🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

2. gorski zdrug (NDH)

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 23 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

14. 6. 1942 Kod s. Dumbrave (blizu Bos. Kostajnice) delovi 2. krajiškog NOP odreda uništili ojačani 2. bataljon domobranske 2. brdske brigade.

7. 11. 1942 Kod s. Zilića i s. D. Pastuše (blizu Petrinje) 1. bataljon 5. hrvatske NO brigade izvršio napad na 1. bataljon domobranske 2. brdske brigade i razbio ga.

8. 12. 1942 Kod s. Prevršca i s. Babine Rijeke jedinice 8. hrvatske NO brigade 7. divizije NOVJ odbile napad delova domobranske 2. brdske brigade iz Kostajnice, pretrpevši gubitke od 3 mrtva i 11 ranjenih boraca.

12. 1. 1943 Komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj general Liters izdao zapovest za početak prve faze (-Vajs-1-) tzv. četvrte neprijateljske ofanzive. Predviđeno je da se slobodna teritorija okruži i počepa na dva dela, te spreči probijanje snaga NOV i POJ ka jugu i jugozapadu, a potom ove snage, sa VŠ NOV i POJ, na toj prostoriji unište. U tom cilju je naređeno da nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- sa prostorije Karlovac, Petrinja, Glina prodire duž komunikacije Karlovac - Slunj - Bihać - Bos. Petrovac, da nemačka 717. divizija (ojačana domobranskom 2. brdskom brigadom i 202. tenkovskim bataljonom) iz rejona San. Most - s. Veiagići nastupa pravcem s. Velagići - Bos. Petrovac - Bihać i kod s. Vrtoča se spoji s nemačkom 7. SS divizijom -Princ Eugen-; da nemačka 369. legionarska divizija (ojačana pukom nemačke 187. rezervne pešadijske divizije i domobranskom 3. brdskom brigadom) s linije Glina-Kostajnica nastupa ka komunikaciji Slunj-Bihać i sistematski (5 km na dan) -pročešljava- teren, naročito pl. Šamaricu.

20. 1. 1943 U rejonu s. Đedovače i s. Brajića Tavana domobranska 2. brdska brigada, nadirući iz San. Mosta u više kolona, napala jedinice 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i posle šestočasovne borbe ovladala tim rejonom. Protivnapadom jedinica NOVJ u toku noći i sutradan, 21. januara, neprijatelj je odbačen u San. Most.

22. 1. 1943 U rejonu s. Kamengrada, s. Đedovače i s. Brajića Tavana delovi domobranske 2. brdske brigade iz San. Mosta, podržani tenkovima, napali 6. krajišku NOU brigadu i zauzeli s. Đedovaču, s. Kamengrad i s. Husimovce.

23. 1. 1943 U rejonu s. Dabra, s. Eminovaca i s. Fajtovaca (kod San. Mosta) delovi domobranske 2. brdske brigade, potpomognuti tenkovima, napali jedinice 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ. Pokušaj prodora ka s. Dabru i s. Eminovcima je odbijen, ali je jedna kolona zauzela s. Fajtovce. Neprijatelj je imao oko 50 mrtvih i veći broj ranjenih. Zaplenjeno je 20 konja s namirnicama, 8 pušaka, 1 mitraljez i nekoliko p. mitraljeza.

25. 1. 1943 Kod s. Đedovače, s. Brajića Tavana, s. Umaca i s. Eminovaca jedinice 6. krajiške NOU brigade i 3. bataljon 1. krajiške NOU brigade odbili napad delova domobranske 2. brdske brigade i 737. puka nemačke 717. divizije iz San. Mosta. Neprijatelj je imao 70 mrtvih i više ranjenih, a jedinice NOVJ 12 mrtvih i 18 ranjenih. Zaplenjeno: cela neprijateljska komora, minobacač, 10 mitraljeza, 40 p. mitraljeza, 15 metaka, četiri brdska i protivtenkovski top, 40 pušaka, 60 konja i radio-stanica.

6. 5. 1943 U rejonu s. G. Kukuruzara i s. Babine Rijeke (kod Kostajnice) 3. bataljon 4. banijske brigade Unske operativne grupe sukobio se sa izviđačkim delovima domobranske 2. brdske brigade i odeljenjem nemačkih vojnika. Posle kraće borbe neprijatelj se povukao u Kostajnicu. Ranjeno je 8 domobrana i 1 nemački vojnik.

20. 6. 1943 U V. Kladuši 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ i 4. banijska brigada Unske operativne grupe napale dva bataljona domobranskog 11. brdskog puka. Napad je sutradan obustavljen zbog pristizanja delova nemačke 114. lovačke divizije i domobranske 2, brdske brigade. Zarobljeno je 185, poginulo 40 i ranjeno 100 domobrana, dok su jedinice NOVJ imale 35 mrtvih, 121 ranjenog i 10 nestalih.

13. 10. 1943 Na odseku ž. st. Podorašac - ž. st. Tarčin 5. udarna divizija NOVJ prešla ž. prugu Mostar-Sarajevo. U borbi su razbijeni manji delovi domobranske 2. brdske brigade i četnici i milicija u okolnim selima, a uništeni su ž. st. u Bradini, 4 lokomotive i 4 manja mosta. Neprijatelj je imao 78 zarobljenih, mrtvih i ranjenih.

