🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

28. slavonska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 79 hronoloških zapisa, 126 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

27. 5. 1943 U rejonu s. Vučjaka i Ljutoča (na pl. Papuku), po naređenju VŠ NOV i POJ, od 17. i 21. brigade NOV i PO Hrvatske formirana 10. slavonska divizija (kasnije 28. divizija) 1. slavonskog korpusa NOVJ.

27. 5. 1943 U Slavoniji, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 10-te (kasnije 28. divizije) i 12. divizije NOVJ formiran 1. slavonski korpus (kasnije: 2. hrvatski, pa 6. korpus NOVJ).

17. 10. 1943 Po naređenju VŠ NOV i POJ 10. slavonska divizija preimenovana u 28. diviziju NOVJ.

17. 10. 1943 Domobransko uporište Ivanec (kod Varaždina) zauzela NO brigada -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i zarobila 66 domobrana, 30 žandarma i 1 oficira. Istovremeno je 17. udarna brigada 28. divizije NOVJ odbila pojačanja upućena iz Varaždina, nanevši im gubitke od 2 mrtva i 5 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena.

22. 10. 1943 Jedinice 17. udarne brigade 28. divizije NOVJ otpočele napad na ustaško-nemačku posadu u Zlataru. Posle trodnevne borbe mesto je zauzeto, a neprijatelj se povukao u s. Oroslavlje i s. Beđekovčinu uz gubitke od preko 40 mrtvih i 44 zarobljena. Brigada je imala 6 mrtvih i 18 ranjenih.

7. 11. 1943 Koprivnicu posle 20-časovne borbe zauzeli 21. brigada 28. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred, dok su NOU brigada -Braća Radić-, 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Bjelovarski NOP odred odbili nemačko-ustaške snage iz Varaždina i Križevaca upućene u pomoć napadnutoj posadi Koprivnice. Od ukupno 1200 domobrana, ustaša i nemačkih vojnika pogiftulo je 60, a zarobljeno 56, dok se ostatak probio preko r. Drave u s. Golu. Jedinice NOVJ su imale 29 mrtvih i 61 ranjenog. Zaplenjeno je 605 pušaka, 18 puškomitraljeza, 6 mitraljeza, 3 minobacača i veća količina municije i drugog materijala, a na ž. st. je uništeno 12 lokomotiva i oko 300 vagona.

30. 11. 1943 Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku 28. divizija NOVJ proglašena udarnom.

2. 12. 1943 GŠ NOV i PO za Hrvatsku naredio Štabu 6. korpusa NOVJ da uputi 28. udarnu diviziju iz Moslavine u Pokuplje i Turopolje radi zajedničkog dejstva sa jedinicama 8. divizije NOVJ. Divizija se prebacila u Turopolje 7. decembra, ali plan nije ostvaren zbog neprijateljske operacije -Panter- na Kordunu i u Baniji i operacije -Vajaahtsman- u Pokuplju i Turopolju.

5. 12. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku 21. brigada 28. divizije NOVJ dobila naziv udarna.

7. 12. 1943 Iz rejona Zagreba otpočeo napad delova Pavelićeve gardijske brigade i čete nemačkih vojnika u cilju -čišćenja- prostorije jugozapadno od pruge Zagreb-Sisak. U rejonu s. M. Buna - s. V. Buna - s. Podvornica pružila je jak otpor neprijatelju 28. udarna divizija NOVJ, koja je toga dana stigla iz Moslavine u Turopolje. Posle dvodnevnih borbi neprijatelj se povukao u Zagreb, uz gubitke od 25 mrtvih i 16 ranjenih ustaša i 12 nestalih nemačkih vojnika, a 28. divizija je takođe imala znatne gubitke.

18. 12. 1943 U s. Sopnici (kod Zagreba) Turopoljsko-posavski NOP odred i četa 2. diverzantskog bataljona GŽ NOV i PO za Hrvatsku napali i razoružali domobransku posadu i uništili dva skladišta (390 tona) avionskih bombi i protivavionskih granata. Zarobljeno je 60 domobrana, 1 podoficir i 2 oficira, a od eksplozije poginulo je 5 i ranjeno 41 nemački vojnik i domobran.

25. 12. 1943 Snage nemačke 371. pešadijske divizije i 4. kubanski puk nemačke 1, kozačke konjičke divizije otpočele operaciju (-Vajnahtsman-) u cilju uništenja jedinica NOVJ u Pokuplju i Turopolju. Pošto se 28. udarna divizija NOVJ, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, 26. decembra povukla iz Turopolja u Moslavinu, neprijateljske jedinice su, ne nailazeći na otpor, do 30. decembra prokrstarile ovu prostoriju pljačkajući.

23. 1. 1944 Jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ, posle 36 časova borbe, uništile skoro ceo 6. ustaški bataljon i zauzele s. Caglin (kod Slav. Požege). Zaplenjeno 5 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 130 pušaka i 1 top. Uništeno 8 teretnih vagona i 14 vagona slame.

23. 1. 1944 Jedinice 4. bataljona 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ i 2. bataljona Osječkog NOP odreda zauzele s. Poreč (kod Slav. Požege) koje je branilo 160 nemačkih vojnika.

