🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

20. dalmatinska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 23 hronoloških zapisa, 198 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

0. 9. 1943 U s. Sratoku (kod Trogira), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana Šibenska brigada (8. dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ).

0. 9. 1943 U s. Donjem Segetu (kod Trogira), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana Trogirska brigada (9. dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ).

14. 9. 1943 Na pl. Kamešnici, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana Cetinska brigada (10. dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ).

28. 10. 1943 Iz rejona Perkovića delovi nemačke 114. lovačke divizije izvršili napad, u više pravaca, ka Trogiru i Splitu, ali ih je 9. dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ, posle dvodnevnih borbi, odbacila u polazni garnizon.

17. 12. 1943 Iz s. Vognja (kod Rume) nemačke jedinice i rumska policija prisilno iselile sve Srbe (s najnužnijim stvarima koje su sobom mogli poneti) i prebacile ih u s. Obrež i s. Grahovce (južnom Sremu). Istovremeno su nemačke porodice iz ovih sela, s celokupnom pokretnom imovinom, prebačene u pune kuće s. Vognja.

25. 1. 1944 Delovi nemačke 1. brdske divizije i 92. motorizovanog puka, napadajući iz Sinja, odbacili 9. dalmatinsku brigadu 20. divizije NOVJ iz s. Zasioka, s. Dabra i s. Bitelića na greben pl. Dinare.

4. 3. 1944 Između s. Perkovića i Trogira četiri nemačka bataljona (iz nemačke 264. pešadijske divizije i 92. motorizovanog puka) iz Sinja i Drniša, s nemačko-ustaškim posadama iz s. Primoštena, s. Rogoznice, s. Marine i Trogira, iznenada napali 8. dalmatinsku brigadu 20. divizije NOVJ i Šibensko-trogirski NOP odred, razbili ih i odbacili preko pl. Moseća ka pl. Dinari.

26. 3. 1944 Deseta dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ i Mosorski NOP odred pružali su žilav otpor na pravcima s. Aržano - s. Voštane i s. Trilj - s. Voštane sve do 28. marta, a zatim su se povukli ka s. Bijelom Polju i s. Prologu. Nemački vojnici su i ovom prilikom popalili sela: Otoku, Rudu, Voštane, Krivodol i druga i pobili ili žive u kućama zapalili 1675 ljudi, među kojima veći broj žena, dece i staraca.

2. 4. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito obavestio Štab 20. divizije NOVJ o imenovanju novog politodela u ovoj diviziji.

9. 4. 1944 U rejonu s. Miljkovići, s. Perkovići, s. Cubrice dve brigade četničkog 1. bosanskog korpusa iz s. Vrlike i s. Uništa napale 9. dalmatinsku brigadu 20. divizije NOVJ i potisle je ka Debelom brdu na pl. Dinari. Uvođenjem u borbu delova 10. dalmatinske brigade 20. divizije i 3. dalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ iz rejona s. Vrdova ka s. Bračevu Docu i iz s. Peulja ka s. Cetini, četnici su odbačeni ka Vrlici.

22. 4. 1944 Na jugozapadnim padinama pl. Dinare dva bataljona nemačke 264, pešadijske divizije, 27. ustaški bataljon, 400 domobrana i oko 1000 četnika iz Livna, Sinja, Vrlike i s. Uništa napali na 20. diviziju NOVJ, Dinarski NOP odred i 4. dalmatinsku brigadu 9. divizije NOVJ. U toku 22. i 23. aprila neprijatelj je iz Sinja i Vrlike prodro u s. Vrdovo, s. Bračev Dolac i pred Vještića goru, dok su snage iz Livna zadržane kod s. Han-Prologa. Neprijatelj se 24. aprila povukao u polazne rejone, popalivši sela kroz koja je prošao.

27. 4. 1944 U s. Aržanu (kod Imotskog) 10. dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ sa bataljonom Mosorskog NOP odreda napala ustaško-domobransku posadu. Poginula 4, ranjeno 5, zarobljeno 30 i nestao 41 neprijateljski vojnik. Brigada je imala 1 mrtvog i 4 ranjena borca.

17. 5. 1944 Deveta dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ s jednim bataljonom Svilajsko-mosećkog NOP odreda napala ustašku posadu u s. G. Vinovu. Uz pomoć pojačanja iz Drniša, napadnuta posada se povukla, pretrpevši gubitke od 18 mrtvih i 30 ranjenih. Jedinice NOV i POJ su imale 4 mrtva i 15 ranjenih boraca.

