🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

2. krajiška udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 59 hronoloških zapisa, 84 dokumenata i 8 fotografija.

Događaji

2. 8. 1942 U s. Bošnjacima (kod San. Mosta), po direktivi VŠ NOP i DV Jugoslavije, od dva bataljona 2. krajiškog NOP odreda i jednog bataljona 1. krajiškog NOP odreda Operativni štab NOP i DV za Bos. krajinu formirao 2. krajišku NOU brigadu.

18. 8. 1942 Druga krajiška NOU brigada, zauzela s. Vrhpolje (kod San. Mosta) ali je u zoru, protivnapadom neprijatelju pristiglih pojačanja, odbačena. U borbi je, pored ostalih, poginuo komandir čete u 2. krajiškoj NOU brigadi Mihailo Đurić, narodni heroj.

24. 8. 1942 Druga krajiška NOU brigada raspršila delove četničkog puka -Manjača- i zauzela veći broj sela pod Manjačom (među kojima Sitnicu i Čađavicu).

25. 8. 1942 Kod s. Bunareva (na putu Banja Luka - Mrkonjić-Grad) dva bataljona 2. krajiške NOU brigade u susretnoj borbi zaustavila nemačku motorizovanu borbenu grupu -Putlic- nemačke 714. pešadijske divizije (3. bataljon 721. puka sa vodom oklopnih automobila) koja je podržana eskadrilom lovaca nastupala iz Banje Luke. U borbi su uništeni 1 avion, 1 oklopni automobil i 3 motorna vozila a oštećena 2 aviona i 2 oklopna automobila.

5. 9. 1942 Pred mrak nemačka borbena grupa -Putlic-, podržana eskadrilom aviona, potisnula delove 2. krajiške NOU brigade i ovladala s. Sitnicom (pod pl. Manjačom), ali je isti dan prinuđena da odstupi u s. Kadinu Vodu.

11. 9. 1942 Nemačka borbena grupa -Vedel- podržana avijacijom, otpočela napad sa linije s. Kadina Voda - Han-Kola preko Manjače. Protivnapadima 2. proleterske i 1. i 2. krajiške NOU brigade napad je, do 15. septembra, zaustavljen 10 km južno od s. Kadine Vode.

23. 10. 1942 Ojačana 2. krajiška NOU brigada zauzela s. St. Rijeku (kod San. Mosta) i uništila instalacije žičane železnice St. Majdan - Ljubija.

2. 11. 1942 Po odluci VŠ NOP i DV Jugoslavije, Operativni štab NOP i DV za Bos. krajinusa svojih pet brigada (1, 2, 3, 5. i 6. brigadom) i tri brigade (2, 4. i 8. brigadom) i dva odreda 1. operativne zone NOV i PO Hrvatske, otpočeo bihaćku operaciju u cilju uništenja neprijateljskih uporišta u međurečju Une i Korane i spajanja oslobođene teritorije u Bosni i Hrvatskoj. Operacija, koja je trajala do 15. novembra, izvedena je u dve etape: u prvoj etapi (2-4. novembra) naše snage su zauzele Bihać, u drugoj etapi (5-15. novembra), gonjenjem neprijatelja, zauzeti su Bos. Krupa, Cazin, Velika Kladuša, Cetingrad, Pećigrad, Vrnograč i Slunj. U toku operacije uništeni su glavnina ustaške 4. brigade i delovi dva domobranska puka, a zarobljeni domobrani (860) pušteni su kućama. 

4. 11. 1942 Posle dvodnevnih borbi, koncentričnim napadom pet ojačanih brigada NOVJ, zauzet Bihać i uništeni dva bataljona ustaške 4. brigade i delovi domobranskog 2. i 12. pešadijskog puka. Zauzimanje grada znatno je olakšano ubacivanjem 1. bataljona 2. krajiške NOU brigade, koji je poseo most na r. Uni. U borbi je pored ostalih poginuo komandir 1. čete 1. bataljona 1. krajiške NOU brigade Mile Tubić, narodni heroj. Zbog. junačkog držanja u borbi za oslobođenje grada i okoline, Vrhovni komandant NOV i POJ pohvalio je 1, 2, 3, 5. i 6. krajišku NOU i 8. hrvatsku NO brigadu, a posebno komandanta 1. bataljona 2. krajiške NOU brigade Ranka Šipku, narodnog heroja.

