🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

264. pešadijska divizija

Za ovaj pojam je pronađeno 28 hronoloških zapisa, 75 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

26. 10. 1943 Iz Drniša otpočeo prodor ka Splitu jakih motorizovanih snaga 892. puka nemačke 264. pešadijske divizije i četnika u cilju smene jedinica nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Posle dvodnevnih borbi protiv 8. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ na komunikaciji Drniš-Muć neprijatelj se probio u Split.

22. 11. 1943 Iz Zadra delovi nemačke 114. lovačke i 264. pešadijske divizije otpočeli desant na severnodalmatinska ostrva. Posle dvodnevnih borbi Otočki NOP odred se povukao sa o. Ugljana i o. Pašmana na ostrva Dugi otok i Kornat. Do 25. novembra neprijatelj se iskrcao i na ostrva Rivanj, Sestrunj i Iž, a mornaričke jedinice 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ se prebacile: na o. Vis.

1. 12. 1943 Sa o. Iža i Dugog otoka povukli se delovi nemačke 114. lovačke i 264. pešadijske divizije.

27. 12. 1943 U Vrliku, posle dvodnevnih borbi, ušle jedinice 20. divizije NOVJ, pošto su se manji delovi nemačke 264. pešadijske divizije sa četnicima i ustaškom milicijom povukli - u Knin i Drniš.

30. 12. 1943 Snage nemačke 264. pešadijske divizije iz Knina i Drniša, podržane tenkovima, odbacile delove 20. divizije NOVJ i ponovo zauzele Vrliku.

12. 1. 1944 Na o. Brač se iskrcala dva bataljona 738. puka nemačke 118. lovačke divizije a na o. Šoltu 2. bataljon 893. puka nemačke 264. pešadijske divizije. Snage 26. divizije 8. korpusa NOVJ povukle su se s tih ostrva na o. Vis.

20. 1. 1944 U s. Preku (na o. Ugljanu) jedan kombinovani odred (četa Severnodalmatinskog NOP odreda, desetina Dopunske čete 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ i 50 članova SKOJ-a i terenskih radnika iz s. Preka) izvršio napad i razbio nemačku posadu jačine 120 vojnika iz 1. bataljona 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije. Poginula 53, ranjena 34 i zarobljena 2 nemačka vojnika, dok se ostatak posade povukao u Zadar. Partizani su imali 3 mrtva i 10 ranjenih boraca.

31. 1. 1944 Delovi 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije zauzeli o. Ugljan, sa koga su se mornaričke jedinice NOVJ povukle na o. Vis.

1. 2. 1944 Delovi 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije zauzeli o. Iž i o. Dugi otok, s kojih su se mornaričke jedinice NOVJ povukle na o. Molat i o. Vis.

1. 3. 1944 Četiri četničke brigade i delovi 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije iz s. Mokrog Polja, s. Kistanja, s. Đevrsaka, Benkovca i Obrovca otpočeli napad protiv 6. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ i grupe severnodalmatinskih NOP odreda u Bukovici. U trodnevnim borbama neprijatelj je zadržan na liniji s. Medviđe - s. Parčić - s. Ervenik, a zatim, 4. marta, protivnapadima prinuđen na povlačenje u polazne rejone.

4. 3. 1944 Između s. Perkovića i Trogira četiri nemačka bataljona (iz nemačke 264. pešadijske divizije i 92. motorizovanog puka) iz Sinja i Drniša, s nemačko-ustaškim posadama iz s. Primoštena, s. Rogoznice, s. Marine i Trogira, iznenada napali 8. dalmatinsku brigadu 20. divizije NOVJ i Šibensko-trogirski NOP odred, razbili ih i odbacili preko pl. Moseća ka pl. Dinari.

5. 3. 1944 Jedinice nemačke 264. pešadijske divizije otpočele hapšenje simpatizera NOP-a iz sela: Sratoka, Prgometa, G. i D. Segeta, Vinišća i Marine (kod Trogira). Do 7. marta uhapšeno je 300 ljudi i sprovedeno u logor u Splitu.