23. 1. 1944 Delovi 28. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa delovima Istočne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ, napali domobransko-nemačko uporište u s. Kuli (kod Slav. Požege), ali ga nisu zauzeli, jer su mu u pomoć stigli delovi nemačke 187. rezervne divizije iz Slav. Požege i Pleternice.

7. 2. 1944 Iz Daruvara i Pakraca otpočeo dvodnevni napad 1. i 2. bataljona 8. puka i 2. bataljona 4. puka domobranske 4. brdske brigade na slobodnu teritoriju u pravcu s. Bučja i s. Bučkog Kamenskog (kod Slav. Požege). Sutradan su ih 28. udarna divizija NOVJ i Daruvarski NOP odred odbili i prinudili da se povuku u polazne garnizone.

15. 2. 1944 Između Pleternice i ž. st. Nova Kapela-Batrina jedinice 28. udarne divizije NOVJ porušile 6 km železničke pruge i tt veze, zbog čega je saobraćaj obustavljen 6 dana.

18. 2. 1944 Kod s. Oriovca (blizu Slav. Broda) jedinice Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ i 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ napale domobransku kolonu i odbacile je u pravcu Slav. Broda, te istovremeno porušile prugu na 16 mesta.

19. 2. 1944 Kod s. Vrbove (blizu Nove Gradiške) jedinice 2. bataljona 17. udarne brigade 28. udarne divizije i 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ porušile prugu Beograd-Zagreb na 16 mesta i time onemogućile saobraćaj za 24 časa.

5. 3. 1944 Jedinice Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ napale nemačke delove u s. Pčelicu (kod Virovitice), ali su se posle kraće borbe povukle prema s. Popelani.

9. 3. 1944 Kod s. Pivnice (blizu Virovitice) jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napale nemačku kolonu jačine 200 vojnika, razbile je i prinudile na povlačenje u pravcu s. Suhopolja.

16. 3. 1944 Kod s. Miokovićeva (blizu Daruvara) jedinice Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ napale iz zasede nemačku motorizovanu kolonu, koja je ipak uspela da prodre u pravcu Virovitice.

18. 3. 1944 Kod s. Pivnice (blizu Virovitice) delovi 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napali motorizovanu nemačku kolonu, ali je ova uspela da se probije u pravcu s. Suhopolja. Uništena su joj 3 kamiona.

19. 3. 1944 Kod s. Klisa i s. Krivaje (blizu Daruvara) delovi 21. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napali nemačku kolonu i posle jednočasovne borbe uništili 1 tenk, 4 kamiona i 2 motocikla, a zatim se povukli u s. Lisičine.

20. 3. 1944 Između s. Pčelica i s. Popelane (kod Virovitice) jedinice Brodsko NO brigade, u sadejstvu sa delovima 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napale kolonu nemačke 1. brdske divizije i nanele joj gubitke od 39 mrtvih i isto toliko zarobljenih vojnika.

22. 3. 1944 Štab 6. korpusa NOVJ izdao direktivu potčinjenim jedinicama da vrše napade na železničke komunikacije i na neprijateljske kolone koje odlaze u Mađarsku: 12. divizija NOVJ na pruzi Beograd-Zagreb (između Nove Gradiške i Vinkovaca); 28. udarna divizija NOVJ na pruzi Daruvar - s. Đulavec - Virovitica; Zapadna grupa NOP odreda na pruzi Banova Jaruga - Daruvar, a Istočna grupa NOP odreda na prugama Slav. Brod - Vinkovci, s. Striživojna - Osijek i Vinkovci-Osijek.

5. 4. 1944 Delovi 28. udarne divizije NOVJ, posle 36 časova borbe, zauzeli Podrav. Slatinu koju je branilo 450 ustaša iz 15. ustaškog bataljona i 80 domobrana i žandarma. Zaplenjena su 2 topa, 8 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 194 puške i 67.500 metaka.

10. 4. 1944 U Voćinu, od boraca 12. i 28. udarne divizije NOVJ, Istočne i Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ. formiran bataljon za borbu protiv pete kolone (Bataljon PPK) 6. korpusa NOVJ.

22. 4. 1944 Jedinice 21. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ zauzele Feričance, koje je branilo 80 ustaša iz 18. ustaškog bataljona i 20 domobrana.

27. 4. 1944 Nemačka borbena grupa -Hofman- iz Virovitice zauzela s. Pivnicu (kod Virovitice), a delovi domobranske 4. brdske brigade iz Daruvara zauzeli s. Đulavec (sada: Miokovićevo, kod Daruvara), potisnuvši delove 28. udarne divizije NOVJ prema Voćinu).

28. 4. 1944 Delovi nemačkog 1. policijskog puka potisnuli delove 28. udarne divizije NOVJ i zauzeli s. Slatinski Drenovac (kod Podrav. Slatine).

29. 4. 1944 Nemačka borbena gr upa -Hofman- i delovi nemačkog 1. policijskog puka odbacili jedinice 28. udarne divizije NOVJ, te zauzeli Voćin i popalili ga.

