🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

2. kordunaški partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 41 hronoloških zapisa, 93 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 2. 1942 Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, Kordunaški NOP odred reorganizovan u dva odreda: od 1. i 4. bataljona formiran 1. kordunaški a od 2. i 3 bataljona 2. kordunaški NOP odred. Formiran je i Štab Grupe kordunaških NOP odreda.

9. 2. 1942 Kod s. Batnoga (blizu Cetingrada) 2. bataljon 2. kordunaškog NOP odreda napao italijansku kolonu, ubio 7 i zarobio 42 italijanska vojnika i oficira i zaplenio mnogo ratne opreme.

12. 2. 1942 Štab 2. kordunaškog NOP odreda izdao potčinjenim jedinicama naredbu o postupku pri rekviziciji, o rezervi hrane i o organizaciji sanitetske službe.

22. 2. 1942 U Tounjskom Tržiću (kod Slunja) 3. bataljon 2. kordunaškog NOP odreda napao i zarobio 22 domobrana sa oružjem.

24. 2. 1942 Selo Primišlje (kod Slunja) zauzeo 2. kordunaški NOP odred, a žandarmerijska pogađa i italijanske jedinice su se povukle u pravcu Ogulina.

0. 3. 1942 U rejonu s. Plaškog (kod Ogulina) četnici streljali komandanta 2. kordunaškog NOP odreda Roberta Domanija i političkog komesara 3. čete 3. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda Adolfa Štajnbergera Draga, učesnike u španskom građanskom ratu i narodne heroje.

4. 3. 1942 Druga četa 3. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda izvršila neuspeo napad na s. Šturlić (kod Slunja). Poginulo je 13 partizana, među kojima i komandir 2. čete Vilim Gajler, narodni heroj.

19. 3. 1942 Otpočeo jednomesečni napad ustaške Utinjske brigade na 1. i 2. kordunaški NOP odred na Kordunu. Neprijatelj je ovladao Petrovom gorom, popalio sva sela na njenim obroncima i naneo ogromnu štetu stanovništvu toga kraja.

18. 4. 1942 Na putu V. Kladuša - Topusko 3. četa 2. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda uništila kamion sa ustašama. Poginulo 17 i ranjeno 15 ustaša.

19. 4. 1942 Na pruzi Ogulin-Dubrave, na mestu gde su u toku prošle noći delovi 2. kordunaškog NOP odreda porušili prugu, iskočio iz šina i zapalio se neprijateljski transportni voz. Poginula su 2 i ranjeno je 12 neprijateljskih vojnika.

20. 4. 1942 Na pruzi između s. Dubrava i s. Tounja 1. bataljon 2. kordunaškog NOP odreda i delovi 1. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda uništili lokomotivu i 7 vagona. Saobraćaj je bio obustavljen 30 sati.

25. 4. 1942 Kod s. Kordunaškog Leskovca, s. Bugara i s. Rujnice jaka ustaška kolona napala delove 3. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda. Posle žestoke borbe ustaše su zauzele Bugar i Rujnicu, delovi 2. kordunaškog NOP odreda se povukli na levu obalu r. Korane.

11. 5. 1942 Prvi bataljon 2. kordunaškog NOP odreda zauzeo s. Netretić (kod Karlovca), koje su branili žandarmi i domobrani. Demolirao je žand. st., opštinu i poštu, a arhivu spalio.

14. 5. 1942 Kod Magarčevca (na Petrovoj gori), u borbi protiv ustaša i domobrana, poginuo politički komesar Udarne čete 2. kordunaškog NOP odreda Milan Marković Lika, narodni heroj.

23. 5. 1942 Na putevima Krnjak-Tušilović i Vojnić-Tušilović 1. i 2. bataljon 2. kordunaškog NOP odreda napali iz zasede domobrane i žandarme. Oko 30 domobrana i žandarma je poginulo a 5 ih je zarobljeno. Zaplenjeno je 14 pušaka. Za odmazdu, neprijatelj je popalio sela: Živković Kosu, Vukoviće, Brezovu Glavu, D. Budački, Mlakovac i Pavković Selo.

