🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

21. pešadijska divizija Granatieri di Sardegna

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 27 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

6. 10. 1941 Otpočela dejstva italijanske divizije -Granatijeri di Sardenja- protiv 3. partizanskog (Krimskog) bataljona. U borbama, koje su trajale do 29. oktobra, bataljon je potpuno razbijen.

7. 2. 1942 Kod s. V. Bloka (blizu Cerknice) u borbi protiv patrole iz 2. hataljona 1. puka italijanske divizije -Granatijeri-, poginuo član CK KP Slovenije Miloš Zidanšek, narodni heroj.

10. 2. 1942 Delovi 2. puka italijanske divizije -Granatijeri- otpočeli napade na partizanski bataljon -Ljubo Šercer- u rejonu Logatec-Rakek-Cerknica-Borovnica, U teškim trodnevnim borbama bataljon se, po četama, prebacio na pl. Mokrec i u Lošku dolinu.

11. 3. 1942 Generalštab italijanske vojske obavestio Komandu italijanske 2. armije da joj, u vezi sa predviđenom tzv. trećom ofanzivom protiv jedinica NOP i DV Jugoslavije, dodeljuje divizije -Murđe- i -Emilija-, nekoliko pukova za divizije -Granatijeri di Sardenja- i -Peruđa- i još neka ojačanja.

18. 3. 1942 Na Mokrecu (kod Ljubljane) delovi italijanske divizije -Granatijeri di Sardenja- napali deo 3. partizanskog bataljona -Ljubo Šercer-. Iskoristivši pregrupisavanja neprijatelja, bataljon se preko Kozjih stena povukao u pravcu Zale (kod Cerknice).

7. 5. 1942 Na položajima Ključ - s. Skodlar - Hrib (kod Ljubljane) delovi divizije -Granatijeri di Sardenja- napali Horjulsku četu 1. partizanskog bataljona -Ljubo Šercer-. Posle teških dvodnevnih borbi, u kojima su italijanski vojnici imali 35 mrtvih i 82 ranjena, partizanske snage su se povukle na područje pl. Kožljeka.

17. 5. 1942 Vodeći borbe za proširenje slobodne teritorije u dolini r. Iške, 1. bataljon Notranjskog NOP odreda zauzeo Ig (kod Ljubljane) i mnoga okolna sela. Ali je u petodnevnim borbama protiv jakih delova italijanske divizije -Granatijeri di Sardenja- bio prinuđen da napusti zauzeta sela i da se povuče na planinski masiv Krim-Mokreč, nanevši italijanskim jedinicama velike gubitke.

8. 7. 1942 U okolini Dobrave, Polhovog Gradeča i Dvora otpočele petodnevne teške borbe Dolomitskog NOP odreda protiv delova italijanske divizije -Granatijeri di Sardenja- i nemačkih snaga. Zbog jakog pritiska okupatora, Dolomitski NOP odred se morao povući u šume.

Dokumenti

Izveštaj komande Jedanaeste artiljeriske grupacije italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa komandi divizije Granatieri di Sardegna od 26 juna 1941 god. o komunističkoj delatnosti u zoni Vrhnike

Naređenje Komande divizije „Granatijeri di Sardenja od 11. jula 1941. potčinjenim komandama o merama predostrožnosti povodom vesti o oružanom ustanku

Izveštaj Komande divizije „Granatijeri di Sardenja od 26. jula 1941. Komandi 11. armijskog korpusa o posedanju demarkacione linije od Save do Panske reke i čišćenju granične zone istočno od Ljubljane

Naredjenje komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa komandama divizija Granatieri di Sardegna i Isonzo od 6 avgusta 1941 god. o postavljanju noćnih zaseda u cilju sprečavanja diverzija na željezniškim linijama

Izveštaj komande italijanske divizije Granatieri di Sardegna komandi Jedanaestog armiskog korpusa od 13 avgusta 1941 god. o diverzijama na vojnoj telefonskoj liniji izmedju Studenec-Iga i Škofljice

Izveštaj 85 čete telegrafista komandi stana italijanske pešadiske divizije Granatieri di Sardegna od 17 septembra 1941 god. o paljenju logora Mokrečke čete iznad Iške

Raspis načelnika štaba 21 italijanske pešadiske divizije Granatieri di Sardegna od 25 septembra 1941 god. podredjenim jedinicama

Izveštaj Komande kraljevskih karabinijera divizije „Granatieri di Sardenja od 4. oktobra 1941. Komandi kraljevskih karabinijera 11. armijskog korpusa o raspoloženju trupa i stanovništva i potrebi primenjivanja energičnijih mera u cilju zastrašivanja

