🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

26. dalmatinska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 76 hronoloških zapisa, 175 dokumenata i 9 fotografija.

Događaji

27. 1. 1942 Delovi Durmitorskog NOP odreda i 4. bataljon 1. proleterske NOU brigade ušli u Goražde i razoružali bataljon četnika.

21. 9. 1943 Na ostrvima Braču, Hvaru, Visu i Šolti po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 1. otočka brigada (12. dalmatinska brigada 26. divizije NOVJ).

25. 9. 1943 Na o. Korčuli i poluostrvu Pelješcu, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana Južnodalmatinska brigada (13. dalmatinska brigada 26. divizije NOVJ).

2. 10. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku formirana Biokovska brigada (11. dalmatinska brigada 26. divizije NOVJ).

5. 10. 1943 Jedinice 13. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ odbile pokušaj desanta delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Ploča na poluostrvo Pelješac.

6. 10. 1943 U Sloveniji, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 31. divizija NOVJ [Formirana kao Triglavska divizija; ubrzo dobila naziv 26. divizija NOVJ, a 22. decembra 1943. preimenovana u 31. diviziju NOVJ.], u čiji su sastav ušle 3. NOU brigada -Ivan Gradnik-. 7. NOU brigada -France Prešern- i 16. NOU brigada -Janko Premrl Vojko-.

7. 10. 1943 VŠ NOV i POJ izdao naredbu da se u Dalmaciji formiraju 19, 20. i 26. divizija i 8. korpus NOVJ i rasformiraju Štab 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske i štab Kninskog sektora.

14. 10. 1943 Na o. Šipan iskrcali se delovi 13. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ sa o. Mljeta i zaplenili parobrod i 3 motorna čamca, a zarobili 35 neprijateljskih vojnika.

22. 10. 1943 U Milni na o. Braču iskrcala se četa ustaša 2. prometne brigade iz Makarske i poklala nekoliko ljudi. Brzom intervencijom jedinica 12. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ ustaše su razbijene i prinuđene da se povuku u Split uz gubitke od 40 mrtvih i 15 zarobljenih.

23. 10. 1943 Na poluostrvo Pelješac izvršili desant delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Ploča i Metkovića, uz jednovremen napad delova 7. SS i 118. pešadijske divizije iz Stona. Neprijatelj je iznenadio 13. dalmatinsku brigadu 26. divizije NOVJ, obrazovao mostobran i u trodnevnim borbama odbacio ovu brigadu u pravcu s. Trpnja. Od 26. do 28. oktobra prebačena je iz Podgore na Pelješac i 1. dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ. Jake borbe su trajale do 9. novembra, kada je, zbog pogoršane situacije na Biokovu, prebačena u Podgoru 1. dalmatinska udarna brigada, a 13. dalmatinska brigada se povukla na o. Korčulu. Nemačke jedinice su imale 350, a jedinice NOVJ oko 230 mrtvih, ranjenih i nestalih.

13. 11. 1943 U s. Železnikama (kod Škofje Loke) 2. bataljon 7. slovenačke bdarne brigade -France Prešern- 26. divizije NOVJ napao nemačku žand. posadu i posle višečasovne borbe ovladao selom, zatim je, zbog prodora žandarmerijskog bataljona, s tenkovima, iz Škofje Loke, odustao od daljih napada.

15. 11. 1943 U rejonu s. Ledine - s. Vrsnik jake nemačke snage iz Logateca, Idrije i s. Gorenje Vasi napale 3. slovenačku udarnu brigadu -Ivan Gradnik- i 16. slovenačku brigadu -Janko Premrl Vojko- 26. divizije NOVJ. Posle višečasovne borbe, u kojoj su neprijatelju nanele znatne gubitke, brigade su se zbog nadmoćnosti neprijatelja povukle ka s. Podbrdu i s. Nemškom Rutu (kod Bohinjske Bistrice).

16. 11. 1943 U s. Fužinama (kod Škofje Loke) delovi 16. slovenačke brigade -Janko Premrl Vojko- 26. divizije NOVJ napali nemačku posadu i proterali je u s. Gorenju Vas.

17. 11. 1943 U s. Trebiji (kod Gorenje Vasi) 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 26. divizije NOVJ napala žand. posadu i u kraćoj borbi nanela neprijatelju gubitke od oko 20 mrtvih i više ranjenih, a potom se povukla u pravcu s. Stare Oselice.

18. 11. 1943 U rejonu s. Robidnice - s. Leskovice - Crni vrh (kod Bohinjske Bistrice) nemačke jedinice iz s. Davče, Gorenje Vasi i Cerkna napale 16. slovenačku brigadu -Janko Premrl Vojko- i 7. slovenačku udarnu brigadu -France Prešern- 26. divizije NOVJ, ali su posle višečasovne borbe, uz znatne gubitke, odbačene u polazne garnizone.

19. 11. 1943 Na pl. Ratitovecu 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- i 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 26. divizije NOVJ, posle oštre borbe, odbacile jake nemačke snage u polazne garnizone s. Železnike i Bohinjsku Bistricu, nanevši im gubitke od 4 mrtva.

3. 12. 1943 U s. Mrzlom Vrhu (kod Žirija) jake nemačke žandarmerijske snage napale 5. bataljon 3. slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 26. divizije NOVJ, kome su pristigli u pomoć delovi 16. slovenačke NO brigade -Janko Premrl Vojko- 26. divizije NOVJ. Posle devetočasovne borbe neprijatelj se povukao uz gubitke od 20 mrtvih i više ranjenih.

12. 12. 1943 U s. Hotedršici (kod Logateca) 3. bataljon 3. slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 26. divizije NOVJ napao belogardističku posadu, ali je, zbog jakog fortifikacijskog uređenja uporišta, posle dvočasovne borbe odustao od daljih napada. Istovremeno su ostale jedinice te brigade, na obezbeđenju prema Logatecu i s. Godoviču, u oštrim borbama nanele velike gubitke nemačko-belogardistićkim kolonama koje su nadirale u pomoć napadnutoj posadi Hotedršice.