5. 6. 1942 Između s. Ličke Jesenice i s. Javornika (na pruzi Zagreb-Split) jedinice 2. kordunaškog NOP odreda razoružale italijansku stražu od 29 vojnika.

11. 6. 1942 U s. Blagaju (kod Slunja) delovi 1. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda razoružali domobransku posadu.

12. 6. 1942 Delovi 1. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda razoružali žandarmerijsku posadu na ž. st. Belavići (kod Duge Rese).

12. 6. 1942 Jedinice 2. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda zauzele s. Batnoge (kod Cetingrada), koje su branili domobrani.

17. 6. 1942 Između s. Vojnovca i s. Josipdola (kod Ogulina) delovi 3. partizanskog bataljona 2. kordunaškog NOP odreda porušili prugu u dužini od 800 m. Saobraćaj je bio obustavljen 2 dana.

18. 6. 1942 Između ž. st. D, Dubrave i s. Tounja (na pruzi Karlovac-Ogulin) jedinice 1. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda porušile prugu u dužini od 200 m, a zatim uništile neprijateljski transport sa cisternama nafte.

19. 6. 1942 Jedinice 2. kordunaškog NOP odreda otpočele petodnevni napad na domobransko uporište u s. Tounjskom Tržiću (kod Slunja) i rušenje komunikacije Ogulin-Slunj i mostova na r. Mrežnici. U tim borbama one su uspele da, 23. juna, zauzmu Tounjski Tržić, da sruše most na r. Mrežnici (kod Tounjskog Tržića) i da na nekoliko mesta poruše pomenutu komunikaciju, čime su onemogućili saobraćaj između Ogulina i Slunja. Zarobile su 63 domobrana, a zaplenile 2 mitraljeza, 1 p. mitraljez, 62 puške, 4300 metaka i drugu ratnu opremu. Na strani partizana poginuo je komandir 3. čete 2. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda Dušan Vergaš, narodni heroj, i ranjeno je 6 boraca.

24. 6. 1942 U šumi Kobiljak (kod Ogulina) 1. bataljon 2. kordunaškog NOP odreda napao italijanske vojnike koji su došli da seku drva, ubio 4, ranio 6 i zarobio 20 vojnika.

0. 7. 1942 Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od Žumberačke čete, dve proleterske čete iz 1. i 2. kordunaškog NOP odreda i čete -Kljuka- formiran Žumberačko-pokupski NOP odred.

1. 7. 1942 Između s. Blata i žel. st. Lič. Jesenice 3. četa 3. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda razorila prugu. Kada se, usled toga, prevrnuo voz, zarobljeno je 29 italijanskih vojnika, 3 četnika i 4 domobrana, a zaplenjeno 25 pušaka i 2 pištolja.

1. 7. 1942 Jedinice 1. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda zaplenile mnogo sanitetskog materijala u bolnici u Dugoj Resi, razoružale u s ta a ko domobransku posadu u s. Belavićima i razrušile železničku prugu između G. i D. Dubrava.

10. 7. 1942 Između G. i D. Dubrava (kod Ogulina) delovi 1. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda razrušili železničku prugu na dva mesta i napali voz koji je neposredno posle toga naišao. Uništili su 2 lokomotive i 7 vagona i zarobili 4 domobranska oficira i 2 italijanska podoficira.

17. 7. 1942 Delovi 2. kordunaškog NOP odreda izvršili neuspeo napad na ustaško-domobransko uporište u Sići (kod Karlovca), pretrpevši gubitke od 6 mrtvih i 9 ranjenih boraca.

18. 7. 1942 Italijanske snage, domobrani i ustaše iz Rakovice, Drežnik-Grada, Sadilovca, Tršca, Šturlića i Lađevca otpočeli napad na delove 2. kordunaškog NOP odreda u rejonu s. Močila - s. Mašvina - šuma Mašvina. Posle četvorodnevnih borbi neprijatelj je odbijen, ali je uspeo da za to vreme spali s. Mudrić Selo, jedan deo s. Močila i s. Jelov Klanac.

