🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi

Za ovaj pojam je pronađeno 23 hronoloških zapisa, 44 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

15. 7. 1941 Po uputstvima italijanske vlade i Vrhovne komande, pod rukovodstvom komandanta 9. armije generala Pircija Birolija, otpočele ofanzivne operacije italijanskih jedinica na slobodnu teritoriju u Crnoj Gori radi ugušenja ustanka i uništenja ustaničkih snaga jačine oko 30.000 ljudi. U toj operaciji su učestvovale italijanske divizije -Mesina-, -Pusterija-, -Taro-, -Venecija-, -Kačatori dele Alpi- i -Pulje- i albansko-kvislinška grupa -Skenderber-, uz sadejstvo vazduhoplovnih i mornaričkih jedinica. Neprijatelj je prodro na slobodnu teritoriju i ponovo zauzeo oslobođene gradove i važnija mesta.

1. 8. 1941 Delovi italijanske divizije -Kačatori dele Alpi-, prilikom prolaska kroz pješivačka sela Zagorak i Cerovo (kod Danilovgrada) ubili šest ljudi.

5. 8. 1941 Iz zasede na Krnovu polju u rejonu Meki dolovi (kod Šavnika) četa Jezerskog bataljona i manji delovi Drobnjačkog i Uskočkog bataljona napali italijansku kolonu divizije -Kačatori dele Alpi- (oko 100 kamiona i 15 tenkova), koja je od Nikšića nadirala prema Šavniku. Borba se produžila i sledećeg dana. Pretrpevši osetne gubitke, neprijatelj je spalio sela Kruševice i Mokro. Poginulo 6 boraca a 3 civila ranjena.

6. 8. 1941 Delovi italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- zauzeli Šavnik. Jak otpor su pružili ustanički bataljoni Drobnjački, Uskočki i -Bajo Pivljanin-.

16. 8. 1941 Nastupajući iz Nikšića jedinice italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- ušle u Žabljak.

29. 8. 1941 Jedan bataljon italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- sa pravca Vilusa i motorizovani delovi italijanske divizije -Marke- iz Trebinja deblokirali domobranski garnizon u Bileći. Tim je ujedno počela italijanska reokupacija tzv. druge zone.

13. 2. 1942 Kod vodovoda u s. Dolu (kod Stoca) Stolački bataljon Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu razoružao italijansku stražu, a zatim razbio jednu kombinovanu četu 1. bataljona 52. puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi-, koja je na kamionima intervenisala iz Stoca.

7. 5. 1942 Gatački bataljon Severnohercegovačkog NOP odreda i delovi 4. udarnog bataljona Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju, u trinaestočasovnoj borbi, odbili napad ojačanog 52. puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- i četničkog Gatačkog odreda iz Avtovca prema s. Lipniku i Samoboru. Neprijatelj je imao 23 mrtva, 42 ranjena i 4 zarobljena vojnika.

8. 5. 1942 Na Morinama delovi italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- savladali manii otpor delova Fočanskog NO dobrovoljačkog i Kalinovičkog NOP odreda i zauzeli Ulog. Obaljski dobrovoljački bataljon Kalinovičkog NOP odreda prešao je na stranu italijanskih jedinica.

12. 5. 1942 Kod s. Dražljeva delovi Severnohercegovačkog NOP odreda sprečili prodor ojačanog 52. puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- iz Gacka prema Čemernu i Foči. Posle trodnevnih borbi, uz gubitke od 9 mrtvih i 22 ranjena, italijanski puk je prodro u s. Vrbu i spalio ga.

21. 5. 1942 Italijanska divizija -Kačatori dele Alpi-, jači delovi divizija -Marke- i -Murđe- i ojačani četnički Nevesinjski i Gatački odred otpočeli koncentričan napad iz Nevesinja, s. Plužina, Gacka, s. Hutova, Čapljine i Mostara (operacija -Stolac-). U osmodnevnim borbama oni su razbili jače delove Južnohercegovačkog i Severnohercegovačkog NOP odreda i 28. maja se spojili u rejonu do tada odsečenog garnizona Stolac. Italijanske jedinice i četnici su u 25 sela spalili oko 1.000 kuća.