15. 12. 1943 U s. Goreljeku (na pl. Pokljuki) nemačke snage opkolile 3. bataljon 7. slovenačke udarne brigade -France Prešern- 26. divizije NOVJ. Posle višečasovne borbe, u kojoj je imao 46 mrtvih i 10 ranjenih (pa zarobljenih) i izgubio minobacač, 10 p. mitraljeza i 53 puške, 3. bataljon je uspeo da se probije.

15. 12. 1943 U s. Stražišču (kod Kranja) 1. i 2. bataljon 7. slovenačke udarne brigade -France Prešern- 26. divizije NOVJ i delovi Gorenjskog NOP odreda teže oštetili tekstilnu fabriku -Heler-, zarobili tri stražara i zaplenili veću količinu tekstila. Istovremeno su zasede odbile pokušaj intervencije nemačkih snaga iz susednih mesta.

22. 12. 1943 Naredbom VŠ NOV i POJ formiran 9. korpus NOVJ, u čiji su sastav ušli: 31. i 30. divizija NOVJ, svi odredi i komande područja u Slovenačkom primorju, Gorenjskoj i zapadnoj Koruškoj. Istom naredbom je rasformirana 3. (alpska) operativna zona NOV i PO Slovenije i preimenovana 26. divizija (triglavska) u 31. diviziju a 27. divizija u 32. diviziju 9. korpusa NOVJ (koja krajem. januara 1944. dobija naziv 30. divizija NOVJ).

22. 12. 1943 S Pelješca izvršili desant na o. Korčulu 750. puk nemačke 118. lovačke divizije, delovi 668. artiljerijskog puka, bataljon -Brandenburgs i četa tenkova. Ostrvo su branili 13. dalmatinska brigada 26. divizije NOVJ, 1. prekomorska brigada i Korčulanski NOP odred, a 23/24, decembra su stigla i dva bataljona 1. dalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ sa o. Visa. Pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja, sve jedinice NOVJ su se noću 24/25. decembra i sledećih noći povukle na ostrva Vis i Hvar. Pretrpevši osetne gubitke: od 1057 boraca 13. brigade evakuisano je samo 525, dok je 1. prekomorska brigada imala oko 300 ljudi izbačenih iz stroja. Prema nepotpunim podacima, nemačke jedinice su imale oko 100 mrtvih i ranjenih.

22. 12. 1943 Između s. Godoviča i s. Hotedršice (kod Logateca) 2. bataljon 3, slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 26. divizije NOVJ napao iz zasede nemačku kolonu i u kraćoj borbi ubio 35 nemačkih vojnika i 28 konja i uništio putnički automobil.

25. 12. 1943 U bolnici na o. Hvaru, podlegavši teškim ranama koje je prethodnog dana zadobio u borbi protiv nemačkih jedinica na o. Korčuli, umro komandant 26. divizije NOVJ Nikola Martinović, narodni heroj.

31. 12. 1943 Na o. Mljet iskrcao se sa Pelješca 3. bataljon 750. puka nemačke 118. lovačke divizije, a delovi 13. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ i Orjenskog NOP odreda povukli se na o. Vis.

12. 1. 1944 Na o. Brač se iskrcala dva bataljona 738. puka nemačke 118. lovačke divizije a na o. Šoltu 2. bataljon 893. puka nemačke 264. pešadijske divizije. Snage 26. divizije 8. korpusa NOVJ povukle su se s tih ostrva na o. Vis.

17. 1. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu Mornarice NOVJ: da se dve brigade 26. divizije NOVJ odmah prebace sa o. Hvara na kopno a da na ostrvu ostanu samo izviđačke grupe.

19. 1. 1944 Na o. Hvar se iskrcao 2. bataljon 738. puka nemačke 118. lovačke divizije. Jedinice 26. divizije 8. korpusa NOVJ povukle su se sa o. Hvara na o. Vis.

31. 1. 1944 Na o. Visu, sa odobrenjem VŠ NOV i POJ, održan sastanak predstavnika Štaba mornarice NOVJ i Štaba 26. divizije NOVJ sa predstavnicima Štaba savezničkog komandosa. Govorilo se o zajedničkoj odbrani o. Visa i o zajedničkim ofanzivnim operacijama protiv nemačkih posada na susednim ostrvima.

0. 2. 1944 U logoru Gravina (u Italiji), od Istrana, Primorskih Slovenaca, jednog bataljona Crnogoraca i izvesnog broja prezdravelih ranjenika, formirana 3. prekomorska brigada koja je kasnije ušla u sastav 26. divizije 8. korpusa NOVJ.

22. 3. 1944 Dva bataljona 1. dalmatinske udarne brigade 26. divizije NOVJ i jedan saveznički komandos sa o. Visa izvršili desant na o. Hvar. U borbama vođenim do 25. marta protiv delova 738. puka nemačke 118. lovačke divizije oni su zarobili 131 nemačkog vojnika i 2 oficira a sami su imali 4 mrtva i 12 ranjenih boraca. Bataljoni su se na o. Hvaru zadržali do 31. marta, kada su se, sa zbegom i novodošlim borcima, povukli na o. Vis.

6. 4. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio direktivu Štabu 26. divizije 8. korpusa NOVJ: obaveštava da na o. Vis dolazi jedan član VŠ NOV i POJ da učestvuje u izradi plana za napade jedinica 26. divizije NOVJ na ostrva, naređuje da se izvrše pripreme pre njegovog dolaska a da napadi počnu što pre.

