🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

21. srpska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 37 hronoloških zapisa, 138 dokumenata i 8 fotografija.

Događaji

20. 5. 1944 Po naređenju VŠ NOV i POJ, na pl. Rađanu GŠ NOV i PO za Srbiju od 4, 5. i 6. srpske NO brigade formirao 21. udarnu diviziju NOVJ. (Nazivana je i 1. srpskom divizijom NOVJ.)

24. 5. 1944 GŠ NOV i PO za Srbiju naredio Štabu 21. divizije NOVJ da sve jedinice i svi borci osmatraju prisilno spuštanje savezničkih avijatičara i odmah obezbede njihov prihvat i ukazu im pomoć: od mrtvih avijatičara uzeti legitimaciju, oružje i druge stvari a zatim ih sahraniti i to mesto označiti; žive avijatičare i stvari mrtvih avijatičara upućivati GŠ NOV i PO za Srbiju.

29. 5. 1944 U rejonu Čokotinog groba (blizu Kruševca) jedinice četničkog Rasinskog korpusa, potpomognute jednim bataljonom 5. puka SDK, napale 5. srpsku brigadu 21. divizije NOVJ. Napad je odbijen i neprijatelj odbačen ka s. Đunisu.

6. 6. 1944 Kod s. Rače (blizu Kuršumlije) 6. srpska brigada 21. divizije NOVJ dočekala ojačani 3. bataljon 5. puka SDK i jednu četničku brigadu i posle oštre borbe prinudila ih na povlačenje ka Kuršumliji i Lukovskoj Banji. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 15 ranjenih, dok je 6. brigada imala 1 ranjenog komandira čete.

24. 6. 1944 Na liniji s. Igroš - s. Šljivova - s. Lesenovci (kod Aleksanđrovca) delovi 21. udarne divizije NOVJ odbili napad četničkog Rasinskog i Jastrebarskog korpusa i naneli im gubitke od oko 20 mrtvih, 40 ranjenih i 12 zarobljenih četnika.

18. 7. 1944 Na položaju Jankova klisura - Javorac - Lepenac oko 3.000 četnika napali 6. srpsku brigadu 21. udarne divizije NOVJ i odbacili je na Crnu čuku i Požar. Protivnapadom 6. brigade i jednog bafaljona 5. srpske brigade 21. udarne divizije povraćen je Lepenac, a zatim su dve četničke kolone razbijene i gonjene, preko s. Sibnice, sve do blizu Blaca. Četnici su imali oko 100 mrtvih i ranjenih i 20 zarobljenih. Zaplenjena su 2 p. mitraljeza i 50 pušaka. Divizija je imala 3 mrtva i 18 ranjenih boraca.

18. 7. 1944 U Brus ušla 4. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ. Tu je zaplenila 4000 kg brašna koje je pripadalo četnicima.

19. 7. 1944 Na položajima pl. Javorac - pl. Lepenac - Crna čuka (k. 1063, kod Blaca) oko 8000 četnika napalo 21. udarnu diviziju NOVJ. Posle žestoke borbe, vođene ceo dan, 21. divizija je odstupila pravcem Požar - Crna čuka (k. 1197) - s. Zegrovo - s. Šatra. Četnici su imali 250 mrtvih, oko 300 ranjenih i 30 zarobljenih. Zaplenjeno je 5 p. mitraljeza i 50 pušaka. Divizija je imala 5 mrtvih i 12 ranjenih boraca.

26. 7. 1944 Po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju 21. udarna divizija NOVJ izbila u rejon s. Ogošte - Velja glava - Kitka a 25. divizija u rejon s. Desivojce - Devojkin kamen - Crni kamen, dok se 24. divizija nalazila u rezervi na pravcu 21. divizije. One su, i pored jakog otpora, odbacile šiptarske fašističke jedinice u rejon s. Vrućevce i odbile protivnapad neprijatelja. Oko 15 časova neprijatelju je stiglo pojačanje u ljudstvu i tenkovima, pa je oko 17 časova doneta odluka da se 21. divizija povuče u rejon s. Melovo - s. Gagince - s. Barje, 25. divizija u rejon s. Dragobužda - Prepelja i 24. divizija u rejon s. Lipovica - s. G. i D. Oruglica (kod Lebana). Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 120 mrtvih i većeg broja ranjenih. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, 50 pušaka, veća količina municije i namirnica. Gubici jedinica NOVJ: oko 30 mrtvih i 100 ranjenih boraca.