26. 11. 1942 Dve brigade 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ (1. i 2. krajiška NOU) izvršile napad, prodrle u Bos. Novi i zarobile 1. bataljon domobranskog 12. pešadijskog puka i haubičku bateriju, ali grad nisu zauzele, jer je neprijatelju stiglo pojačanje iz Kostajnice i Prijedora (delovi domobranske 2. i 3, brdske brigade i dve nemačke tenkovske čete). U 1. krajiškoj NOU brigadi je bilo 35 poginulih i 106 ranjenih; među ovima je i zamenik komandanta bataljona Veljko Miljević, narodni heroj, koji je ubrzo podlegao ranama.

12. 1. 1943 U s. Dragotinji i s. Brezičanima (kod Prijedora) jedinice 2. krajiške NOU brigade napale neprijateljske posade, ali je napad obustavljen zbog jakog otpora i zbog dolaska oklopnog voza. Pruga Prijedor - Bos. Novi je porušena u dužini od 3 km, a neprijatelju su naneti gubici od 10 mrtvih.

13. 1. 1943 Kod Martin brda (blizu Prijedora) jedinice 2. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ odbile napad 2. bataljona domobranskog 5. pešadijskog puka i jedne nemačke čete iz Prijedora i prinudile ih na povlačenje u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 4 mrtva i 12 ranjenih, a 2. krajiška udarna brigada 10 mrtvih i ranjenih.

18. 1. 1943 U s. Karađorđevu (kod Bos. Gradiške) delovi 2. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ posle dvadesetočasovne borbe savladali žandarme, ubivši 2, ranivši 7 i zarobivši 20 žandarma i zaplenivši 2 p. mitraljeza i 27 pušaka.

20. 1. 1943 Kod s. Vrbaške i s. Dragelja (blizu Bos. Gradiške) jedinice 2. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ odbile napad 4. ustaškog bataljona iz Bos. Gradiške i jednog nemačkog bataljona i s. Srednje Topole i prinudile ih na povlačenje u polazne garnizone. Neprijatelj je imao 9 mrtvih i 28 ranjenih.

5. 2. 1943 Delovi domobranske 3. brdske brigade posle žestoke borbe potisli jedinice 2. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i Banijskog NOP odreda u pravcu s. Krnjeuše i zauzeli s. Risovac i položaje kod Turskog groba (blizu Bosanske Krupe).

20. 2. 1943 Po naređenju Štaba 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, od 3. bataljona 5. krajiške NOU brigade, 2. čete 1. bataljona 2. krajiške NOU brigade i jedne čete 6. krajiške NOU brigade formirana 12. krajiška NOU brigada (kao 12. krajiška NOU polubrigada), sastava dva bataljona, jačine oko 600 boraca.

12. 3. 1943 Na putu Bihać - Bos. Petrovac 2. bataljon 2. krajiške NOU brigade napao iz zasede kolonu iz sastava nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Poginulo je 12 nemačkih vojnika i oficira i uništeno 8 kamiona sa 80 buradi benzina.

1. 4. 1943 Delovi nemačke 114. lovačke i 187. rezervne divizije, sa domobranskom 3. brdskom brigadom i četnicima, u pet napadnih kolona, podržanih avijacijom i artiljerijom, iz San. Mosta, Bos. Novog, Bos. Krupe i s. Otoke otpočeli podgrmečku operaciju -Rujiška- s ciljem da razbiju 4. udarnu diviziju 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ. U osmodnevnim borbama neprijatelj je odbacio 12. NOU brigadu i delove 2. krajiške NOU brigade i prokrstario Podgrmeč, ali se glavnina 4, udarne divizije izvukla ispod udara i održala u Podgrmeču. Između ostalog, izgubljen je jedan top i 4 mitraljeza. U s. V. Rujiškoj poginula je član OK KPJ za Podgrmeč Vahida Maglajlić, narodni heroj.

9. 4. 1943 Ojačani 741. puk nemačke 114. lovačke divizije, uz podršku avijacije, delova domobranskog 10. pešadijskog puka i četnika, savladao jak otpor 2. krajiške udarne i delova 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ duž komunikacije Ključ - Bos. Petrovac, te posle trodnevnih borbi zauzeo Bos. Petrovac.

11. 4. 1943 Kod Paunovca (na putu Ključ - Bos. Petrovac) delovi 2. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ uništili iz zasede snabdevačku kolonu (sa obezbeđenjem) 741. puka nemačke 114. lovačke divizije (7 kamiona i 3 motocikla).

29. 5. 1943 U rejonu s. Željezno Polje - s. Papratnica - s. Blatnica delovi nemačke 369. i 373. legionarske divizije i domobranskog 8. pešadijskog puka iz Zenice, Žepča i Teslića napali 5. udarnu diviziju NOVJ. Posle trodnevnih borbi oni su je odbacili u rejon s. Pribinić - s. Čečava - s. Liplje, čime su sprečili njene ponovne pokušaje da pređe r. Bosnu. U borbi je poginula Dina Vrbica, član politodela 2. krajiške NOU brigade, narodni heroj.

