🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

2. oklopna armija

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 221 dokumenata i 1 fotografija.

Dokumenti

Naređenje njemačke Druge oklopne armije od 13 februara 1944 za evakuaciju muškog stanovništva sa otoka i jadranske obale

Radiogram Grupe armija F od 3. septembra 1943. Komandi 2. oklopne armije o zaposedanju Gračaca, Knina, Drniša i Sinja i o korišćenju puteva dotura duž jadranske obale

Obaveštenje 2. oklopne armije od 9. septembra 1943. godine 3. SS--oklopnom korpusu o rasporedu italijanskih oružanih snaga u Hrvatskoj

Zapovest 2. oklopne armije od 9. septembra 1943. potčinjenim komandama za posedanje teritorije Jugoslavije pod italijanskom okupacijom i razoružanje na njoj zatečenih italijanskih oružanih snaga

Obaveštenje 2. oklopne armije od 12. septembra 1943. komandantu Jugoistoka o rasporedu korpusa i divizija i njihovim zonama dejstva u vezi odbrane jadranske obale

Mesečni Izveštaj 15. brdskog armijskog korpusa od 19. septembra 1943. godine 2. oklopnoj armiji o vojno-političkoj situaciji, dejstvima i pokretima jedinica NOVJ i sopstvenim protivmerama na području Dalmacije

Izveštaj 21. brdskog armijskog korpusa od 19. septembra 1943. godine 2. oklopnoj armiji o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti jedinica NOVJ, sopstvenim protivmerama na području Kosova i Crne Gore

Naređenje 2. oklopne armije od 20. septembra 1943. godine 15. brdskom armijskom korpusu za napad protiv jedinica NOVJ u Splitu

Mesečni izveštaj Operativnog odeljenja 2. oklopne armije od 22. septembra 1943. komandantu Jugoistoka o vojno-političkoj i privrednoj situaciji, aktivnosti snaga NOVJ i sopstvenim dejstvima na teritoriji NDH, Crne Gore, Kosova i Srbije

Radiogram komandujućeg admirala Jadrana od 28. septembra 1943. godine 2. oklopnoj armiji o redosledu zauzimanja ostrva u Jadranskom moru

Naređenje Komande 2. oklopne armije od 7. oktobra 1943. Komandi 69. rezervnog armijskog korpusa za razbijanje jedinica NOV i POJ u severoistočnoj Bosni

Obaveštenje Operativnog odeljenja 2. oklopne armije od 15. oktobra 1943. komandantu Jugoistoka o operacijama koje će se sprovesti u Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, snagama koje će u njima učestvovati i vremenu izvođenja

Obaveštenie Komande 2. oklopne armije od 21. oktobra 1943. komandantu Jugoistoka o operacijama koje će se sprovesti na jadranskoj obali i ostrvima

Izveštaj Komande 2. oklopne armije od 1. novembra 1943. komandantu Jugoistoka da su sva dalmatinska ostrva posed-nuta od jedinica NOV i POJ i da se planira njihovo ponovno osvajanje u zoni dejstva nemačkog 15. i 5. SS-brdskog armijskog korpusa

Izvještaj Komande 2. oklopne armije od 1. studenog 1943. komandantu Jugoistoka da su svi dalmatinski otoci posjednuti od jedinica NOV i POJ i da se planira njihovo ponovno osvajanje u zoni dejstva njemačkog 15. i 5. SS-brdskog armijskog korpusa

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o prikupljanju partizana u rajonu Muć-Gizdavac i čišćenju poluotoka Privlaka

Izvod iz dnevnog izvještaja Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 2. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o otporu na Pelješcu i bombardiranju Splita i Solina od strane savezničkih aviona

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 4. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o situaciji na Pelješcu

Izvještaj Komande Petog SS brdskog armijskog korpusa od 4. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o razbijanju Pete ustaške brigade u rajonu Imotskog

Obavještenje Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 4. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o neizvršenju priprema za operaciju Herbstgewitter II - zaposjedanje otoka Korčule