2. 8. 1944 Kod s. Vlasova (blizu Prokuplja) 4. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ napala jednu četničku brigadu i posle dvočasovne borbe prinudila je da u neredu odstupi ka s. Statovcu.

14. 8. 1944 Jedinice 2. proleterske, 5. i 21. udarne divizije NOVJ napale Kuršumliju a delom snaga obezbeđivale pravce od Prokuplja, Blaca i Kuršumlijske Banje. One su uspele da zauzmu ž. st. i Sokolski dom i da prodru u grad, ali su se u zoru zbog snažnog otpora neprijatelja (puk SDS, dva bugarska bataljona, četa nemačke policije i nešto četnika) i zbog dolaska oklopnog voza iz Prokuplja, povukle iz grada. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 141 mrtvog, 10 zarobljenih i oko 150 ranjenih, dok su jedinice NOVJ imale 18 poginulih i 37 ranjenih boraca.

17. 8. 1944 Kod s. Potočića (blizu Prokuplja) 3 kamiona sa bugarskim vojnicima naišla na nagazne mine (koje su postavili delovi 21. udarne divizije NOVJ). Izbačeno je iz stroja oko 50 vojnika.

20. 8. 1944 Po naređenju VŠ NOV i POJ, 21. udarna divizija NOVJ ušla u sastav Operativne grupe divizija NOVJ, a 2. proleterska udarna divizija NOVJ stavljena pod komandu GŠ NOV i PO za Srbiju. U sastav 21. udarne divizije ušla je 2. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ.

26. 8. 1944 Iz doline r. Z. Morave četnička 4. grupa jurišnih korpusa (1, 3. i 5. korpus) i četnička Rasinsko-toplička grupa korpusa (Rasinski, Toplički, -lastrebački i 2. kosovski korpus), po izvršenoj pregrupaciji- preduzele napad na jedinice Operativne grupe divizija NOVJ (5, 17. i 21. udarnu diviziju NOVJ) na prostoriji s. Razbojna - Mačkovac - Pešter - Požar - Ilijina č. - r. Rasina, s ciljem da povrate Župu sa Aleksandrovcem i Brusom i zadrže prodor Operativne grupe divizija NOVJ u unutrašnjost Srbije. U borbama, vođenim do 30. avgusta, jedinice NOVJ su uspele da odbiju napade i da četnike protivudarom odbace na levu obalu r. Z. Morave.

28. 8. 1944 U Blace ušla 6. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ, a bugarski vojnici se povukli ka s. Beloljinu.

1. 9. 1944 Druga proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ ušla u sastav 21. udarne divizije NOVJ.

1. 9. 1944 Rasformirana 6. srpska brigada 21. udarne divizije NOVJ, a njeno ljudstvo ušlo u sastav 4. i 5. srpske udarne brigade iste divizije.

6. 9. 1944 U rejonu Brusa i Aleksandrovca počeo prodor operativne grupe divizija NOVJ (5, 17. i 21. udarne divizije) iz južne Srbije preko r. Ibra i jugozapadne Srbije prema pl. Rudniku i Šumadiji.

7. 9. 1944 Na odseku Biljanovac - s. Čerenje 5. udarna divizija NOVJ, po naređenju Štaba Operativne grupe divizija NOVJ, prešla na levu obalu r. Ibra. Ona je tom prilikom miniranjem oštetila prugu na 30 mesta, ubila 19 a ranila 13 nemačkih vojnika i zapalila 2 automobila. Gubici 5. divizije: 3 mrtva i 13 ranjenih boraca. Iste je noći na levu obalu Ibra prešla i 21. udarna divizija NOVJ.

8. 9. 1944 Na odseku Ušće-Kraljevo glavnina Operativne grupe divizija NOVJ (17. i 21. udarna divizija), pod borbom sa osiguravajućim snagama RZK i jedinicama nemačke 1. brdske divizije, forsirala r. Ibar i sa pl. Kopaonika se prebacila na prostoriju Ušće-Ivanjica.