26. 5. 1944 U s. Aržanu (kod Imotskog) 10. dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ uništila 2. bataljon 6. ustaške brigade (jačine oko 450 ustaša).

2. 6. 1944 Deveta i 10. dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ i Svilajsko-mosećki NOP odred zauzeli sela: Koljane, Garjak, Ježević, Vinalić, Otišić i Maovice, koja su branile ustaško-četničke snage.

16. 6. 1944 Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku 6. dalmatinska brigada 19. divizije, 10. dalmatinska brigada 20. divizije i 11. dalmatinska brigada 26. divizije dobile naziv: udarna.

23. 7. 1944 Jedinice 9. i 20. divizije NOVJ zauzele s. Vrliku i više sela u Vrličkoj krajini i Cetinskoj dolini koje su branile jake četničko-ustaške snage.

31. 7. 1944 Iz Knina, s. Kosova i iz Drniša nemačke snage (delovi 264. pešadijske divizije, 1. puk -Brandenburg- i 92. motorizovani puk), ustaše i četnici, jačine oko 7500 vojnika, otpočeli koncentričan napad s ciljem da prodru u Vrliku i na pl. Kozjaku razbiju 20. diviziju NOVJ. Jedinice 20. divizije i 4. dalmatinska brigada 9. divizije NOVJ, na liniji Maglaj - zap. padine pl. Kozjaka - Oštra glavica - Crna glavica, pružile su jak otpor, ali su se pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja morale povući ka pi. Dinari. Borbe su nastavljene do 2. avgusta, kada se neprijatelj povukao u polazne rejone a deo snaga zadržao u Vrliki.

11. 9. 1944 Deseta dalmatinska udarna brigada 20. divizije NOVJ napala ustašku i žandarmerijsku posadu u s. Hrvacama (kod Sinja). Neprijatelj je imao 16 ranjenih, a 10. brigada - 2 poginula i 10 ranjenih boraca.

27. 9. 1944 Posle dvodnevne žestoke borbe na Petrovom polju (kod Drniša) jedinice 20. divizije NOVJ zauzele pećinu u kojoj se bilo utvrdilo oko 500 nemačkih vojnika. Poginulo je 159, ranjeno oko 200 i zarobljeno 100 neprijateljskih vojnika. Gubici 20. divizije: 15 mrtvih i 30 ranjenih boraca.

25. 10. 1944 Osma dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ oslobodila Sinj. Ustaško-domobanske jedinice (oko 2000 vojnika) koje su pobegle iz Sinja bile su od ostalih jedinica 20. divizije na komunikaciji Sinj-Split potpuno razbijene i zarobljene.

13. 2. 1945 Jedinice 20, udarne divizije NOVJ odbile napad delova nemačke 373. legionarske divizije koji su iz G. Lapca prodrli u s. Mazin. Gubici neprijatelja: 14 mrtvih i 25 ranjenih, a jedinica 20. divizije: 7 poginulih.

21. 4. 1945 U rejonu s. Rogati Hrib - s. Rajndol - s. Mozelj (kod Kočevja) 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije JA, 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- 18. divizije JA, 1. brigada narodne odbrane, Notranjski NOP odred 7. korpusa i delovi 20. divizije JA, u višečasovnoj borbi, razbili 3. puk SDK. (Sledećih dana oni su zauzeli s. Štakarje, s. Črni Potok, s. Livold, s. Moravu, s. Škrilj i s. Zdihovo.)

Dokumenti

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 rujna 1943 god. o dejstvu Desete NO divizije na Kalniku i borbama sa dijelovima Dvadesete NO divizije u Požeškoj Kotlini kao i napadu dijelova Druge NO brigade Trinaeste divizije na Karlobag

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 22 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama kod Boraje i Grebaštice

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12 listopada 1943 god. o napadu dijelova Dvadesete NO divizije na Pakrac i Brodske NO brigade na Gašince

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 25 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Muća

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 29 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Moseća i Muća

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 31 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Moseća i Muća i rasporedu jedinica

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 21 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o rasporedu jedinica i borbama kod Studenaca i Trogira

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 17, studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama kod Obrovca i Trilja