10. 4. 1944 Sa o. Visa dva ojačana bataljona 11. dalmatinske brigade i bataljon 1. dalmatinske udarne brigade 26. divizije NOVJ izvršili desant na o. Mljet. U dvodnevnim oštrim borbama oni su razbili nemačku posadu (dve čete 750. puka nemačke 118. lovačke divizije), a zatim se noću 2223. aprila povukli na o. Lastovo. Prema nepotpunim podacima neprijatelj je u tim borbama imao 96 mrtvih i 46 zarobljenih vojnika, a desantne snage 25 mrtvih i 76 ranjenih boraca.

21. 4. 1944 Sa o. Visa glavnina 26. divizije NOVJ izvršila desant na o. Korčulu. Otok su branila dva ojačana bataljona 750. puka nemačke 118, lovačke divizije. U borbama do 24,. aprila savladana je nemačka posada u rejonu s. Blata i s. Vele Luke, a zatim su se noću 24/25. aprila jedinice 26. divizije NOVJ povukle na o. Vis. Prema nepotpunim podacima 26. divizije NOVJ neprijatelj je imao 297 poginulih i 459 zarobljenih vojnika. Gubici desantnih snaga: 48 mrtvih i 184 ranjena borca.

25. 4. 1944 VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 29. udarne divizije NOVJ: obaveštava da su jedinice 26. divizije izvele desant na o. Korčulu i da bi bilo potrebno da jedinice 28, udarne divizije pokušaju prodor ka obali, gde bi im se doturila veća količina materijala sa o. Visa.

28. 4. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio telegram Štabu 26. divizije NOVJ: odaje priznanje i zahvalnost jedinicama 26. divizije i Mornarice NOVJ na postignutim uspesima pri desantnim prepadima na o. Korčulu i o. Mljet i uništenju tamošnjih nemačkih snaga.

10. 5. 1944 Sa o. Visa 1. dalmatinska udarna brigada 26. divizije NOVJ izvršila desant na o. Šoltu. U jednodnevnoj borbi ona je uništila nemačku posadu (dve ojačane čete 892. puka 264, pešadijske divizije) u Grohotama, a u uvali Rogač razbila neprijateljsko pojačanje (oko 200 vojnika) koje je pristiglo iz Splita, pa se u toku noći povukla na o. Vis. Neprijatelj je imao oko 250 mrtvih i ranjenih i 52 zarobljena vojnika. Brigada je imala 40 mrtvih i 129 ranjenih boraca.

11. 5. 1944 Između o. Šolte i o. Visa nemački borbeni čamci potopili bolnički brod -Marin II- sa oko 60 ranjenika 1. dalmatinske udarne brigade 26. divizije NOVJ.

1. 6. 1944 Sa o. Visa jedinice 26. divizije NOVJ, britanski komandosi i jedna američka planinska četa otpočeli desant na o. Brač koji su branila dva ojačana bataljona 738. puka nemačke 118. lovačke divizije. Zbog žilavosti neprijatelja, kao i zbog njegovih priprema da iz Splita i Omiša prebaci pojačanje na ostrvo, jedinice 26. divizije i britanske jedinice su se noću 45. juna, posle žestokih borbi, povukle na o. Vis. Prema podacima jedinica NOVJ, nemačke jedinice su imale 350 poginulih i 220 zarobljenih vojnika, 26. divizija NOVJ - 67 mrtvih, 308 ranjenih i 14 nestalih boraca, Britanci - 60 mrtvih i 73 ranjena i oko 20 nestalih, a Amerikanci - 1 ranjenog vojnika.

5. 6. 1944 Nemačke jedinice: 1. puk -Brandenburg-, 54. brdski izviđački odred, jurišni oklopni bataljon, 92. motorizovani puk, izviđački odred 369. legionarske divizije i 105. izviđački odred - izvučene iz drvarske operacije i prebačene prema obali Jadranskog mora, zbog desanta 26. divizije NOVJ na o. Brač.

5. 6. 1944 Zbog pomorskog desanta 26. divizije NOVJ na ostrvo Brač, Štab nemačke 2. oklopne armije počeo hitno da izvlači snage sa pl. Vijenca i iz rejona Bos. Grahova i da ih upućuje ka obali Jadranskog mora, a Štab 8. korpusa NOVJ je to iskoristio, pa se noću s ostalim jedinicama i savezničkim vojnim misijama izvukao iz okruženja i sa pl. Vijenca uputio u pravcu s. Tičeva (na pl. Šator).

16. 6. 1944 Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku 6. dalmatinska brigada 19. divizije, 10. dalmatinska brigada 20. divizije i 11. dalmatinska brigada 26. divizije dobile naziv: udarna.

26. 6. 1944 Po naređenju VŠ NOV i POJ 3. prekomorska brigada NOVJ ušla u sastav 26. divizije NOVJ.

15. 8. 1944 Na poluostrvu Pelješcu dve čete 1. bataljona 1. dalmatinske udarne brigade 26. divizije NOVJ iz zasede napale nemačku kolonu koja se kretala iz s. Lovišta prema Orebiću. Neprijatelj je imao 12 mrtvih i 21 zarobljenog.

3. 9. 1944 Posle trodnevnih borbi jedinice 1. proleterske (dalmatinske) udarne brigade 26. divizije NOVJ i četa mornaričke pešadije zauzele nemačko uporište u Sućuraju i time završile oslobođenje o. Hvara.

8. 9. 1944 Sa o. Visa prebacila se na o. Hvar 1. proleterska dalmatinska udarna brigada 26. divizije NOVJ. Sutradan, u šestočasovnoj borbi, u rejonu Starigrad-Vrboska razbila je bataljon -Brandenburg- nemačke 118. lovačke divizije. Ostaci nemačkog bataljona, ukrcani na pet brodova, napustili su o. Hvar, ali su saveznički brodovi i avijacija potopili četiri broda (sa oko 300 nemačkih vojnika).