13. 9. 1944 Kod s. Guglja (na komunikaciji Požega-Čačak) 5. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ, u kratkoj borbi, uništila 2 nemačka automobila i 2 motocikla, ubila 2 i zarobila 5 nemačkih vojnika i zaplenila 2 p. mitraljeza, 1 automat i 2 pištolja. Zatim je srušila most na putu, pokidala prugu i spalila ž. stanicu Jelen-Do.

15. 9. 1944 Po naređenju vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita, radi uspešnijeg dejstva u zapadnoj Srbiji i Šumadiji, od 1. proleterskog udarnog korpusa (1. proleterska udarna i 6. proleterska -Nikola Tesla-, 5, 17. i 21. udarna divizija) i 12. udarnog korpusa NOVJ (11, 16. i 36. udarna divizija) formirana 1. armijska grupa NOVJ, pod komandom Štaba 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ.

18. 9. 1944 Kod s. Vraćevšnice (blizu G. Milanovca) dva bataljona 21. udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv nemačkih vojnika, četnika i delova SDS i odbacili ih ka Kragujevcu. Neprijatelj je imao 28 mrtvih, 64 ranjena i 46 zarobljenih vojnika. Zaplenjen je puškomitraljez, 30 pušaka i 4 vagona brašna. Bataljoni su imali 6 mrtvih i 14 ranjenih boraca.

20. 9. 1944 Kod s. Brđana i s. Jablanice (blizu G. Milanovca) 2. proleterska udarna i 5. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i četnika koji su pokušali da se od Čačka i s. Knića probiju u G. Milanovac. Neprijatelj je zadržan na 3 lan od G. Milanovca. Poginulo je 28, ranjeno 68 i zarobljeno 10 neprijateljskih vojnika, a zaplenjeno je 10 pušaka. Gubi- jedinica 21. divizije: 1 mrtav i 3 ranjena borca.

21. 9. 1944 Delovi 7. SS divizije -Princ Eugen-, posle borbe protiv jedinica 2. proleterske udarne brigade 21. udarne divizije NOVJ, probili se iz Čačka u G. Milanovac, a zatim nastavili proboj prema Rudniku i Kragujevcu, Istoga dana je 4. srpska udarna brigada vodila borbu protiv četnika na položaju Ržanik-Parac i kod s. Banje (blizu G. Milanovca), a 5. srpska udarna brigada protiv nemačkih vojnika na Mutinjskoj kosi (iznad Rudnika). Neprijatelj je imao 17 mrtvih, 35 ranjenih i 40 zarobljenih, a 21. divizija 2 mrtva i 6 ranjenih i kontuzovanih boraca.

23. 9. 1944 U s. Lipovcu i s. Vraćevšnici (kod G. Milanovca) 4. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ napala četničke snage i, posle petočasovne borbe, slomila njihov otpor i zauzela ta sela. Istog dana je 5. srpska udarna brigada napala na oko 300 četnika u s. Zagradu i odbacila ih prema s. Šatornji a na položaju s. Salaši - Rudnik - s. Zagrade vodila borbu protiv delova nemačke 7 SS divizije -Princ Eugen-. Neprijatelj je imao 62 poginula i oko 50 ranjenih; zarobljeno je 108 četnika. Zaplenjeno je: 3 p. mitraljeza, oko 110 pušaka, 3 vagona brašna i dosta druge opreme. Jedinice NOVJ su imale 5 mrtvih i. 18 ranjenih i kontuzovanih boraca.

27. 9. 1944 Kod G. Milanovca i s. Konjuše jedinice 21, udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv nemačkih vojnika i protiv četnika Šumadijske grupe korpusa. Neprijatelj je imao 17 mrtvih, 18 ranjenih i 12 zarobljenih, a 21. divizija 1 ranjenog borca. Zaplenjene su 2 puške.

27. 9. 1944 U G. Milanovac ušla 2. proleterska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ, a nemački vojnici se povukli za Kragujevac. Brigada je, uz to, iz s. Semedraže proterala četničke jedinice.

28. 9. 1944 Kod s. Majdana (blizu G. Milanovca) 5. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv zaštitnih delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i odbacila ih ka drumu G. Milanovac - Rudnik, nanevši im gubitke od 30 mrtvih i 40 ranjenih, i uništivši 2 kamiona sa prikolicom. Brigada je imala 1 ranjenog borca.

