatinske NOU brigade od 28 listopada 1942 god. Vrhovnom štabu NOP 1 DV Jugoslavije o potrebi jačih snaga za akciju na sektoru Knina

Izvještaj Štaba 2. dalmatinske NOU brigade od 28. oktobra 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o napadu na neprijateljske jedinice na komunikaciji Sinj - Livno

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 oktobra 1942 god. Štabu Druge dalmatinske NOU brigade da ofanzivno dejstvuje u pravcu Vrlike i Vagnja

Naređenje člana Ekonomskog otseka Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije od 1 novembra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske da Drugu dalmatinsku NOU brigadu snabdeva iz svojih magacina

Izvještaj štaba Prvog bataljona Druge dalmatinske NOU brigade od 3 studenog 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o napadu na komunikaciju Knin - Strmica

Zapovijest Štaba 3. brigade (2. dalmatinske) 2. proleterske divizije NOVJ od 17. decembra 1942. štabovima bataljona za napad na Šujicu

Izveštaj zamenika političkog komesara Druge dalmatinske NOU brigade od 21. decembra 1942. Centralnom komitetu KPJ

Izvještaj zamjenika političkog komesara Druge dalmatinske NOU brigade Druge proleterske divizije od 22 januara 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o radu partiske organizacije u brigadi

Izvještaj zamjenika političkog komesara Druge dalmatinske NOU brigade Druge proleterske divizije od 22. siječnja 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o radu partijske organizacije u Brigadi

Izvještaj sekretara Štaba Četvrte operativne zone od 29 siječnja 1943 god. Štabu Zone o napadu Druge dalmatinske NOU brigade na Rakitno

Izvještaj sekretara Štaba Četvrte operativne zone od 29. siječnja 1943. Štabu Zone o napadu Druge dalmatinske NOU brigade na Rakitno

Izvještaj Štaba Druge dalmatinske brigade od 30 januara 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama kod Posušja i Rakitna i o dolasku novih neprijateljskih snaga u Posušje

Izvještaj Štaba Druge dalmatinske brigade od 30. siječnja 1943. Štabu Druge proleterske divizije o borbama kod Posušja i Rakitna i o dolasku novih neprijateljskih snaga u Posušje

Izveštaj komandanta 1. bataljona Zetskog četničkog odreda od 28. februara 1943. komandantu Odreda o borbama bataljona protiv delova 2. dalmatinske brigade na desnoj obali Neretve

Izvještaj štaba Druge dalmatinske brigade Druge proleterske divizije od marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o novom rasporedu brigade i rezultatu napada Prvog bataljona na Jablanicu

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4 marta 1943 god. Štabu Druge dalmatinske NOU brigade da delom snaga posedne otsek Rama - Ostrožac

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4. ožujka 1943. Štabu Druge dalmatinske NOU brigade da dijelom snaga posjedne odsjek Rama-Ostrožac

Obavještenje štaba Druge dalmatinske brigade od 5 marta 1943 god. delegatu Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o pripremama za izgradnju mosta radi prelaza preko rijeke Neretve

Zapovest komandanta Drežničke kolone od 5. marta 1943. komandantu Kombinovane i Nevesinjske brigade za napad na 2. dalmatinsku brigadu u rejonu Jablanice

Izvještaj Štaba Druge dalmatinske brigade Druge proleterske divizije od 5. ožujka 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o novom rasporedu Brigade i rezultatu napada Prvog bataljona na Jablanicu

Obavještenje Štaba Druge dalmatinske brigade od 5. ožujka 1943. delegatu Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o pripremama za izgradnju mosta radi prijelaza preko rijeke Neretve

Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 7 marta 1943 god. zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o borbama Druge dalmatinske i Druge proleterske brigade protiv četnika kod Jablanice i na liniji Javorik-Breza

Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 7. ožujka 1943. zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o borbama Druge dalmatinske i Druge proleterske brigade protiv četnika kod Jablanice i na liniji Javorik-Breza

Naređenje komandanta kolone od 14 marta 1943 god. štabovima Prve proleterske i Druge dalmatinske brigade i Komandi brdske baterije za napad na četnike na prostoriji Grajsalići- Obalj-Ulog

Naređenje komandanta kolone od 14. ožujka 1943. štabovima Prve proleterske i Druge dalmatinske brigade i Komandi Brdske baterije za napad na četnike na prostoru Grajsalići-Obalj-Ulog

Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 18 marta 1943 god. štabu Prve proleterske brigade za upućivanje zaplijenjenih minobacača u Devetu dalmatinsku NOU diviziju i obavještenje o ulasku Druge dalmatinske brigade u lijevu kolonu

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 18. ožujka 1943. Štabu Prve proleterske brigade za upućivanje zaplijenjenih minobacača u Devetu dalmatinsku NOU diviziju i obavještenje o ulasku Druge dalmatinske brigade u lijevu kolonu

Obavještenje štaba Druge proleterske divizije od 21 marta 1943 god. štabu Prve proleterske brigade o zauzimanju Uloga i o borbama na sektoru Druge dalmatinske brigade

