🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

2. lička proleterska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 66 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

22. 8. 1942 Jedinice 2. hrvatske NOU brigade, uz sadejstvo 1. bataljona 3. odreda i 2, bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- Grupe NOP odreda za Liku, napale Udbinu. Ali, ni posle novog napada, nisu uspele da zauzmu mesto, a pretrpele su velike gubitke.

21. 9. 1942 Jedinice 1. i 2. hrvatske NOU brigade i 2. bataljona 4. ličkog NOP odreda zauzele s. Kosinj (kod Otočca) i sva sela kosinjske opštine, koja su branili domobrani i ustaše.

3. 11. 1942 Druga hrvatska NOU brigada zauzela Ličko Petrovo Selo (kod Bihaća) i uništila 31. bataljon ustaške 4. brigade.

3. 11. 1942 Jedinice 2. hrvatske NOU brigade zauzele ustaško-domobranska uporišta u s. Ličkom Petrovom Selu, s. Zeljavi i s. Baljevcu (kod Plitvičkih jezera), zarobile 56 ustaša i domobrana i zaplenile 1 pt top sa 108 granata, 2 mitraljeza, 4 p. mitraljeza, 70 pušaka i oko 10.000 metaka.

14. 12. 1942 Delovi domobranskog 12. puka napustili Udbinu i krenuli u pravcu Lovinca. Istovremeno su 4. bataljon Ličkog NOP odreda i delovi 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ napali domobransku komoru, zaplenili veću količinu ratne opreme i ušli u Udbinu.

7. 3. 1943 U s. Crnoj Vlasti i s. D. Babinom Potoku (kod Vrhovina) jedinice 6. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske, 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ i 15. udarne brigade 8. divizije NOVJ izvršile napad na četničke jedinice. Istog dana je zauzeto s. D. Babin Potok dok su borbe u s. Crnoj Vlasti vođene do 10. marta kada su obustavljene zbog jakog otpora četnika i pristiglih italijanskih pojačanja. Zarobljeno je 55 četnika, dok je poginulo i ranjeno oko 100 neprijateljskih vojnika. Gubici jedinica NOVJ: 15 mrtvih i 58 ranjenih.

29. 4. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku formiran Štab Kninskog sektora, kome su potčinjeni Lički i Severnodalmatinski NOP odred, a ubrzo i 2. udarna brigada 6. divizije NOVJ.

13. 6. 1943 Jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ napale posadu italijanske divizije -Zara- u s. Radučiču i s. Mokrom Polju, ali je napad obustavljen zbog jakog otpora neprijatelja i italijansko-četničkih pojačanja upućenih iz Knina, s. Golubića i s. Đevrsaka. Neprijateljski gubici: 14 mrtvih i 30 ranjenih, 2. ličke brigade: 19 mrtvih i 52 ranjena.

26. 7. 1943 Jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ i Ličkog NOP odreda napale ustaško-domobransku posadu i zauzele s. Kijevo (kod Vrlike). Poginulo je 13, ranjeno 13 i zarobljeno 20 neprijateljskih vojnika, dok se ostatak probio u Vrliku. Jedinice NOVJ su imale 16 mrtvih i 33 ranjena.

29. 7. 1943 Na pruzi Caprag-Sunja 2. udarna brigada 6. divizije NOVJ i Lički NOP odred Unske operativne grupe uništili teretni voz (lokomotivu i 46 vagona).

29. 7. 1943 Kod s. Uništa (blizu Knina) jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ i Ličkog NOP odreda napale četničku kolonu, jačine oko 1.500 četnika, s kojom su iz Knina išli za Bosansku krajinu -četnički komandant Bosne, Like i Dalmacije- i komandant Dinarske četničke divizije radi uspostavljanja veze sa četničkim komandantima u Krajini i dogovora o zajedničkim operacijama protiv partizana. Četnici su imali 46 mrtvih, veći broj ranjenih i 23 zarobljena, a jedinice NOVJ 5 ranjenih. Plen: veća količina oružja i municije, divizijska arhiva, 307.000 kuna i dosta drugog ratnog materijala.

8. 10. 1943 U s. Mariji Bistrici (kod Zagreba) Zagrebački NOP odred razoružao 20 domobrana 9. oktobar Kod s. Budaka 3. bataljon 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ sačekao u zasedi kolonu od 5 tenkova i 3 oklopna automobila iz nemačke 114. lovačke divizije, koja se iz Gospića kretala prema s. Ličkom Osiku. Posle kraće borbe neprijatelj je odbijen uz gubitke od 15 mrtvih i ranjenih i 3 oštećena tenka. Bataljon je imao 1 ranjenog.

13. 1. 1944 Jedinice nemačke 1. brdske divizije i 7. SS divizije -Princ Eugen-, nadirući iz doline r. Bosne, zauzele Bugojno, D. i G. Vakuf, pošto su 1. i 2. ličku udarnu brigadu 6. divizije NOVJ odbacile ka Mrkonjić-Gradu.