1. 11. 1944 Iz Beograda 21. udarna divizija NOVJ pristigla na sremski front i preuzela položaje 16. udarne divizije u rejonu s. Laćarka (kod Srem. Mitrovice).

3. 11. 1944 Izvršen opšti napad 6. proleterske divizije -Nikoi Tesla-, 36. udarne divizije i 21. udarne divizije NOVJ na neprijateljsku liniju s. Neštin (kod Iloka) - s. Đipša - s. Sišatovac - desna obala donjeg toka Manđeloškog potoka. Borbe i neprijateljski protivnapadi trajali su celog dana bez vidnijih rezultata. Krajem dana jedinice 6. divizije su ovladale s. Neštinom a sledećeg dana i obližnjim selima Đipšom i Vizićem.

20. 12. 1944 U Srem. Mitrovici formirana Artiljerijska brigada 21. udarne divizije NOVJ.

1. 1. 1945 Po naređenju VŠ NOV i POJ formirane 1, 2. i 3. armija NOVJ, U sastav 1. armije su ušle: 1. proleterska udarna i 6. proleterska divizija -Nikola Tesla-, 5, 11. i 21. udarna divizija i Konjička brigada; u sastav 2. armije: 17, 23, 25, 28. i 45. divizija; u sastav 3. armije: 16, 36. i 51. udarna divizija NOVJ. U operativnom pogledu pod komandu Štaba 3. armije NOVJ stavljeni su 6. i 10. korpus NOVJ a pod komandu Štaba 2. armije 3. korpus NOVJ.

3. 1. 1945 U Sremu delovi nemačkog 34. armijskog korpusa napali položaje 21. udarne divizije NOVJ, zauzeli s. Nijemce (kod Šida), odbacili 21. udarnu diviziju na levu obalu r. Bosuta i izbili na liniju s. Komletinci - s. Orolik - s. Berak. Gubici neprijatelja: više stotina izbačenih iz stroja, a 21. udarne divizije: 182 mrtva i 308 ranjenih.

23. 4. 1945 Prva proleterska udarna i 21. udarna divizija JA posle trodnevnih borbi oslobodile Novu Gradišku, s. Batrinu i s. Novu Kapelu, a 25. aprila i s. Okučane. Nemačke i ustaško-domobranske snage su se povukle u pravcu Novske i s. Banove Jaruge.

12. 5. 1945 Okružene ustaške snage u rejonu Krško-Podsreda, posle dvodnevnih borbi protiv jedinica 21. udarne divizije 1. armije JA, probile se u pravcu Celja i Šmarja pretrpevši gubitke od oko 480 mrtvih i 1270 zarobljenih. Jedinice JA su imale 66 mrtvih i 133 ranjena.

15. 5. 1945 Na prostoriji Podsreda - s. Sv. Petar - Pilštanj jedinice 21. i 48. udarne divizije 1. armije JA, posle trodnevnog čišćenja, zarobile razbijene ostatke neprijateljskih jedinica i zaplenile veliku količinu oružja, motornih vozila i drugog ratnog materijala.

Dokumenti

Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 1 novembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za napad pravcem: Martinci - Kuzmin - Kukujevci - Bačinci - Gibarac - Šid

Zapovest Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 2 decembra 1944 god. štabovima brigada za oslobođenje Kuzmina i Martinaca

Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 4 novembra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o borbama na liniji: Laćarak - Martinci - Kuzmin

Zapovest Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 11 novembra 1944 god. štabovima brigada za oslobođenje Martinaca i Kuzmina

Izveštaj Štaba Trideset prve srpske brigade od 12 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o napadu na Martince i Kuzmin

Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 15 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o napadu na selo Martince

Izveštaj Štaba Trideset prve srpske brigade od 15 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o napadu na selo Martince

Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 16 novembra 1944 godine Štabu Dvadeset prve NOU divizije o napadu na selo Martinci

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 7 jula 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za sadejstvo jedinicama Dvadeset prve NOU divizije

Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 24 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama Divizije u vremenu od 14 do 30 jula 1944 godine

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 26 jula 1944 god. komandantu Dvadeset prve NOU divizije za prikupljanje podataka o neprijatelju i ispitivanje situacije u pravcu Lebana i pl. Radana

