🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

29. hercegovačka divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 150 hronoloških zapisa, 434 dokumenata i 10 fotografija.

Događaji

0. 11. 1943 U rejonu Kalinovika, formiran Kalinovički NOP odred u sastavu 29. udarne divizije NOVJ.

16. 11. 1943 VŠ NOV i POJ odobrio formiranje 29. udarne divizije NOVJ i preimenovanje udarnih grupa bataljona 10. hercegovačke udarne brigade u 10, 11. i 12. hercegovačku NOU brigadu.

22. 11. 1943 U sastavi 29. udarne divizije NOVJ obnovljen Južnohercegovački NOP odred. U njegov je sastav ušlo 5 manjih NOP odreda: Stolački, Popovopoljski, Vlahovićki, Šumski i Bilećki.

22. 11. 1943 U sastavu 29. udarne divizije NOVJ obnovljen Severnohercegovački NOP odred. U njegov su sastav ušli manji NOP odredi: -Nevesinjska puška-, -Bišina-, Dulićki, -Miro Popara- i Površki.

24. 11. 1943 S linije Mostar-Stolac-Bileća nemačka 7. SS -Princ Eugen- divizija, ojačana po jednim bataljonom nemačke 181. pešadijske i domobranske 6. pešadijske divizije i sa 2.000 četnika Trebinjskog i Nevesinjskog korpusa, napala novoformiranu 29. udarnu diviziju NOVJ s ciljem da je izbaci iz Hercegovine. Dok je Južnohercegovački NOP odred estao u neprijatelj evo i pozadini, glavnina 29. udarne divizije odbačena je istočno od puta Bileća. Gacko, gde je u šestodnevnim odbrambenim borbama nanela neprijatelju (uglavnom 13. SS puku) velike gubitke: oko 300 mrtvih i znatan broj ranjenih.

26. 11. 1943 U s. Tucakovom Dolu (kod Bileće) jedan bataljon Severnohercegovačkog NOP odreda i po jedan bataljon 3. i 10. udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ napali i uništili ojačanu minobacačku bateriju 105 mm 13. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Poginulo je 120 nemačkih vojnika, a zaplenjeno 6 puškomitraljeza, 4 minobacača, 53 konja sa opre nom i instrumenti za hiruršku ekipu.

27. 11. 1943 Delovi 13. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- zauzeli Gacko, koje su delovi 29. udarne divizije NOVJ prethodno evakuisali.

2. 12. 1943 Između s. Ilače i s. Šidskih Banovaca (kod Šida) Diverzantski udarni bataljon GŠ NOV i PO za Vojvodinu bataljon minom izbacio iz šina nemački vojni teretni voz sa ratnim materijalom i uništio lokomotivu i 8 vagona.

7. 12. 1943 Delovi nemačke 1, brdske divizije iz Brodareva iznenada napali i odbacili Bjelopoljski partizanski bataljon i zauzeli Bijelo Polje.

7. 12. 1943 Na prostoru s. Velimlje-Vilusi-Grahovo 3. i 10. udarna brigada 29. divizije NOVJ, ojačane bataljonom Nikšićkog NOP odreda, posle osmodnevnih borbi, razbile delove četničkog Nikšićkog korpusa i manje delove nemačke 181. pešadijske i domobranske 6. divizije. Poginulo je 68 nemačkih vojnika i domobrana i 47 četnika, dok su jedinice 29. udarne divizije NOVJ imale 9 mrtvih i 15 ranjenih.

16. 12. 1943 Zadar bombardovala saveznička avijacija i uništila lučka skladišta.

22. 12. 1943 Ljubinje zauzela 3. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ raspršivši glavninu četničke Ljubinjske brigade (oko 150 četnika).

28. 12. 1943 U Bileći 2. i 3. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ napale četničku Bilećku brigadu i Vučedolski bataljon. Pošto je izostalo iznenađenje, posada se održala u nekoliko kamenih zgrada, pa je napad krajem iduće noći obustavljen zbog mogućnosti intervencije jačih neprijateljskih snaga. Poginulo je 35 četnika, dok su jedinice NOVJ imale 7 mrtvih i 11 ranjenih.