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 2. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama u srednjoj Dalmaciji od 20. do 31. listopada

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 10 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbi na liniji Trilj - Lovreč

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 10. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi na liniji Trilj-Lovreć

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 15 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama od 1 do 15 studenog

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 15. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama od 1. do 15. studenog

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 15. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o formiranju čete u selu Gali

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 17 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama kod Obrovca i Trilja

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 18 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama kod Trilja i Obrovca

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 18. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama kod Trilja i Obrovca

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 19. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o posjedanju obale između Splita i Šibenika od strane Nijemaca i ustaša i razbijanju Trogirskog NOP odreda

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 21. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rasporedu jedinica i borbama kod Studenaca i Trogira

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 24 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbi kod Hana i napadu na Koljane

Naredba Štaba Osmog korpusa NOVJ od 24. studenog 1943. o postavljenju rukovodilaca u Štabu Dvadesete divizije i štabovima grupe NOP odreda sjeverne i srednje Dalmacije

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 24. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi kod Hana i napadu na Koljane

Zapovijest Štaba Dvadesete divizije od 25 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da spriječe prodor neprijateljskih snaga prema Livnu

Izveštaj Politodela 20. divizije od 25. novembra 1943. o stanju i radu u 10. dalmatinskoj NO brigadi

Zapovijest Štaba Dvadesete divizije od 25. studenog 1943. podređenim jedinicama da spriječe prodor neprijateljskih snaga prema Livnu

Izvještaj Politodjela 20. divizije NOVJ od 25. studenog 1943. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu u 10. dalmatinskoj brigadi

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 27. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o zapljeni tri neprijateljska kamiona i zarobljavanju jednog majora

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 30 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama kod sela Hrvače i u Muću

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 30. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama kod sela Hrvače i u Muću

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 2 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama u srednjoj Dalmaciji od 20 do 31 listopada

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 2. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na pravcima Sinj-Livno i Trilj-Aržano

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 2. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na pravcima Sinj–Divno i Trilj–Aržano

Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NO brigade od 3. prosinca 1943. Štabu Dvadesete divizije NOVJ o prebacivanju brigade na Brač i ponovnom vraćanju na trogirski sektor

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 8. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na pravcima Sinj-Vaganj-Livno i Vrlika-Koljane-Dinara

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 8. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV i PO Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na pravcima: Sinj–Vaganj–Livno i Vrlika — s. Koljane — Dinara

Dopis Štaba Dvadesete divizije od 12. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na pravcu Sinj-Vaganj-Livno i o rasporedu jedinica

Dopis Štaba Dvadesete divizije od 12. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV i PO Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na pravcu Sinj–Vaganj–Livno i o momentalnom rasporedu jedinica

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 17. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na pravcu Sinj-Livno

Izvještaj Štaba Devete brigade od 17. prosinca 1943. Štabu Dvadesete divizije o borbama i pokretu brigade od 28. studenog do 15. prosinca 1943. godine

Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 17. prosinca 1943. god. Štabu Dvadesete divizije NOV Jugoslavije o borbama i pokretu brigade od 28 studenog do 15. prosinca 1943. godine 

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 18. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica u vremenu od 1. do 15. prosinca 1943. godine

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 18. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica u vremenu od 1. do 15. prosinca 1943. godine

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 19. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na pravcu Prolog-Vaganj-Livno

Obavještenje Štaba Dvadesete divizije NOVJ od 19. prosinca 1943. odgovornom rukovodiocu za sprovođenje ranjenika i o napadu neprijatelja na Moseć, Muć i Svilaju

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 19. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na pravcu Prolog–Vaganj–Livno

Zapovijest Štaba Dvadesete divizije NOVJ od 20. prosinca 1943. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske garnizone u Vrličkoj krajini

Zapovijest Štaba Dvadesete divizije NOV Jugoslavije od 20 prosinca 1943. god. o podređenim jedinicama za napad na neprijateljske garnizone u Vrličkoj krajini

Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 21. prosinca 1943. Štabu Dvadesete divizije NOVJ o borbama Mosoi;skog i Mosećkog NOP odreda u rejonu Crivac-Radunić-Vrba-Muć

Naređenje Štaba Osmog korpusa NOVJ od 24. prosinca 1943. Štabu Dvadesete divizije za ofenzivna dejstva u dolini r. Cetine i obavještenje o situaciji i zadacima ostalih jedinica korpusa