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 28 jula 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za prelaz komunikacije Leskovac - Lebane i nastupanje u pravcu pl. Radana i Toplice

Izveštaj Štaba Jastrebačkog NOP odreda od 31 jula 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o prenošenju ranjenika iz diviziske bolnice iz Slavujevaca u Pridvoricu

Izveštaj Štaba Jastrebačkog NOP odreda od 1 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o stanju u odredu

Pismo komandanta Dvadeset prve NOU divizije od 2 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu brigada i povlačenju četnika u pravcu Kuršumlije

Izveštaj načelnika Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. komandantu divizije o prijemu vojnog materijala

Pismo komandanta Dvadeset prve NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. Štabu divizije o povlačenju četnika u pravcu Toplice

I Pismo političkog komesara Dvadeset prve NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. komandantu divizije o situaciji na položajima brigada

Izveštaj Štaba Petnaeste srpske NO brigade Dvadeset četvrte divizije od 5 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o rasporedu brigade i neprijateljskim snagama na prostoriji Sekirača - Stubla - Šilovo - Medveđa

Izveštaj Štaba Jedanaeste srpske NO brigade Dvadeset četvrte NO divizije od 5 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o neprijateljskim snagama na području Radana i Gajtana

Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 7 avgusta 1944 god. Štabu Šeste srpske NOU brigade za izviđanje neprijateljskih snaga u pravcu: Vlasovo - Statovac - Arbanaška - Tovrljane

Pismo Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 11 avgusta 1944 god. zameniku komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije i načelniku Štaba Dvadeset prve NOU divizije o uspostavljanju veze sa Petom NOU divizijom

Pismo zamenika komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 13 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o situaciji u Jablanici i Pustoj Reci

Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 13 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za vršenje pritiska na neprijateljske snage u Kuršumliji s južne i jugoistočne strane u cilju pomoći jedinicama Druge proleterske divizije

Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 14 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za zatvaranje komunikacija Prokuplje - Kuršumlija i Podujevo - Kuršumlija u cilju sprečavanja prodora neprijateljskih snaga iz Prokuplja i Podujeva u pravcu Kuršumlije

Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 14 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske, Pete i Dvadeset prve NOU divizije za napad na Kuršumliju

Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 15 avgusta 1944 god. načelniku Štaba divizije i Štabu Šeste srpske NOU brigade za rušenje pruge Prokuplje - Kuršumlija

Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 15 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za povlačenje iz Kuršumlije

Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 16 avgusta 1944 god. štabovima Pete i Šeste srpske NOU brigade za rušenje komunikacije Kuršumlija - Prokuplje

Izveštaj načelnika Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 16 avgusta 1944 god. Štabu divizije o napadu Šeste srpske NOU brigade na železničke stanice u Barlovu i D. Pločniku

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 17 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za prijem ratnog materijala od Dvadeset četvrte NO divizije

Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 18 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama jedinica divizije od 12 - 17 avgusta 1944 godine

Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 19 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za prebacivanje sa dvema brigadama na prostoriju Kuršumliska Banja - Velika Šatra - Sagonjevo sa zadatkom dejstva na komunikaciju Blace - Kuršumlija

Izvod iz Operaciskog dnevnika Dvadeset prve NOU divizije za vreme od 12 - 20 avgusta 1944 godine

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da bude spreman na eventualnu ofanzivu bugarske vojske i da pod svoju komandu stavi 2. proletersku diviziju, a u sastav Operativne grupe divizija NOVJ uputi svoju 21. srpsku NOU diviziju

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. avgusta 1944. Štabu Operativne grupe divizija NOVJ da umesto 2. proleterske u svoj sastav uključi 21. srpsku diviziju, hitno popuni svoje jedinice, i spremi ih za nastupanje, s ciljem da ovladaju planinskim lancem Rudnik-Suvobor-Maljen

Izvod iz Operaciskog dnevnika Dvadeset prve NOU divizije za vreme od 21 avgusta do 10 septembra 1944 godine

Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 24 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o neprijateljskim snagama između Kuršumlije i Blaca i o zadatku Divizije da ih razbije i protera

Pismo Štaba Pete NOU divizije od 25 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o borbama jedinica Pete NOU divizije i o raspodeli ratnog materijala

Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 26 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za koncentraciju duž komunikacije Brus - Lepenac

