🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

2. kosovski korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

10. 7. 1944 U južnoj Srbiji neprijatelj (četiri nemačka policijska bataljona, bugarska 27. i 29. pešadijska divizija, delovi SDK i RZK, oko 5000 pripadnika šiptarske milicije, 4 grupa četničkih jurišnih korpusa, četnička Rasinsko-toplička grupa i četnički 2. kosovski korpus) otpočeo topličko-jablaničku operaciju protiv 21. udarne 24. i 25. divizije NOVJ, s ciljem da ih nabaci na planine Petrovac, Radan i Majdan, ili da ih potisne na liniju Orlova čuka - Kitka - Lisica - Golak - Prepolac (između Vranja i Podujeva) koju su posele jake balističke snage, i tu okruži i uništi. Jedinice NOVJ (21. udarna 24. i 25. divizija, NOP odredi i jedinice komandi vojnih područja) vodeći ođbrambene borbe (do 4. avgusta) povukle su se do linije Kitka - s. Velja Glava - Orlova čuka, odakle su prešle u protivnapad i za kratko vreme proterale neprijatelja sa slobodne teritorije Jablanice, Puste reke i Toplice. U tim borbama su obostrani gubici bili veliki.

26. 8. 1944 Iz doline r. Z. Morave četnička 4. grupa jurišnih korpusa (1, 3. i 5. korpus) i četnička Rasinsko-toplička grupa korpusa (Rasinski, Toplički, -lastrebački i 2. kosovski korpus), po izvršenoj pregrupaciji- preduzele napad na jedinice Operativne grupe divizija NOVJ (5, 17. i 21. udarnu diviziju NOVJ) na prostoriji s. Razbojna - Mačkovac - Pešter - Požar - Ilijina č. - r. Rasina, s ciljem da povrate Župu sa Aleksandrovcem i Brusom i zadrže prodor Operativne grupe divizija NOVJ u unutrašnjost Srbije. U borbama, vođenim do 30. avgusta, jedinice NOVJ su uspele da odbiju napade i da četnike protivudarom odbace na levu obalu r. Z. Morave.

30. 8. 1944 Kod s. Rataja (blizu Kruševca) delovi 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije i 4. srpske udarne brigade 21. udarne divizije NOVJ razbili leteću brigadu četničkog Rasinskog korpusa i delove četničkog 2. kosovskog korpusa i proterali ih preko r. Z. Morave. Četnici su imali 40 mrtvih, više ranjenih i 27 zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 3 ranjena borca.

1. 12. 1944 Iz s. Rujišta (kod Kos. Mitrovice) delovi 10. srpske brigade 22. divizije NOVJ, posle kraće borbe, proterali delove četničkog 2. kosovskog korpusa. Ranjeno je 7 a zarobljena su 23 četnika, dok je 10. brigada imala 1 ranjenog borca. Zaplenjeno: p. mitraljez sa 6 okvira, 12 pušaka, 530 metaka i 7 bombi.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Operativna grupa divizija Toplica u oslobodilačkom ratu 5. krajiška udarna divizija NOVJ Pusta Reka Bali Kombetar Rasinski korpus JVuO Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Bitka za Srbiju Bugarska u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Topličko-jablanička operacija 4. srpska brigada (2. južnomoravska) Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 10. srpska brigada (7. južnomoravska) 21. srpska divizija NOVJ Aleksandrovac Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 25. srpska divizija NOVJ Borbe na Kosovu i Metohiji Četnici u drugom svetskom ratu 1. krajiška udarna brigada Kruševac Vranje Podujevo 4. grupa jurišnih korpusa JVuO