19. 7. 1944 Jedan bataljon nemačke 7 SS divizije -Piinc Eugen- i po jedan bataljon 9. ustaške i domobranske 2. brdske brigade, napadom iz G. Vakufa, Rame i Konjica, zauzeli Prozor, potisnuvši 17. krajišku udarnu brigadu 10. udarne divizije NOVJ

Dokumenti

Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 13 ožujka 1943 god. o dejstvu Drugog gorskog zdruga i Jedanaeste pješačke divizije

Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 21 ožujka 1943 gcd. o borbama Drugog gorskog zdruga i Jedanaeste pješačke pukovnije

Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 22 ožujka 1943 god. o borbama Drugog gorskog zdruga i Jedanaeste pješačke pukovnije

Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 26 ožujka 1943 god. o borbama Drugog gorskog zdruga i Jedanaeste pješačke pukovnije na Baniji

Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 5 lipnja 1943 god. o zaposjedanju kota kod Slunja od strane Četvrte banijske NO i Osme krajiške NOU brigade i izviđačkoj djelatnosti Druge bojne Drugog gorskog zdruga

Bojna relacija Zapovjednog skupa 2. gorskog zdruga od 27. septembra 1943. Zapovjedništvu Trećeg zbornog područja o borbama na pruzi Sarajevo–Mostar i u širem rejonu Rogatice u avgustu

Bojna relacija Drugog gorskog zdruga za novembar 1943 godine

Bojna relacija Drugog gorskog zdruga za decembar 1943 godine

Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 12. februara 1944. o borbama s jedinicama NOVJ u Bosni 607 Bojna relacija Drugog gorskog zdruga za mjesec januar 1944. godine

Bojna relacija 2. gorskog zdruga od 25. aprila 1944. o rasporedu i obezbjedenju željezničke pruge Sarajevo-Mostar i o borbama protiv jedinica NOV i POJ u martu

Bojna relacija Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 6. juna 1944. o rasporedu jedinica, izviđačkoj aktivnosti i obezbjeđenju pruge Sarajevo - Mostar

Bojna relacija Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 24. jula 1944. Zapovjedništvu 3. zbornog područja o rasporedu jedinica na željezničkoj pruzi Sarajevo - Konjic - Mostar i o izviđačkoj djelatnosti u junu

Bojna relacija Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 26. jula 1944. Zapovjedništvu 3. zbornog područja o rasporedu jedinica na željezničkoj pruzi Sarajevo - Konjic - Mastar i o izviđačkoj djelatnosti u maju

Izvještaj Zapovjedništva 9. gorske pukovnije od 26. septembra 1944. Zapovjedništvu 2. gorskog zdruga o gubicima u naoružanju

Naređenje Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 28. oktobra 1944. za dejstva oklopnih vozova Neretva i Lisac na komunikaciji Konjic - Aleksin Han

Naređenje Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 30. oktobra 1944. zapovjedništvima 2. i 9. gorske pukovnije o rasporedu i zadacima na komunikaciji Konjic - Raštelica

Naređenje Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 30. oktobra 1944. zapovjedništvima 2. i 9. gorske pukovnije o određivanju komandanata pojedinih odsjeka osiguranja na komunikaciji Konjic - Raštelica

Naređenje Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 6. novembra 1944. štabovima 2. i 9. gorske pukovnije za izvođenje poduhvata Buljina protiv 17. krajiške NOU brigade u rejonu Ostrošca

Naređenje zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 11. novembra 1944. štabovima 2. i 9. gorske pukovnije i 9. topničkog sklopa za dejstva na sektoru Konjic - Vrdolje

Naređenje Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 25. novembra 1944. štabovima 2. i 9. gorske pukovnije za izviđanje u pravcu Cuhovići - Glavatičevo

Naređenje 2. gorskog zdruga od 26. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na 17. krajišku NOU brigade na prostoriji Kruščica - Bare - Jasenik

Bojna relacija Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 28. novembra 1944. dostavljena Zapovjedništvu 3. zbornog područja o dejstvima u julu na komunikaciji Konjic - Hadžići

Bojna relacija Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 29. novembra 1944. dostavljena Zapovjedništvu 3. zbornog područja o dejstvima u avgustu na sektoru Ostrožac - Blažuj

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

7. banijska divizija NOVJ 1. krajiška udarna brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Konjic Petrinja 3. gorski zdrug (NDH) 17. krajiška udarna brigada 5. krajiška udarna divizija NOVJ Sarajevo Glavatičevo Četnici u drugom svetskom ratu 187. rezervna divizija Mostar 114. lovačka divizija Gornji Vakuf Prozor Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Hrvatskoj 1943. Operacija Weiss Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Hrvatskoj 1942. 7. SS divizija Prinz Eugen Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Bihać Velika Kladuša 8. krajiška brigada Bosanska Kostajnica 8. banijska udarna brigada Hrvatsko domobranstvo Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 2. pješačka divizija (NDH) Slunj Sanski Most 717. pešadijska divizija 4. krajiška divizija NOVJ Rijeka 6. krajiška udarna brigada 8. kordunaška divizija NOVJ Glina 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Bosanski Petrovac Karlovac Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 369. legionarska divizija (vražja) Rudolf Lüters Diverzije u oslobodilačkom ratu Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Hrvatska Kostajnica 2. krajiški partizanski odred 4. banijska udarna brigada