19. 3. 1944 Savezničke jedinice sa o. Visa izvršile desant na o. Šoltu koju je branila posada jačine jedne čete iz nemačke 264. pešadijske divizije. Zarobljenoje 100 vojnika i 2 oficira, dok je ostatak posade poginuo.

30. 5. 1944 Iz Zadra nemačke snage (2. bataljon 893. puka, 2. bataljon 891. puka 264. pešadijske divizije i 2. četa 771. pionirskog bataljona) izvršile desantni prepad (nazvan -Handstand-) na Dugi otok i o. Kornat.

16. 6. 1944 U rejonu s. Stankovci - s. Banjevci - s. Rađošinovac nemačke snage (2. bataljon 92. motorizovanog puka, Izviđački bataljon 392. legionarske divizije, delovi 891. puka 264. pešadijske divizije), ustaše i četnici iz Benkovca, Biograda i s. Bribirskih Mostina napali 5. dalmatinsku udarnu brigadu 1.9, divizije NOVJ. Brigada se noću 16/17. juna, posle jednodnevne borbe povukla u Bukovicu.

14. 7. 1944 Jake nemačke i ustaško-četničke snage (delovi 1. puka -Brandenburg-, 92. motorizovanog puka i 891. puka 264. pešadijske divizije, Izviđački bataljon 392. legionarske divizije, dve četničke brigade i delovi 7. ustaške brigade), koncentrisane na liniji Biogra-Benkovac-Skradin, izvršile napad na pet bataljona 19. divizije NOVJ u rejonu s. Stankovci - s. Radošinovac, te ih potisnule u rejon s. Zatona i s. Gaćeleza i tu okružile. Sutradan su se ovi bataljoni, uz osetne gubitke, po delovima probili u raznim pravcima, a glavnina se probila u Bukovicu.

31. 7. 1944 Iz Knina, s. Kosova i iz Drniša nemačke snage (delovi 264. pešadijske divizije, 1. puk -Brandenburg- i 92. motorizovani puk), ustaše i četnici, jačine oko 7500 vojnika, otpočeli koncentričan napad s ciljem da prodru u Vrliku i na pl. Kozjaku razbiju 20. diviziju NOVJ. Jedinice 20. divizije i 4. dalmatinska brigada 9. divizije NOVJ, na liniji Maglaj - zap. padine pl. Kozjaka - Oštra glavica - Crna glavica, pružile su jak otpor, ali su se pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja morale povući ka pi. Dinari. Borbe su nastavljene do 2. avgusta, kada se neprijatelj povukao u polazne rejone a deo snaga zadržao u Vrliki.

9. 9. 1944 Peta i 6. dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ napale na Benkovac, koji su branili ojačani 2. bataljon 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije, četnička Benkovačka brigada i 5. ustaški bataljon - ukupno oko 1.000 vojnika. Neprijateljska posada se probila u pravcu s. Karina. Jedinice 19. divizije su 10. septembra zauzele Benkovac, ali su se već sutradan morale povući ka s. Karinu i s. Polači pred jakim nemačkim snagama koje su nastupale iz s. Bribirskih Mostina i s. D. Zemunika. Neprijatelj je imao 257 poginulih, 115 ranjenih i 161 zarobljenog vojnika. Gubici jedinica NOVJ: 13 poginulih, 30 ranjenih i 1 nestao borac.

20. 9. 1944 Počelo iskrcavanje jedinica 12. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ sa o. Brača na o. Šoltu. Ono je završeno 22/23. septembra. Dve čete 892. puka nemačke 264. pešadijske divizije, prikupljene u uvali Rogaču, 23. septembra su se ukrcale na tri desantna broda, ali su ih na putu za Split potopili britanski torpedni čamci.