4. 5. 1944 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, jedinice 28. udarne divizije NOVJ prešle r. Ilovu i prebacile se u Moslavinu, u cilju pomoći jedinicama 10. korpusa NOVJ.

11. 5. 1944 Jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napale ustaško uporište u s. Hercegovcu (kod Daruvara), ali zbog jakog otpora neprijatelja, potpomognutog avijacijom, napad nije uspeo.

15. 5. 1944 Delovi 28. udarne divizije i 10. korpusa NOVJ izvršili neuspeo napad na oko 300 ustaša i milicionera u s. Kloštru Ivaniću (kod Ivanić-Grada).

21. 5. 1944 Između s. Sv. Ivana Žabna i Križevaca i između s. Prikraja i s. Gradca (na pruzi Zagreb-Križevci) jedinice 28. udarne divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušile 4 mosta i prugu na 275 mesta. Saobraćaj je prekinut nekoliko dana.

14. 6. 1944 Dvadeset prva udarna brigada 28. udarne divizije NOVJ zauzela neprijateljsko uporište u s. V. Grđevcu (kod Bjelovara) koje je branilo 400 domobrana (domobranske 4. brdske brigade) i žandarma. Neprijatelj je imao 55 mrtvih i ranjenih i 60 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno je 80 pušaka, 12 automata, 10 p. mitraljeza, 1 mitraljez i druga ratna oprema.

15. 6. 1944 Posle šestočasovne borbe delovi 28. udarne divizije NOVJ zauzeli neprijateljsko uporište u s. V. Pisanici i s. Severinu (kod Bjelovara) koja su branili domobrani i ustaše. Zaplenjeno je: mitraljez, 9 p. mitraljeza, 120 pušaka, 150.000 metaka, 5 kamiona i drugi ratni materijal. Neprijatelj je imao 92 mrtva i 100 zarobljenih vojnika.

28. 6. 1944 Otpočeo napad ustaško-domobranskih posada iz Novog Marofa, Varaždinskih Toplica, Koprivnice i Ludbrega na jedinice 10. korpusa NOVJ i 28. udarne divizije NOVJ na Kalniku. U borbama do 2. jula jedinice NOVJ su odbacile neprijatelja u polazne garnizone i prodrle u Podravinu.

5. 7. 1944 Jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napale Ludbreg, u kome se branilo oko 750 ustaša. Posle vrlo oštre borbe uz vlastite gubitke od 99 mrtvih i 66 nestalih boraca, one su se povukle. Poginuo je i komandant 3. bataljona 17. NOU brigade Mojica Birta Zec, narodni heroj.

16. 7. 1944 Kod s. Stare Rače, s. Drljanovca i s. Bulinca nemačke i ustaško-domobranske snage iz Bjelovara napale 32. diviziju NOVJ i 1. zagorsku NO brigadu, ali su ih ove jedinice, u sadejstvu sa Brodskom brigadom 28. udarne divizije NOVJ, odbacile u pravcu Bjelovara.

12. 8. 1944 Selo Skenderovce (kod Slav. Požege) zauzeli delovi Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ. Selo je branilo oko 320 domobrana i ustaša.

20. 8. 1944 Kod s. Lonje (blizu Kostajnice) jedinice 17. udarne brigade i Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ izvršile prebacivanje žita preko komunikacije Beograd-Zagreb i r. Save u Baniju.

25. 8. 1944 Delovi Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ napali na oko 100 ustaša i domobrana u s. Kukunjevcu (kod Pakraca). Napad nije uspeo zbog dolaska pojačanja iz Pakraca i Lipika. Neprijatelj je imao 2 mrtva i 23 ranjena vojnika.

5. 9. 1944 Između s. Lipovljana i Novske Brodska brigada 28. udarne divizije NOVJ porušila železničku prugu Beograd-Zagreb na 130 mesta i srušila 1 most.

5. 9. 1944 Između Novske i Okučana jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ porušile železničku prugu Beograd-Zagreb na 180 mesta.

6. 9. 1944 VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da 28. udarnu diviziju NOVJ uputi u centralnu Bosnu, odakle će nastaviti pokret ka istočnoj Bosni. Divizija treba da se direktno poveže sa VŠ.

8. 9. 1944 Dvadeset prva udarna brigada 28. udarne divizije NOVJ i 14. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ otpočele napad na Doboj, koji su branili nemački vojnici, 4. lovački puk domobranske 1. lovačke brigade i delovi domobranske 6. posadne brigade. Posle dvodnevnih borbi jedinice NOVJ su uspele da prodru u grad, ali ga nisu zauzele, jer su pristigla pojačanja od Tuzle i Maglaja. Gubici neprijatelja: 300 mrtvih, 450 ranjenih i 77 zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 11 mrtvih i 31 ranjen.

13. 9. 1944 Po naređenju VŠ NOV i POJ, 28. udarna divizija 6. korpusa NOVJ prešla r. Savu na odseku s. Kobaš - s. Dubočac, spojila se sa svojom 21. udarnom brigadom i preko Bosne krenula u Srbiju, gde će ući u sastav 32. udarnog korpusa NOVJ.

