🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

2. kosovski korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

10. 7. 1944 U južnoj Srbiji neprijatelj (četiri nemačka policijska bataljona, bugarska 27. i 29. pešadijska divizija, delovi SDK i RZK, oko 5000 pripadnika šiptarske milicije, 4 grupa četničkih jurišnih korpusa, četnička Rasinsko-toplička grupa i četnički 2. kosovski korpus) otpočeo topličko-jablaničku operaciju protiv 21. udarne 24. i 25. divizije NOVJ, s ciljem da ih nabaci na planine Petrovac, Radan i Majdan, ili da ih potisne na liniju Orlova čuka - Kitka - Lisica - Golak - Prepolac (između Vranja i Podujeva) koju su posele jake balističke snage, i tu okruži i uništi. Jedinice NOVJ (21. udarna 24. i 25. divizija, NOP odredi i jedinice komandi vojnih područja) vodeći ođbrambene borbe (do 4. avgusta) povukle su se do linije Kitka - s. Velja Glava - Orlova čuka, odakle su prešle u protivnapad i za kratko vreme proterale neprijatelja sa slobodne teritorije Jablanice, Puste reke i Toplice. U tim borbama su obostrani gubici bili veliki.

26. 8. 1944 Iz doline r. Z. Morave četnička 4. grupa jurišnih korpusa (1, 3. i 5. korpus) i četnička Rasinsko-toplička grupa korpusa (Rasinski, Toplički, -lastrebački i 2. kosovski korpus), po izvršenoj pregrupaciji- preduzele napad na jedinice Operativne grupe divizija NOVJ (5, 17. i 21. udarnu diviziju NOVJ) na prostoriji s. Razbojna - Mačkovac - Pešter - Požar - Ilijina č. - r. Rasina, s ciljem da povrate Župu sa Aleksandrovcem i Brusom i zadrže prodor Operativne grupe divizija NOVJ u unutrašnjost Srbije. U borbama, vođenim do 30. avgusta, jedinice NOVJ su uspele da odbiju napade i da četnike protivudarom odbace na levu obalu r. Z. Morave.

30. 8. 1944 Kod s. Rataja (blizu Kruševca) delovi 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije i 4. srpske udarne brigade 21. udarne divizije NOVJ razbili leteću brigadu četničkog Rasinskog korpusa i delove četničkog 2. kosovskog korpusa i proterali ih preko r. Z. Morave. Četnici su imali 40 mrtvih, više ranjenih i 27 zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 3 ranjena borca.

1. 12. 1944 Iz s. Rujišta (kod Kos. Mitrovice) delovi 10. srpske brigade 22. divizije NOVJ, posle kraće borbe, proterali delove četničkog 2. kosovskog korpusa. Ranjeno je 7 a zarobljena su 23 četnika, dok je 10. brigada imala 1 ranjenog borca. Zaplenjeno: p. mitraljez sa 6 okvira, 12 pušaka, 530 metaka i 7 bombi.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Podujevo Bali Kombetar Bugarska u drugom svetskom ratu Topličko-jablanička operacija Četnici u drugom svetskom ratu Operativna grupa divizija Vranje Pusta Reka 21. srpska divizija NOVJ Rasinski korpus JVuO Saradnja četnika sa okupatorom Bitka za Srbiju Kruševac 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Aleksandrovac 4. srpska brigada (2. južnomoravska) 1. krajiška udarna brigada Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 5. krajiška udarna divizija NOVJ Toplica u oslobodilačkom ratu 4. grupa jurišnih korpusa JVuO Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 10. srpska brigada (7. južnomoravska) 25. srpska divizija NOVJ Borbe na Kosovu i Metohiji