Izveštaj komande karabinjera italijanske divizije Granatieri di Sardegna komandi Jedanaestog armiskog korpusa od 14 oktobra 1941 god. o nemogućnosti angažovanja konfidenata zbog akcije Osvobodilne fronte i partizanskih jedinica

Izveštaj komande italijanske pešadiske divizije Granatieri di Sardegna komandi Jedanaestog armiskog korpusa od 14 novembra 1941 god. o merama potrebnim za kontrolu teritorije Mokrec-Rob-Rakitna posle oktobarske italijanske ofanzive

Izvegtaj ltalijanske pešadiske divizije Granatieri di Sardegna komandi Jedanaestog armiskog korpusa od 1 novembra 1941 god. o napadu na Osredek

Izveštaj komande karabinjera italijanske divizije Granatieri di Sardegna komandi karabinjera Jedanaestog armiskog korpusa od 6 novembra 1941 god. o upotrebi konfidenata i isplati nagrada

Izveštaj komande italijanskog Trinaestog artiljeriskog puka Granatieri di Sardegna komandi divizije Granatieri di Sardegna od 21 novembra 1941 god. o neprijateljskom istupu grupe učenika prema pukovskoj muzici

Naredjenje komandanta italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa komandantu divizije Granatieri di Sardegna od 6 decembra 1941 god. o istrazi povodom partizanskog napada na most kod Preserja

Izveštaj komande karabinjera divizije Granatieri di Sardegna komandi karabinjera Jedanaestog armiskog korpusa od 22 decembra 1941 god. o streljanju narodnog heroja Ljubomira Šercera i drugova

Naredba komande italijanske divizije Granatieri di Sardegna od 23 februara 1942 god. podređenim jedinicama o načinu vršenja racija i pretraživanja u Ljubljani

Izveštaj komande italijanske divizije Granatieri di Sardegna od 19 marta 1942 god. komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Mokrec

Izveštaj Komande divizije »Granatijeri di Sardenja« od 22. marta 1942. Komandi 11. armijskog korpusa o čišćenju zone Mokrec

Izvod iz izveštaja Komande 2. armije od 31. marta 1942. Generalštabu kopnene vojske o operativnoj delatnosti podređenih jedinica u prvoj polovini marta

Izveštaj komande italijanske divizije Granatieri di Sardegna od 10 maja 1942 god. komandi Jedanaestog armiskog korpusa o borbi na Hribu

Izveštaj komande karabinjera pešadiske divizije Granatieri di Sardegna od 20 maja 1942 god. komandi karabinjera Jedanaestog armiskog korpusa o situaciji na terenu i o mobilnom stanju jedinica divizije

Izveštaj komande Trećeg diviziona Trinaestog artiljeriskog puka divizije Granatieri di Sardegna od 23 maja 1942 god. o artiljeriskom bombardovanju Studenec-Iga kod Ljubljane

Naređenje komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 27 maja 1942 god. komandantu divizije Granatieri di Sardegna o merama za odbranu Ljubljane

Izvještaj Komande Prvog bataljona prvog puka »Granatieri di Sardegna« od 13. lipnja 1942. pukovniku Spechelu o pretrpljenim gubicima i situaciji u Šibeniku

Izveštaj Komande italijanske divizije Granatieri di Sardegna od 30 jula 1942 god. opronalasku partizanskog logora

Operativna zapovest br. 2 Komande 5. armijskog korpusa od 21. septembra 1942. za izvođenje treće faze operacije na području Velike Kapele

Izvještaj Komande pješadijske divizije Granatieri di Sardegna od 2 listopada 1942 god. o rezultatima izvedenih akcija

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Italija u drugom svetskom ratu 1. alpska divizija Taurinense 5. italijanski armijski korpus 13. pešadijska divizija Re 151. pešadijska divizija Perugia 11. italijanski armijski korpus 154. pešadijska divizija Murge 57. pešadijska divizija Lombardia 14. pešadijska divizija Isonzo Operacija Velika Kapela Borbe u Dalmaciji 1942. 32. pešadijska divizija Marche 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek Narodni heroji Jugoslavije Šibenik Borbe u Lici 1942. 155. pešadijska divizija Emilia Borbe u Hrvatskoj 1942. Notranjski partizanski odred Ustanak u Sloveniji 1941. 18. pešadijska divizija Messina Borbe u Sloveniji 1942. Mario Roatta Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Ljubljana Osvobodilna fronta Dolomitski partizanski odred Operacija Trio Avijacija u oslobodilačkom ratu Streljanja u oslobodilačkom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu 2. italijanska armija 15. pešadijska divizija Bergamo Komunistička partija Slovenije 12. pešadijska divizija Sassari