7. 10. 1944 Posle trodnevnih borbi jedinice 19. divizije NOVJ oslobodile Benkovac, koji je branio jedan bataljon 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije s manjim delovima četnika i ustaša - ukupno oko 1000 vojnika. Poginulo je 165 a zarobljeno 116 neprijateljskih vojnika, dok se ostatak probio ka s. D. Zemuniku. Jedinice 19. divizije su imale 13 mrtvih i 40 ranjenih boraca.

13. 10. 1944 Šesta dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ oslobodila s. D. Karin (kod Obrovca), gde su se branili manji delovi 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije i 400 ustaša.

26. 10. 1944 Jedinice 20. i 26. divizije NOVJ oslobodile Split. Zarobljeno je oko 800 domobrana, ustaša i nemačkih vojnika. Snage nemačke 264. pešadijske divizije su u toku noći napustile Split.

27. 10. 1944 Jedinice 26. divizije NOVJ odbacile zaštitničke delove nemačke 264. pešadijske divizije i oslobodile Trogir.

30. 10. 1944 Snage nemačke 264. pešadijske divizije napustile Zadar. Sutradan su u grad ušle jedinice Zadarskog NOP odreda.

1. 11. 1944 Peta dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ napala delove nemačke 264. pešadijske divizije i četnike u s. Otonu, s. Pađenama i s. Očestovu (kod Knina). Posle višečasovne borbe zauzeto je jedino Očestovo. Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao 126 mrtvih, 52 ranjena i 3 zarobljena. Brigada je imala 13 poginulih, 60 ranjenih i 1 zarobljenog borca.

3. 11. 1944 Jedinice 26. divizije NOVJ oslobodile Šibenik i razbile kolonu nemačke 264. pešadijske divizije na komunikaciji Šibenik-Drniš.

26. 11. 1944 Jedinice 8. korpusa NOVJ otpočele kninsku operaciju. Teške borbe protiv nemačkih, četničkih i ustaških snaga (ostaci nemačke 264. pešadijske divizije i 373. legionarske divizije, delovi 944. obalskog artiljerijskog puka, 581. mornarički i 501. inžinjerijski bataljon, jedan ustaški bataljon i četnici popa Đujića - ukupno oko 12.500 vojnika) vođene su sve do 4. decembra, kada je grad oslobođen. Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao 6.555 mrtvih i 4.258 zarobljenih, a jedinice 8. korpusa 629 mrtvih, 2.275 ranjenih i 126 nestalih boraca.

9. 12. 1944 Kod Gračaca jedinice 35. divizije i 2. brigada 13. divizije 11. korpusa NOVJ uništile nemački združeni odred, jačine oko 1400 vojnika (iz sastava nemačke 264. pešadijske, 373. i 392. legionarske divizije). Poginulo je 260, ranjeno 45, a zarobljeno 826 neprijateljskih vojnika. Zaplenjena je velika količina ratnog materijala.

Dokumenti

Podsetnik Obaveštamog odeljenia 264. pešadijske divizije od 7. novembra 1943. potčinienim jedinicama o region'ma koje drže jedinice NOVJ, njihovoj snazi i vojno-političkoj aktivnosti na teritoriji NDH

Podsjetnik Obavještajnog odjeljenja 264. pješadijske divizije od 7. studenog 1943. potčinjenim jedinicama o regionima koje drže jedinice NOVJ, njihovoj snazi i vojno-političkoj aktivnosti na teritoriju NDH

Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 9. studenog 1943. Štabu 114. lovačke divizije o preuzimanju komande od strane 264. pješadijske divizije na području Šibenik, Split, Sinj i Drniš

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 12. studenog 1943. o napadu savezničkih aviona na Split, napadu partizana na Vodice i smjeni jedinica SS divizije od strane 264. pješadijske divizije

Naređenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 17. studenog 1943. štabovima 114. lovačke i 264. pješadijske divizije za čišćenje područja Zadar-Šibenik i zaposjedanje otoka Ugljan i Pašman