Naređenje Komande 2. oklopne armije od 14. novembra 1943. Komandi 3. SS-oklopnog korpusa da svoju zonu obezbeđenja u NDH prepusti 1. kozačkoj i 367. pešadijskoj diviziji

Zahtjev Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 14. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije u povodu preuzimanja rajona Ljubuški-Imotski-Trilj od strane jedinica 118. lovačke divizije

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 14. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o suradnji sa četnicima

Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 19. novembra 1943. Štabu 2. oklopne armije o saradnji četnika sa nemačkim trupama u Dalmaciji i zapadnoj Bosni

Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 19. novembra 1943. Štabu 2. oklopne armije o saradnji četnika sa nemačkim trupama u Dalmaciji i zapadnoj Bosni - slika nemačkog originala

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o planu za izvođenje operacije Delphin na zadarske otoke

Obavještenje Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 28. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o suglasnosti da se povuče Péta ustaška brigada iz rajona Imotski i smijeni ustaška prometna brigada u Makarskoj

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o završetku operacije Delphin na otocima ispred Zadra i Šibenika i borbi kod Koljana i Sinja

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o pomjeranju datuma za izvođenje operacije Heifisch II na Šoltu

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o odlaganju početka operacije Ziethen zbog partizanskog otpora kod Đevrsaka

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o zaposjedanju otoka V. Drvenik

Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o suglasnosti Ducea za prebacivanje fašista iz Šibenika u Zadar

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 4. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Posušja i Aržana u operaciji Ziethen

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 4. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o toku operacije Ziethen

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o gubicima prilikom napada savezničkih aviona na brodove kod M. Drvenika, bombardiranju Šibenika i borbi s partizanima kod Trogira

Obaveštenje Komande 2. oklopne armije od 7. decembra 1943. komandantu Jugoistoka o dejstvima i grupisanju snaga za operaciju Panter protiv jedinica NOV i POJ u rejonu Gline, Petrove gore i Šamarice

Izveštaj Štaba 2. oklopne armije od 7. decembra 1943. komandantu Jugoistoka o molbi Vojislava Lukačevića da mu se omogući sastanak sa Pavlom Đurišićem radi dogovora o proširenju saradnje četnika sa Nemcima

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 7. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbi Devetnaeste divizije NOVJ s četnicima kod Bos. Grahova

Plan Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 10. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije za izvođenje operacije Herbstgewitter II - zaposjedanje otoka Korčule

Plan Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 11. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije za zaposjedanje otoka Korčule, Mljeta, Hvara, Brača i Šolte

Izveštaj Operativnog odeljenja 15. brdskog armijskog korpusa od 12. decembra 1943. Komandi 2. oklopne armije o toku i rezultatima operacije Citen protiv jedinica NOV i POJ u Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni

Obavještenje Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 12. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o namjerama 26. divizije da se s Brača prebaci na kopno

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 12. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o zauzimanju Biograda i borbama kod Šujice

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 13. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Šujice, zaplijeni partizanskog skladišta municije kod Ervenika i sukobu Talijana i ustaša u Šibeniku

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 14. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Šujice i bombardiranju Šibenika, Solina i Kaštel Sućurca od strane savezničke avijacije

Izvještaj Operativnog odjeljenja 15. brdskog armijskog korpusa od 12, prosinca 1943. Komandi 2. oklopne armije o toku i rezultatima operacije Ziethen protiv jedinica NOV i POJ u Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni

Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 15. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama Nijemaca kod Šujice i četnika kod Knina

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 15. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama s Prvom proleterskom i Devetom dalmatinskom divizijom kod Glamoča i Kupresa i borbi Devetnaeste divizije s četnicima kod Knina

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 16. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o bombardiranju aerodroma Zemunik i borbama kod Livna i Knina

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 17. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o napadima partizanskih jedinica na uporišta duž puta Sinj-Livno-Šujica