Dokumenti

Zapovijest štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 21 kolovoza 1942 god. štabovima bataljona za napad na Udbinu

Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 25 kolovoza 1942 god. štabu Prve operativne zone o rezultatima napada na Udbinu

Naređenje štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 6 rujna 1942 god. štabovima bataljona za akciju na Čanak i Kosu

Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 12 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o toku i rezultatima napada na Udbinu

Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 12 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o toku i rezultatima napada na Čanak i Kosu

Zapovijest Štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske cd 14. septembra 1942. god. 1. i 2. NOU brigadi Hrvatske i 2. bataljonu 4. ličkog NOP odreda za napad na neprijatelja na komunikacijama u zapadnoj Lici

Primjedbe Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 14 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone na operativne pravce prodiranja u zapadnu Liku Prve i Druge NO udarne brigade

Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 20 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o toku i rezultatima akcije na pruzi Ramljani-Lešće i na mjesta Ramljane, Janjče i Lešće

Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 26 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o toku i rezultatima akcije u Donjem Kosinju, Gornjem Kosinju, Lipovu Polju itd.

Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 27 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbi protiv Talijana na pravcu Studenci-Janjče

Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 29 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Talijane na cesti Janjče-Studenci

Izvještaj Štaba Prve i Druge NOU brigade od 3 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu ovih brigada na Klanac Pazarište, selo Kaluđerovac i most na rijeci Otešici

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 12 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o borbama za vrijeme neprijateljskog prodora u Kosinj

Naredba Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 19 listopada 1942 god. povodom pogibije Franje Ogulinca-Selje i pohvala Prvog proleterskog bataljona, Druge NOU brigade i Prvog bataljona Četvrte NOU brigade za postignute uspjehe u borbi

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 oktobra 1942 god. štabovima Prve i Druge ličke NOU brigade da se obe brigade hitno prebace na prostor Resanovci - Gornji Tiškovac radi sadejstva u napadu na Bosansko Grahovo

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 22 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o borbama sa talijanskim jedinicama na liniji Perjasica - Kesten jak

Izvještaj Štaba Prve operativne zone od 22 listopada 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o talijanskoj ofanzivi na Kordun i borbama Prve i Druge NOU brigade kod Veljuna i Perjasice

Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 4 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Ličko Petrovo Selo, Zeljavu, Baljevac i druga uporišta

Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 4 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Rakovicu, Jelov Klanac, Catrnju, Poljanak i Brdo Lisinu

Izveštaj zamenika političkog komesara Druge hrvatske udarne brigade od 9. novembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske

Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 9 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na neprijateljsko uporište Slunj

Pregled brojnog stanja i naoružanja Druge NOU brigade od 14 studenog 1942 godine

Izvještaj štaba Druge NOU brigade od 15 studenog 1942 god. Operativnom štabu Grupe brigada o operaciji na Slunj

Pismo Operativnog štaba za sektor Ljubovo od 28 siječnja 1943 god. Štabu Druge NOU brigade o borbama kod Ljubova

Prijedlog Štaba Druge ličke NOU brigade od 30 siječnja 1943 god. Operativnom štabu područja Korenička Kapela za napad na Cudin Klanac

Izvještaj štaba Druge NOU brigade od 3 veljače 1943 god. štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na Pogledalu

Izvještaj štaba Druge NOU brigade od 4 veljače 1943 god. Operativnom štabu za sektor Plješevica o stanju na području Krbavice

Izvještaj štaba Druge NOU brigade od 6 veljače 1943 god. Operativnom štabu za sektor Ljubovo o borbama na području Bunić, Homoljački Klanac, Krbavica

Izvještaj štaba Druge NOU brigade od 9 veljače 1943 god. štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o pokretima neprijatelja i postavljanju zasjede na Ljubovu

Izvještaj štaba Druge NOU brigade od 10 veljače 1943 god. Operativnom štabu za sektor Ljubovo o pokretima neprijatelja i rasporedu sopstvenih snaga

Izvještaj štaba Druge NOU brigade od 10 veljače 1943 god. Operativnom štabu za sektor Ljubovo o borbama kod Salamunića i Bunića

Izvještaj štaba Druge NOU brigade od 11 veljače 1943 god. štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o borbi na području Bjelopolja i o rasporedu jedinica

Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 9 travnja 1943 god. o napadu Druge NOU brigade na Široku Kulu

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 9 travnja 1943 god. o napadu Druge NOU brigade na Široku Kulu

Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 10 travnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama Druge NOU brigade na području Gračaca

Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 12 travnja 1943 god. o napadu Druge i Devete NOU brigade na Široku Kulu

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 12 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu Druge NOU brigade na Široku Kulu

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 30 travnja 1943 god. o zauzeću Oštarija od strane dijelova Druge NOU brigade

