🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

24. srpska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 36 hronoloških zapisa, 85 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

13. 11. 1943 U s. Gudavcu (kod Bos. Krupe) 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ ojačana artiljerijskim divizionom 5. udarnog korpusa NOVJ opkolila i napala ustašku posadu uporišta Čardak. Intervencijom jačih nemačko-ustaških snaga, podržanih tenkovima, iz Bos. Krupe, posle višečasovne borbe, opkoljena posada se probila u Bos. Krupu. Brigada je odbila pokušaj neprijatelja da sutradan povrati uporište. Neprijatelj je imao oko 80 mrtvih. Brigada je imala 13 mrtvih i 17 ranjenih. Poginuo je njen politički komesar Avdo Ćuk Redžo, narodni heroj.

2. 6. 1944 Kod s. Mejane (blizu Kuršumlije) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 17. srpsku NO brigadu. Ona je ušla u sastav 24. divizije NOVJ.

10. 6. 1944 U Pustoj reci GŠ NOV i PO za Srbiju, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 11, 13, 15. i 17. srpske NO brigade formirao 24. diviziju NOVJ. (Nazivana je i 4. srpskom divizijom NOVJ.)

13. 6. 1944 Kod s. Vine (blizu Leskovca) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 13. srpsku NO brigadu. Ona je ušla u sastav 24. divizije NOVJ.

16. 6. 1944 GŠ NOV i PO za Srbiju naredio Štabu 24. divizije NOVJ: intenzivno rušiti pruge i mostove; omogućiti da u radu učestvuju i članovi engleske vojne misije kao tehnički rukovodioci.

0. 7. 1944 Od bugarskog bataljona iz Lebana koji se predao jedinicama NOVJ u s. Prekopčelici (kod Lebana) i od prebeglih i zarobljenih bugarskih vojnika, koji su izrazili želju da se bore zajedno s jedinicama NOVJ, formirana brigada -Georgi Dimitrov-. Ona je stavljena pod komandu 24. divizije NOVJ.

26. 7. 1944 Po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju 21. udarna divizija NOVJ izbila u rejon s. Ogošte - Velja glava - Kitka a 25. divizija u rejon s. Desivojce - Devojkin kamen - Crni kamen, dok se 24. divizija nalazila u rezervi na pravcu 21. divizije. One su, i pored jakog otpora, odbacile šiptarske fašističke jedinice u rejon s. Vrućevce i odbile protivnapad neprijatelja. Oko 15 časova neprijatelju je stiglo pojačanje u ljudstvu i tenkovima, pa je oko 17 časova doneta odluka da se 21. divizija povuče u rejon s. Melovo - s. Gagince - s. Barje, 25. divizija u rejon s. Dragobužda - Prepelja i 24. divizija u rejon s. Lipovica - s. G. i D. Oruglica (kod Lebana). Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 120 mrtvih i većeg broja ranjenih. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, 50 pušaka, veća količina municije i namirnica. Gubici jedinica NOVJ: oko 30 mrtvih i 100 ranjenih boraca.

29. 7. 1944 Na položaju između s. Klajića i s. Grgurovca (kod Lebana) 15. i 17. srpska brigada 24. divizije NOVJ opkolile utvrđeni bugarski bataljon i vod nemačkih vojnika. U borbi vođenoj 24 časa neprijatelj je uspeo da se probije ka Lebanu uz osetne gubitke. Poginulo je preko 200 neprijateljskih vojnika i oficira, više ih je ranjeno a 34 su zarobljena. Gubici 24. divizije: 7 mrtvih i 12 ranjenih boraca. Zaplenjeno je: 8 mitraljeza, 12 p. mitraljeza, oko 120 pušaka, municija i drugi materijal.

29. 7. 1944 Na položajima kod s. Belog Kamena delovi 24. divizije NOVJ napali bugarske i nemačke vojnike i četnike, razbili ih i odbacili ka Prokuplju. Neprijatelj je imao oko 100 mrtvih, veći broj ranjenih i 40 zarobljenih. Gubici 24. divizije: 13 mrtvih i 31 ranjen borac. Zaplenjeno: 2 minobacača, 17 mitraljeza, 1 p. mitraljez, 4 automata, 100 pušaka, 41.000 puščanih metaka i veća količina drugog materijala i opreme.