Naređenje Operativnog odeljenja 2. oklopne armije od 18. decembra 1943. Komandi 5. SS-brdskog armijskog korpusa za produženje operacije Kugelblic pod nazivom Šnešturm s ciljem gonjenja jedinica NOV i POJ i njihovog uništenja u istočnoj i centralnoj Bosni

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o odbijanju napada partizana kod Dugog Rata i potapanju njemačkih brodova kod Splita

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o gubicima Devete dalmatinske divizije kod Livna i u napadu na Han Vaganj

Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na njemačku kolonu za snabdijevanje kod Drniša, akciji četnika kod Zadra, napadu partizana na Livno i Šujicu i borbama kod Strmice

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 20. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o planiranoj akciji mornaričke borbene grupe kod Brača i Hvara

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 20. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o čišćenju rajona Benkovca

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 21. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Šujice i napadu na njemački konvoj kod Ramljana

Naređenje Štaba 2. oklopne armije od 22. decembra 1943. godine 2. puku Brandenburg o premeštanju nemačkog oficira za vezu iz štaba Vojislava Lukačevića u štab Pavla Đurišića

Izveštaj Obaveštajnog odeljenja 15. brdskog armijskog korpusa od 23. decembra 1943. Komandi 2. oklopne armije o napadu na aerodrom Suhopolje na Glamočkom polju i pogibiji Ive Lole Ribara

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 24. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o partizanskim gubicima na Korčuli

Obaveštenje Operativnog odeljenja 2. oklopne armije od 26. decembra 1943. komandantu Jugoistoka o preduzimanju operacije Vajnahtsman protiv jedinica NOV i POJ jugoistočno od Zagreba

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 26. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o rezultatu operacije Ziethen na području Livno-Duvno-Šujica

Privremeni sumarni izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 27. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o obostranim gubicima prilikom zauzimanja otoka Korčule

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 27. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o napadu jedinica Dvadesete divizije NOVJ na Vrliku

Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 27. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na uporište kod Trogira i borbi dijelova Devetnaeste divizije NOVJ kod Srba

Izvod iz dnevnog izvještaja Druge oklopne armije od 28. prosinca 1943. o borbama na otoku Korčuli

Naređenje Komande 2. oklopne armije od 1. januara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za sprovođenje operacije »Valdrauš«, u sadejstvu sa 5. SS-korpusom, na prostoru Travnik — Kupres — Glamoč i sprovođenju mera odmazde nad pripadnicima 29. NOU divizije zbog ubistva kapetana Kirhnera

Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Vrlike i Knina i bombardiranju Zadra

Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o dejstvima kod Primoštena i Sinja

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o dejstvu jedinica kod Sinja i zračnim napadima saveznika na Šoltu, Split i Šibenik

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o bombardiranju Šolte, Splita i Šibenika i potonuću podmornice u Bračkom kanalu

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 5. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o partizanskim snagama kod Skradina i Primoštena, napadu na njemačku patrolu kod Šibenika i napadu na Štab Dvadesete divizije NOV kod Sinja

Naređenje Komande 2. oklopne armije od 6. januara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za zauzimanje ostrva Brača (operacija »Morgenvind«) i Šolte (operacija »Morgenvind II«)

Naređenje Komande Druge oklopne armije od 6. siječnja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za zauzimanje otoka Brača (operacija Morgenwind) i Šolte (operacija Morgenwind II)

Izvještaj Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 6. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o rasporedu jedinica 118. lovačke divizije na Korčuli, Pelješcu i Mljetu

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 7. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na Komandu zrakoplovstva u rejonu Smilčića

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 8. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na njemačku kolonu kod Trogira i na kolonu kod Zadra od savezničkih aviona

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 10. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o situaciji na području Zadar-Šibenik nakon odlaska 114. divizije

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 10. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbama sa partizanima kod Pirovca

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 11. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbama u rajonu Pirovca i deblokadi Vodica

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 12. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o prikupljanju partizana u rajonu između Pirovca i Vodica i njihovom iskrcavanju u zaljevu Grebaštica