26. 7. 1942 U Podgrmeču, na sastanku predstavnika Štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske, Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu i štabova 1. i 2. krajiškog, Banijskog i 1. i 2. kordunaškog NOP odreda, usklađena dejstva i razrađen plan saradnje jedinica Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu i 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske. Između ostalog, predviđeno je zajedničko čišćenje neprijateljskih uporišta u Cazinskoj krajini.

1. 8. 1942 Između s. Vojnovca i s. Josipdola (kod Ogulina) delovi 3. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda razrušili 1300 m železničke pruge i oštetili lokomotivu i 2 vagona.

3. 8. 1942 Delovi 1. i 2. kordunaškog NOP odreda izvršili neuspeo napad na italijanska uporišta Oštarije i Košare (kod Ogulina). Za vreme borbi srušeno je 500 m železničke pruge, 1 gvozdeni most i tt veza u dužini od 10 km.

3. 8. 1942 Delovi 2. kordunaškog NOP odreda zauzeli italijansko uporište u s. Veri (kod Plaškog) i zaplenili 1 p. mitraljez, 4 puške, 5000 metaka, 100 ćebadi, 20 uniformi i drugi materijal.

10. 8. 1942 Delovi 1. i 2. kordunaškog NOP odreda izvršili neuspeo napad na neprijateljsko uporište u s. Batnogama (kod Cetingrada). Selo su branili milicioneri i žandarmi.

12. 8. 1942 Delovi 1. i 2. kordunaškog NOP odreda i jedinice Banijskog NOP odreda napali Vrginmost, ali ga nisu zauzeli.

20. 8. 1942 U s. Budačkom (kod Vojnića), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od dva udarna bataljona (1. i 2. kordunaškog NOP odreda) i Omladinskog bataljona -Joža Vlahović- formirana 4. hrvatska NOU brigada.

22. 8. 1942 Između s. G. i D. Dubrava delovi 2. kordunaškog NOP odreda porušili prugu Karlovac-Ogulin. Neposredno posle toga je i naišao neprijateljski transportni voz i prevrnuo se. Tom prilikom je zapaljeno 15 vagona.

1. 9. 1942 Između D. i G. Dubrava 1. bataljon 2. kordunaškog NOP odreda porušio železničku prugu, spalio kompoziciju od 17 vagona i zarobio 19 domobrana, 5 žandarma, 3 ustaše i 1 italijanskog vojnika.

6. 9. 1942 Otpočeli dvodnevni napadi delova 1. hrvatske NOU brigade i 1. i 2. kordunaškog NOP odreda na posade ž. st. Lička Jesenica i Javornik i rušenje pruge između s. Blata i s. Ruđopolja. Partizanske jedinice su uspele da poruše 15 km pruge i tt veze i onemoguće saobraćaj na tom delu pruge za oko 15 dana; da zapale 6 stražarnica, 1 pilanu i nekoliko baraka; da prekopaju tri nasipa i unište sva vodovodna postrojenja na izvoru potoka Jesenice. Neprijatelj je imao 27 mrtvih, 30 ranjenih i 25 zarobljenih vojnika, a partizani 1 mrtvog i 22 ranjena borca. Zaplenjeno je 27 pušaka, 1 p. mitraljez, 1 mitraljez, 100 bombi, 16.000 metaka, 70 ćebadi i drugi ratni materijal.

10. 9. 1942 U Tulića mlinu (između Duge Rese i Karlovca) 1. bataljon 2. kordunaškog NOP odreda napao žandarmerijsku posadu u tvornici zavojnog materijala i zaplenio veću količinu sanitetskog materijala, a tvornicu spalio.

16. 9. 1942 U s. Radmanovoj Poljani (kod Vojnića), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku od boraca 1. i 2. kordunaškog NOP odreda formirana 5. hrvatska NO brigada, a odredi rasformirani.