9. 8. 1942 Italijanska divizija -Kačatori dele Alpi- stigla preko Kočevja na sektor Črnomelj - r. Semič. Tu je trebalo da joj bude polazni položaj za okruženje Kočevskog roga, da bi u njemu uništila glavninu partizanskih jedinica i GŠ NOP odreda za Sloveniju.

21. 1. 1943 U s. Biču (kod Stične) dve čete 52. pešadijskog puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpis, četa 104. bataljona crnih košulja i delovi Bele garde iz s. St. Vida, podržani artiljerijom, napali delove 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič-. Posle 14-časovne borbe po snegu i zimi, pretrpevši gubitke od 16 mrtvih i 14 ranjenih, neprijatelj se morao povući u s. Pristavicu.

29. 1. 1943 U rejonu s. Otave - s. Sv. Vid - s. Zavrh - s. Sv. Trojica (kod Cerknice) delovi 51. puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi-, 21. i 22. grupacija granične straže i 31. bataljona crnih košulja, sa belogardističkim snagama, otpočeli iz Logateca, Cerknice, s. Begunja, s. Grahova i s. Velikih Bloka koncentričan napad protiv jedinica 4. slovenačke NOU brigade -Ljubo Šercer-. Brigada je do 3. februara uspešno zadržavala neprijateljske kolone, a zatim se, zbog opasnosti okruženja, povukla na pl. Mokrec.

30. 1. 1943 Iz Metlike. Ozlja, Karlovca i Jastrebarskog otpočeo koncentričan napad jakih italijanskih snaga (iz sastava divizija -Lombardija-, -Kačatori dele Alpi- i -Izonco-) i ustaškog 10. i ,9. domobranskog bataljona na oslobođenu teritoriju Žumberka. Tri slovenačke NOU brigade (-Matija Gubec-, -Tone Tomšič- i -Ivan Cankar-) i dve hrvatske brigade (13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ), u ogorčenim borbama koje su trajale do 2. februara, na položajima između s. Vivodine i s. Krašića, nanele su neprijatelju velike gubitke i prinudile ga na povlačenje u polazne rejone. Prema italijanskim izveštajima, samo dve njihove kolone izgubile su oko 500 ljudi. Jedinice NOVJ su imale 21 mrtvog i 95 ranjenih.

23. 2. 1943 U rejonu s. Krvava Peč - s. Purkarče (kod Cerknice) 1. bataljon 51. puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- napao 4. slovenačku NOU brigadu -Ljubo Šercer-. Ugrožena od jakih italijanskih snaga koje su zaposele s. Zelimlje, s. Golo, s. G. Ig i s. Ustje, ova brigada se uveče izvukla iz okruženja i prebacila na pl. Veliku goru (kod Ribnice).

11. 6. 1943 Kod s. Vrbičja (blizu Grosuplja) 1. bataljon 51. pešadijskog puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- izvršio napad na 2. bataljon 4. slovenačke NOU brigade -Ljubo Šercer-, ali je posle oštre borbe odbačen u polazni garnizon Šenturje, uz gubitke od 2 mrtva i 8 ranjenih. Slovenački bataljon je imao 2 mrtva i 5 ranjenih.

13. 6. 1943 U blizini s. Vrha i s. Rogateca (kod Grosuplja) dva bataljona 51. i 52. pešadijskog puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- iz s. Želimlja i s. Šenturja napali 3. i 4. bataljon 4. slovenačke NOU brigade -Ljubo Šercer-. Posle oštre višečasovne borbe neprijatelj je, energičnim udarom, odbačen ka s. Gradišču. Poginulo je 10 i ranjeno 7 italijanskih vojnika. Gubici jedinica NOVJ: 6 ranjenih.

31. 7. 1943 Kod s. Sada (blizu Stične) delovi i. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič- razbili kolonu iz sastava italijanske divizije -Kačatori dele Alpi-, te ubili i ranili veći broj neprijateljskih vojnika, a zaplenili p. mitraljez, više pušaka i 10.000 metaka.

31. 7. 1943 U rejonu s. Rdeči Kal - s. Lučarjev Kal (kod Stične) jedinice 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar-, u oštroj borbi, sprečile prodor 2. i 3. bataljona 52. puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi-, koji su pošli u pomoć napadnutoj posadi Sela pri Šumberku.

18. 8. 1943 Na pl. Korenu (kod Borovnice) bataljon 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič- vodio oštru borbu protiv 1. specijalnog bataljona 51. pešadijskog puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- - koji je, podržavan jakom artiljerijskom i minobacačkom vatrom, nadirao iz s. Rakitne - i energičnim jurišem odbacio ga u polazni garnizon. Poginuo je 1 i ranjena su 3 italijanska vojnika. Bataljon 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič- je imao 2 ranjena.

1. 9. 1943 Kod s. Koblarja (na pruzi Ljubljana-Kočevje) minerska grupa Zapadnodolenjskog NOP odreda porušila železnički most i uništila transportni voz kojim se prebacila četa 1. bataljona 52. puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi-.

8. 9. 1943 Objavljena bezuslovna kapitulacija Italije. Jedinice NOV i POJ su za nekoliko sledećih dana razoružale glavninu ovih italijanskih okupacionih divizija: -Izonco-, -Kačatori dele Alpi-, -Lombardija-, -Murđe-, -Mačerata-, -Celere-, -Bergamo- i -Sforčeska-. Razoružale su i manje delove divizija: -Firence-, -Ferara-, -Mesina-, -Zara-, -Đulija-, -Torino- i -Pulje-, kao i 14, 17. i 18. obalsku brigadu. Na stranu NOVJ prešla je glavnina divizije -Venecija-, kao i delovi divizije -Taurinenze-, od kojih je kasnije (2. decembra 1943) formirana italijanska partizanska divizija -Garibaldi- i stavljena pod komandu 2. udarnog korpusa NOVJ.

Dokumenti

Izveštaj Komande 51. pešadijskog puka od 26. jula 1941. Komandi divizije „Kačatori dele Alpi o gubicima u borbi protiv crnogorskih ustanika u zoni Veljeg Brda

Pregled gubitaka pešadijske divizije „Kačatori dele Alpi 5. avgusta 1941. u akciji protiv crnogorskih ustanika u zoni Šavnika

Izveštaj 22. mešovite čete T.R.T. od 11. avgusta 1941. Komandi inžinjerije divizije „Kačatori dele Alpi o prekidu telefonskih linija Nikšić - Bogetići - Danilovgrad - Podgorica

Izveštaj 22. čete T.R.T. od 17. avgusta 1941. Komandi inžinjerije divizije „Kačatori dele Alpi o prekidu telefonskih linija Nikšić - Podgorica - Danilovgrad - Bogetići

Telefonsko saopštenje komandanta 2. armije od 28. avgusta 1941. načelniku štaba da divizija „Kačatori dele Alpi nije dodeljena 2. armiji i da ustanak u zoni Bileća-Stolac treba ugušiti angažovanjem divizije „Marke i drugih jedinica 6. armijskog korpusa 

Izvještaj 64. sekcije karabinjera divizije »Cacciatori delle Alpi« od 23. listopada 1941. vojnom odvjetniku pri Ratnom sudu 2. armije o prekidu tt linije Stović—Žrnovnica

Izvještaj 64. mješovite sekcije karabinjera divizije »Cacciatori delle Alpi« od 27. listopada 1941. odvjetniku pri Ratnom sudu 2. armije o prekidu vojne telefonske linije Solin—Klis

Musolinijeva depeša od 11. novembra 1941. guverneru Dalmacije da lica uhapšena povodom napada na odred divizije „Kačatori dele Alpi treba smatrati taocima

Musolinijeva depeša od 11. studenog 1941. Guverneru Dalmacije da lica uhapšena povodom napada na odred divizije »Cacciatori delle Alpi« treba smatrati taocima

Izveštaj komandanta Više komande oružanih snaga »Slovenija- Dalmacija« od 23. jula 1942. Vrhovnoj komandi o operacijama, vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji i o potrebi da se nadležnost za obezbeđenje javnog poretka na toj teritoriji poveri vojnim vlastima

Izveštaj Štaba Prvog bataljona Kočevskog odreda od 10 avgusta 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o spaljivanju Cvišlerja i prebacivanju divizije Cacciatori delle Alpi

Izveštaj Komande divizije Cacciatori delle Alpi od 21 decembra 1942 god. o borbama na Toškom Celu kod Ljubljane

Naređenje Komande pešadijske divizije Cacciatori delle Alpi od 3 januara 1943 god. komandantu garnizona Ljubljana za akciju u zoni Molnik-Pogled

Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 8 januara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Pogled-Molnik

Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 9 januara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čiščenju zone Pogled-Molnik

Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 10 januara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čiščenju zone Pogled-Molnik

Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 17 januara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na Št. Vid pri Stični

Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori deile Alpi od 17 januara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na Policu

Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 27 januara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na Dobrovu

Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 18 februara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na italijansku patrolu u Dobrovi

Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 22 februara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Mokrec i o napadu partizana na Koreno

Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 23 februara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Mokrec

Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 24 februara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Mokrec

Zapovest Komande divizije Cacciatori delle Alpi od 6 aprila 1943 god. za čišćenje zone Mokrec

Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 8 aprila 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Mokrec

Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 9 aprila 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Mokrec

Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 9 aprila 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju Zone Mokrec

Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 12 aprila 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciju u zoni Ključ - V Hribu

Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 13 aprila 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Ključ - V Hribu

Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 11 juna 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Lipoglav i borbi kod Senturja

Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 13 juna 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o borbama kod Senturja

Izveštaj komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 15 juna 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Senturje - V. Lipljene - Dobrepolje

Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 17 juna 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Luče - Ilova Gora - Potok

Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 19 juna 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Temenica - Moravče - Čatež

Naređenje Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 3 jula 1943 god. komandama pukova za pripravno stanje u vezi sa akcijama u zoni Trebnje

Izveštaj Specijalnog bataljona smelih br. 2 Komandi pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 20 jula 1943 god. o sukobu sa partizanima u dolini Pendirjevke

Izveštaj Specijalnog bataljona br. 2 divizije Cacciatori delle Alpi od 20 jula 1943 god. Komandi pešadiske divizije Isonzo o borbi kod Brusnica

Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi Komandi Jedanaeste grupacije Granične straže o premeštaju jednog puka iz zone Rakitna u zonu Mačkovec

Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 1 avgusta 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o borbama kod Sela pri Šumberku

Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 15 avgusta 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na belogardistička odeljenja u Sobočevo, Niževecu, Brezovici i Ohonici

Naređenje Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 31 avgusta 1943 god. komandantu Pedeset prvog pešadiskog puka za preduzimanju akcije u zoni Krim-Mokrec

Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 31 avgusta 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na Stari Grad i Sv. Gregor

Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 1 septembra 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Brezovica - Rakitna - Krvava Peč i napadu partizana na voz kod Lipoveca

Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 3 septembra 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o borbama u zoni Krvava Peč - Mačkovec

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Žabljak 38. pešadijska divizija Puglie Divizija Garibaldi 32. pešadijska divizija Marche Ustanak u Hercegovini 1941. 18. pešadijska divizija Messina Pula Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Sloveniji 1942. Jastrebarsko Vilus Italijanski partizani Kočevje Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Kočevski partizanski odred Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Bela garda Borbe u Hercegovini 1942. Gatački četnički odred Podgorica Ustanak u Hrvatskoj 1941. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Italija u drugom svetskom ratu Stolac Sjevernohercegovački partizanski odred 57. pešadijska divizija Lombardia 6. italijanski armijski korpus Nikšić Borbe u Sloveniji 1943. 1. alpska divizija Taurinense 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Zadar Kalinovički partizanski odred Metlika Italijanski zločini u Jugoslaviji Trebinje Diverzije u oslobodilačkom ratu Bileća Nevesinje Slovenska udarna brigada Matija Gubec Samobor 19. pešadijska divizija Venecija Ustanak u Crnoj Gori 1941. 154. pešadijska divizija Murge Gacko Čapljina Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Dalmaciji 1942. Split Operacija Ljubljanska pokrajina Karlovac Benito Mussolini Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Pirzio Biroli Semič Danilovgrad Šavnik Solin Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 158. pešadijska divizija Zara Črnomelj 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Nevesinjski četnički odred Operacija Foča Ustanak u Dalmaciji 1941. Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Mario Roatta Kalinovik Zasede u oslobodilačkom ratu 14. pešadijska divizija Isonzo