16. 9. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ da 28. udarnoj diviziji NOVJ pomogne u prebacivanju iz centralne u istočnu Bosnu i da se u vezi s tim poveže sa Štabom 3. udarnog korpusa.

17. 9. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da organizuje prihvat 28. udarne divizije NOVJ kada ona bude prelazila r. Bosnu da bi se prebacila u istočnu Bosnu, a zatim nastavila pokret preko r. Drine, pravcem za 11. udarnom divizijom NOVJ.

19. 9. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da razvije ofanzivu prema Semberiji i Posavini, jer je obavešten da nemačka 13. SS divizija -Handžar- odlazi sa područja toga korpusa. Ujedno ga je obavestio da će se 28. udarna divizija NOVJ preko r. Bosne prebaciti na odsek Modriča - pl. Trebovac.

19. 9. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 28. udarne divizije NOVJ: posle prebacivanja u istočnu Bosnu, ova će divizija sadejstvovati sa snagama 3. udarnog korpusa NOVJ na čišćenju Posavine, Majevice i Semberije, a zatim će ostati na Majevici i u Semberiji kao pobočnica naših snaga u zapadnoj Srbiji, spremna da se tamo prebaci; potrebno je da je ona snabdevena municijom, da je na borbenoj visini i da ostane pod neposrednom komandom VŠ NOV i POJ.

20. 9. 1944 VŠ NOV i POJ dao direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: kroz nekoliko dana će se na sektor Modriča-Trebovac prebaciti 28. udarna divizija NOVJ, koja će ostati neposredno pod komandom VŠ NOV i POJ; ta se divizija može uzeti u kombinaciju za čišćenje Majevice, Semberije i Posavine, a potom će ostati na prostoriji Majevica-Semberija kao pobočnica snaga NOVJ u zapadnoj Srbiji, spremna da se prebaci tamo po naređenju VŠ; održavanje veze sa snagama u zapadnoj Srbiji vrlo je važno; posle čišćenja Majevice i Posavine i učvršćenja snaga NOVJ na tom području treba jedinice 3, udarnog korpusa orijentisati ka Sarajevu.

24. 9. 1944 Na prostoriju s. Lukavca (kod Tuzle) stigla iz Slavonije, na putu za Srbiju, 28. udarna divizija NOVJ.

26. 9. 1944 Na putu preko istočne Bosne za Srbiju, 28. udarna divizija NOVJ zauzela s. Lopare i Janju. Do 3. oktobra razbila je četnički Majevički korpus.

1. 10. 1944 Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku nazvane udarnim sledeće brigade: Osječka brigada 12. divizije. Brodska brigada 28. udarne divizije, 1. i 3. brigada 35. divizije, 18. brigada i Omladinska brigada -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ.

3. 10. 1944 Dva bataljona 17 (slavonske) brigade 28. udarne divizije NOVJ zauzeli Janju, koju je branila jedna četa iz 13. SS divizije -Handžar- i muslimanska milicija.

5. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio 28. udarnoj diviziji NOVJ da se iz Semberije hitno prebaci preko r. Drine u Mačvu i poveže sa 12. udarnim korpusom NOVJ koji, ovladavši Mačvom, opseda Šabac.

6. 10. 1944 Kod Zvornika se 28. udarna divizija NOVJ prebacila preko r. Drine u Srbiju, gde je ušla u sastav 12. udarnog korpusa NOVJ.

21. 10. 1944 Kod Umke, u borbi protiv nemačkih snaga koji su se probijali od Avale, 1. bataljon 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ ubio oko 130 nemačkih vojnika, a zaplenio 6 p. mitraljeza, 3 automata, 25 pušaka, 10 pištolja, 12.500 metaka i dosta druge opreme. Bataljon je imao 2 mrtva i 3 ranjena borca.

8. 11. 1944 Kod Banje Koviljače oko 100 nemačkih vojnika prešli na desnu obalu r. Drine i napali 2. bataljon 17. brigade 28. udarne divizije NOVJ. Posle dvočasovne borbe neprijatelj je odbačen preko Drine. Bataljon je imao 33 mrtva, 20 ranjenih i 4 nestala borca. Gubici neprijatelja nisu poznati.

13. 11. 1944 U Negotinu formirana 3. artiljerijska brigada 14. korpusa NOVJ [Od 6. aprila 1945. u sastavu 28. udarne divizije JA.].

28. 11. 1944 Kod Koviljače, prihvaćena od delova 38. divizije NOVJ, 28. udarna divizija NOVJ (bez 17. brigade) otpočela trodnevni prelaz preko r. Drine u istočnu Bosnu.

30. 11. 1944 Jedinice 28. udarne divizije NOVJ zauzele Janju, u kojoj su se branile nemačke jedinice.

3. 12. 1944 VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Srbiju da rasformira 13. i 14. korpus NOVJ i da od 23, 25, 45, 17. i 28. udarne divizije NOVJ formira Južnu operativnu grupu divizija pod svojom komandom. Pod neposrednu komandu GŠ NOV i PO za Srbiju stavljene su 22, 24, 46. i 47. divizija NOVJ.

