🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

2. lovački zdrug (NDH)

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

6. 12. 1943 Na Kordunu i u Baniji otpočela neprijateljska operacija (-Panter-) u cilju razbijanja 4. korpusa NOVJ, uništenja njegovih baza za snabđevanje i vršenja deportacije stanovništva. S linije Karlovac-Ogulin ka Petrovoj gori i Šamarici nastupala je nemačka 371. pešadijska divizija, a s komunikacija Glina-Petrinja-Sunja i Sunja-Kostajnica-Bihać nastupali su glavnina nemačke 1. kozačke konjičke divizije i delovi nemačke 373. legionarske divizije i domobranske 2. lovačke brigade. Do 20. decembra neprijatelj je gotovo na svim pravcima slomio otpor jedinica 4. korpusa NOVJ i prodro na slobodnu teritoriju, pustošeći naselja i pljačkajući stanovništvo. Četvrti korpus je imao oko 200 boraca izbačenih iz stroja, dok su gubici neprijatelja nepoznati.

25. 5. 1944 Vazdušnim napadom na Drvar, nemačke, domobranske i četničke snage (ojačani 500. SS padobransko-lovački bataljon, ojačana pukovska grupa nemačke 373. legionarske divizije, pukovska grupa nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, nemački 92. motorizovani puk ojačan domobranskim 1. pukom 2. lovačke brigade i nemačkim 54. brdskim izviđačkim odredom, nemački 105. izviđački SS odred sa ojačanim izviđačkim odredom nemačke 369. legionarske divizije, nemački 1. puk -Brandenburg- bez jednog bataljona, manje četničke snage upotrebljene na svim pravcima i oko 100 aviona za podršku jedinica) iz garnizona Bos. Krupa, Bihać, Srb, Knin, Livno, Jajce, Mrkonjić-Grad i Banja Luka otpočele drvarsku operaciju s ciljem da unište VŠ NOV i POJ, koji se nalazio u Drvaru, a zatim okruže i unište jedinice NOVJ u zapadnoj Bosni (1. proleterski udarni i 5. udarni korpus NOVJ i delove 8. korpusa NOVJ). Operacija je neuspešno završena sredinom, juna.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

373. legionarska divizija Tiger Operacija Panter 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Desant na Drvar Karlovac 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Divizija Brandenburg 371. pešadijska divizija Saradnja četnika sa okupatorom Mrkonjić Grad Bihać Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Petrinja 7. SS divizija Prinz Eugen Četnici u drugom svetskom ratu Ogulin Glina Livno Avijacija u oslobodilačkom ratu Knin Druga neprijateljska ofanziva Borbe u Hrvatskoj 1943. 1. kozačka divizija Vermahta Pljačka u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Banja Luka Drvar 369. legionarska divizija (vražja) Jajce