11. 9. 1944 Sa o. Visa 1. dalmatinska udarna i 12. dalmatinska brigada 26. divizije NOVJ i jedan saveznički komandos izvršili desant na o. Brač. Borbe protiv delova 738. puka nemačke 118. lovačke divizije vođene su do 18. septembra, kada su zauzeta i poslednja neprijateljska uporišta. Prema nepotpunim podacima, preko 700 nemačkih vojnika je izbačeno iz stroja a 26. divizija NOVJ imala je 35 mrtvih i 197 ranjenih boraca.

12. 9. 1944 VŠ NOV i POJ obavestio Štab 8. korpusa NOVJ: nemačke snage napuštaju o. Brač; potrebno je budno pratiti stanje i pokrete nemačkih snaga u Dalmaciji i na obali; radi operacija velikih razmera, na kopno će biti iskrcani delovi 26. divizije NOVJ čim se stvore povoljni uslovi za to.

14. 9. 1944 Treća prekomorska brigada 26. divizije NOVJ oslobodila o. Korčulu, na kome su se branili manji delovi 750. puka nemačke 113. lovačke divizije.

16. 9. 1944 Jedinice 3. prekomorske i 11. dalmatinske udarne brigade 26. divizije NOVJ otpočele borbu za oslobođenje poluostrva Pelješca, gde su se branili manji delovi 750. puka nemačke 118, lovačke divizije i jedan bataljon nemačke 369. legionarske divizije. Do 18. septembra Pelješac je bio oslobođen. Gubici neprijatelja: 180 mrtvih, 95 ranjenih i 431 zarobljen.

20. 9. 1944 Počelo iskrcavanje jedinica 12. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ sa o. Brača na o. Šoltu. Ono je završeno 22/23. septembra. Dve čete 892. puka nemačke 264. pešadijske divizije, prikupljene u uvali Rogaču, 23. septembra su se ukrcale na tri desantna broda, ali su ih na putu za Split potopili britanski torpedni čamci.

23. 9. 1944 Sa o. Šolte jedan bataljon 12. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ izvršio desant na o. V. Drvenik. Ali se, zbog uporne odbrane nemačkih vojnika, povukao u polazni rejon.

26. 9. 1944 VŠ NOV i FOJ obavestio Štab 8. korpusa NOVJ da će 26. divizija NOVJ ostati na ostrvima dok se ne stvore povoljni uslovi za njeno prebacivanje na kopno, a tada će ona predstavljati jednu udarnu grupu koja će, sa ostalim snagama toga korpusa, izvršiti krupne zadatke.

8. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 1. tenkovske brigade NOVJ da se u operativnom i disciplinskom pogledu potčinjava 26. diviziji NOVJ.

9. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 29. udarne divizije NOVJ: da glavne snage te divizije, sa Primorskom operativnom grupom, zauzmu Dubrovnik i tako preseku obalski pojas; da Štab divizije preduzme mere za rušenje komunikacije od Foče i Kalinovika ka Sarajevu i od Nevesinja prema Kalinoviku, uz angažovanje stanovništva. Ujedno ga obaveštava: da će pri zauzimanju Dubrovnika sadejstvovati i dve brigade 26. divizije NOVJ (sa Pelješca, preko Stona, ka severoistoku); da će na odsek 29, udarne divizije, kada se stvore uslovi, biti upucana 1. tenkovska brigada NOVJ.

9. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 8. korpusa NOVJ da nastavi ofanzivne operacije na celom svom odseku i da ruši komunikacije. Obaveštavajući ga da je 29. udarnoj diviziji NOVJ naredio da napadne Dubrovnik i da će joj dve brigade 26. divizije NOVJ sadejstvovati sa Pelješca, preko Stona, ka severoistoku, on mu daje direktivu da niegove jedinice oslobode izvesne delove obale, da bi presekle komunikacije za izvlačenje neprijatelja i da bi prihvatile materijal sa ostrva.

11. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 29. udarne divizije NOVJ: pošto će 26. divizija NOVJ noću 14. oktobra napasti Ston i dva bataljona iskrcati između s. Neuma i s. SmokovIjana za dejstvo iz pozadine, neka 29. udarna divizija uputi izvesne delove da sa ta dva bataljona 23. divizije ugroze Ston iz pozadine i spreče dolazak neprijateljskih pojačanja od Metkovića i Dubrovnika. Ujedno je tražio izveštaj kada će se izvesti napad na Dubrovnik.

14. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 29. udarne divizije NOVJ: u vezi s napadom 26. divizije NOVJ na Ston preseći komunikacije od Dubrovnika ka Slanom i Humu i porušiti prugu kod Gabele, a zatim zauzeti Dubrovnik; Primorskoj operativnoj grupi preneti naređenje da preseče komunikaciju Dubrovnik-Kotor.

15. 10. 1944 Počele desantne operacije snaga 26. divizije NOVJ sa poluostrva Pelješca na obalski odsek Neum-Slivno. Do 25. oktobra oslobođena je obala između r. Neretve i Dubrovnika.

18. 10. 1944 Dvanaesta dalmatinska i 3. prekomorska brigada 26. divizije NOVJ, sa delovima 1. tenkovske brigade NOVJ, izvršile desant sa o. Brača na odsek Split-Makarska U manjim borbama protiv delova nemačke 118. lovačke divizije, one su do 22. oktobra oslobodile Omiš, Makarsku i Zadvarje - ceo obalski pojas od Makarske do Strožanca, istočno od Splita.