15. 12. 1944 Kod s. Badovinaca i s. Balatuna (između Bijeljine i Bogatića) 17. udarna divizija i 17. udarna brigada 28. udarne divizije Južne operativne grupe NOVJ otpočele prebacivanje preko r. Drine u istočnu Bosnu (a završile do 17. decembra).

18. 12. 1944 Jedinice nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, jačine preko 3000 vojnika, nakon jednodnevne oštre borbe odbacile delove 28. udarne divizije i 2. krajišku udarnu brigadu 17. udarne divizije Južne operativne grupe NOVJ, probile se od s. Branjeva u Janji: i noću produžile probijanje ka Bijeljini. Gubici neprijatelja: 134 poginula vojnika. Zaplenjena su 3 protivavionska topa i 1 protivavionski mitraljez a uništena su 2 tenka i 7 kamiona. Gubici jedinica NOVJ: 21 poginuo i 33 ranjena borca.

18. 12. 1944 Duž komunikacije s. Šepak - Janja 21. i Brodska udarna brigada 28. udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv neprijateljskih pobočnica koje su imale zadatak da obezbede izvlačenje svojih trupa iz Zvornika. Gubici neprijatelja: 50 poginulih. Gubici brigada NOVJ: 25 poginulih i 43 ranjena borca.

20. 12. 1944 Na liniji s. Obarska - s. G. Čađavica - s. Suhopolje (kod Bijeljine), u cilju prodora prema Brčkom, jake nemačke snage napale na jedinice 17. i 28. udarne divizije Južne operativne grupe NOVJ. Neprijatelj je odbijen uz gubitke od preko 400 poginulih vojnika.

27. 12. 1944 U rejonu Tuzle 38. udarna divizija NOVJ, 16. muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ i Tuzlanski NOP odred, uz sadejstvo delova 28. divizije 14, korpusa NOVJ, razbili jaku četničku grupaciju (Avalski, Mlavski, Timočki, Deligradski, Toplički, Javorški, Južnomoravski i Srpski udarni korpus). Uništena je skoro polovina te grupacije (koja je imala oko 8000 četnika) a njeni ostaci su se povukli dolinom r. Spreče ka pl. Ozrenu.

2. 1. 1945 Jedinice 28. udarne divizije 2. armije NOVJ odbile ispad nemačkih, ustaških i domobranskih snaga iz Bijeljine, nanevši im gubitke od oko 50 mrtvih, 80 ranjenih i 3 zarobljena. Divizija je imala 31 mrtvog i 45 ranjenih.

27. 1. 1945 Po naređenju VŠ NOV i POJ, 17. i 28. udarna divizija 2. armije NOVJ napale nemačke i ustaško-domobranske snage u Bijeljini. Napad je nekoliko puta obnavljan, ali grad nije zauzet zbog jakog otpora neprijatelja i zbog pogoršane situacije u rejonu Zvornika, pa je Štab 2. armije NOVJ, 3. februara, obustavio napad i težište borbi preneo na komunikaciju s. Drinjača-Zvornik, radi napada na delove nemačke 22. pešadijske divizije. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 100 mrtvih i preko 200 ranjenih, a jedinice 2. armije NOVJ imale su 260 mrtvih i 570 ranjenih.

16. 3. 1945 Delovi 17. i 28. udarne divizije 2. armije JA, oslobodile Janju iz koje su se jedinice nemačke 22. pešadijske divizije probile prema Bijeljini.

19. 3. 1945 U rejonu Gradačca 28. udarna divizija 2. armijo JA vodila oštru borbu protiv nemačkih jedinica, te ih odbacila i nanela im gubitke od oko 100 mrtvih, više ranjenih i 2 zarobljena, uz sopstvene gubitke od 18 mrtvih i 77 ranjenih.

29. 3. 1945 Nemačke jedinice iz Brčkog probile položaje 28. udarne divizije 2. armije JA i produžile nadiranje ka s. Čeliću. Dalji prodor jo sprečen dejstvom jedinica 23. udarne divizije i 2. krajiške brigade 17. udarne divizije 2. armije JA.

2. 5. 1945 Jedinice 28. udarne divizije 2. armije JA, posle petodnevne borbe, odbacile prema Petrinji delove ustaške 8. i 7. brigade i oslobodile Bos. Kostajnicu.

3. 5. 1945 Brodska udarna brigada 28. udarne divizije JA posle jednodnevne žestoke borbe odbacila ustaško-domobranske i nemačke snage u pravcu Petrinje i Sunje i oslobodila Kostajnicu.

5. 5. 1945 Jedinice 28. udarne divizije 2. armije JA, posle jednodnevne borbe, oslobodile Petrinju i produžile gonjenje nemačko i ustaško-domobranskih snaga prema Sisku i Zagrebu.