0. 8. 1944 Na pl. Kukavici Štab 24. divizije NOVJ formirao Oruglički NOP odred sa zadatkom da na području Vranja i Vladičinog Hana mobilise ljudstvo za jedinice NOVJ, čisti teritoriju od zaostalih neprijateljskih vojnika i pomaže učvršćivanje NO vlasti.

6. 8. 1944 Između s. Bučumeta i s. Slišana (kod Lebana) 11. i 15. srpska brigada 24. divizije NOVJ napale na oko 350 vojnika SDS i SDK. Posle četvoročasovne borbe neprijatelj je prisiljen na odstupanje ka Lebanu, uz gubitke od 23 mrtva, 35 ranjenih i 3 zarobljena. Gubici jedinica NOVJ: 6 mrtvih i 11 ranjenih.

7. 8. 1944 Kod s. Retkocera (blizu Lebana) završene dvodnevne borbe 17. srpske brigade 24. divizije NOVJ i bugarske partizanske brigade -Georgi Dimitrov- protiv oko 2000 četnika. Četnici su odbacili bugarsku partizansku brigadu, a zatim i 17. srpsku brigadu 24. divizije NOVJ, koja je u borbama pretrpela gubitke od oko 60 mrtvih i zarobljenih.

11. 8. 1944 U s. Prekopčelici (kod Lebana) 15. srpska brigada 24. divizije NOVJ napala četničku Resavsku brigadu i proterala je ka Lebanu. Poginulo je 20 četnika, među kojima i komandant brigade. Gubici 15. brigade: 3 ranjena borca. Istovremeno je 11. srpska brigada te divizije porušila prugu Leskovac-Grdelica i srušila voz, a zatim kod s. Radonjiče napala četu SDK, nanela joj gubitke od 5 mrtvih i proterala je ka Leskovcu. Brigada nije imala gubitke.

14. 8. 1944 U s. Miroševcu (kod Leskovca) 11. srpska brigada 24. divizije NOVJ napala bataljon SDK i proterala ga ka Leskovcu, nanevši mu gubitke od 10 mrtvih, oko 40 ranjenih i 2 zarobljeno (a ona imala jednog ranjenog borca).

17. 8. 1944 Kod s. Miroševca 13. srpska brisada 24. divizije NOVJ odbila napad oko 850 nemačkih vojnika i pripadnika SDS iz Leskovca. Prema nepotpunim podacima u borbi je poginulo 10 a ranjeno preko 30 neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 1 ranjenog borca.

25. 8. 1944 U s. Brestovcu, s. Priboju i s. Pečenjevcu (na pruzi Leskovac-Niš) 11. srpska brigada 24. divizije NOVJ napala bugarske posade, ali ih, zbog snažnog otpora, nije mogla likvidirati. Porušila je prugu na 9 mesta i zapalila zgradu ž. st. Pečenjevci.

30. 8. 1944 Jedinice 24. divizije NOVJ napale Leskovac. Grad su branili četnici, pripadnici SDS i RZK i nemački vojnici (ukupno oko 4000), ojačani sa desetak tenkova i artiljerijom. Posle tročasovne borbe jedinice 24. divizije su prodrle na periferiju grada, ali su se, zbog snažnog otpora neprijatelja, povukle. Neprijatelj je imao oko 40 mrtvih. Gubici 24. divizije: 8 mrtvih i 26 ranjenih boraca. Zaplenjena su 2 minobacača i desetak pušaka.