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 12 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu neprijateljskih aviona na položaje Druge NOU brigade

Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 25 svibnja 1943 god. Štabu šeste divizije za raspored jedinica Druge NOU brigade

Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 15 lipnja 1943 god. o prikupljanju jedinica Kninskog sektora na području Knina i napadu Prvog bataljona Druge NOU brigade na Mokro Polje

Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 16 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Druge NOU brigade na Radučić i o borbama protiv četnika u zoni Padjene

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 15 srpnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama Druge NOU brigade na području Knina

Zapovijest Štaba Druge NOU brigade Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 22 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Strmicu

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 11 kolovoza 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o borbi kod Markovca

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 26 kolovoza 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o borbama na području Knina od 21 do 24 kolovoza

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade krajem rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na četnike kod Metka

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 10 rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o borbi na Suješevici

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 15 rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijatelja na cesti Kulen Vakuf - Gornji Lapac

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 23 rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljsku kolonu na cesti Bruvno - Derin Gaj

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 24 rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o uništenju neprijatelja na cesti Bihać - Donji Lapac

Izvještaj Zapovjedništva prvog sektora od 24 rujna 1943 god. o napadu dijelova Druge NOU brigade Osme NO divizije na Generalski Stol

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 27 rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljsku auto-kolonu na Suleševici

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 22 listopada 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o odbijanju neprijateljskog napada kod Bilaja

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 24 listopada 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o borbi kod Bilaja

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 25 listopada 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o borbama na Smiljanskom Polju, kod Ličkog Novog i Oštre

Zapovijest Štaba Druge NOU brigade Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske od 23' studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Glinu

Naređenje Štaba Druge NOU brigade Šeste divizije od 1 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da spriječe pokrete neprijatelja na pravcu Gospić - Gračac

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 5 studenog 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadima na neprijateljske autokolone na cesti Medak - Raduč

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 8 studenog 1943 god. Štabu Sedme udarne divizije NOV Hrvatske o napadu na Otoku

Zapovijest Štaba Druge NOU brigade Sedme udarne divizije NOV Hrvatske od 14 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Cazin

Zapovijest Štaba Druge NOU brigade od 29 novembra 1943 god. Štabu Četvrtog bataljona za napad na Travnik i štabovima Prvog, Drugog i Trećeg bataljona za raspored na prostoru Varošluk - Bačvice

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 19 siječnja 1944 god. Štabu Sedme udarne divizije o dejstvima na liniji Petrinja- Sunja-Kostajnica

Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 2. brigade 6. ličke NOU divizije od 1. februara 1944. Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Bosnu i Hercegovinu o organizacionom stanju i političkom radu

Zapovest Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 17 oktobra 1944 god. štabovima Druge proleterske, Četvrte i Pete srpske, Prve krajiške i Druge ličke brigade za uništenje Nemaca na prostoriji s. Kaluđerica, Leštane, Boleč, Ritopek

Izveštaj Štaba Druge ličke brigade od 18 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o rezultatima borbe sa Nemcima na pravcu Veliki Mokri Lug-Bolečke Mehane

Fotografije

Povezane odrednice

1. lički partizanski odred "Velebit" Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Valjevo Donji Vakuf Četnici u drugom svetskom ratu Mrkonjić Grad Travnik Italija u drugom svetskom ratu Kupres Arso Jovanović 1. brdska divizija Vermahta Ogulin Udbina 114. lovačka divizija 15. kordunaška brigada (3. brigada 8. divizije) NOVJ Bitka za Srbiju 5. italijanski armijski korpus 3. lička proleterska udarna brigada 7. SS divizija Prinz Eugen Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Glavni štab Hrvatske Zasede u oslobodilačkom ratu Gornji Vakuf Komunistička partija Hrvatske 7. banijska divizija NOVJ 158. pešadijska divizija Zara Politički komesari u NOR-u Borbe u Lici 1942. Napad NOVJ na Glinu 1943. Diverzije u oslobodilačkom ratu Gospić Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1944. Vrhovine Hrvatsko domobranstvo 21. srpska divizija NOVJ Hrvatska Kostajnica 1. lička proleterska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 1. krajiška udarna brigada Sjevernodalmatinski partizanski odred Otočac Vrhovni štab NOVJ Gračac Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Vrlika 18. italijanski armijski korpus Petrinja Zagrebački partizanski odred Bosansko Grahovo Sremski front Cazin Saradnja četnika sa okupatorom Bugojno 1. proleterski bataljon Hrvatske 8. kordunaška divizija NOVJ SKOJ Dinarska četnička divizija Bihaćka operacija Borbe u Dalmaciji 1943. Zagreb Operacija Velika Kapela Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Lici 1943. Donji Lapac Knin Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Lici 1944. Slunj Raduč Bihać 6. lička proleterska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Napad NOVJ na Udbinu avgusta 1942.