25. 7. 1943 Druga krajiška udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ, ojačana sa 2 bataljona 5. krajiške NOU brigade napala ustaško-domobranske posade na ž. pruzi Doboj - Teslić - s. Blatnica, te zauzele ž. stanice Blatnicu, Tešanjku i Komušina, banju i rudnik Vrućicu, i grad Tešanj (bez tvrđave). Domobranska i milicijska posada Tešnja i ž. st. Jelaha održala se do pristizanja pojačanja iz Zepča i Doboja.

23. 8. 1943 Kod s. Kalenderovaca i s. Detlaka 2. krajiška udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ, ojačana sa dva bataljona 5. krajiške udarne brigade i Prnjavorskim NOP odredom, iznenadnim obuhvatnim napadom razbila 2. bataljon domobranskog 6. pešadijskog puka i prodrla do Dervente. Angažovanjem ojačanog 2. jurišnog bataljona iz Sl. Broda domobranski puk je održao mesto. Neprijatelj je imao 9 mrtvih, 17 ranjenih i 118 zarobljenih, a jedinice 11. divizije 4 mrtva i 3 ranjena. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, 6 puškomitraljeza i 160 pušaka

12. 9. 1943 U s. Kotorskom (kod Doboja) delovi 5. krajiške udarne brigade 11. udarne divizije NOVJ razbili nemačko-domobransku posadu (oko 100-200 vojnika). Ovim je omogućeno da se sledeće noći južno od s. Kotorskog prebaci preko r. Bosne u Trebavu štab 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ sa 2. krajiškom NOU brigadom.

24. 9. 1943 U Gračanicu ušli 2. krajiška udarna brigada i Ozrenski NOP odred 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, pošto su se žandarmi povukli ka Doboju.

10. 10. 1943 U s. Živinicama (kod Tuzle), po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ, u čiji su sastav ušli: 2. krajiška udarna, 17. majevička i 18. hrvatska (bosanska) brigada i Birčanski i Romanijski NOP odred. (Formirana je kao 3. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ, a od 17. oktobra nosi naziv: 27. udarna divizija NOVJ.)

21. 10. 1943 Kod s. Sijeraca (blizu Sokolca) 2. bataljon 2. krajiške udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ napao i razbio četničku Azbukovačku brigadu. Poginulo je 180 četnika (među kojima ceo štab brigade) i ranjeno 50. Bataljon 2. krajiške NOU brigade nije imao gubitaka.

22. 10. 1943 Druga krajiška udarna brigada 27. divizije NOVJ slomila manji otpor četnika i ušla u Rogaticu. Zarobljen je 41 četnik.

18. 12. 1943 Jedinice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ napale neprijateljske posade u Varešu i Brezi. Posle kraće borbe protiv mesne milicije, koja se povukla ka Olovu, 17. majevička udarna brigada je zauzela Vareš. Druga krajiška NOU brigada i Romanijski NOP odred su upali u Brezu i zauzeli rudnik i električnu centralu, ali su u zoru morali obustaviti napad zbog žilavog otpora delova nemačke 369, legionarske divizije. Poginuo je veći broj i zarobljeno je 11 legionara, dok su jedinice NOVJ imale 22 mrtva i ranjena.

9. 1. 1944 Druga krajiška udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ zauzela Vareš.

5. 2. 1944 Blizu s. Berega (kod Sokolca) 2. krajiška udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ vodila tročasovnu borbu protiv jednog bataljona ustaške 1. brigade i prisilila ga da se povuče u Rogaticu. Gubici neprijatelja: oko 60 mrtvih i ranjenih, a gubici 2. krajiške brigade: 9. mrtvih boraca.

13. 2. 1944 Druga krajiška udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ i Romanijski NOP odred napali 24. bataljon ustaške 1. brigade i četnike u Rogatici. Zbog intervencije neprijatelja sa pravca Sokolca i Prače mesto nije zauzeto.

5. 5. 1944 Po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, 2. krajiška udarna brigada izašla iz sastava 27. udarne divizije NOVJ a ušla u sastav 17. udarne divizije NOVJ.