Dokumenti

Naredba Štaba Grupe kordunaških NOP odreda početkom veljače 1942 god. o formiranju Grupe odreda, reorganizaciji, bataljona i nastavljanju borbenog takmičenja s ličkim odredima

Uputstvo Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od februara 1942. komesarima odreda o sprovodenju rekvizicije hrane

Uputstvo Štaba grupe kordunaških odreda od 6. februara 1942. političkim komesarima odreda za rad na razvijanju bratstva i jedinstva srpskog i hrvatskog naroda i na raskrinkavanju neprijateljske propagande

Naredba Štaba Drugog kordunaškog NOP odreda od 7 veljače 1942 god. o reorganizaciji ranijeg Drugog bataljona i imenovanju komandnog sastava bataljona i četa

Izvještaj Štaba Drugog bataljona Drugog kordunaškog NOP odreda od 11 veljače 1942 god. Štabu odreda o rezultatima napada na Talijane između Slunja i Velike Kladuše

Naredba Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 12 veljače 1942 god. o postupku pri rekviziciji, o čuvanju rezervi hrane i organizaciji sanitetske službe u jedinicama

Izvještaj političkog komesara Grupe kordunaških NOP odreda od 13 veljače 1942 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o stanju u Trećem bataljonu

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 14 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama na Kordunu koncem siječnja i početkom veljače

Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Drugog kordunaškog NOP odreda od 15 veljače 1942 god. Štabu odreda o izvršenim akcijama

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 18 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o rezultatima borbi u siječnju

Pregled brojnog stanja i naoružanja Drugog kordunaškog NOP odreda od 19 veljače 1942 godine

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 19 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o jačini neprijateljskih posada u rajonima Prvog i Drugog odreda

Obavještenje Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 25 veljače 1942 god. Štabu Banijskog odreda o rezultatima napada na cesti Slunj -

Pregled brojnog stanja i naoružanja Trećeg bataljona Drugog kordunaškog NOP odreda od 28 veljače 1942 godine

Pregled brojnog stanja i naoružanja Drugog kordunaškog NOP odreda od 28 veljače 1942 godine

Informativni izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 16 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o rasporedu neprijateljskih snaga na teritoriju Prvog i Drugog odreda

Naredba Štaba Grupe kordunaških NOP odreda koncem ožujka 1942 god. o imenovanju komandanta odreda, formiranju proleterskih četa i zadacima bataljona

Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Stjepan Milašinčić od 1 ožujka 1942 god. Štabu Drugog kordunaškog NOP odreda o borbama i akcijama koncem veljače

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 1 ožujka 1942 god. Štabu Grupe kordunaških NOP odreda za bolje pripremanje akcija i obavijest o glavnim uspjesima ličkih partizana u siječnju

Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 1 ožujka 1942 god. Štabu Grupe kordunaških NOP odreda za održavanje kurirske veze i popunjavanje štabova

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 1 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju Prvog i Drugog odreda

Naredba Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 1. marta 1942. o reorganizaciji Kordunaškog NOP odreda u Grupu kordunaških NOP odreda

Pregled brojnog stanja i naoružanja Drugog bataljona Drugog kordunaškog NOP odreda od 3 ožujka 1942 godine

Uputstvo Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 7 ožujka 1942 god. za odbranu oslobođenog teritorija

Naredba komandanta Grupe kordunaških NOP odreda od 7. marta 1942. o organizaciji intendantske službe i pripremi jedinica za dejstva na teritoriji naseljenoj hrvatskim stanovništvom

Pismo Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 9 ožujka 1942 god. područnim jedinicama o vojničkim i političkim uzrocima neuspjeha u Vrnograču i Šturliću

Referat političkog komesara Grupe kordunaških NOP odreda od 12 ožujka 1942 god. o razvoju ustanka na Kordunu

Naredba komandanta Grupe kordunaških NOP odreda od 13 ožujka 1942 god. o formiranju proleterske i omladinske čete

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 15 ožujka 1942. god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama odreda

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 17 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama u toku veljače

Obaveštenje Štaba grupe kordunaških NOP odreda od 17. marta 1942. svim partizanima Korduna o političkoj situaciji i predstojećim zadacima

Zapovijest Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 19 ožujka 1942 god. za sprečavanje prodora neprijatelja na oslobođeni teritorij