Zapovijest Štaba Dvadesete divizije NOVJ od 24. prosinca 1943. potčinjenim jedinicama za napad na Vrliku i okolna uporišta

Naređenje Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 24. prosinca 1943. god. Štabu Dvadesete divizije za ofanzivna dejstva u dolini r. Cetine i obavještenje o situaciji i zadacima ostalih jedinica Korpusa

Zapovijest Štaba Dvadesete divizije NOV Jugoslavije od 24. prosinca 1943. god. potčinjenim jedinicama za napad na Vrliku i okolna uporišta

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 27. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o napadu jedinica Dvadesete divizije NOVJ na Vrliku

Naređenje Štaba Osmog korpusa NOVJ od 28. prosinca 1943. Štabu Dvadesete divizije za upućivanje jedne brigade na sektor Bos. Grahova i dejstva iste na liniji Knin-Srpski klanac

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 28. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o oslobođenju Vrlike i okoline

Naređenje Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 28. prosinca 1943. god. Štabu Dvadesete divizije za upućivanje jedne brigade na sektor Bos. Grahova i dejstva iste na liniji Knin – Srbski Klanac

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije NOV Jugoslavije od 28. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o oslobođenju Vrlike i okoline

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije iz druge polovine siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadima na Galu, Obrovac, Gljev i Hrvace 401 Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Mosorskog NOP odreda krajem siječnja 1944. Kotarskom komitetu KPH Omiš o izvedenim akcijama u drugoj polovini siječnja

Naređenje Štaba Dvadesete divizije od 23 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama da posjednu lijevu obalu Cetine i spriječe prodor neprijateljskih snaga na pravcu Livno-Sinj

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije iz druge polovine siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o napadima na Galu, Obrovac, Gljev i Hrvače

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 1. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o prekidanju kanala za održavanje veze kopno-otoci, kod Marine, Segeta i Vinišća od strane neprijatelja

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 3. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rasporedu jedinica i borbama na području Sinja

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 3 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o rasporedu jedinica i borbama na području Sinja

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 5. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o partizanskim snagama kod Skradina i Primoštena, napadu na njemačku patrolu kod Šibenika i napadu na Štab Dvadesete divizije NOV kod Sinja

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 10. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rezultatima čišćenja Cetinske doline od četnika

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 10 siječnja 1944 god. Štabu Osmog kcrpusa NOV Jugoslavije o rezultatima čišćenja Cetinske doline od četnika

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 12. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o povlačenju neprijateljskih snaga sa pravca Hrvace-Satrić i Bili brig - Bitelić i pripremi napada na Hrvace

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 12 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o povlačenju neprijateljskih snaga sa pravca Hrvače-Satrić i Bili Brig-Bitelić i pripremi napada na Hrvače

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 14. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o prebacivanju ranjenika na otoke

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 14 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o prebacivanju ranjenika na otoke

Naređenje Štaba Dvadesete divizije od 23. siječnja 1944. podređenim jedinicama da posjednu lijevu obalu Cetine i spriječe prodor neprijateljskih snaga na pravcu Livno-Sinj

Izvještaj Štaba Devete divizije od 29. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi jedinica Dvadesete divizije kod Bitelića i pokretima neprijatelja na pravcima Glamoč-Livno i Livno-Sinj-Knin

Izvještaj Štaba Devete divizije od 29 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbi jedinica Dvadesete divizije kod Bitelića i pokretima neprijatelja na pravcima Glamoč-Livno i Livno-Sinj-Knin

Izveštaj članova Politodela 20. divizije od 1. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o partijsko-političkom radu u 9. i 10. brigadi

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 1. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rasporedu i borbama potčinjenih jedinica oko Livna i o mobilizaciji u selu Gljev, Ruda i Voštane

Izvještaj članova Politodjela 20. divizije od 1. veljače 1944. Centralnom komitetu KPJ o partijsko-političkom radu u 9. i 10. brigadi

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 1 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rasporedu i borbama potčinjenih jedinica oko Livna i o mobilizaciji u selima: Gljev, Ruda i Voštane

Naredba Štaba Dvadesete divizije NOVJ od 2. veljače 1944. o promjeni brojnih naziva brigada