10. 5. 1944 Kod s. Mandre (blizu Sokolca) 6. istočnobosanska udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ, maršujući ka odseku prelaza preko Drine (s. Stari Brod - s. Slap), sukobila se s delovima nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, a u rejonu s. Mislova 2. krajiška NOU brigada napadnuta od nemačkih delova, četnika i ustaša. Zbog tih neprijateljskih napada i žestokog bombardovanja iz vazduha moralo se privremeno odustati od prelaza u Srbiju. Neprijatelju su naneseni osetni gubici. Gubici brigada: 17 mrtvih i 22 ranjena borca

20. 5. 1944 Kod s. Zakmura (blizu Foče) nemački vojnici, ustaše i četnici (oko 450 vojnika) napali 2. krajišku udarnu brigadu 17. udarne divizije NOVJ za vreme njenog pokreta za Srbiju. Brigada je imala 3 mrtva i 3 ranjena borca.

30. 7. 1944 U Pešterskom polju (kod Sjenice) 2. krajiška udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ, posle oštre borbe, odbila napad jednog bataljona nemačkog puka -Brandenburg-.

26. 8. 1944 Kod s. Leskovca (blizu Trstenika), u borbi vođenoj ceo dan, 2. krajiška udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ odbila napad oko 1500 četnika, nanevši im gubitke od oko 80 mrtvih i više ranjenih.

27. 8. 1944 Kod s. Grčaka (blizu Aleksandrovca) oko 1500 četnika odbilo napad delova 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ. Zatim, ojačani, četnici su ih protivnapadom odbacili ka s. Batunju i ušli u Aleksandrovac. Brigada je imala 2 mrtva i 9 ranjenih boraca, a četnici - oko 40 mrtvih i više ranjenih.

30. 8. 1944 U širem rejonu Aleksandrovca 2. krajiška udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ napala četničke snage i proterala ih ka r. Z. Moravi. Četnici su imali oko 40 mrtvih i veći broj ranjenih. Brigada nije imala gubitaka.

14. 9. 1944 Na vrhu pl. Ovčara (kod Čačka) 3. bataljon 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ razbio posadu od oko 60-70 vojnika nemačke radio-stanice, ubivši 6 i ranivši više nemačkih vojnika. Kod s. Pakovraće (na komunikaciji Požega-Čačak) 2. bataljon te brigade, u kratkoj borbi, uništio je 8 nemačkih kamiona i specijalnih automobila s jednom radio-stanicom, ubivši oko 30 i ranivši više nemačkih vojnika i zaplenivši 4 p. mitraljeza, 1 automat, 25 pušaka, 1 minobacač, oko 8.000 metaka, 50 ručnih bombi i drugu opremu. Brigada je imala 3 mrtva i 7 ranjenih boraca.

24. 9. 1944 Kod s. Bakionice (blizu Požege) jedna četa 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ iz zasede ubila 21 nemačkog vojnika i uništila kamion i motocikl, a pri tom imala 1 ranjenog borca.

27. 9. 1944 U blizini s. Ponikovico i s. Trdića (kod Titovog Užica) jedinice 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ u borbi ubile oko 30 nemačkih vojnika.

28. 9. 1944 Kod s. Tučkova i na Kršu (na komunikaciji Požega-Čačak) jedna četa 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ iz zasede napala nemačku motorizovanu kolonu, nanela joj gubitke od 20 mrtvih i preko 20 ranjenih i uništila 2 a oštetila nekoliko kamiona. Četa je imala 4 ranjena borca.

29. 9. 1944 Kod Trešnjice (blizu Titovog Uzica) zasede 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ dočekale nemačku motorizovanu kolonu od oko 100 vozila i u borbi ubile i ranile oko 70 neprijateljskih vojnika, unišaile 12 kamiona i 2 prikolice i zaplenile p. mitraljez i 7 pušaka.

11. 10. 1944 Na komunikaciji Kragujevac-Topola jedinice 2. krajiške udarne i 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ napale nemačku motorizovanu kolonu, uništile 2 kamiona i 1 putnički automobil i neprijatelju nanele dosta gubitaka. Brigade su imale samo 2 ranjena borca.

12. 10. 1944 Posle dvodnevnih borbi protiv nemačkih jedinica 13. proleterska udarna brigada -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ, tri bataljona 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ i jedinice 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo jednog motorizovanog puka 3. ukrajinskog fronta Crvene armije, oslobodile Topolu.

24. 10. 1944 Na položaju manastir Vujan - s. Banja - s. Ostra (blizu Čačka) 2. krajiška udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv nemačkih vojnika (jačine bataljona) i odbacila ih prema Čačku i r. Z. Moravi. Neprijatelj je imao 15 mrtvih i veći broj ranjenih. Gubici 2. brigade: 8 poginulih, 32 ranjena i 6 nestalih boraca.

