🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

24. srpska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

28. 9. 1944 U s. Trgovištu (kod Sokobanje) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 24. srpsku brigadu, koja je ušla u sastav 45. divizije NOVJ.

1. 10. 1944 Kod s. G. Mutnice (blizu Paraćina) jedinice 24. srpske brigade 45. divizije NOVJ napale i razbile jednu četničku grupu, zarobivši 94 četnika i zaplenivši 154 puške i 11 p. mitraljeza.

12. 10. 1944 Delovi 223. pešadijske divizije Crvene armije i 24. srpske brigade 45. divizije NOVJ oslobodili Aleksinac i uspostavili vezu sa 2. proleterskom udarnom divizijom NOVJ u dolini r. Južne Morave. Time je nemačkim snagama u r&jonu Niša presečena odstupnica ka severu.

1. 12. 1944 U s. Rosuljevu (kod Ljubovije) jedinice 1. bataljona 24. srpske udarne brigade 45. divizije NOVJ iz zasede uništile 4 nemačka kamiona i 1 automobil i ubile 35 vojnika i oficira.

3. 12. 1944 Na Kadinjači, u s. Dubu i u s. Kostojevićima (kod Titovog Užica) 24. srpska udarna brigada 45. divizije NOVJ vodila borbu protiv nemačkih snaga koje su se povlačile iz Užica ka Ljuboviji.

4. 12. 1944 Iz s. Rogačice i s. Duba oko 3.000 nemačkih vojnika izvršilo napad ka s. Vardi (kod Titovog Užica). Posle oštre borbe protiv jedinica 24. srpske udarne brigade 45. divizije NOVJ i Užičkog NOP odreda, koje su zatvarale ovaj pravac, neprijatelj je ovladao Jelovom gorom i s. Vardom.

9. 12. 1944 Dva bataljona 24. srpske udarne brigade 45. divizije i jedan bataljon 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ napali Ljuboviju, koju su branili delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Napad nije uspeo, jer se neprijatelj uporno branio sa dobro utvrđenih položaja.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Valjevo Borbe u Srbiji 1944. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Niš Bitka za Srbiju Paraćin 5. krajiška udarna divizija NOVJ Aleksinac Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Zasede u oslobodilačkom ratu 14. srpska udarna brigada Jagodina Kruševac Četnici u drugom svetskom ratu Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Crvena armija 7. SS divizija Prinz Eugen Borbe za Kruševac 1944. 2. proleterska divizija NOVJ 45. srpska divizija NOVJ Užice