Izvještaj 264. pješadijske divizije o sukobima s partizanima u vremenu od 1. listopada do 19. studenog 1943. za vrijeme njenog prebacivanja od Bihaća do Dalmatinske obale

Dnevni izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 20. studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o zarobljavanju kapetana Brandelmeyer-a kod Segeta

Dnevni izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 21. studenog 1943. o napadu partizana na kamione kod Marine i vod vojnika kod Trogira

Naređenje Štaba 264. pješadijske divizije od 23. studenog 1943. Štabu 892. grenadirskog puka za hitno čišćenje terena Divulje-Marina i postupcima prema stanovništvu

Zapovijest 264. pješadijske divizije od 23. studenog 1943. potčinjenim jedinicama za podršku puka Brandenburg u operaciji Ziethen

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 26. studenog 1943. o prikupljanju Devete dalmatinske NO brigade u rajonu Trogir-Šibenik-Muć i ugroženost Sinja

Zapovijest 264. pješadijske divizije od 27. studenog 1943. za obranu jadranske obale od Zadra do Splita

Obavještenje Štaba 264. pješadijske divizije od 29. studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o uspostavljanju veze s dijelovima 118. lovačke divizije u Omišu

Izvještaj Obavještajnog odjeljenja 264. pješadijske divizije koncem prosinca 1943. o suradnji njemačke komande s ustašama i četnicima na području divizije u toku prosinca

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 2. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o sukobu s partizanskom grupom na cesti Trogir - Kaštel Štafilić

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 3. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o napadu savezničkih aviona na konvoj Obalno-lovačkog bataljona kod Drvenika

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 3. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o bombardiranju Siverića i Šibenika od strane savezničih aviona

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 4. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o gubicima prilikom bombardiranja savezničkih aviona Šibenika i napadu na brodove kod M. Drvenika i Čiova

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 5. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o akciji čišćenja u rajonu sjeverno od Trogira i odlaganju desanta na Šoltu

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 6. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o bombardiranju Kaštel Sućurca od strane savezničkih aviona

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 6. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o poduhvatu ustaša sjeverno od Zadra i gubicima prilikom bombardiranja Kaštel Sućurca

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 6. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o formiranju ustaškog puka u Drnišu

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 7. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o planu za zauzimanje Biograda

Izvod iz izvještaja Štaba 264. pješadijske divizije od 7. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji

Izvještaj 264. pješadijske divizije od 9. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o partizanskoj artiljerijskoj vatri sa Šolte i Brača na njemačke brodove

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 11. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o napadu savezničke avijacije na Brač, Šoltu i rejon Primoštena

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 14. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o uništenju mornaričkih putničkih kola na putu Trogir-Split i borbi četnika i partizana kod Đevrsaka

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 16. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o iskrcavanju partizanskih snaga u Trogiru, sukobu s partizanima kod Brštanova i bombardiranju aerodroma Zemunik

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 16. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o borbi četnika i partizana kod Skradina i bombardiranju Šibenika i Zadra od strane savezničke avijacije

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 17. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o borbama kod Brštanova i bombardiranju Zadra

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 18. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o napadu partizana na uporište kod Obrovca i jakom otporu partizana kod Primoštena

Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Štabu 264. pješadijske divizije o otpočinjanju operacije Herbstgewitter II na otoke Korčulu, Hvar i Brač

Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 20. prosinca 1943. štabovima 114. i 264. divizije o iskrcavanju partizanskih jedinica s Brača na suprotnu obalu kopna

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 20. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o ponovnom zauzimanju Primoštena, iskrcavanju partizanskih jedinica s otoka u rajon Primoštena i bombardiranju Solina i Kaštel Sućurca od savezničkih aviona

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 20. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o borbi s partizanima kod Benkovca i napadu savezničkih aviona na dva jedrenjaka kod Čiova

Izvještaj komandanta Drugog bataljona 893. puka 264. pješadijske divizije od 21. prosinca 1943. o čišćenju poluotoka Rogoznica

Naređenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 22. prosinca 1943. Štabu 264. pješadijske divizije za sprječavanje iskrcavanja partizanskih jedinica s otoka na kopno

Izvještaj komandira 11. čete 893. puka 264. pješadijske divizije od 22. prosinca 1943. o čišćenju u rejonu Jadrtovac-Primošten

Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. prosinca 1943. Štabu 264. pješadijske divizije o pretrpljenim gubicima na peniši pogođenoj od partizanskog minobacača kod Murtera

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 25. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o zaplijeni partizanskog motornog jedrenjaka kod Primoštena i otkrivanju partizanskog skladišta municije u rajonu Muća

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 25. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o poduzetim mjerama u cilju obalnog osiguranja i onemogućavanja iskrcavanja partizanskih jedinica s otoka

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 27. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o bombardiranju Zadra i otoka Ugljana od savezničkih aviona

Zapovijest Štaba 264. pješadijske divizije od 28. prosinca 1943. za deblokadu Vrlike

Naređenje Komande 264. pešadijske divizije od 29. decembra 1943. potčinjenim jedinicama za čišćenje od snaga NOVJ rejona Zelevo—Kladnjice—Prgomet—Brštanovo

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 30. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o borbama četnika i partizana kod Skradina

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 31. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o sukobu četnika i partizana kod Kašića, Nijemaca i partizana kod Primoštena i deblokadi Vrlike

Ratni dnevnik br. 1. 264. pješadijske divizije za period od 20. studenog do 31. prosinca 1943. godine

Izvod iz koncepta za ratni dnevnik 7. čete 893. grenadirskog puka 264. pješadijske divizije za period siječanj-ožujak 1944. godine

Izvod iz izvještaja Štaba 264. pješadijske divizije od 4. siječnja 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o vojno-političkoj situaciji u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji

Naređen e Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 7. siječnja 1944. Štabu 264. pješadijske divizije za zaposjedanje otoka Šolte

Izvještaj Prvog bataljona 892. grenadirskog puka od 12. siječnja 1944. Štabu 264. pješadijske divizije o čišćenju rajona Zelovo-Kladnjice-Prgomet-Brštanovo

Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 17. siječnja 1944. Štabu 264. i 373. divizije o upućivanju 92. motoriziranog puka i dijelova Prve brdske divizije preko Livna i Sinja u sjevernu Dalmaciju

Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. siječnja 1944. Štabu 264. pješadijske divizije o prebacivanju materijala primljenog od saveznika s obale u unutrašnjost i prebacivanju Trinaeste dalmatinske brigade sa Visa na područje Devetnaeste divizije NOVJ

Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. siječnja 1944. Štabu 264. divizije o pristizanju 92. motoriziranog puka i Prve brdske divizije u Dalmaciju

Naređenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 21. siječnja 1944. Štabu 264. pješadijske divizije za čim duže držanje otočkih uporišta, iskrcavanje partizana na Ugljan samo varka za akcije na drugom mjestu

Naređenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 21. siječnja 1944. štabovima Prve brdske i 264. pješadijske divizije za pokrete trupa i njihove zadatke

Naređenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 22. siječnja 1944. Štabu 264. pješadijske divizije za zauzimanje otoka Ugljana

Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 22. siječnja 1944. Štabu 264. pješadijske divizije o namjerama jedinica Osmog korpusa NOVJ za dejstva u pravcu doline rijeke Cetine, planine Promine i Kosova

Naređenje Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 22. januara 1944. Dvesta šezdeset četvrtoj pešadijskoj diviziji za zauzimanje ostrva Uljan

Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 23. siječnja 1944. Štabu 264. pješadijske divizije o upućivanju Četvrtog puka Brandenburg u rajon Knina

Izveštaj 264. pešadijske divizije od 25. januara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o sopstvenim i neprijateljskim gubicima u operaciji »Frilingsgeviter« na. prostoru Knin — Kistanje