25. 10. 1944 U s. Mojsinju (kod Čačka) 2. krajiška udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ i jedan bataljon 64. korpusa Crvene armije izvršili neuspeo napad na nemačke snage. Brigada je imala 8 ranjenih boraca

26. 10. 1944 Kod s. Mojsinja (blizu Čačka) 2. krajiška udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ i jedinice 64. korpusa Crvene armije ponovo vodile borbu protiv nemačkih snaga. Brigada je imala 16 ranjenih boraca

27. 10. 1944 Kod s. Bresnice i s. Mrčajevaca (blizu Čačka) dva bataljona 2. krajiške udarne i dva bataljona 6. proleterske (istočiiobosanske) udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ i jedan bataljon 64. korpusa. Crvene armije vodili borbu protiv nemačkih jedinica i četnika. Neprijatelj je imao 9 mrtvih, a zapljenjen je 1 p. mitraljez.

27. 10. 1944 Kod crkve u s. Mojsinju (blizu Čačka) 3. bataijon 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ napao predstražu nemačkih jedinica. Poginulo je 10 a zarobljena su 4 neprijateljska vojnika. Bataljon je imao 10 ranjenih i kontuzovanih boraca.

28. 10. 1944 Kod s. Bresnice i s. Guncata (blizu Čačka) jedinice 2. krajiške udarne i 6. proleterske (istočnobosanske) udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ i jedan puk Crvene armije ponovo napali nemačke položaje, ali ih, zbog snažnog otpora neprijatelja, nisu zauzeli, pa se povukli na polazne položaje.

31. 10. 1944 U s. Vidovu (kod Čačka) nadmoćne nemačke snage napale i okružile 2. bataljon 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ i jedan bataljon 93. streljačke divizije Crvene armije. Posle pet časova oštre borbe izvršen je proboj iz neprijateljskog obruča. Bataljon NOVJ imao je 16 mrtvih i oko 115 ranjenih i nestalih, a neprijatelj - oko 30 mrtvih i ranjenih. Znatne gubitke je pretrpeo i bataljon Crvene armije.

31. 10. 1944 U napadu na s. Mojsinje (kod Čačka) 3. bataljon 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOV-J zauzeo prvu liniju nemačkih rovova, gde je zaustavljen. Zarobljena su 3 neprijateljska vojnika i 1 oficir. Bataljon je imao 2 mrtva i 10 ranjenih boraca.

1. 11. 1944 Na položaju s. D. Gorijevica - s. Mojsinje - Donji kraj (kod Čačka) tri bataljona 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na nemačke snage. Jedinice 2. brigade su imale 7 mrtvih i 33 ranjena borca, a neprijatelj je imao 37 mrtvih i preko 50 ranjenih.

2. 11. 1944 Druga krajiška udarna brigada (bez 2. bataljona) 17. udarne divizije NOVJ, sadejstvujući sa 23. udarnom divizijom NOVJ i jedinicama Crvene armije koje su napadale ka Čačku, izvršila neuspeo napad na nemačke položaje s. Preljina - s. Mrčajevci (kod Čačka). U toj borbi je imala 14 mrtvih i 27 ranjenih boraca.

18. 12. 1944 Jedinice nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, jačine preko 3000 vojnika, nakon jednodnevne oštre borbe odbacile delove 28. udarne divizije i 2. krajišku udarnu brigadu 17. udarne divizije Južne operativne grupe NOVJ, probile se od s. Branjeva u Janji: i noću produžile probijanje ka Bijeljini. Gubici neprijatelja: 134 poginula vojnika. Zaplenjena su 3 protivavionska topa i 1 protivavionski mitraljez a uništena su 2 tenka i 7 kamiona. Gubici jedinica NOVJ: 21 poginuo i 33 ranjena borca.

21. 12. 1944 Na liniji s. Čelić - s. Mrtvice - s. Piperci (kod Brčkog) 2. krajiška udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ sukobila se s nemačkim vojnicima, belogardejcima, ustaškom milicijom i četnicima - jačine oko 2000 vojnika. Posle jednodnevne borbe neprijatelju su naneseni sledeći gubici: 23 poginula, 28 ranjenih i 2 zarobljena. Brigada je imala 2 poginula i 22 ranjena borca.

29. 3. 1945 Nemačke jedinice iz Brčkog probile položaje 28. udarne divizije 2. armije JA i produžile nadiranje ka s. Čeliću. Dalji prodor jo sprečen dejstvom jedinica 23. udarne divizije i 2. krajiške brigade 17. udarne divizije 2. armije JA.