Dokumenti

Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije od 21 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Zlatar

Naredba Štaba Dvadeset osme divizije od 21 listopada 1943 god. o pohvali Dvadeset prve NO brigade za junačko držanje pri napadu na ustaše kod sela Visoko

Naređenje Štaba Dvadeset osme divizije od 23 listopada 1943 god. o pohvali boraca i rukovodilaca Sedamnaeste NOU brigade za herojsko držanje prilikom napada na Zlatar

Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 31 listopada 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Ivanec, Zlatar i rušenju komunikacije Zagreb - Varaždin

Izvod iz izveštaja političkog komesara 28. divizije od 1. novembra 1943. političkom komesaru 6. korpusa NOV Jugoslavije o političkom stanju i radu u Diviziji

Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije od 4 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Koprivnicu

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 7 studenog 1943 god. o napadu jedinica Druge operativne zone i Dvadeset osme divizije na Koprivnicu i borbama kod Kutine, Grubišnog Polja i Generalskog Stola

Izvještaj Štaba Dvadeset prve NO brigade od 10 studenog 1943 god. Štabu Dvadeset osme divizije o napadu na Koprivnicu

Izvještaj Štaba Dvadeset Osme divizije od 20 studenog 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama za oslobođenje Koprivnice

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 30 studenog 1943 god. Štabu Dvadeset osme divizije o rezultatima borbi na liniji Čazma - Novoselec-Križ - Ivanić Grad

Izvještaj Štaba Dvadeset prve NO brigade od 2. prosinca 1943. god. Štabu Dvadeset osme divizije NOV Jugoslavije o borbama kod Narte i Novog Štefanja

izvještaj Štaba Dvadeset prve NO udarne brigade od 8. prosinca 1943. god. Štabu Dvadeset osme divizije NOV Jugoslavije o borbama kod Velike Bune i Podvomice

Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 22. prosinca 1943. god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na V. Goricu i Sopnicu

Naređenje Štaba Dvadeset osme divizije NOV Jugoslavije od 24. prosinca 1943. god. podređenim jedinicama za prebacivanje iz Turopolja za Moslavinu

Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije od 22 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Kulu i Poreč

Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 4 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV i PO Jugoslavije o borbama u Turopolju, prebacivanju u Moslavinu i budućim namjerama

Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti ljudstva Dvadeset osme divizije Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 4 siječnja 1944 godine

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 11 siječnja 1944 god. Štabu Dvadeset osme divizije o prelasku brigade iz Turopolja u Podravinu

Izveštaj političkog komesara 28. NOU divizije od 15. januara 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom radu i moralno-političkom stanju u brigadama

Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije od 18 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Čaglin

Zapovijest Štaba Dvadeset osme udarne divizije od 25 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama da izvrše marš i razmjeste se u selima zapadnog dijela Požeške kotline

Dodatak Operativnom izvještaju Štaba Dvadeset osme divizije od 30 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama u Caglinu i Milan Lugu

Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 30 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o rezultatima napada na Čaglin, Poreč i Kulu

Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti jedinica Dvadeset osme divizije od 3 februara 1944 godine

Zapovijest Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 11 februara 1944 god. potčinjenim jedinicama da izvrše diverziju na željezničkoj pruzi Beograd - Zagreb kod St. Petrovog Sela i Vrbove

Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 11 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbi potčinjenih jedinica kod sela: Španovica, Branežci, Ožegovci i Bučje

Zapovijest Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 14 februara 1944 god. potčinjenim jedinicama za diverziju na željezničkoj pruzi Beograd - Zagreb

Zapovijest Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 17 februara 1944 god. potčinjenim jedinicama za diverziju na željezničkoj pruzi Beograd - Zagreb

Naređenje Štaba Durmitorskog NOP odreda od 20. februara 1944. Komandi mjesta Pivski Manastir za potpunu mobilizaciju

Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU brigade Dvadeset osme NOU divizije od 25 februara 1944 god. potčinjenim bataljonima za diverziju na željezničkim prugama Beograd - Zagreb i Banova Jaruga - Pakrac

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 26 februara 1944 god. Štabu Dvadeset osme divizije o borbi na željezničkoj pruzi Lipik - Banova Jaruga

Izvještaj Štaba Brodske NO brigade od 21 marta 1944 god. Štabu Dvadeset osme divizije o napadu na neprijateljsku kolonu na cesti Peoelana - Pčelić

Izvještaj Štaba Brodske NO brigade od 17 marta 1944 god. ŠLabu Dvadeset osme divizije o napadu na neprijateljsku kolonu na cesti Daruvar - Virovitica

Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 1 marta 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama i stanju u jedinicama od 20 februara do 1 marta

Zapovijest Št.aba Dvadeset osme divizije od 20 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku kolonu na cesti Daruvar - Virovitica

Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije od 24 marta 1944 god. podređenim jedinicama da napadnu i protjeraju neprijatelja iz Velikih Bastaja i Dulaveca

Izvještaj Štaba Dvadeset prve NOU brigade od 25 marta 1944 god. Štabu Dvadeset osme divizije o napadima na neprijateljske kolone na cesti Daruvar - Pivnica

Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 29 marta 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o napadima na neprijateljske kolone na cesti Daruvar - Virovitica

Zapovijest Štaba Dvadeset osme udarne divizije od 1 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u Podravskoj Slatini

Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti jedinica dvadeset osme divizije od 3 aprila 1944 godine

Izvještaj Štaba Dvadeset osme udarne divizije od 11 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o toku i rezultatima napada na neprijateljski garnizon u Podravskoj Slatini