Obavještenje štaba Druge proleterske divizije od 22 marta 1943 god. štabovima Prve i Druge proleterske i Druge dalmatinske brigade o dolasku pojačanja radi likvidacije četnika na prostoriji Kalinovik-Obalj-Ulog

Obavještenje Štaba Druge proleterske divizije od 22. ožujka 1943. štabovima Prve i Druge proleterske i Druge dalmatinske brigade o dolasku pojačanja radi likvidacije četnika na prostoru Kalinovik-Obalj-Ulog

Izvod iz operativnog dnevnika Druge dalmatinske NOU brigade za period od 1. siječnja do 22. ožujka 1943. godine

Naređenje Draže Mihailovića od 6. aprila 1943. komandantu levog odseka odbrane Drine za napad na delove 2. dalmatinske brigade koji su forsirali Drinu kod Kopilova

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 12 aprila 1943 Štabu Devete NOU divizije da od ljudstva čitave divizije formira jaku Treću dalmatinsku NOU brigadu, a ostatak ljudstva uputi za popunu Prve i Druge dalmatinske NOU brigade

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da za razbijanje četničke grupacije angažuje i delove Druge dalmatinske brigade

Izvještaj štaba Druge dalmatinske NOU brigade od 21 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru Foča i prebacivanju ranjenika

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 3 maja 1943 Štabu Druge dalmatinske NOU brigade da onemogući neprijatelju prelaz na levu obalu Ceotine i prodor u pravcu Celebića

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 13 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije o pokretu Druge dalmatinske brigade u pravcu Kolašina i o dolasku Nemaca u Andrijevicu

Zaključci sa partijskog savjetovanja Druge dalmatinske NOU brigade održanog 17 maja 1943 godine

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 20 maja 1943 Štabu Druge proleterske divizije da rokiranjem Druge dalmatinske NOU brigade na levu obalu srednjeg toka Tare a Četvrte proleterske (crnogorske) na prostor Krnja Jela - Boan zatvori pravce koji sa severa i istoka izvode ka Žabljaku

Izvještaj političkog komesara Druge proleterske divizije od 23 maja 1943 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o održanom partijskom savjetovanju Druge dalmatinske brigade i rasporedu kadra

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 25 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Zavajit i upućivanju Treće krajiške u pomoć Drugoj dalmatinskoj brigadi

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28 maja 1943 Štabu Sedme NOU divizije da se hitno prebaci na levu obalu Tare kod Tepaca i smeni Drugu dalmatinsku NOU brigadu u Njegovuđi

Brojno stanje ljudstva i stoke 2. dalmatinske udarne brigade od 12. septembra 1943. dostavljeno Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ

Naređenje Štaba 2. NOU korpusa od 12. septembra 1943. štabovima 4. proleterske i 2. dalmatinske brigade za dejstva na komunikaciji Sarajevo–Kalinovik

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 19 septembra 1943 god. Štabu Četvrte crnogorske i Druge dalmatinske proleterske brigade za pokret u selo Borovo

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 21 septembra 1943 god. štabovima Četvrte proleterske i Druge dalmatinske za pokret prema Crnoj Gori i Štabu Druge proleterske divizije za energično čišćenje četničkih bandi sa teritorije Sandžaka

Izveštaj pomoćnika načelnika Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 septembra 1943 god. Štabu korpusa o rasporedu i zadacima Druge dalmatinske brigade Druge proleterske divizije

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 27 septembra 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije za prebacivanje Druge dalmatinske brigade na prostoriju Mojkovca i za čišćenje Sandžaka od četničkih bandi

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i POJ od 1 oktobra 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije za prebacivanje Druge dalmatinske i Druge proleterske brigade radi odbrane oslobođenog Kolašina

Zapovijest Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 5 oktobra 1943 god. Četvrtoj proleterskoj, Drugoj dalmatinskoj, Trećem bataljonu Treće sandžačke brigade i Vasojevićkom bataljonu za pripremu napada na Berane

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 10 oktobra 1943 god. Štabu Druge dalmatinske udarne brigade za preuzimanje komande nad bataljonnma koji dolaze od Bijelog Polja i Zaostra

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 11 oktobra 1943 god. Štabu Druge dalmatinske brigade za ulazak u Andrijevicu i za razbijanje četničkih bandi na Trešnjeviku i Rudom Brdu

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 11 oktobra 1943 god. Štabu Četvrte proleterske brigade za sadejstvo sa Drugom dalmatinskom brigadom u razbijanju četnika na Trešnjeviku i Rudom Brdu

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 11 oktobra 1943 god. Štabu Andrijevičkog partizanskog bataljona za sadejstvo sa Drugom dalmatinskom brigadom u zauzimanju Andrijevice

Poziv boraca i rukovodilaca Druge dalmatinske NOU brigade od 15 oktobra 1943 god. borcima i rukovodiocima Druge proleterske i Treće sandžačke brigade na takmičenje u čast dana Oktobarske revolucije

Izvještaj Štaba Druge dalmatinske NOU brigade od 17 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o bojevima protiv Nijemaca i Albaneza na položajima Andrijevica - Čakor

Izvještaj načelnika Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 19 oktobra 1943 god. Štabu korpusa o situaciji na položajima Druge dalmatinske brigade

Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 oktobra 1943 god. pomoćniku načelnika štaba za upućivanje Druge dalmatinske brigade prema Komaranima i za dostavljanje depeša Vrhovnom štabu

Izvještaj načelnika štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 oktobra 1943 god. svome štabu o pokretu Druge dalmatinske brigade i rezultatima bojeva oko Andrijevice

Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 oktobra 1943 god. štabu Druge dalmatinsks brigade za čišćenje Komarana od četničkih bandi i zaštitu italijanskih jedinica

Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 23 oktobra 1943 god. zamjeniku komandanta iste divizije za upućivanje bataljona Dalmatinaca iz Desete hercegovačke u Drugu dalmatinsku brigadu i za uspostavljanje što čvršće veze

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 14 novembra 1943 god. štabovima Druge proleterske i Druge dalmatinske brigade za ofanzivna dejstva sa linije: Jadovnik Pl. - s. Miševići - s. Ursule u pravcu Sjenice

Izveštaj Štaba Druge dalmatinske NOU brigade oD 29 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o razoružavanju italijanskih jedinica na prostoriji Boljanići - Metaljka - Čajniče

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 10 decembra 1943 god. štabovima Druge proleterske, Druge dalmatinske i Prve šumadiske brigade za pokret pravcem: Čelebić - Vikoć - Kovačevići - Tvrdakovići - Čardak

Izvod iz dnevnika Druge dalmatinske NOU brigade za period od 27 januara do 30 juna 1944 godine

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 6 februara 1944 god. Štabu Druge dalmatinske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Krivošije - Konavlje

Izveštaj zamenika političkog komesara 2. dalmatinske brigade 2. proleterske divizije od 6. februara 1944. Centralnom komitetu o brojnom stanju i radu partijske organizacije

Naredba Komande Dinarske četničke oblasti od 7. veljače 1944. za formiranje četničkih korpusa i postavljanju rukovodilaca u četničkim brigadama Drugog dalmatinskog korpusa

Izvještaj Štaba 2. dalmatinske NOU brigade od 1. marta 1944. Štabu 6. crnogorske NOU brigade o koncentričnom napadu neprijatelja na Katunsku nahiju

Izvještaj Štaba Druge dalmatinske NOU brigade od 1. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o napadu na Grahovo, Dragalj i Pod Han

Izvještaj Štaba 2. dalmatinske NOU brigade od 6. marta 1944. Štabu 6. crnogorske NOU brigade o protjerivanju neprijatelja iz Katunske nahije i rasporedu bataljona

Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 14. marta 1944. Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv jedinica NOVJ kod Grahova

Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 17. marta 1944. Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv 2. dalmatinske NOU brigade kod Vilusa

Zapovijest Štaba Druge dalmatinske NOU brigade od 1 aprila 1944 god. za napad na komunikaciju Nikšić - Danilovgrad

Zapovijest Štaba Primorske operativne grupe od 1. aprila 1944. štabovima 6. crnogorske i 2. dalmatinske udarne brigade za napad na komunikaciju Nikšić - Danilovgrad

Naređenje Štaba Primorske operativne grupe od 11 aprila 1944 god. Štabu Druge dalmatinske i Šeste crnogorske NOU brigade za ponovnu pripremu napada na Danilovgrad

Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 10. maja 1944. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv delova 2. dalmatinske brigade kod Vilusa i saradnji četnika i Nemaca u Crnoj Gori

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Priboj Kolašin 1. proleterska udarna brigada 10. hercegovačka udarna brigada Politički komesari u NOR-u Borbe u Hrvatskoj 1942. Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Srbiji 1944. 2. mileševski korpus JVuO Nikšićki partizanski odred Arso Jovanović Borbe u Dalmaciji 1944. Lovćenski partizanski odred Dubrovnik Vučedolska četnička brigada Foča 9. dalmatinska divizija NOVJ Bosansko Grahovo 369. legionarska divizija (vražja) 7. banijska divizija NOVJ Bitka na Neretvi Kalinovik 3. dalmatinska udarna brigada Borbe u Hercegovini 1943. Saradnja četnika sa okupatorom Bitka na Sutjesci Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 2. proleterska divizija NOVJ Bileća 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Josip Broz Tito Borbe u Dalmaciji 1942. Operacija Balkanski klanac Vilus 3. udarna divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Crnoj Gori 1944. Ranjenici u ratu Trebinjska četnička brigada Trebinje Vrhovni štab NOVJ Borbe u Srbiji 1943. Operacija Weiss 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 29. hercegovačka divizija NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Italijanski partizani Danilovgrad Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Crnoj Gori 1943. 1. proleterska divizija NOVJ 19. pešadijska divizija Venecija Knin Livno 2. proleterska udarna brigada Operacija Schwarz Berane Centralni komitet KPJ Stolac Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Hercegovini 1944. Komski partizanski odred 6. crnogorska udarna brigada Andrijevica 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. Četnici u drugom svetskom ratu Bitka za Ivanjicu januara 1944. Borbe u Dalmaciji 1943. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Nikšić Maks Baće 2. udarni korpus NOVJ Sinj