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 26. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da 2. proletersku brigadu uputi u sastav 21. srpske NOU divizije, da pravilno reši problem popune Operativne grupe divizija NOVJ, formira predviđene štabove korpusa svojim kadrovima i ne dozvoli ma kakvo učvršćenje četnika

Operaciski izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 1 septembra 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o borbama od 27 do 30 avgusta

Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 28 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za sadejstvo jedinicama Pete i Sedamnaeste NOU divizije u borbi protiv četnika na sektoru Milentija - Brus - Razbojna

Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 29 avgusta 1944 god. štabovima Pete, Sedamnaeste i Dvadeset prve NOU divizije za napad na četničke snage na sektoru Milentija - Brus - Razbojna

Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 29 avgusta i 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za posedanje položaja Strmačka Reka - Mikuljanska Čuka - s. Žunje

Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 29 avgusta 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o prebacivanju Divizije na sektor Brus - Razbojna

Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 29 avgusta 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o posedanju položaja: Razbojna - Obla Glava - Radoševica - Mikuljanska Čuka

Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 30 avgusta 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o napadu na četničke snage u Župi

Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 5 septembra 1944 god. štabovima Pete, Sedamnaeste i Dvadeset prve NOU divizije za forsiranje Ibra između Maglića i Biljanovca

Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 8 septembra 1944 god. štabovima Pete, Sedamnaeste i Dvadeset prve NOU divizije za prebacivanje na prostoriju Vrmbaje - Dobri Do - Vučkovica - Donji Dubac - Kaona

Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 12 septembra 1944 god. štabovima Pete, Sedamnaeste i Dvadeset prve NOU divizije za napad na Užice i Požegu i zatvaranje pravaca prema Čačku, Sjenici i Novoj Varoši

Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 12 septembra 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o borbama od 1 do 10 septembra

Zapovest Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 12 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Užičku Požegu

Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 14 septembra 1944 god. štabovima Pete, Sedamnaeste i Dvadeset prve NOU divizije za marš u pravcu Aranđelovca i razbijanje četničkih jedinica

Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 15 septembra 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o napadu na Požegu

Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 15 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o pokretu i borbama brigade od 12 do 15 septembra 1944 godine

Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 16 septembra 1944 god. štabovima brigada za marš u pravcu Rudnika

Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 17 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za napad na Rudnik

Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 17 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Rudnik

Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 17 septembra 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o napadu na Požegu

Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 18 septembra 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravaca prema Čačku, Kragujevcu i Aranđelovcu

Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade od 19 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o napadu na Požegu

Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 21 septembra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o borbama oko Gornjeg Milanovca

Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade od 21 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o rasporedu jedinica i situaciji oko Gornjeg Milanovca

Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 24 septembra 1944 god. Štabu Pete srpske udarne brigade za razbijanje četnika na prostoru Belo Polje - Konjuša - Vraćevšnica

Izveštaj Štaba Pete srpske NOU brigade od 26 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o borbi protiv Nemaca i četnika kod s. Vraćevšnice

Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 27 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na nemačke kolone kod Gornjeg Milanovca

Zapovest Štaba 1. šumadijskog korpusa od 27. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na 4. brigadu 21. NOU divizije u rejonu Čačka

Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 28 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za kontrolisanje komunikacija: Čačak - G. Milanovac, Ljutovnica - G. Milanovac

Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade od 29 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o rasporedu Brigade i borbi protiv četnika na položaju Straževica - Šarani

Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 29 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o borbama protiv neprijateljskih jedinica od 23 do 28 septembra

Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 11 do 29 septembra 1944 godine

Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 9 oktobra 1944 god. štabovima Sedamnaeste i Dvadeset prve NOU divizije za zatvaranje pravca Kragujevac - Topola - Natalinci i napad na Veliku Planu

Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 9 oktobra 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravca od Kragujevca u cilju obezbeđenja izvršenja zadatka Pete i Dvadeset prve NOU divizije

Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 9 oktobra 1944 god. štabovima brigada za marš i napad na Veliku Planu

Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o borbama protiv Nemaca na liniji Gvozdenjak - Kokoljevac

Naređenje Štaba Dvadeset Prve NOU divizije od 15 oktobra 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravca Grocka - Beograd

Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Dvadeset Prve NOU divizije od 1 do 15 oktobra 1944 godine