3. 9. 1944 U s. Pečenjevcu (kod Leskovca) 11. srpska brigada 24. divizije NOVJ napala jedan bugarski puk i, posle sedmočasovne borbe, naterala ga da odstupi u pravcu s. Doljevca i ka r. J. Moravi, zarobivši mu 45 vojnika i 3 oficira i zaplenivši 5 mitraljeza, 3 p. mitraljeza, 20 pušaka, 17 sanduka topovske municije, 6000 puščanih metaka, 45 konja i dr. Iste noći delovi ove brigade srušili su železnički most na r. Jablanici i uništili jedan kamion s nemačkim vojnicima.

5. 9. 1944 Jedanaesta srpska brigada 24. divizije NOVJ srušila železnički most na r. Pustoj reci kod s. Pukovca (blizu Leskovca) i zapalila 20 vagona i zgradu železničke stanice u s. Brestovcu i 2 vagona s namirnicama u s. Pečenjevcu. Brigadi se predao 1 oficir i 2 bugarska vojnika.

5. 9. 1944 Između Leskovca i s. Grdelice 13. srpska brigada 24. divizije NOVJ srušila železnički most, ubila 3 nemačka vojnika i zapalila zgradu ž. st. Đorđevo.

6. 9. 1944 Po naređenju VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i PO za Srbiju od 22. i 24. divizije NOVJ formirao 13. korpus NOVJ. Docnije u sastav korpusa ulaze i novoformirane 46. i 47. divizija NOVJ.

6. 9. 1944 U s. Grdelici (kod Leskovca) 13. srpska brigada 24. divizije NOVJ napala nemačke i italijanske fašističke vojnike, te ubila 6 nemačkih vojnika, ali se morala povući zbog nailaska nemačke kolone iz Vranja.

8. 9. 1944 Jedinice 22, divizije NOVJ (8, srpska brigada i Vranjski NOP odred) ušle u Vranje i Bujanovac, koje su napustili bugarski vojnici, dok je 13. srpska brigada 24. divizije NOVJ ušla u Vladičin Han.

8. 9. 1944 Kod s. Grdelice (blizu Leskovca) 13. srpska brigada 24. divizije NOVJ odbila napad nemačkih jedinica, zarobivši 10 nemačkih vojnika i 1 oficira i zaplenivši 2 mitraljeza, 12 pušaka i 15.000 metaka.

14. 9. 1944 Između s. Zalužja i s. Pečenjevca (blizu Leskovca) 11. srpska brigada 24. divizije NOVJ odbila napad nemačkih vojnika i četnika koji su pokušali da se probiju ka s. Doljevcu i povratila ih u Leskovac, ubivši 18, ranivši 6 i zarobivši 5 nemačkih vojnika, zapalivši 2 kamiona i zaplenivši 1 mitraljez, 6 pušaka i 15 sanduka puščane municije. Istovremeno je 15. srpska brigada ove divizije kod s. Pukovca ubila 8 i ranila 6 nemačkih vojnika i zapalila 2 kamiona.

15. 9. 1944 Kod s. Grdelice (blizu Leskovca), u jednodnevnoj borbi protiv 600 nemačkih i 500 kvislinških vojnika, 13. srpska brigada 24. divizije NOVJ ubila oko 90 neprijateljskih vojnika i zarobila 1 nemačkog i 4 italijanska fašistička vojnika, a zaplenila mitraljez, 6 p. mitraljeza, 60 pušaka, 4 radio-stanice, t8 buradi benzina i dr. Brigada je imala 1 mrtvog i 3 ranjena borca.

20. 9. 1944 Između s. Pukovca i s. Kočana 15. srpska brigada 24. divizije NOVJ vodila borbu protiv jedne grupe vojnika SDS koja se iz Leskovca izvlačila ka Nišu. Poginulo je 6 a ranjeno 14 vojnika SDS. Brigada je imala 1 mrtvog i 3 ranjena borca.

24. 9. 1944 Između s. Doljevca i Leskovca 15. srpska brigada 24. divizije NOVJ vodila petočasovnu borbu protiv oko 200 nemačkih vojnika, podržanih sa 3 tenka. Neprijatelj je uspeo da se probije ka Leskovcu, uz gubitke od 15 mrtvih i ranjenih. Brigada nije imala gubitaka.