Uputstvo Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 19. marta 1942. komesarima odreda o političkim pripremama za akciju u hrvatskim selima

Izvještaj glavara Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 20. marta 1942. o borbama Utinjskog zdruga s partizanima 1. kordunaškog NOP odreda

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 22 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama odreda sredinom ožujka

Izvještaj Zapovjedništva Utinjskog zdruga od 23. marta 1942. o borbama s partizanima na području 1. kordunaškog NOP odreda

Pregled brojnog stanja i naoružanja Prvog bataljona Drugog kordunaškog NOP odreda od 26 ožujka 1942 godine

Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 ožujka 1942 god. Štabu Grupe kordunaških NOP odreda za primjenjivanje partizanske taktike u odbrani oslobođenog teritorija

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 29 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o početku neprijateljske ofanzive i dejstvu naših jedinica

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 6 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim akcijama Prvog odreda

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 7 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o neprijateljskoj ofanzivi, stanju u jedinicama i političkoj situaciji u Kordunu

Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Drugog kordunaškog NOP odreda od 8 travnja 1942 god. Štabu odreda o borbama Kombinovane čete protiv Talijana

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 17 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o kretanju neprijatelja i o izvršenim akcijama Prvog i Drugog odreda Uputstvo Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 18 travnja 1942 god. o zadaćama političkih komesara

Izvještaj Štaba Drugog bataljona Drugog kordunaškog NOP odreda od 20 travnja 1942 god. Štabu odreda o napadu na ustaški kamion između Kozjaka i Celapova mosta

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 21 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama Prvog odreda

Zapovijest Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 21 travnja 1942 god. Prvom i Drugom odredu da Prvi maj proslave napadima na neprijatelja i diverzantskim akcijama

Izvještaj Štaba Prvog bataljona Drugog kordunaškog NOP odreda od 25 travnja 1942 god. Štabu odreda o izvršenim akcijama bataljona

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 26 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama Prvog i Drugog odreda

Obavještenje Štaba Drugog kordunaškog NOP odreda od 27 travnja 1942 god. Štabu Drugog bataljona o oslobođenju Perjasice

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 5 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama Prvog i Drugog odreda

Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 10. maja 1942. političkom komesaru Grupe kordunaških NOP odreda o slabostima političkog rada u jedinicama i na terenu

Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 12 svibnja 1942 god. Štabu Grupe kordunaških NOP odreda o ocjeni pravilnosti akcija i političkim griješkama učinjenim za vrijeme neprijateljske ofanzive

Izvještaj Štaba Drugog kordunaškog NOP odreda od 15 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o situaciji na teritoriju odreda za vrijeme neprijateljske ofanzive na Petrovu Goru

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 20 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o neprijateljskoi ofanzivi na Petrovu Goru i o stanju u jedinicama

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 20 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o proboju iz neprijateljskog obruča na Petrovoj Gori i o drugim akcijama na teritoriju Korduna

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 21 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o političkom stanju u odredima i na terenu

Brojno stanje i naoružanje Grupe kordunaških NOP odreda od 21 svibnja 1942 godine

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 29 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama poslije ofanzive na Petrovu Goru

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 3 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama jedinica i zarobljavanju posade u Tounjskom Tržiću

Zapovijest štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 4 lipnja 1942 god. za napad na Topusko

Naredba štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 4 srpnja 1942 god. štabovima Prvog i Drugog odreda za formiranje udarnih bataljona i omladinskih četa i postavljanje rukovodstva u njima

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 7 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama Prvog i Drugog odreda

Naredba štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 10 srpnja 1942 god. za formiranje Zumberačko-pokupskog NOP odreda, odabiranje boraca za Proleterski bataljon i izvršenje ostalih zadataka u vezi sa životom i radom u odredima

Izvještaj Štaba grupe kordunaških NOP odreda od 12 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o uništenju neprijateljskog aviona i akcijama kod Gornjih i Donjih Dubrava

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 13 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Topusko i Vojnić-kolodvor

