🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

21. slavonska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

17. 5. 1943 U s. Slatinskom Drenovcu (kod Podrav. Slatine), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 21. brigada 10. divizije NOVJ.

27. 5. 1943 U rejonu s. Vučjaka i Ljutoča (na pl. Papuku), po naređenju VŠ NOV i POJ, od 17. i 21. brigade NOV i PO Hrvatske formirana 10. slavonska divizija (kasnije 28. divizija) 1. slavonskog korpusa NOVJ.

9. 7. 1943 Na slobodnu teritoriju Slavonije (pl. Psunj, pl. Papuk i Požeška kotlina) napali de lovi nemačke 187. rezervne divizje, 1. i 4. brigade domobranske 1. brdske divizije 1. domobranskog 4, 5. brdskog i 6. puka i jedan ustaški bataljon. Da bi izbegao udar nadmoćnih snaga, Štab 2. hrvatvskog korpusa NOVJ, sa Štabom 10. divizije NOVJ i 17. udarnom brigadom, prebacio se 16. jula preko r. Save, odakle je, posle jakih borbi u rejonu sela Crkveni Bok i Ivanski Bok, nastavio pokret u Baniju. U Slavoniji je ostala 21. brigada, koja je do 20. jula vodila manje borbe, ali je veštim manevrom i brzim pokretima izbegla uništenje.

7. 11. 1943 Koprivnicu posle 20-časovne borbe zauzeli 21. brigada 28. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred, dok su NOU brigada -Braća Radić-, 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Bjelovarski NOP odred odbili nemačko-ustaške snage iz Varaždina i Križevaca upućene u pomoć napadnutoj posadi Koprivnice. Od ukupno 1200 domobrana, ustaša i nemačkih vojnika pogiftulo je 60, a zarobljeno 56, dok se ostatak probio preko r. Drave u s. Golu. Jedinice NOVJ su imale 29 mrtvih i 61 ranjenog. Zaplenjeno je 605 pušaka, 18 puškomitraljeza, 6 mitraljeza, 3 minobacača i veća količina municije i drugog materijala, a na ž. st. je uništeno 12 lokomotiva i oko 300 vagona.

5. 12. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku 21. brigada 28. divizije NOVJ dobila naziv udarna.

23. 7. 1944 Na pl. Motajicu se prebacila iz Slavonije 21. udarna brigada 28. udarne divizije NOVJ, namesto 11. udarne divizije NOVJ koja je upućena u Srbiju. Brigada je dobila zadatak da taj kraj očisti od četnika.

Dokumenti

Naredba Štaba Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske od 17 svibnja 1943 god. o formiranju Dvadeset prve NO brigade

Izvještaj Štaba Dvadeset prve NO brigade od 25 svibnja 1943 god. Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o formiranju brigade

Izveštaj rukovodioca Agitaciono-propagandnog odeljenja 21. hrvatske brigade 10. NOU divizije od 25. juna 1943. političkom komesaru te brigade o agitacionoj i propagandnoj delatnosti

Izveštaj zamenika političkog komesara 21. brigade od 15. septembra 1943. Oblasnom komitetu KP Hrvatske za Slavoniju

Naredba Štaba Dvadeset osme divizije od 21 listopada 1943 god. o pohvali Dvadeset prve NO brigade za junačko držanje pri napadu na ustaše kod sela Visoko

Izvještaj Štaba Dvadeset prve NO brigade od 10 studenog 1943 god. Štabu Dvadeset osme divizije o napadu na Koprivnicu

Izvještaj Štaba Dvadeset prve NO brigade od 2. prosinca 1943. god. Štabu Dvadeset osme divizije NOV Jugoslavije o borbama kod Narte i Novog Štefanja

Naređenje Štaba Dvadeset prve NO udarne brigade NOV Jugoslavije od 4. prosinca 1943. god. za marš iz Moslavine u Turopolje

izvještaj Štaba Dvadeset prve NO udarne brigade od 8. prosinca 1943. god. Štabu Dvadeset osme divizije NOV Jugoslavije o borbama kod Velike Bune i Podvomice

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. jula 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ da se 21. slavonska NOU brigada prebaci na planinu Motajicu i naređenje da 11. krajiška NOU divizija krene prema zapadnoj Srbiji

Obaveštenje Komande Srednjobosanskog korpusa od 5. avgusta 1944. komandantu ustaško-domobranske posade u Kotor-Varošu o borbi protiv 21. slavonske brigade NOVJ u rejonu Snjegotine

Izvještaj Štaba 21. slavonske brigade od 5. oktobra 1944. Štabu 28. NOU divizije o napadu na uporište Janju

Izvještaj Štaba 21. slavonske brigade od 28. decembra 1944. Štabu 28. NOU divizije o dejstvima protiv Nijemaca i četnika na prostoriji Bijeljina - Janja

Fotografije

Povezane odrednice

Križevci Četnička golgota Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. 28. slavonska divizija NOVJ Srednjobosanski korpus JVuO Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Komunistička partija Hrvatske Vrhovni štab NOVJ 1. brdska divizija NDH Udarna brigada Braća Radić 11. krajiška divizija NOVJ 17. slavonska udarna brigada Koprivnica Operacija Božić Bata Borbe u Srbiji 1944. Borbe u Slavoniji 1943. SAD i Jugoslavija 187. rezervna divizija 10. krajiška divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Bjelovarski partizanski odred 6. slavonski korpus NOVJ Borbe u Slavoniji 1944. Varaždin Napad NOVJ na Koprivnicu 1943. Podravska Slatina Bijeljina 1. brdska divizija Vermahta 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Politički komesari u NOR-u 11. krajiška udarna brigada Hrvatsko domobranstvo Bjelovar Kalnički partizanski odred