2. 10. 1944 U okolini Leskovca 13. srpskoj brigadi 24. divizije NOVJ predalo se 67 četnika i 2 vojnika SDK sa 63 puške i 6 p. mitraljeza.

4. 10. 1944 Na putu Niš-Leskovac dva neprijateljska kamiona s vojnicima uništena minama koje su postavili delovi 24. divizije NOVJ.

7. 10. 1944 Kod s. Kaštavara (na putu Niš-Leskovac) nemački automobil sa 8 vojnika uništila mina koju je postavila 13. srpska brigada 24. divizije NOVJ.

8. 10. 1944 Blizu s. Vinarca (kod Leskovca) nemački automobil uništila mina koju je postavila 13. srpska brigada 24. divizije NOVJ. Dva nemačka vojnika su poginula a četiri su ranjena.

13. 10. 1944 Glavnina nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- izvršila jak pritisak na 24. diviziju NOVJ i uspela da se preko s. Mramora probije ka s. Aleksandrovu (kod Prokuplja) gde je zadržana napadom 47. divizije NOVJ.

14. 10. 1944 Na prostoriji s. Mramor - s. Jugbogdanovac (između Niša i Prokuplja) 47. divizija NOVJ s juga i 24. divizija NOVJ sa severa, uz sadejstvo sovjetske avijacije i bugarske Tenkovske brigade, u snažnom naletu razbile glavninu nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. U borbama je poginulo 400 a zarobljeno 700 neprijateljskih vojnika i deo štaba 7. SS divizije. Zaplenjeno je: 800 motornih vozila, 17 tenkova, 7 motorizovanih topova, 100 putničkih automobila, 700 pušaka, 50 automata, 80 p. mitraljeza, 5 minobacača, 300.000 metaka, 10 radio-stanica, 10 radio-aparata, 200 konja, 2 trupne apoteke, 200.000 cigareta, 700.000 dinara i mnogo druge ratne opreme.

28. 10. 1944 Delovi 24. divizije NOVJ izbili u s. Bajgoru i time neposredno ugrozili Kos. Mitrovicu. Usled toga, nemačka pojačanja pristigla iz Podujeva i Kos. Mitrovice preduzela su snažan protivnapad i u dvodnevnim borbama prinudili 24. diviziju NOVJ da se, uz gubitke od 118 mrtvih i 209 ranjenih, povuče na liniju Ugljarski krš - Krtinjak - s. Tačevac (kod Kuršumlije).

8. 11. 1944 Na prostoriji s. Siljevica - Otrg - s. Pakaštica - s. Krpimej - s. Metohija (blizu Podujeva) otpočelo smenjivanje jedinica 24. divizije NOVJ od strane jedinica 22. divizije NOVJ. Smenjivanje je završeno sledećeg dana, a zatim je 24. divizija upućena ka Nišu, a 22. divizija preduzela je dejstva prema Kosovu polju.

Dokumenti

Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za period od 1 do 20 maja 1944 godine

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 16 juna 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za rušenje pruge i mostova i o odnosu prema engleskoj vojnoj misiji

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 20 juna 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za prebacivanje na prostoriju Kuršumliska Banja - Trmka - Lukovo

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 27 juna 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije u vezi s popunama i naoružanjem divizije i postupcima prema novim borcima

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 6 jula 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za prebacivanje Petnaeste i Sedamnaeste srpske NO brigade ia prostoriju Merćez - Sagonjevo

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 7 jula 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za sadejstvo jedinicama Dvadeset prve NOU divizije

Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 13 jula 1944 god. štabovima Trinaeste i Petnaeste srpske NO brigade za zatvaranje pravca od Leskovca, Lebana i Vučja

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 18 jula 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za prebacivanje Jedanaeste srpske NO brigade u rejon Statovca i stavljanje bugarske brigade Georgi Dimitrov pod komandu ove divizije

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 19 jula 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za odbranu sektora Pusta Reka - Toplica

Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 19 jula 1944 god. štabovima Jedanaeste, Trinaeste, Petnaeste, Sedamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade i bugarske brigade Georgi Dimitrov za odbranu slobodne teritorije od bugarskih i četničkih jedinica

Izvod iz Operaciskog dnevnika Dvadeset četvrte NO divizije za vreme od 13 jula do 20 avgusta 1944 godine

Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 21 jula 1944 god. štabovima Jelanaeste, Trinaeste, Sedamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade i bugarske brigade Georgi Dimitrov u vezi s ieprijatelskom ofanzivom na s.pobodnu teritoriju u Toplici i Jablanici

Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 7 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu Sedamnaeste srpske NO brigade i bugarske brigade Georgi Dimitrov i o borbi protiv četnika na Retkoceru

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 10 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za čišćenje veterana od četničkih jedinica u Jablanici i Pustoj Reci i rušenje komunikacija Niš - Skoplje i Leskovac - Lebane

Izveštaj zamenika komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 12 avgusta 1944 god. Glavnom pggabu NOV i PO Srbije o vojnopolitičkoj situaciji u Toplici, Kosanici i Jablanici i stanju u Dvadeset prvoj i Dvadeset četvrtoj diviziji, Jastrebačkom NOP odredu i komandama područja

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 12 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za prebacivanje Sedamnaeste srpske NO brigade na prostoriju Šilsvska Kosa - Tupalski Vis radi prihvata Glavnog štaba NOV i PO Srbije i diviziske bolnice

Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 12 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama protiv četnika kod Lebana i Kosančića

Zapovest Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 16 avgusta 1944 god. štabovima Jedanaeste, Trinaeste i Petnaeste srpske NO brigade za napad na Lebane

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 18 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za obezbeđenje i prebacivanje engleske misije ia teren Pirotskog NOP odreda za prihvat i evakuaciju ranjenika Dvadeset druge NO divizije za Italiju

Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 19 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na Lebane

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 20 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za prihvat ranjenika Dvadeset druge NO divizije na Kukavici i obezbeđenje aerodroma u s. Bojniku

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 20 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za izvlačenje zaplenjenog materijala i rušenje vojnih objekata u Lebanu

Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 20 avgusta 1044 god. Operativnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Srbije o borbama za oslobođenje Lebana

Radiogramsko obaveštenje Glavnog štaba Srbije od 20 avgusta 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o uspehu Dvadeset prve i Dvadeset četvrte NO divizije u borbi protiv Bugara

Izvod iz Operaciskog dnevnika Dvadeset četvrte NO divizije za vreme od 21 avgusta do 10 septembra 1944 godine

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 22 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za stvaranje diviziske rezerve za dejstva protiv neprijatelja

Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 22 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu brigada i neprijateljskim snagama u selima oko Leskovca

Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 22 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama za oslobođenje Lebana

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 23 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za formiranje poljske baterije pri Diviziji

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 23 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za rušenje pruge Doljevac - Leskovac - Grdelica i dostavljanje podataka o situaciji u Leskovcu

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 24 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za napad na prugu Doljevac - Grdelica

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 24 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za prebacivanje jednog bugarskog partizanskog bataljona na desnu obalu Južne Morave

Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 24 avgusta 1944 god. svojim brigadama za napad na prugu Doljevac - Leskovac - Grdelica

Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 24 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o neprijateljskim snagama u Leskovcu i okolini

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 26 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte divizije za upućivanje Sedamnaeste srpske brigade Drugoj proleterskoj diviziji radi popune

Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 26 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na železničku prugu Leskovac - Doljevac i o neprijateljskim snagama u Leskovcu i okolini

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 27 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte divizije za prikupljanje podataka o jačini nemačkih i bugarskih snaga u Doljevcu, Leskovcu i Grdelici i sprovođenje direktive br. 3

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 27 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske i Dvadeset četvrte NO divizije za prihvatanje bugarskih jedinica koje se predaju jedinicama NOV Jugoslavije

Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 29 avgusta 1944 god. štabovima Jedanaeste, Trinaeste i Petnaeste srpske NO brigade za demonstrativan napad na Leskovac i rušenje pruge Doljevac - Grdelica

Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 29 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama protiv četnika, nedićevaca, ljotićevaca i belogardejaca kod Leskovca

Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 30 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama na pruzi Doljevac - Leskovac - Grdelica i rasporedu jedinica Divizije

Izvod iz Zapovesti Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 30 avgusta 1944 god. za napad na Leskovac

Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 31 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na Leskovac

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 2 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za rušenje železničke pruge Niš - Skoplje

Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 2 septembra 1944 god. štabovima Jedanaeste, Trinaeste i Petnaeste srpske NO brigade za napad na železničke pruge Niš - Skoplje i Doljevac - Prokuplje

Zapovest Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 5 septembra 1944 god. štabovima Jedanaeste, Trinaeste, Petnaeste i Sedamnaeste srpske NO brigade za napad na železničku prugu Grdelica - Leskovac - Brestovac i Doljevac - Prokuplje

Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 6 septembra 1944 god. štabovima Jedanaeste, Trinaeste, Petnaeste i Sedamnaeste srpske NO brigade za napad na nemačke kolone i rušenje pruge na relaciji Grdelica - Doljevac

Naređenje Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 7 septembra 1944 god. štabovima Dvadeset druge i Dvadeset četvrte NO divizije za formiranje diviziskih vojnih oblasti i organa narodnih vlasti u oslobođenim mestima i za mobilizaciju ljudstva

Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 8 septembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rasporedu i jačini neprijateljskih snaga u Leskovcu i okolini i napadu jedinica na železničku prugu Grdelica - Doljevac

Izveštaj Štaba Trinaestog Korpusa NOVJ od 9 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Dvadeset druge i Dvadeset četvrte NOU divizije

Izveštaj Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 12 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o dejstvima Dvadeset druge i Dvadeset četvrte NO divizije

Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 17 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama Divizije od 4 do 17 septembra

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 20 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za rušenje komunikacija i pojačane napade na nemačke jedinice

Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 21 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije i Trinaestom korpusu NOVJ o rasporedu, jačini i numeraciji neprijateljskih snaga i o napadu Divizije na Leskovac

Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 23 septembra 1944 god. štabovima Vranjskog, Leskovačkog, Gornjojablaničkog, Pustorečkog, Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda da dejstvuju protiv neprijatelja na svojim sektorima

Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 26 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije i Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rasporedu i brojnom stanju neprijateljskih jedinica u Leskovcu i okolini i o borbama Divizije od 22 do 25 septembra

Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 27 septembra 1944 god. štabovima brigada za prebacivanje na sektor Razbojna - Brus u cilju sadejstva jedinicama Druge proleterske divizije

Izvod iz Operaciskog dnevnika Dvadeset četvrte NO divizije od 11 do 27 septembra 1944 godine

Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 28 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o prebacivanju na prostoriju Brus - Razbojna u cilju sadejstva jedinicama Druge proleterske divizije

Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 30 septembra 1944 god. Štabu Trinaeste srpske brigade za sadejstvo jedinicama Dvadeset druge NO divizije prilikom napada na Leskovac

Pismo Štaba Druge proleterske divizije od 3 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije u vezi sa koordinacijom dejstva na prostoriji oko Kruševca

Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 3 oktobra 1944 god. štabovima brigada i Babičkom NOP odredu za preduzimanje položaja Dvadeset četvrte NO divizije i dalja dejstva u pravcu Niša

Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 3 oktobra 1944 god. Štabu Trinaeste srpske NO brigade za napad na Leskovac

Izveštaj Štaba Trinaeste srpske brigade od 5 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije o napadu na Leskovac

Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 6 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama Trinaeste srpske brigade i o neprijateljskim snagama u Leskovcu

Izveštaj Štaba Trinaeste srpske NO brigade od 7 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije o situaciji na položaju brigade

Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 7 novembra 1944 god. štabovima brigada za posedanje položaja južno od sela Polatne i sadejstvo jedinicama Šeste bugarske divizije

Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 8 oktobra 1944 god. Štabu Trinaeste srpske NO brigade za pokret u pravcu Prokuplja

Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 9 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije i Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbama oko Leskovca

Obaveštenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 10 oktobra 1944 god. Štabu druge proleterske divizije o rasporedu i zadatku svojih jedinica

Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 10 oktobra 1944 god. Štabu Trinaeste srpske brigade za marš u pravcu Prokuplja

Izveštaj Štaba Jedanaeste srpske brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije o ulasku Nemaca u selo Mramor

Izveštaj Štaba Jedanaeste srpske brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije o oslobođenju Mramora

Izveštaj Štaba Jedanaeste srpske brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije o borbi u selu Mramoru

Izveštaj Štaba Jedanaeste srpske brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije o borbi protiv Nemaca kod sela Mramora

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije da dostavi izveštaj o situaciji i o rasporedu snaga

Dopis Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 23 oktobra 1944 god. Štabu Ibarskog NOP odreda i Operativnom štabu NOV i PO za Kosmet o sadejstvu pri napadu u pravcu Vučitrna i Kosovske Mitrovice

Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 2 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rezultatima borbe od 23 oktobra do 2 novembra na položajima Crni Vrh, Bajgora, Kačandol, Pakaštica

Naređenje Štaba Ibarskog NOP odreda od 23. oktobra 1944. štabovima bataljona da sadejstvuju sa 24. NO divizijom u pravdu sela Ržane i Seljanca

Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 24 oktobra 1944 god. štabovima brigada za dalji prodor prema Kosovu

Pohvala Vrhovnog komandanta NOV i POJ od kraja oktobra 1944. borcima i rukovodiocima 24. NOU divizije za uspešna dejstva na odseku Ibarska klisura - Južna Morava

Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 25 oktobra 1944 god. štabovima Jedanaeste i Trinaeste srpske brigade za dalji prodor prema Kosovu pravcem Ugljarski Krš-Polatna-Bajgora

Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 25 oktobra 1944 god. štabovima Jedanaeste i Trinaeste srpske brigade za nastupni marš pravcem Polatna-Bajgora

Zapovest Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 22 oktobra 1944 god. štabovima brigada za pokret pravcem Kuršumlija-Kosovo i likvidaciju neprijatelja na sektoru Ugljarski Krš (k. 1297)-s. Polatna-Bajovića Lazovi (k. 855)

Izvepggaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 26 decembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o dejstvima divizije od 10 do 25 decembra

Fotografije

Povezane odrednice

15. srpska brigada Lebane Bugarska u drugom svetskom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Podujevo Priboj Pusta Reka Diverzije u oslobodilačkom ratu 13. srpski korpus NOVJ Glavni štab Srbije Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Ranjenici u ratu Rasinski partizanski odred Skoplje 8. krajiška brigada Britanija i Jugoslavija Borbe u Makedoniji 1944. Avijacija u oslobodilačkom ratu Leskovac 6. lička proleterska divizija NOVJ Babički partizanski odred Borbe za Kruševac 1944. Bela garda Operativna grupa divizija Borbe u Crnoj Gori 1944. 13. srpska brigada Vranjski partizanski odred Topličko-jablanička operacija 21. srpska divizija NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Luftwaffe u Jugoslaviji Borbe na Kosovu i Metohiji Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 4. krajiška divizija NOVJ 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Vranje Bujanovac Kruševac Resavska četnička brigada Brus 15. krajiška udarna brigada Pirot 7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović Jastrebački partizanski odred Srpska državna straža (nedićevci) Toplica u oslobodilačkom ratu 19. srpska brigada Josip Broz Tito Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Politički komesari u NOR-u 17. srpska brigada Borbe u Srbiji 1944. 22. srpska divizija NOVJ Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 7. SS divizija Prinz Eugen 47. srpska divizija NOVJ SSSR i Jugoslavija 11. srpska brigada Četnici u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom 25. srpska divizija NOVJ Kuršumlija Prokuplje Bitka za Srbiju 2. proleterska divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu Niš Mobilizacija u oslobodilačkom ratu