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 13 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o izvršenim napadima na Topusko i Vojnić-kolodvor, planu budućih akcija i stanju jedinica

Izvještaj političkog komesara Štaba Grupe Kordunaških NOP odreda od 13. juna 1942. političkom komesaru 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o stanju i radu u jedinicama

Naredba štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 14 srpnja 1942 god. za saradnju i pružanje pomoći Prvoj NOU brigade Hrvatske i za postupak prema zarobljenicima

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 15 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Primišlje i stanju jedinica

Izvještaj Grge Milašinčića od 20 srpnja 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o političkom radu i akcijama voda u Zumberku

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 22 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama kordunaških i banijskih partizana

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 24 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama i akcijama odreda

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 29 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama u drugoj polovini srpnja

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 29 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o pokretu neprijateljskih snaga u pravcu Zumberka

Izvještaj političkog komesara Grupe kordunaških NOP odreda od 15. jula 1942. političkom komesaru 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o stanju na teritoriji Grupe

Izvještaj štaba Zumberačko-pokupskog NOP odreda od 4 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o stanju i radu jedinica

Izvještaj štaba Žumberačko-pokupskog odreda od 6 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o zarobljavanju posade u Kalju

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 11 kolovoza 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama izvršenim u vremenu od 1 do 10 kolovoza, o formiranju omladinskih četa i situaciji na Baniji

Izvještaj štaba Zumberačko-pokupskog NOP odreda od 13 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o akcijama Prve čete

Izvještaj štaba Zumberačko-pokupskog NOP odreda od 13 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o zarobljavanju neprijateljske posade u Pisarovini

Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 16 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda za korišćenje nastale situacije na teritoriju Pokupsko-žumberačkog odreda i za formiranje Prve kordunaške brigade

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 18 kolovoza 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama izvršenim u vremenu od 10 do 16 kolovoza

Izveštaj političkog komesara grupe kordunaških NOP odreda od 19. avgusta 1942. političkom komesaru Prve operativne zone o političkom stanju na terenu i u jedinicama

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 20. avgusta 1942. komandantu 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o ishrani, odjeći i obući podređenih jedinica

Izvještaj štaba Žumberačko-pokupskog odreda od 22 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o napadu na Pribić

Izvještaj štaba Žumberačko-pokupskog odreda od 22 kolovoza 1942 god. štabu Grupe kordunaških NOP odreda o akcijama Treće čete Bataljona Jože Kraša

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 5 kolovoza 1942 god. štabu Prve operativne zone o stanju neprijateljskih snaga i akcijama izvršenim od 25 srpnja do 5 kolovoza

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 25. avgusta 1942. komandantu 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama od 18. do 24. avgusta

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 1 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama i akcijama na teritoriju Prvog i Drugog odreda

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 3 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o akciji na Jastrebarsko

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 8 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o akcijama podređenih jedinica

Izvještaj štaba Drugog kordunaškog NOP odreda od 9 rujna 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama na pruzi Blata-Rudopolje

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 17 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama i akcijama izvršenim u vremenu od 6 do 16 rujna

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Partizanska taktika Zasede u oslobodilačkom ratu Topusko Cazin Operacija Velika Kapela Italija u drugom svetskom ratu Španski borci u oslobodilačkom ratu Duga Resa Velika Kladuša Hrvatsko domobranstvo Prvi maj u oslobodilačkom ratu Slunj Kurirska služba u ratu Saradnja četnika sa okupatorom Bolnice u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Plaški Ni zrno žita okupatoru! Glavni štab Hrvatske Vrginmost Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Hrvatskoj 1942. Zarobljenici u ratu Intendantura u ratu Borbe u Lici 1942. Banijski partizanski odred Lička Jesenica Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Jastrebarsko Omladina u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Operacija Petrova gora Vojnić Bratstvo i jedinstvo u ratu 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Ogulin Karlovac Primorsko-goranski partizanski odred Sanitet u ratu 1. kordunaški partizanski odred Narodni heroji Jugoslavije Rekvizicija u ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu 1. lička proleterska udarna brigada Politički komesari u NOR-u