Dokumenti

Zapisnik Štaba 1. krajiškog odreda od 10. avgusta 1942. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku krajinu o formiranju 2. krajiške brigade 9. avgusta 1942. godine

Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 12 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o formiranju Druge krajiške NOU brigade i Šestog krajiškog NOP odreda

Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o proteklim borbama i o političkom radu u brigadi za vrijeme od 16 avgusta do 5 septembra 1942 godine

Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 26 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama Druge krajiške NOU brigade kod Sitnice

Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 30 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama Druge krajiške NOU brigade kod Han Kola

Petnaestodnevni politički izveštaj Štaba Druge krajiške udarne brigade od 17. septembra 1942. Vrhovnom štabu NOP i DVJ i Operativnom štabu za Bosansku krajinu

lzveštaj zamenika političkog komesara Druge krajiške NOU brigade od 28. septembra 1942. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu

Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 2 oktobra 1942 god. Drugoj krajiškoj NOU brigadi za pokret i smještaj jedinica na prostoriji Mujdžići - Čitluk - Brđani

Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade od 2 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o prodoru neprijatelja u pravcu Jajca

Izvještaj štaba Trećeg bataljona Druge krajiške NOU brigade od 2 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o borbi kod sela Vrljaj i Komar i zahtjev za slanje municije

lzveštaj političkog komesara Druge krajiške NOU brigade od 14. oktobra 1942. Operativnom štabu za Bosansku krajinu

Saopštenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 2 novembra 1942 god. štabovima Osme hrvatske i Druge krajiške NOU brigade o rasporedu i snazi neprijateljskih uporišta oko Bihaća

Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade od 13 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o rasporedu bataljona i o neprijateljskim snagama u Bosanskom Novom

Naređenje štaba Druge krajiške NOU brigade od 15 novembra 1942 god. potčinjenim jedinicama za pokret i zaposjedanje nove prostorije

Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade od 16 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o stanju na položajima Suhača - Šurkovac i utvrđivanju uporišta oko LJubije

Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade od 18 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatu napada jedinica brigade na neprijateljsku liniju Milojica - Gradina

Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade od 18 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o napadu na rudnik LJubiju i o situaciji na sektoru Miska Glava - Šurkovac

Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade od 18 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o protjerivanju neprijatelja sa položaja Vinogradina - Miska Glava - Janjoš

Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade od 19 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o neuspjelom napadu na LJubiju

Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade od 22 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama oko LJubije

Saopštenje štaba Pete krajiške (kozarske) NOU brigade od 22 novembra 1942 god. štabu Druge krajiške NOU brigade o rezultatu borbe na Bulinoj Glavi

Izvještaj politodjela Druge krajiške NOU brigade od 1 decembra 1942 god. Centralnom komitetu komunističke Partije Jugoslavije o moralno-političkom stanju u brigadi

lzveštaj zamenika političkog komesara Druge krajiške NOU brigade od 1. decembra 1942. Centralnom komitetu KPJ

Štab Prvog bosanskog NOU korpusa dostavlja 13 januara 1943 god. potčinjenim jedinicama uputstvo Štaba Druge krajiške NOU brigade o načinu izvođenja noćnog napada

Dopis štaba Druge krajiške NOU brigade od 8 marta 1943 god. štabu bataljona Šeste krajiške NOU brigade o potrebi zaposjedanja položaja kod Čađavice

Izveštaj zamenika političkog komesara 2. krajiške NOU brigade od 1. jula 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o brojnom stanju i radu partijske organizacije

Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade političkom komesaru Prvog Bosanskog NOU korpusa o političkom radu i stanju u brigadi u vremenu od 1 do 15 septembra 1943 godine

Izvještaj rukovodioca politodjela Druge krajiške NOU brigade od 15 oktobra 1943 god. Centralnom komitetu KPJ o moralno-političkom stanju brigade

Naređenje Štaba Druge krajiške brigade Sedamnaeste NOU divizije od 19 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret na prostoriju Sokolovića

Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 1 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret i za rušenje pruge Renovica - Ustiprača i komunikacije Rogatica - Sokolac

Zapovijest Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 5 novembra 1943 god. Štabu Druge krajiške brigade za napad na Goražde

Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o pokretima i dejstvima na prostoriji Rogatica - Goražde - Prača od 1 do 15 novembra 1943 godine

Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 20 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostorijama Trnovo - Crna Rijeka i Jabuka - Ilovača

Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 26 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Kijevo i Dobro Polje

Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 28 novembra 1943 god. štabovima Prvog i Drugog bataljona za napad na Kasindo

Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 6 decembra 1943 god. Štabu Druge krajiške brigade da likvidira Stambulčić i pojača sektor Crvene Stijene

Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o pokretima i borbama u istočnoj Bosni u vremenu od 1 do 15 decembra 1943 godine

Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o rasporedu jedinica i o borbama na prostoriji Jabuka - Trnovo - Kasindo u vremenu od 16 do 30 novembra 1943 godine

Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 18 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Brezu

Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 24 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Borovičke Njive

Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o rasporedu i dejstvu jedinica od 1 do 15 januara 1944 godine

Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 19 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i čišćenje prostorije Sokolovića od četnika

Izveštaj zamenika političkog komesara 2. krajiške brigade 27. NOU divizije od 21. januara 1944. Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu i političkom komesaru 3. korpusa NOVJ o radu i organizacionom stanju partijske organizacije u Brigadi

Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o pokretima i borbama u vremenu od 16 do 31 decembra 1943 godine

Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 13. februara 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Rogaticu

Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o akcijama na prostoriji Vlasenica — Sokolac — Rogatica od 1. do 15. februara 1944. godine

Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 19. februara 1944. potčinjenim jedinicama za prebacivanje na prostoriju Skelani — Fakovići

Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 24. februara 1944. potčinjenim jedinicama za pokret i smještaj na prostoriji Turski Pribi Do — Oparci — Tokoljak

Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 27. februara 1944. potčinjenim jedinicama za prikupljanje na prostoriji Ljeskovika

Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade od 4. marta 1944. Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o dejstvu od 16. do 29. februara

Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 6. marta 1944. štabovima bataljona za napad na neprijateljsko uporište Podmjeru

Izvještaj Štaba 4. proleterske brigade od 13. marta 1944. Štabu 2. proleterske divizije o borbama oko Priboja

Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade od 19. marta 1944. Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o borbama od 1. do 15. marta

Obavještenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 19. marta 1944. Štabu Sjevernohercegovačkog NOP odreda o vojno-političkoj situaciji na prostoriji Kalinovik - Foča - Goražde

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Druge krajiške brigade Dvadeset sedme NOU divizije od 15. do 31. marta 1944. godine

Zapovijest Štaba 16. muslimanske brigade od 5 aprila 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i zatvaranje pravca Goražde - Foča i za raspored novih vojnih rukovodilaca pristiglih iz 2. krajiške brigade

Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 26. aprila 1944. Štabu 27. divizije za upućivanje 2. krajiške brigade u sastav 17. divizije

Obavještenje Štaba 29. divizije od 9. maja 1944. načelniku Štaba 27. divizije o naređenju Štaba 3. korpusa NOVJ da se sa 16. muslimansko m brigadom i 4. bataljonom 2. krajiške brigade prebaci na sektor Sokolovića

Obavještenje načelnika Štaba 27. NOU divizije od 15. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o boravku 16. muslimanske brigade i 4. bataljona 2. krajiške brigade na sektoru Ravno - Čemerno

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 2. krajiške brigade upućen 2. juna 1944. Štabu 17. NOU divizije

Izveštaj zamenika političkog komesara 2. krajiške brigade 17. NOU divizije od 19. juna 1944. političkom komesaru 3. korpusa NOVJ i Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o radu brigadne partijske organizacije od 1. aprila do 19. juna

Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 20 jula 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o prodoru dijelova divizija ,,Princ Eugen i Skenderbeg u Andrijevicu

Naređenje Komande zapadne Bosne od 21. avgusta 1944. komandantu 2. krajiške brigade za napad na jedinice NOVJ u rejonu Han-Kola

Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 29 avgusta 1944 god. štabovima Četvrte i Desete krajiške NOU brigade ove Divizije i Štabu Druge krajiške NOU brigade Sedamnaeste NOU divizije za napad na četničke snage na sektoru Milentija - Pleš

Izvod iz Operaciskog dnevnika Druge krajiške NOU brigade od 1 septembra 1944 god. o borbama od 16 do 31 avgusta

Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 14 septembra 1944 god. Štabu Druge krajiške brigade da ovlada Ovčarsko-Kablarskom Klisurom radi obezbeđenja prelaza preko komunikacije Čačak - Užice

Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Druge krajiške udarne brigade sedamnaeste NOU divizije od 1 do 15 septembra 1944 godine

Izveštaj Štaba Druge krajiške brigade Sedamnaeste NOU divizije od 1 novembra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima na položaju D. Gorijevnica-Mojsinje-Donji Kraj

Izveštaj Štaba Druge krajiške brigade Sedamnaeste NOU divizije od 3 novembra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima na položajima Mojsinje-Ilijak i Vidovski Tunel-Vidova

Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Druge krajiške udarne brigade Sedamnaeste NOU divizije od 30 oktobra do 15 novembra 1944 godine

Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu Druge krajiške brigade da obezbedi narodnu imovinu na Oplencu, pristupi odabiranju ljudi za dopunski bataljon i da pojača rad na mobilizaciji

Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 23 oktobra 1944 god. Štabu Druge krajiške brigade da sadejstvuje jedinicama Crvene armije u napadu na Čačak

Izveštaj Štaba Druge krajiške brigade Sedamnaeste NOU divizije od 28 oktobra 1944 god. o borbi s Nemcima na liniji Mojsinje-Ilijak-Bukovac-Bečanj

Dopis Štaba Šeste istočnobosanske brigade Sedamnaeste NOU divizije od 28 oktobra 1944 god. Štabu Druge krajiške brigade iste divizije o borbama s Nemcima na položaju Popovo Brdo-Bresnički Krš-Bumbarevo Brdo

Četvoromesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 2. krajiške brigade 17. NOU divizije od 7. novembra 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije u Brigadi

Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Druge krajiške udarne brigade Sedamnaeste NOU divizije od 30 novembra do 15 decembra 1944 godine

Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Druge krajiške udarne brigade Sedamnaeste NOU divizije od 16 do 30 novembra 1944 godine

Zapovest Štaba Druge krajiške udarne brigade Sedamnaeste NOU divizije od 18 novembra 1944 god. štabovima bataljona za napad na neprijatelja koji drži komunikaciju Irižane - Bukovac

Zapovest Štaba Druge krajiške udarne brigade Sedamnaeste NOU divizije od 26 novembra 1944 god. štabovima bataljona za smenu jedinica Dvadeset treće NOU divizije i delova Crvene armije na položaju Preljina - Ljubić - Vranići

Izveštaj Štaba Petnaeste majevičke udarne brigade od 27 novembra 1944 god. Štabu Sedamnaeste NOU divizije o smeni jedinica Druge krajiške brigade na položaju Vučja Glavica - Stojkovac - Bumbarevo Brdo

Naređenje Štaba Druge krajiške udarne brigade Sedamnaeste NOU divizije od 1 decembra 1944 god. štabovima bataljona da potiskuju neprijatelja prema Čačku

Naređenje Štaba Druge krajiške udarne brigade Sedamnaeste NOU divizije od 4 decembra 1944 god. štabovima bataljona da neprijatelju onemoguće izvlačenje komunikacijom Užice - Varda - Valjevo

Izveštaj Štaba Druge krajiške udarne brigade od 6 decembra 1944 god. Štabu Sedamnaeste NOU divizije o borbama s neprijateljem u rejonu Varde

Izvod iz operacijskog dnevnika 2. krajiške brigade o dejstvima na komunikaciji Zvornik - Janja dostavljen 19. decembra Štabu 17. divizije

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1944. Trstenik Narodni heroji Jugoslavije 6. krajiška udarna brigada Zasede u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Vrhovni štab NOVJ 17. majevička udarna brigada 28. slavonska divizija NOVJ Brčko Bosanska Kostajnica Goražde 8. banijska udarna brigada Bosanski Novi Crvena armija 4. krajiška divizija NOVJ Zenica 7. SS divizija Prinz Eugen 369. legionarska divizija (vražja) Čačak Četnici u drugom svetskom ratu 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Aleksandrovac Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Teslić 17. istočnobosanska divizija NOVJ Velika Kladuša Bosanski Petrovac Ključ 5. krajiška (kozarska) udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Luftwaffe u Jugoslaviji Bosanska Gradiška Užice Operacija Weiss Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Hrvatsko domobranstvo Bitka za Srbiju Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Prijedor Avijacija u oslobodilačkom ratu Trnovo Partizanke Sanski Most Užička Požega Vahida Maglajlić 23. srpska udarna divizija NOVJ Bihaćka operacija Tešanj Sjenica Romanijski partizanski odred 114. lovačka divizija 15. majevička udarna brigada 16. muslimanska udarna brigada Doboj 3. gorski zdrug (NDH) 3. udarna divizija NOVJ 29. hercegovačka divizija NOVJ Bihać Sokolac Politički komesari u NOR-u Borbe u Srbiji 1944. 5. krajiška udarna divizija NOVJ Centralni komitet KPJ Foča Josip Broz Tito 12. krajiška udarna brgada 11. krajiška divizija NOVJ 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada 27. istočnobosanska divizija NOVJ Prnjavor 10. krajiška udarna brigada Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 1. krajiška udarna brigada