Izveštaj partijskog sekretara 2. bataljona 17. brigade 28. divizije od 12. aprila 1944. partijskom sekretaru brigade o političkom stanju jedinice posle borbi na sektoru Podravske Slatine

Pismo Štaba Dvadeset osme udarne divizije od 17 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa i potčinjenim jedinicama o greškama koje su zapažene prilikom napada na Podravsku Slatinu

Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije Šestog Korpusa NOVJ od 20 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na neprijateljske posade u Feričancima i Đurđenovcu

Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 29 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama na liniji Kuzma - Lisičine Hum - Popovac i o razmeštaju jedinica i pripremama za napad na neprijatelja koji prodire na Papuk

Direktiva Štaba Desetog korpusa NOVJ od 8. maja 1944. Štabu Dvadeset osme NOU divizije za rad po dolasku na područje Moslavine

Naređenje Štaba Desetog korpusa NOVJ od 8. maja 1944. Štabu Zapadne grupe NOP odreda da se stavi pod komandu Dvadeset osme divizije

Izvještaj Štaba Dvadeset prve brigade od 8. maja 1944. Štabu Dvadeset osme NOU divizije o borbama i pokretima od 27. aprila do 6. maja

Zapovijest Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 9. maja 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u Hercegovcu

Izvještaj Štaba Dvadeset prve NOU brigade od 12. maja 1944. Štabu Dvadeset osme divizije o borbi prilikom obezbjeđenja napada na neprijateljsku posadu u Hercegovcu

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 13. maja 1944. Štabu Dvadeset osme divizije o napadu na neprijateljsku posadu u Hercegovcu

Izvještaj Štaba brodske NO brigade od 15. maja 1944. Štabu Dvadeset osme NOU divizije o borbi prilikom obezbjeđenja napada na neprijateljsku posadu u Hercegovcu

Izvještaj Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 17. maja 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o dejstvima od 23. marta do 11. maja

Izvještaj Štaba Dvadeset prve NOU brigade od 17. maja 1944. Štabu Dvadeset osme divizije o napadu na ustaše u Kloštru Ivaniću

Zapovijest Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 23. maja 1944. podređenim jedinicama za obezbjeđenje napada na neprijateljske posade u Narli i Velikom Trojstvu

Izvještaj Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 30. maja 1944. Štabu Šestog i Desetog korpusa NOVJ o borbama jedinica koje su prilikom napada na Nartu bile na osiguranju prema Bjelovaru, Garešnici i Hercegovcu

Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije od 11. juna 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljski garnizon u Velikom Grđevcu

Izvještaj Štaba Dvadeset prve brigade od 18. juna 1944. Štabu Dvadeset osme NOU divizije o napadu na Veliki Grdevac

Izvještaj Štaba Sedamnaeste brigade od 19. juna 1944. Štabu Dvadeset osme NOU divizije o borbama s neprijateljem koji je pošao u pomoć napadnutoj posadi u Velikom Grđevcu

Izvještaj Štaba 21. brigade od 3. jula 1944. Štabu 28. NOU divizije o borbi kod Prkosa i Radeljeva

Izvještaj Štaba 28. divizije od 13. jula 1944. štabovima 6. i 10. korpusa NOVJ o stanju u nekim neprijateljskim garnizonima, o izvedenim akcijama od 14. juna do 2. jula i o organizacionom stanju sopstvenih jedinica

Izvještaj Štaba 28. divizije od 13. jula 1944. štabovima 6. i 10. korpusa NOVJ o nekim borbama, političkom radu i moralno-političkom stanju u Diviziji

Izvještaj Štaba 21. brigade od 13. avgusta 1944. Štabu 28. NOU divizije o situaciji u sjevernom dijelu srednje Bosne

Izvještaj političkog komesara 28. divizije od 14. avgusta 1944 političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom radu i stanju u Diviziji

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za prebacivanje 28. NOU divizije u srednju Bosnu

Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 28. divizije NOVJ od 6. septembra 1944. godine

Izvještaj Štaba 28. divizije od 7. septembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o brojnom stanju i naoružanju Divizije

Zapovijest Štaba 28. divizije NOVJ od 13. septembra 1944. podređenim jedinicama da forsiraju rijeku Savu kod Slavonskog Kobaša

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 16. septembra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ za prebacivanje 28. divizije iz centralne u istočnu Bosnu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. septembra 1944. Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ za obezbeđenje prihvata 28. divizije pri njenom prebacivanju iz srednje u istočnu Bosnu

Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. septembra 1944. Štabu 3. udarnog korpusa, za upotrebu 28. divizije i dejstva jedinica 3. korpusa u istočnoj Bosni

Direktiva Štaba 3. korpusa NOVJ od 22. septembra 1944. Štabu 28. divizije da sadejstvuje s ostalim jedinicama ovoga korpusa u savlađivanju neprijateljskih snaga na Majevici, Trebavi, u Posavini i Semberiji i da dolinom rijeke Drine obezbeđuje lijevi bok glavnine snaga NOVJ u Srbiji

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 28. NOU divizije o dejstvima u drugoj polovini septembra 1944. u srednjoj i istočnoj Bosni