Izvještaj Štaba Desete NO brigade od 4. veljače 1944. Štabu Dvadesete divizije o napadu na G. Tijaricu i o zasjedi kod Vagnja

Izvještaj Štaba Desete NO brigade od 4 februara 1944 god. Štabu Dvadesete divizije o napadu na G. Tijaricu i o zasjedi kod Vagnja

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije NOVJ od 6. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadu Treće brigade na Tijarice i postavljenoj zasjedi na Vagnju

Izvještaj Štaba Osme NO brigade od 7. veljače 1944. Štabu Dvadesete divizije o borbama kod Lećevice i Trolokava

Izvještaj Štaba Osme NO brigade od 7 februara 1944 god. Štabu Dvadesete divizije o borbama kod Lećevice i Trolokava

Izvještaj Štaba Druge NO brigade (Devete dalmatinske) od 10 februara 1944 god. Štabu Dvadesete divizije o borbama kod Hrvača, Koljana i Zasioka

Naređenje Štaba Osmog korpusa NOVJ od 12. veljače 1944. Štabu Devete divizije da se poveže sa snagama Šeste i Dvadesete divizije i dostavi izvještaj o stanju kod Resanovca

Naređenje Štaba Osmog korpusa NOVJ od 12 februara 1944 god. Štabu Devete divizije da se poveže sa snagama Šeste i Dvadesete divizije i dostavi izvještaj o stanju kod Resanovaca

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 14. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o situaciji na terenu i rasporedu svojih jedinica

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 14 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o situaciji na terenu i rasporedu svojih jedinica

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije NOVJ od 16. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama vođenim u Cetinskoj dolini

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije NOVJ od 25. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadu Mosorskog NOP odreda na ustaše u selu Dolac

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 23 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o prijedlogu Devete divizije za izvođenje operacija u Cetinskoj dolini

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 2 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o razmještaju jedinica

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 2. ožujka 1944. Štabu Korpusa NOVJ o razmještaju jedinica

Izveštaj zamenika političkog komesara 3. brigade 20. divizije od 4. marta 1944. o radu partijske organizacije

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 8 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o razmještaju jedinica i njihovim zadacima

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 8. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o razmještaju jedinica i njihovim zadacima

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 9 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o razmještaju i stanju u jedinicama

Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 9 marta 1944 god. Štabu Dvadesete divizije o napadu na ustaše u Potravlju i Zelovu

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 9. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o razmještaju i stanju u jedinicama

Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 9. ožujka 1944. Štabu Dvadesete divizije o napadu na ustaše u Potravlju i Zelovu

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Kapitulacija Italije 2. oklopna armija Kočevje Donji Lapac Trst Maglaj 15. brdski armijski korpus Bosansko Grahovo Karlobag 10. krajiška divizija NOVJ Istra u oslobodilačkom ratu Operacija Jesenji pljusak Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Ranjenici u ratu 9. dalmatinska udarna brigada (trogirska) 118. lovačka divizija Brod na Kupi 373. legionarska divizija Tiger Politički komesari u NOR-u Operacija Delfin Glamoč Borbe u Lici 1945. 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ 8. dalmatinska udarna brigada (šibenska) Kninska operacija Sinj Borbe u Dalmaciji 1943. Gospić Pakrac 11. dalmatinska udarna brigada (biokovska) Imotski Drniš Završne operacije u Jugoslaviji Trilj 3. lička proleterska udarna brigada Ruma 264. pešadijska divizija 9. dalmatinska divizija NOVJ Operacija Ziethen Šibenik 114. lovačka divizija 4. dalmatinska udarna brigada 369. legionarska divizija (vražja) Saradnja četnika sa okupatorom 1. brdska divizija Vermahta Vrlika Centralni komitet KPJ Livno 18. slovenska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1945. Komunistička partija Hrvatske 8. dalmatinski korpus NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. Knin 26. dalmatinska divizija NOVJ 11. hrvatski korpus NOVJ 8. slovenska brigada Fran Levstik Ilirska Bistrica Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Šibensko-trogirski partizanski odred Omiš 3. dalmatinska udarna brigada Trogir 10. dalmatinska udarna brigada (cetinska) Borbe u Sremu 1943. 6. dalmatinska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1944. Josip Broz Tito 6. lička proleterska divizija NOVJ Svilajsko-mosećki partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Dalmaciji 1944. Brač Zasede u oslobodilačkom ratu