19. 10. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: u Dubrovnik će se prebaciti 1. tenkovska brigada NOVJ, velike količine oružja i 200 kamiona; iskrcani materijal odmah prebaciti ka Nikšiću, Gacku i Sandžaku; hitno preduzeti operacije jednim krakom ka Neretvi i Mostaru a drugim ka Boki i Crnogorskom primorju, neprijatelja odbaciti na istok i zapad i obezbediti kanal od Dubrovnika ka unutrašnjosti; utvrditi Dubrovnik, čvrsto braniti pravac Dubrovnik-Trebinje i suzbiti eventualne napade neprijatelja od Boke i Neretve: dve brigade 26. divizije NOVJ biće uključene u akcije 29. udarne divizije NOVJ; 8. korpusu NOVJ naređeno da jednu diviziju orijentiše pravcem Imotski-Ljubuški, a 5. udarnom korpusu NOVJ naređeno da napada neprijatelja na komunikaciji Mostar - Sarajevo - Bos. Brod; pokazati krajnju energičnost u sprovođenju postavljenih zadataka.

19. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 8. korpusa NOVJ: pošto su jedinice 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile odsek od poluostrva Pelješca do Herceg-Novog i nastavile operacije ka r. Neretvi i Mostaru, te 8. korpus NOVJ mora jednu diviziju orijentisati pravcem Imotski-Ljubuški, dve brigade 26. divizije NOVJ prebacili sa Pelješca u rejon Stona radi sadejstva sa 29. udarnom divizijom NOVJ i jedinice 1. tenkovske brigade hitno prebaciti u Dubrovnik.

22. 10. 1944 Posle četvorodnevnih borbi na komunikaciji s. Slano - s. Oštrikovac, 1. proleterska (dalmatinska) udarna brigada i 11. dalmatinska udarna brigada 26. divizije NOVJ razbile kolonu jačine oko 4000 vojnika nemačke 369. legionarske divizije, koja se iz Dubrovnika probijala ka Metkoviću i Mostaru. Poginulo je oko 2000 a zarobljeno 1070 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno: 60 topova, 89 mitraljeza, 211 motornih vozila i mnogo drugog ratnog materijala.

25. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 8. korpusa NOVJ da ga hitno obavesti ima li uslova da se dve brigade 26. divizije NOVJ i pola 1. tenkovske brigade 8. korpusa NOVJ upotrebe na kopnu pravcem Omiš-Makarska-Aržano, i dalje ka Cetinskoj dolini ili Neretvi, a da ostale dve brigade 26. divizije NOVJ i dalje sadejstvuju sa 29. udarnom divizijom NOVJ.

26. 10. 1944 Jedinice 20. i 26. divizije NOVJ oslobodile Split. Zarobljeno je oko 800 domobrana, ustaša i nemačkih vojnika. Snage nemačke 264. pešadijske divizije su u toku noći napustile Split.

27. 10. 1944 Jedinice 26. divizije NOVJ odbacile zaštitničke delove nemačke 264. pešadijske divizije i oslobodile Trogir.

28. 10. 1944 Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku 26. divizija NOVJ nazvana udarnom.

3. 11. 1944 Jedinice 26. divizije NOVJ oslobodile Šibenik i razbile kolonu nemačke 264. pešadijske divizije na komunikaciji Šibenik-Drniš.

4. 11. 1944 Jedinice 26. udarne divizije NOVJ oslobodile Drniš i zarobile glavninu 1. i 2. bataljona 7. ustaške brigade.

7. 2. 1945 Jedinice 26. udarne divizije 8. udarnog korpusa NOVJ posle dvodnevne borbe protiv 270. puka nemačke 369. legionarske divizije i jakih ustaško-domobranskih snaga oslobodile Široki Brijeg (sada Lištica). Posada je većim delom uništena, jer joj je bila presečena odstupnica kod s. Knešpolja.

16. 4. 1945 Iz rejona s. Sv. Juraj - Senj jedinice 26. udarne divizije JA i Kvarnerskog odreda mornaričke pešadije izvršile desant i, posle jednodnevne borbe protiv nemačko-ustaške posade, oslobodile ostrvo Krk. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 474 poginula vojnika i 6 oficira, a zarobljeno je 130 vojnika i 1 oficir. Gubici desantnih snaga: 16 mrtvih i 54 ranjena.

21. 4. 1945 Posle višednevnih borbi protiv delova nemačkog 97. armijskog korpusa 19. udarna divizija i 12. brigada 26. udarne divizije JA oslobodile Sušak. Neprijatelj se, uz veliki broj mrtvih i ranjenih, povukao u Rijeku. Zarobljeno je 360 neprijateljskih vojnika.

28. 4. 1945 Delovi 20. i 26. udarne divizije JA, ojačani delovima 1. tenkovske brigade JA, posle višečasovne borbe odbacili nemačke snage ka s. Jablanici, s. Jelšanama i Podgradu i zauzeli Ilirsku Bistricu.

2. 5. 1945 Jedinice 4. armije JA (9. udarna, 20. udarna i 30. divizija i delovi 26. udarne divizije) posle teških uličnih borbi, uz učešće naoružanog građanstva iz sastava partizanske komande mesta, oslobodile Trst.

3. 5. 1945 U Bazovici (kod Trsta), po naređenju Štaba 4. armije JA, formiran Motorizovani odred (11. dalmatinska udarna brigada 26. udarne divizije JA, motorizovani divizion i četa tenkova) sa zadatkom da što pre izbije u Korušku i preseče odstupnicu neprijateljskim snagama koje su se preko Slovenije povlačile za Austriju.

6. 5. 1945 U s. Kranjskoj Gori (kod Radovljice) 11. dalmatinska udarna brigada 26. udarne divizije JA posle dvočasovne borbe prinudila na predaju oko 550 nemačkih i domobranskih vojnika i oficira.