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. septembra 1944. Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ za uspostavljanje veze sa 28. divizijom

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. septembra 1944. Štabu 28. divizije za povezivanje s 3. udarnim korpusom NOVJ i dejstva u istočnoj Bosni

Pismo Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 3 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset osme NOU divizije o situaciji u Mačvi i Pocerini

Izvještaj Štaba 17. slavonske brigade od 4. oktobra 1944. Štabu 28. NOU divizije o zauzimanju Janje

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ za postupak sa 28. NOU divizijom

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5. oktobra 1944. Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da prihvati 28. diviziju na putu za Srbiju

Izvještaj Štaba 21. slavonske brigade od 5. oktobra 1944. Štabu 28. NOU divizije o napadu na uporište Janju

Izveštaj Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 6 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o forsiranju Drine na sektoru Zvornik - Koviljača

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 4. oktobra 1944. Vrhovnom štabu da se 28. NOU divizija prebaci do 10. oktobra iz istočne Bosne u Srbiju

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine da sadejstvuje s jedinicama 28. NOU divizije u napadu na Sremsku Mitrovicu

Izveštaj Štaba Sedamnaeste slavonske brigade Dvadeset osme NOU divizije od 18 oktobra 1944 god. načelniku Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ o borbama za Čukaricu

Operativni izveštaj Štaba Brodske brigade Dvadeset osme NOU divizije od 21 oktobra 1944 god. Štabu divizije za vreme od 12 do 20 oktobra

Izveštaj Štaba Dvadeset prve brigade Dvadeset osme NOU divizije od 21 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbama u Beogradu od 15 do 19 oktobra

Izveštaj Štaba Sedamnaeste slavonske brigade Dvadeset osme NOU divizije od 22 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbama za oslobođenje Beograda od 17 do 20 oktobra

Izveštaj Štaba Sedamnaeste slavonske brigade Dvadeset osme NOU divizije od 22 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima kod Umke

Izveštaj Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 23 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbama za oslobođenje Beograda

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 28. NOU divizije o dejstvima početkom oktobra 1944. na području Semberije i Majevice

Izveštaj Štaba Dvadeset prve udarne brigade od 25 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset osme NOU divizije o borbama brigade od 15 do 24 novembra

Uputstvo političkog komesara 1. proleterskog korpusa NOVJ od 25. novembra 1944. političkom komesaru 28. divizije o odnosu prema narodu i narodnoj vlasti

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 30. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o stavljanju 28. NOU divizije pod komandu Glavnog štaba

Izvještaj štaba 17. slavonske brigade od 7. decembra 1944. štabu 28. NOU divizije o borbama oko Bijeljine

Izvještaj Štaba 14. korpusa od 17. decembra 1944. Štabu Južne operativne grupe NOVJ o prebacivanju 17. i 28. divizije preko rijeke Drine u istočnu Bosnu

Izvještaj Štaba 21. slavonske brigade od 28. decembra 1944. Štabu 28. NOU divizije o dejstvima protiv Nijemaca i četnika na prostoriji Bijeljina - Janja

Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 28. NOU divizije o dejstvima na odsjeku Janja - Bijeljina od 28. novembra do 29. decembra 1944. godine

Naređenje Štaba 17. NOU divizije od 30. decembra 1944. Štabu 28. divizije za dejstva na prostoriji Janja - Suho Polje - Čađavica

Brojno stanje ljudstva, stoke i naoružanja 28. NOU divizije 31. decembra 1944. godine

Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 21. brigade 28. divizije JA

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

12. vojvođanski korpus NOVJ 10. zagrebački korpus NOVJ 17. slavonska udarna brigada Borbe u Slavoniji 1944. Pleternica 21. slavonska udarna brigada Vrhovni štab NOVJ 1. proleterski korpus NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. Slavonska Požega Križevci 12. slavonska divizija NOVJ Bosanska Kostajnica Varaždin Zagreb 2. krajiška udarna brigada 14. srpski korpus NOVJ Podravska Slatina Zvornik 22. pešadijska divizija Janja Četnici u drugom svetskom ratu 181. pešadijska divizija Nova Gradiška Politički komesari u NOR-u Četnička golgota Petrinja Umka Brčko Josip Broz Tito Završne operacije u Jugoslaviji Koprivnica Avijacija u oslobodilačkom ratu Ivanec Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu 38. istočnobosanska divizija NOVJ Voćin Ludbreg 6. slavonski korpus NOVJ 4. gorski zdrug (NDH) Bjelovar Pakrac Tuzla Hrvatsko domobranstvo Novska Bitka za Srbiju Beogradska operacija 10. krajiška divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Napad NOVJ na Koprivnicu 1943. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 17. krajiška udarna brigada 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Slavonski Brod 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Borbe u Srbiji 1944. Doboj Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Hrvatskoj 1943. Beograd Diverzije u oslobodilačkom ratu Udarna brigada Braća Radić Bijeljina Operacija Božić Bata Borbe u Slavoniji 1943. Ivanić-Grad Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Hrvatska Kostajnica Modriča 13. SS divizija Handžar Daruvar Sisak Virovitica 17. istočnobosanska divizija NOVJ