Pismo Štaba Pete NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o probijanju jedne nemačke kolone kod Malog Mokrog Luga u pravcu Beograda

Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbi sa Nemcima kod Malog Mokrog Luga

Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 18 oktobra 1944 god. štabovima brigada za gonjenje i uništenje neprijatelja na prostoriji Avala-Pinosava-Vrčin-Ripanj

Izveštaj Štaba Druge ličke brigade od 18 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o rezultatima borbe sa Nemcima na pravcu Veliki Mokri Lug-Bolečke Mehane

Izveštaj Štaba Prve krajiške brigade Pete NOU divizije od 20 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o borbama protiv Nemaca pod Avalom

Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 20 oktobra 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostoriji Kumodraž-M. i V. Mokri Lug

Izvod iz Operaciskog dnevnika Dvadeset prve NOU divizije od 16 do 28 oktobra 1944 godine

Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije NOVJ od 29 oktobra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za pokret u pravcu Rume

Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 29 oktobra do 20 novembra 1944 godine

Naređenje Štaba Šeste proleterske divizije od 31 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za napad na Bešenovo i Šuljam

Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 31 oktobra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za pokret u pravcu Sremske Mitrovice

Naređenje Štaba - Šeste proleterske divizije od 1 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za marš u pravcu Sremske Mitrovice i dalje gonjenje neprijatelja

Obaveštenje Štaba Šeste proleterske divizije od 2 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o situaciji na frontu

Obaveštenje komandanta Šeste proleterske divizije od 2 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o situaciji na frontu Šeste proleterske i Trideset šeste NOU divizije

Obaveštenje Štaba Šeste proleterske divizije od 4 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o oslobođenju Neština i Đinše

Obaveštenje Štaba Šeste proleterske divizije od 4 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o situaciji na frontu

Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 4 novembra 1944 god. Štabu Šeste proleterske divizije

Izveštaj Štaba Dvadeset prve divizije od 4 novembra 1944 god. Štabu Šeste proleterske divizije o pripremi za napad

Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 5 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o situaciji na otseku brigade

Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 7 novembra 1944 god. Štabu Šeste proleterske divizije o situaciji na frontu

Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade od 8 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o situaciji na otseku brigade

Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 11 novembra 1944 god. Štabu Šeste proleterske divizije o situaciji i rasporedu brigada

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

17. istočnobosanska divizija NOVJ Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Bitka za Srbiju Užička Požega Borbe u Srbiji 1945. Bugarska u drugom svetskom ratu Sremski front Borbe u Sremu 1943. Lebane Aranđelovac Podujevo Sremska Mitrovica 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Politički komesari u NOR-u 7. SS divizija Prinz Eugen Blajburška operacija 31. srpska brigada 2. proleterska divizija NOVJ 1. proleterski korpus NOVJ 36. vojvođanska divizija NOVJ Borbe u Slavoniji 1945. Čačak Četnici u drugom svetskom ratu Gornji Milanovac Borbe u Srbiji 1944. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Slavoniji 1944. 2. tenkovska brigada NOVJ Borbe u Sremu 1945. Josip Broz Tito Borbe u Hrvatskoj 1945. 6. srpska brigada (4. južnomoravska) Topličko-jablanička operacija Diverzije u oslobodilačkom ratu Blace Srpska državna straža (nedićevci) Nova Varoš Brus Bitka na Jelovoj gori Beogradska operacija Glavni štab Srbije Vukovar Velika Plana Kuršumlija Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Kragujevac Avijacija u oslobodilačkom ratu 5. krajiška udarna divizija NOVJ 2. proleterska udarna brigada Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Sanitet u ratu 16. vojvođanska divizija NOVJ Vinkovci 4. srpska brigada (2. južnomoravska) Užice Rasinski korpus JVuO 24. srpska divizija NOVJ Ripanj 5. srpska brigada (3. južnomoravska) Sjenica Vrhovni štab NOVJ Crna Trava 6. lička proleterska divizija NOVJ Aleksandrovac Prokuplje Toplica u oslobodilačkom ratu Operativna grupa divizija Nova Gradiška Jastrebački partizanski odred Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Sloveniji 1945. Ranjenici u ratu Završne operacije u Jugoslaviji Šid Bolnice u oslobodilačkom ratu