Dokumenti

Izvod iz knjige depeša Štaba Dvadeset šeste divizije upućenih Štabu Mornarice za vrijeme operacija na otoku Mljetu i Korčuli u aprilu 1944

Zapovijest Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 18 aprila 1944 Četvrtom pomorskom obalskom sektoru za prebacivanje snaga Dvadeset šeste divizije sa otoka Lastova na otok Mljet

Zapovijest Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 20 aprila 1944 Štabu Četvrtog pomorskog obalskog sektora za prebacivanje dijelova Dvadeset šeste divizije sa otoka Visa na otok Korčulu

Izvještaj komandanta Istočne grupe od 25 aprila 1944 Štabu Četvrtog pomorskog obalskog sektora o prevoženju jedinica Dvadeset šeste divizije na otoke Lastovo i Mljet

Izvještaj Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 30 aprila 1944 Štabu Dvadeset šeste divizije o učešću mornaričkih jedinica u desantu na otoke Mljet i Korčulu

Pohvala Vrhovnog komandanta NOV i PO Jugoslavije i Komandanta savezničkih snaga na Sredozemlju od 3 maja 1944 jedinicama Dvadeset šeste divizije i Mornarice NOV Jugoslavije za postignute uspjehe prilikom napada na otoke Mljet i Korčulu

Zapovijest komandanta iskrcavanja od 3 maja 1944 za savezničke brodove koji su učestvovali pri desantu jedinica Dvadeset šeste divizije na otok Šoltu

Zapovijest Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 4 maja 1944 za prebacivanje jedinica Dvadeset šeste divizije prilikom desanta na otok Šoltu

Naredba Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 31 maja 1944 podređenim jedinicama za raspored brodova prilikom desanta jedinica Dvadeset šeste divizije na otok Brač

Zapovijest Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora iz prve polovine juna 1944 podređenim jedinicama za prebacivanje trupa Dvadeset šeste divizije sa otoka Brača na otok Vis

Zapovijest Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 1 juna 1944 komandantu drugog transporta za prevoz jedinica Dvadeset šeste divizije prilikom desanta na otok Brač

Naređenje Štaba savezničkih snaga od 1 juna 1944 Drugoj S. S. brigadi o desantu jedinica Dvadeset šeste divizije i savezničkih jedinica na otok Brač

Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 5 juna 1944 Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima mornaričkih jedinica prilikom desantne akcije Dvadeset šeste divizije na otok Brač

Izvještaj Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 17 avgusta 1944 Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prebacivanju boraca Dvadeset šeste divizije s kopna na otok Hvar

Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 26 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Pelješcu i Braču

Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 2. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama od 14. listopada do 1. studenog

Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 4 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Pelješcu i zvjerstvima Nijemaca nad nenaoružanim narodom

Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 4 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Pelješcu i pripremama za napad na Makarsku

Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 4. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na Pelješcu i zvjerstvima Nijemaca nad nenaoružanim narodom

Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 4. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na Pelješcu i pripremama za napad na Makarsku

Naređenje Štaba Osmog korpusa NOVJ od 12 novembra 1943 god. štabovima Mornarice i Dvadeset šeste divizije o organizaciji odbrane otoka u vezi s najnovijim neprijateljskim poduhvatom

Naređenje Štaba Osmog korpusa od 12. studenog 1943. štabovima Mornarice i Dvadesetšeste divizije o organizaciji obrane otoka u vezi s najnovijim neprijateljskim poduhvatom

Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 2 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama od 14 listopada do 1 studenog

Naređenje Štaba Dvadesetšeste divizije od 18. studenog 1943. da se od Neretvanskog NOP odreda formira 4. bataljon Jedanaeste brigade, od Imotskog NOP odreda 5. bataljon ove brigade a s Makarskim odredom popune ostale brigade

Naređenje Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. novembra 1943. štabovima 26. divizije i Jugoslovenske ratne mornarice i Upravi bolnice na Visu

Naređenje Štaba Dvadesetšeste divizije NOVJ od 25. studenog 1943. Štabu Jedanaeste brigade za formiranje novog Neretvanskog i Makarskog NOP odreda

Izvod iz knjige primljenih i poslatih depeša Dvadesetšeste divizije NOVJ za period od 1. do 25. studenog 1943

Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 28 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Pelješcu i Mosoru i na pravcu Lovreč - Šestanovac - Zadvarje

Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 28. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na Pelješcu i Mosoru i na pravcu Lovreć-Šestanovac-Zadvarje

Obavještenje Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 12. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o namjerama 26. divizije da se s Brača prebaci na kopno

Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 16. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o organizaciji i sistemu obrane otoka

Obavještenje Komande petog SS-brdskog armijskog korpusa od 16. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o namjerama Dvadesetšeste divizije NOVJ da izvrši desant u rajonu Splita

Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 16. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o organizaciji i sistemu odbrane Otoka

Izvod iz operacijskog dnevnika Jedanaeste brigade Dvadesetšeste divizije NOVJ za period od 1. studenog do 19. prosinca 1943. godine

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. decembra 1943. Glavnom štabu INOV i PO Hrvatske o gubicima i povlačenju s Korčule 13. brigade 26. divizije

Izvod iz knjige depeša Štaba Dvadesetšeste divizije NOVJ za period od 26. studenog 1943. do 30. prosinca 1943. godine

Izvod iz knjige depeša Štaba Dvadesetšeste divizije za period od 1. do 25. siječnja 1944. godine

Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije cd 6 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Korčuli od 22 do 25 prosinca

Izvod iz knjige depeša Štaba Dvadeset šeste divizije za period od 26 novembra 1943 god. do 25 januara 1944 godine

Naredba Štaba Devete divizije NOVJ za 29. siječnja 1944. o promjeni brojnih naziva brigada i ulasku Prve dalmatinske brigade u sastav Dvadesetšeste divizije a Trinaeste brigade u sastav Devete divizije

Izvještaj Politodjela Dvadesetšeste divizije od 30. siječnja 1944. Centralnom komitetu KP Jugoslavije o propustima i greškama prilikom borbi na Korčuli

Naredba Štaba Dvadesetšeste divizije od 31. siječnja 1944. podređenim jedinicama za raspored i obranu otoka Visa

Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 15 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Korčuli i drugim dejstvima od 16 do 31 prosinca 1943

Naredba Štaba Dvadeset šeste divizije Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 31 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za raspored i odbranu otoka Visa

Zapovijest Štaba Dvadeset šeste divizije od 21 februara 1944 god. potčinjenim jedinicama za odbranu otoka Visa

Naređenje Štaba Dvadeset šeste divizije od 22 februara 1944 god. 0 proglašenju otoka Visa ratnim garnizonom, o mobilizaciji i o načinu zbrinjavanja stanovništva

Naređenje Štaba Dvadeset šeste divizije od 22 februara 1944 god. potčinjenim jedinicama za strogu pripravnost odbrane otoka Visa

Naređenje Štaba Dobrovoljačkog bataljona od 2. veljače 1944. komandama četa o razmještaju i potčinjenosti jedinicama Dvadesetšeste divizije

Naređenje Štaba Dobrovoljačkog bataljona od 2 februara 1944 god. komandama četa o razmještaju i potčinjenosti jedinicama Dvadeset šeste divizije

Izvještaj Okružnog komiteta KPH srednjedalmatinskog otočja od 14. veljače 1944. Štabu Dvadesetšeste divizije o situaciji na Hvaru i Braču

Obaveštenje člana Vojne misije NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Srednji istok Miloja Milojevića od 17. februara 1944. komandantu 26. NO divizije o pripremama za formiranje 3. prekomorske NO brigade

Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 17. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o organizacionom stanju potčinjenih jedinica

Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 17 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o organizacionom stanju potčinjenih jedinica

Uputstvo političkog komesara 8. korpusa NOVJ od 20. februara 1944. političkom komesaru 26. divizije o boljoj organizaciji političkog rada u jedinicama

Uputstvo političkog komesara 8. korpusa NOVJ od 20. veljače 1944. političkom komesaru 26. divizije o boljoj organizaciji političkog rada u jedinicama

Zapovijest Štaba Dvadesetšeste divizije od 21. veljače 1944. potčinjenim jedinicama za obranu otoka Visa

Naređenje Štaba Dvadesetšeste divizije od 22. veljače 1944. potčinjenim jedinicama za strogu pripravnost obrane otoka Visa

Naređenje Štaba Dvadesetšeste divizije od 22. veljače 1944. o proglašenju otoka Visa ratnim garnizonom, o mobilizaciji i o načinu zbrinjavanja stanovništva

Obaveštenje šefa Vojne misije NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Srednji istok dr Vladimira Velebita od 26. februara 1944. štabovima Mornarice NOVJ i 26. NO divizije da im se za odbranu ostrva Visa može staviti na raspolaganje 3. prekomorska NO brigada

Obavještenje šefa Vojne misije NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Srednji istok dra Vladimira Velebita od 26. veljače 1944. štabovima Mornarice NOVJ i 26. NO divizija da im se za obranu otoka Visa može staviti na raspolaganje 3. prekomorska NO brigada

Poruka šefa delegacije NOV i POJ u Bariju dr Sergija Matkieda od 29. februara 1944. štabovima Mornarice NOVJ i 26. divizije da pripreme prihvat ljudstva 3. prekomorske NO brigade

Poruka šefa delegacije NOV i POJ u Bariju dr Sergija Makieda od 29. veljače 1944. štabovima Mornarice NOVJ i 26. NO divizije da pripreme prihvat ljudstva 3. prekomorske NO brigade

Naređenje Štaba Dvadeset šeste divizije od 2 marta 1944 god. Štabu Druge NO brigade za raspored jedinica i reorganizaciju odbrane na otoku Biševo

Naređenje Štaba Dvadesetšeste divizije od 2. ožujka 1944. Štabu Druge NO brigade za raspored jedinica i reorganizaciju obrane na otoku Biševo

Zapovijest Štaba Treće NO brigade Dvadeset šeste divizije od 6 marta 1944 god. podredenim jedinicama za organizaciju odbrane otoka Visa

Zapovijest Štaba Treće NO brigade Dvadesetšeste divizije od 6. ožujka 1944. podređenim jedinicama za organizaciju odbrane otoka Visa

Izveštaj zamenika političkog komesara 1. brigade 26. divizije od 14. marta 1944. Centralnom komitetu Komunističke partije Slovenije o stanju i aktivnosti partijskih organizacija u potčinjenim jedinicama

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 15 marta 1944 god. Štabu Dvadeset šeste divizije o napadu na Milnu na otoku Hvaru i stanju na položajima koje brigada drži na otoku Visu

Izveštaj zamenika političkog komesara 1. brigade 26. divizije od 15. marta 1944. Centralnom komitetu KPJ o brojnom stanju i o partijsko-političkom radu u Brigadi

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 15. ožujka 1944. Štabu Dvadesetšeste divizije o napadu na Milnu na otoku Hvaru i stanju na položajima koje brigada drži na otoku Visu

Izvještaj zamjenika političkog komesara 1. brigade 26. divizije od 15. ožujka 1944. Centralnom komitetu KPJ o brojnom stanju i o partijsko-političkom radu u brigadi

Dopuna zapovijesti Štaba Dvadeset šeste divizije od 17 marta 1944 god. podređenim jedinicama za odbranu otoka Visa

Dopuna zapovijesti Štaba Dvadesetšeste divizije od 17. ožujka 1944. podređenim jedinicama za obranu otoka Visa

Izveštaj Politodela 26. divizije od 19. marta 1944. Centralnom komitetu KPJ o partijskom radu i moralno-političkom stanju u Divizij

Izvještaj Politodjela 26. divizije od 19. ožujka 1944. Centralnom komitetu KPJ o partijskom radu i moralno-političkom stanju u diviziji

Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 20. marta 1944. o postavljenjima u Štabu 26. NO divizije

Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 20. ožujka 1944. o postavljenjima u Štabu 26. NO divizije

Obavještenje Okružnog komiteta KPH Dubrovnik od 21. ožujka 1944. političkom komesaru Dvadesetšeste divizije o mobilizaciji muškog stanovništva od strane Nijemaca na dubrovačkom okružju i njihovom prebacivanju na Pelješac

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 27 marta 1944 god. Štabu Dvadeset šeste divizije o borbama za otok Hvar

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 27. ožujka 1944. Štabu Dvadesetšeste divizije o borbama za otok Hvar

Predlog člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretena Žujovića od 3. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da se, radi povezivanja slobodne teritorije s Jadranskim morem, dejstva Mornarice NOVJ i 26. NO divizije koordiniraju sa dejstvima jedinica NOVJ u priobalnom pojasu severne Dalmacije

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 6. aprila 1944. Štabu 26. NO divizije da s članom Vrhovnog štaba Sretenom Žujovićem izradi plan dejstava i što pre otpočne napade na nemačke snage koje su zaposele ostrva

Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 13 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o organizacionom stanju divizije, utvrđivanju otoka Visa i o pripremama za napad na Korčulu i Mljet

Zapovijest Štaba Dvadeset šeste divizije od 16 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad i uništenje neprijateljske posade na Otoku Mljetu

Zapovijest Štaba Dvadeset šeste divizije od 20 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na Korčulu

Izveštaj člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretena Žujovića od 22. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da je 26. NO divizija savladala nemačku posadu na ostrvu Mljetu

Naređenje člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretena Zujovića Crnog od 24. aprila 1944. komandantu 26. NO divizije da prekine borbe na ostrvu Korčuli i jedinice vrati na ostrvo Vis

Naređenje člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretena Zujovića Crnog od 24. aprila 1944. načelniku Štaba 26. NO divizije da sve raspoložive brodove upotrebi za prebacivanje jedinica te divizije sa ostrva Korčule na ostrvo Vis

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. aprila 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da delovi 29. NOU divizije na odseku Ston - Dubrovnik sadejstvuju sa 26. NO divizijom u desantnim akcijama na južnodalmatinskim ostrvima

Priznanje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretena Zujovića od 25. aprila 1944. celokupnom sastavu 26. NO divizije na uspesima postignutim u borbama na ostrvima Mljetu i Korčuli

Obavještenje Štaba Dvadeset šeste divizije NOVJ od 25 aprila 1944 komandantu savezničkih snaga na otoku Visu o rezultatima operacija na Mljetu i Korčuli

Pismo komandanta savezničkih snaga na Visu od 26 aprila 1944 komandantu Dvadeset šeste divizije u vezi s napadom na Mljet i Korčulu

Izvještaj Štaba Druge brigade od 26 aprila 1944 Štabu Dvadeset šeste divizije o napadu na otok Mljet

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 27 aprila 1944 Štabu Dvadeset šeste divizije o borbi na Korčuli

Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 28 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadu na otok Korčulu

Izvještaj Komande Prve baterije Prvog brdskog diviziona od 30 aprila 1944 Štabu artiljerije Dvadeset šeste divizije o učešću u napadu na Korčulu

Priznanje Vrhovnog komandanta NOV i POJ jedinicama Dvadeset šeste divizije i Mornarici NOVJ za junačko držanje i upornost prilikom uništenja njemačkih posada na Mljetu i Korčuli

Zahvalnosti i priznanje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 1. maja 1944. boračkom i rukovodećem sastavu 26. NO divizije i Mornarice NOVJ povodom desantnog napada na ostrvu Mljet i Korčula

Naredba Štaba Dvadeset šeste divizije od 2. maja 1944. o formiranju Štaba Grupe južnodalmatinskih NOP odreda

Obavještenje Štaba Dvadeset šeste divizije od 3. maja 1944. podređenim jedinicama o čestitki koju je komandant savezničkih snaga za Sredozemlje uputio Vrhovnom komandantu NOVJ povodom uništenja njemačkih garnizona na Mljetu i Korčuli

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Pelješac Centralni komitet KPJ Završne operacije u Jugoslaviji 6. slovenska udarna brigada Ivan Gradnik Komunistička partija Hrvatske Brač 369. legionarska divizija (vražja) Hvar Makarska Mostar Josip Broz Tito Vis Split Metković Glavni štab Hrvatske Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Operacija Landsturm Borbe u Sloveniji 1945. Vrhovni štab NOVJ Omiš Mornarica NOVJ 2. oklopna armija Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 8. dalmatinski korpus NOVJ 264. pešadijska divizija Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1943. 29. hercegovačka divizija NOVJ Operacija Jesenji pljusak Kranj Imotski Borbe na Jadranu 1944. Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Sloveniji 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 7. SS divizija Prinz Eugen Sreten Žujović Bitka za Brač 1944. Desant NOVJ na Korčulu 1944. 7. slovenska udarna brigada France Prešeren Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe na Jadranu 1943. Krk Desant NOVJ na Šoltu maja 1944. Istra u oslobodilačkom ratu Drniš 11. dalmatinska udarna brigada (biokovska) 118. lovačka divizija Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Knin Zasede u oslobodilačkom ratu Goriška divizija 1. tenkovska brigada NOVJ Dubrovnik Borbe u Hercegovini 1944. Borbe u Hrvatskoj 1944. 11. hercegovačka udarna brigada 13. dalmatinska udarna brigada (južnodalmatinska) Borbe u Hrvatskoj 1945. 16. slovenska brigada Janko Premrl Vojko 12. dalmatinska udarna brigada (prva otočka) Trst 3. prekomorska brigada - udarna Kninska operacija Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Dalmaciji 1944. SAD i Jugoslavija Široki Brijeg Politički komesari u NOR-u Korčula Zarobljenici u ratu Divizija Brandenburg Borbe na Jadranu 1945. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu