🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

24. srpska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

28. 9. 1944 U s. Trgovištu (kod Sokobanje) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 24. srpsku brigadu, koja je ušla u sastav 45. divizije NOVJ.

1. 10. 1944 Kod s. G. Mutnice (blizu Paraćina) jedinice 24. srpske brigade 45. divizije NOVJ napale i razbile jednu četničku grupu, zarobivši 94 četnika i zaplenivši 154 puške i 11 p. mitraljeza.

12. 10. 1944 Delovi 223. pešadijske divizije Crvene armije i 24. srpske brigade 45. divizije NOVJ oslobodili Aleksinac i uspostavili vezu sa 2. proleterskom udarnom divizijom NOVJ u dolini r. Južne Morave. Time je nemačkim snagama u r&jonu Niša presečena odstupnica ka severu.

1. 12. 1944 U s. Rosuljevu (kod Ljubovije) jedinice 1. bataljona 24. srpske udarne brigade 45. divizije NOVJ iz zasede uništile 4 nemačka kamiona i 1 automobil i ubile 35 vojnika i oficira.

3. 12. 1944 Na Kadinjači, u s. Dubu i u s. Kostojevićima (kod Titovog Užica) 24. srpska udarna brigada 45. divizije NOVJ vodila borbu protiv nemačkih snaga koje su se povlačile iz Užica ka Ljuboviji.

4. 12. 1944 Iz s. Rogačice i s. Duba oko 3.000 nemačkih vojnika izvršilo napad ka s. Vardi (kod Titovog Užica). Posle oštre borbe protiv jedinica 24. srpske udarne brigade 45. divizije NOVJ i Užičkog NOP odreda, koje su zatvarale ovaj pravac, neprijatelj je ovladao Jelovom gorom i s. Vardom.

9. 12. 1944 Dva bataljona 24. srpske udarne brigade 45. divizije i jedan bataljon 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ napali Ljuboviju, koju su branili delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Napad nije uspeo, jer se neprijatelj uporno branio sa dobro utvrđenih položaja.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Valjevo Bitka za Srbiju 45. srpska divizija NOVJ 14. srpska udarna brigada Crvena armija Borbe u Srbiji 1944. 5. krajiška udarna divizija NOVJ Paraćin Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe za Kruševac 1944. 2. proleterska divizija NOVJ Kruševac Niš 7. SS divizija Prinz Eugen Jagodina Zasede u oslobodilačkom ratu Aleksinac Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Užice