🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

2. lovački zdrug (NDH)

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

6. 12. 1943 Na Kordunu i u Baniji otpočela neprijateljska operacija (-Panter-) u cilju razbijanja 4. korpusa NOVJ, uništenja njegovih baza za snabđevanje i vršenja deportacije stanovništva. S linije Karlovac-Ogulin ka Petrovoj gori i Šamarici nastupala je nemačka 371. pešadijska divizija, a s komunikacija Glina-Petrinja-Sunja i Sunja-Kostajnica-Bihać nastupali su glavnina nemačke 1. kozačke konjičke divizije i delovi nemačke 373. legionarske divizije i domobranske 2. lovačke brigade. Do 20. decembra neprijatelj je gotovo na svim pravcima slomio otpor jedinica 4. korpusa NOVJ i prodro na slobodnu teritoriju, pustošeći naselja i pljačkajući stanovništvo. Četvrti korpus je imao oko 200 boraca izbačenih iz stroja, dok su gubici neprijatelja nepoznati.

25. 5. 1944 Vazdušnim napadom na Drvar, nemačke, domobranske i četničke snage (ojačani 500. SS padobransko-lovački bataljon, ojačana pukovska grupa nemačke 373. legionarske divizije, pukovska grupa nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, nemački 92. motorizovani puk ojačan domobranskim 1. pukom 2. lovačke brigade i nemačkim 54. brdskim izviđačkim odredom, nemački 105. izviđački SS odred sa ojačanim izviđačkim odredom nemačke 369. legionarske divizije, nemački 1. puk -Brandenburg- bez jednog bataljona, manje četničke snage upotrebljene na svim pravcima i oko 100 aviona za podršku jedinica) iz garnizona Bos. Krupa, Bihać, Srb, Knin, Livno, Jajce, Mrkonjić-Grad i Banja Luka otpočele drvarsku operaciju s ciljem da unište VŠ NOV i POJ, koji se nalazio u Drvaru, a zatim okruže i unište jedinice NOVJ u zapadnoj Bosni (1. proleterski udarni i 5. udarni korpus NOVJ i delove 8. korpusa NOVJ). Operacija je neuspešno završena sredinom, juna.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Karlovac Mrkonjić Grad Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Jajce 369. legionarska divizija (vražja) Petrinja Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Hrvatskoj 1943. Operacija Panter Avijacija u oslobodilačkom ratu 371. pešadijska divizija 373. legionarska divizija Tiger 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Četnici u drugom svetskom ratu 7. SS divizija Prinz Eugen Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Livno Divizija Brandenburg Knin Banja Luka Druga neprijateljska ofanziva Drvar Ogulin Bihać 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 1. kozačka divizija Vermahta Desant na Drvar Glina Pljačka u ratu