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 12. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadu na Pirovac i na njemački konvoj kod Sučevića

Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 14. siječnja 1944. o vojno-političkoj situaciji na korpusnom području 1264 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 14. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na Biograd, sukobu kod Grebaštice i artiljerijskoj vatri sa savezničkih brodova na Split

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 15. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o iskrcavanju njemačkih snaga sa Šolte na Brač, napadu partizana na Pirovac i bombardiranju od strane savezničkih aviona

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 16. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o završnom čišćenju Šolte, povlačenju iz Tijesna i bombardiranju Šibenika

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 17. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o stalnim zračnim napadima savezničke avijacije na Zadar i Šibenik

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o zaposjedanju uporišta Kašić i Zemunik od partizana, ugroženosti Smilčića i Karina, pokretima Prekomorske brigade u pravcu Zegara

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 20. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbama protiv partizana kod Zadra, Grebaštice i Splita

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 21. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o iskrcavanju partizana na Ugljan, borbama za Smilčić i prikupljanju jakih partizanskih snaga u rajonu Primošten

Naređenje Komande Druge oklopne armije od 22. siječnja 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa za dejstva u sjevernoj Dalmaciji i u tu svrhu upućenim novim snagama

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o pristizanju dijelova 92. motoriziranog puka i Prve brdske divizije u rejone Knina, Sinja, Obrovca i Gračaca

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. siječnja 1944. Komandi Oklopne armije o napadu partizana na vlak kod Drniša i planiranoj akciji čišćenja rajona Knin-Kistanje

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 25. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o okončanju akcije Frühlingsweter i zauzimanju Ervenika, Bratiškovaca, Kistanja i Radučića i borbi kod Zasioka

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 25. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o predviđenim jedinicama za planirano izvođenje akcija na području Zadra

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 25. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o planiranom rasporedu jedinica Prve brdske divizije u srednjoj i sjevernoj Dalmaciji

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 26. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbi jedinica Prve brdske divizije na visovima sjeverno od puta Sinj-Vrlika

Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 27. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o potapanju partizanskih čamaca kod Ugljana, o vlastitim i partizanskim gubicima kod Kistanja

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 28. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o bombardiranju Šibenika i pokretima trupa

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 29. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o istovaru tereta sa partizanskih brodova između Biograda i Pirovca i bombardiranju Šibenika

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 31. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o iskrcavanju trupa na otok Ugljan

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Livno Knin Benkovac Borbe na Jadranu 1944. 9. dalmatinska divizija NOVJ 118. lovačka divizija Sinj Borbe u Srbiji 1944. 1. brdska divizija Vermahta Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Imotski Očekivano iskrcavanje saveznika Albanija u drugom svetskom ratu Zadar 2. udarni korpus NOVJ Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Brač 3. SS oklopni korpus Operacija Jesenji pljusak Borbe u Crnoj Gori 1944. Bosansko Grahovo Britanija i Jugoslavija Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Operacija Ziethen Maximilian von Weichs Cetinje Podgorica Operacija Delfin Skoplje Albanski partizani Korčula Split Borbe u Crnoj Gori 1943. Pavle Đurišić Drniš Hvar Borbe u Hrvatskoj 1944. Trogir Kupres Bugarska u drugom svetskom ratu 26. dalmatinska divizija NOVJ Durmitorska operacija Danilovgrad 21. brdski armijski korpus Momčilo Đujić Borbe na Jadranu 1943. Gračac Niš Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 5. SS brdski armijski korpus Pelješac Borbe u Makedoniji 1944. Glamoč Četnici u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Lici 1944. Desant na Drvar Divizija Brandenburg Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Borbe u Dalmaciji 1944. Borbe u Dalmaciji 1943. 15. brdski armijski korpus Italija u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Vodice Šibenik Solin Komandant Jugoistoka Vojislav Lukačević Beograd Armijska grupa E 69. rezevni korpus 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Borbe u Sremu 1943.