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 25. siječnja 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o vlastitim i neprijateljskim gubicima u akciji Frühlingswetter na prostoru Knin-Kistanje

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 1. veljače 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o stečenim iskustvima iz otočkih akcija

Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 7. veljače 1944. Štabu 264. pješadijske divizije o mogućem iskrcavanju saveznika na obalu između Splita i Šibenika

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 7. veljače 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o vojno-političkoj situaciji u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji

Izvod iz Uputstva Štaba 892. grenadirskog puka 264. pješadijske divizije od 14. veljače 1944. za obranu Šolte

Izvod iz izvještaja Štaba 264. pješadijske divizije od 11. ožujka 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o vojno-političkoj situaciji na području divizije

Naređenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 21. ožujka 1944. Štabu 264. pješadijske divizije za ponovo zaposjedanje otoka Šolte

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 23. ožujka 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o zauzimanju otoka Šolte od strane saveznika i partizana i poduzetim merama za ponovno zaposjedanje otoka

Naređenje komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. ožujka 1944. Štabu 264. pješadijske divizije da sadejstvuje jedinicama Petog SS-brdskog armijskog korpusa u čišćenju planine Mosor

Izvještaj Štaba 892. grenadirskog puka 264. pješadijske divizije od 30. ožujka 1944. Štabu divizije o situaciji na otoku Šolti prije i poslije iskrcavanja savezničkih i partizanskih snaga

Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 31. ožujka 1944. Štabu 264. pješadijske divizije o naređenju Komande Druge oklopne armije po pitanju obrane otoka

Izveštaj 264. pešadijske divizije od 10. aprila 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o vojno-političkoj situaciji u srednjoj Dalmaciji

Izveštaj obaveštajnog odeljenja nemačke 264. pesadijske divizije od 18. aprila 1944. o razgovorima sa Momčilom Đujićem i Miodragom Kapetanovićem

Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 8. decembra 1944. Komandi Grupe armija »E« o završetku borbi za Knin, visokim gubicima 264. pešadijske divizije i raspadu većeg dela 373. legionarske divizije »Tigar«

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Brač 7. SS divizija Prinz Eugen Solin Momčilo Đujić 9. dalmatinska udarna brigada (trogirska) Dinarska četnička divizija Borbe na Jadranu 1943. 5. dalmatinska udarna brigada 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ 2. oklopna armija Drniš Četnici u drugom svetskom ratu Očekivano iskrcavanje saveznika Trogir Borbe na Jadranu 1944. 6. dalmatinska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1944. 35. lička divizija NOVJ 373. legionarska divizija Tiger Mornarica NOVJ 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Zadar Borbe u Hrvatskoj 1943. Avijacija u oslobodilačkom ratu 1. brdska divizija Vermahta 12. dalmatinska udarna brigada (prva otočka) 8. dalmatinski korpus NOVJ Operacija Delfin Maglaj 20. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1944. Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji 4. krajiška divizija NOVJ 9. dalmatinska divizija NOVJ Split Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 118. lovačka divizija Korčula Knin 26. dalmatinska divizija NOVJ Benkovac 114. lovačka divizija Saradnja četnika sa okupatorom Bitka za Brač 1944. Vis Armijska grupa E 7. ustaška brigada Borbe u Lici 1944. 13. dalmatinska udarna brigada (južnodalmatinska) Omiš Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Divizija Brandenburg 392. legionarska divizija (plava) Vrlika Borbe u Dalmaciji 1943. Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Šibenik 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Operacija Ziethen 8. dalmatinska udarna brigada (šibenska) Sjevernodalmatinski partizanski odred Šibensko-trogirski partizanski odred Sinj Kninska operacija 15. brdski armijski korpus 11. hrvatski korpus NOVJ Operacija Morgenstern Bihać SKOJ Gračac Hvar Operacija Jesenji pljusak Vodice 4. brigada 13. primorsko-goranske divizije (potom 2. brigada 35. ličke divizije) NOVJ 7. dalmatinska udarna brigada