29. 12. 1943 Deseta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ napala Gacko, koje je branila četnička Gatačka brigada, ojačana manjim delovima nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Iako je slomila spoljnu odbranu i prodrla u grad, 10. brigada je u zoru obustavila napad, pretrpevši gubitke od 7 mrtvih i 16 ranjenih.

30. 12. 1943 Kod s. Moska (na putu Trebinje-Bileća) 3. bataljon 3. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ iz zasede razbio borbenu grupu -Heš- (oko dva bataljona nemačkih vojnika, domobrana i četnika).

1. 1. 1944 Sest bataljona četničkog Nevesinjskog korpusa, ojačani četom minobacača iz nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, iz Gacka, Uloga i Kifinog Sela počeli koncentričan napad na 10. hercegovačku udarnu brigadu 29. udarne divizije NOVJ u Gatačko-nevesinjskoj površi. Brigada je do 5. januara, iznenadnim udarima po odvojenim kolonama, odbacila neprijatelja u polazne garnizone i pri tom potpuno razbila jedan ojačani četnički bataljon.

2. 1. 1944 Delovima 12. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ predala se 1. četa 1. bataljona domobranskog 14. pešadijskog puka, posada ž. st. Jasenica-Lug (na pruzi Hum-Gabela). Predaju 2. čete istog bataljona na ž. st. Diklići sprečile su ustaše. U borbi oko ove stanice neprijatelj je imao 1 mrtvog i 28 ranjenih vojnika.

3. 1. 1944 U s. Kokorini (kod Gacka) dva bataljona 10. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ, bez vlastitih gubitaka, razbili Fojnički bataljon četničke 1. nevesinjske brigade, ojačan vodom minobacača iz nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Gubici neprijatelja: 32 mrtva, 20 zarobljenih i oko 50 ranjenih vojnika. Zaplenjeno je celokupno naoružanje i oprema nemačkog minobacačkog voda.

5. 1. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa: Glavni štab NOV i PO za Crnu Goru i Boku mora forsirati formiranje lakih pokretnih jedinica; tom štabu ostaviti 5. crnogorsku NOU brigadu za područje Crne Gore i još jednu brigadu za područje Sandžaka; u pozadini organizovati čvrstu vojnopozadinsku vlast; 29. udarna divizija NOVJ ostaje u Hercegovini i preuzima primorje od Boke do Neretve.

6. 1. 1944 VŠ NOV i POJ stavio 29. udarnu diviziju pod komandu Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ.

16. 1. 1944 VŠ NOV i POJ uputio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ depešu u kojoj ističe: prisustvo 2. udarnog korpusa u Crnoj Gori je neophodno; Crnogorsko primorje đobija veću važnost zbog eventualnog iskrcavanja savezničkih snaga na Jadranu; treba tu stvoriti operativnu grupu koja će imati jednu jedinicu na području Konavli-Grahovo-Risan, drugu na području Čevo-Kotor-Crmnica i treću na području Tivat-Paštrovići-Ulcinj; četnike na ovom području razbiti; operacije u sadejstvu sa 29. udarnom divizijom dovršiti do početka februara; italijanske partizanske bridade rasporediti u divizije 2. udarnog korpusa NOVJ; javiti mesto za spuštanje materijala; u duhu nove direktive, uputiti globalni plan formacije 2. udarnog korpusa. 

28. 1. 1944 Kod s. Stepena (blizu Avtovca) 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, u susretnoj petočasovnoj borbi, sprečila prodor ojačanog 2. bataljona 13. puka 7. SS divizije -Princ Eugen- u Bileću i odbacila ga u Gacko, nanevši mu gubitke od oko 50 mrtvih, 3 zarobljena i do-sta ranjenih vojnika uz sopstvene gubitke: 3 poginula i 4 ranjena borca, i zaplenivši 3. p. mitraljeza i 20 pušaka.

29. 1. 1944 Na putu između Zborne gomile i s. Stepena (kod Avtovca), bočnim napadom, ojačana 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ sprečila 2. bataljon 14. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- da, uz podršku posade Gacka, prodre u Bileću, te ga posle šestočasovne borbe odbacila u Gacko. Ipak je jedna četa ovog bataljona, neopaženo, preko pl. Babe, prodrla u Bileću.

1. 2. 1944 Iz zasede na Zegulji (na putu Stolac-Ljubinje) delovi 10. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ uništili 6 kamiona sa obezbeđenjem jačine voda iz sastava 1. bataljona 14. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Istovremeno su sprečili intervenciju ojačane čete istog bataljona iz Ljubinja. Neprijateljski gubici: 32 mrtva i 9 zarobljenih vojnika, a gubici delova 10. brigade: 2 mrtva i 3 ranjena borca.

4. 2. 1944 Ojačana 10. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ napala posadu železničkih stanica Duži, Taleža i Jasenica-Lug i posadu mosta u Dražin-Dolu (tri čete 14. puka domobranske 6. pešadijske divizije i jednu četu četničke Trebinjske brigade). Ona je pri tome spalila dve železničke stanice i uništila jedan kamion i jedan teretni voz, a u drugom vozu, izbačenom iz šina, ubila 5 i ranila 20 nemačkih vojnika. Domobrani su imali 30 zarobljenih, 1 mrtvog i 1 ranjenog vojnika, a četnički gubici nisu poznati. Brigada je imala 4 ranjena borca. Zaplenila je: 2 p. mitraljeza, 2 automata, 28 pušaka i 15.000 puščanih metaka.

5. 2. 1944 Iz Ljubinja, Stoca, Bileće i Trebinja dve nemačke pukovske borbene grupe, jedna iz 7. SS divizije -Princ Eugen- a druga iz 181. pešadijske divizije, ojačane delovima četničkog Trebinjskog korpusa i 14. puka domobranske 6. pešadijske divizije (oko 4.000 vojnika), počele koncentričan napad s ciljem da 10. hercegovačku udarnu brigadu i Južnohercegovački NOP odred 29. udarne divizije NOVJ unište u okruženju (operacija -Falkenjagd-), Do 16. februara neprijatelj je prokrstario okruženi deo slobodne teritorije, spalio 5 sela i uništio 2 mosta na r. Trebišnjici. Brigada i odred 29. divizije NOVJ izbegli su odlučujuće sudare s jačim neprijateljem, ali su mu u dvadesetak manjih akcija i diverzija naneli znatne gubitke, sprečivši pljačku i masovnije represalije. Drugi delovi 29. divizije razbili su jedan nemački bataljon kod s. G. i D, Meke Grude. Neprijatelj je imao blizu 200 mrtvih i preko 100 ranjenih (skoro isključivo nemačkih vojnika). Gubici jedinica 29, udarne divizije NOVJ: oko 20 mrtvih i preko 30 ranjenih boraca.

12. 2. 1944 Kod s. G. i D. Meke Grude (na putu Gacko-Bileća) tri bataljona 29. udarne divizije NOVJ razbili jedan bataljon nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Na bojištu je nađeno 118 poginulih nemačkih vojnika. Gubici bataljona 29. udarne divizije NOVJ: 10 mrtvih i 11 ranjenih boraca. Zaplenjeno je 5 p. mitraljeza i nekoliko desetina pušaka.

24. 2. 1944 Iz rejona Bileće 10. i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ počele prodor prema Trebinju. U četvorodnevnim borbama, u sadejstvu sa delovima Južnohercegovačkog NOP odreda i Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, one su u uporištima Mosko, Jasen, Viluse, Lastva i Zupci razbile delove četničke Trebinjske, Ljubinjske i Banjsko-vučedolske brigade. Zarobljeno je oko 50 a poginulo preko 40 četnika. Zaplenjeno je: 1 top, 3 minobacača, 2 mitraljeza, preko 100 pušaka i veća količina municije. Uništena su 2 voza i 3 mosta na r. Trebišnjici. Jedna četnička četa prešla je na stranu jedinica NOVJ.

27. 2. 1944 Delovi 29. udarne divizije NOVJ ušli u Gacko, koje su prethodnog dana napustili delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-.

1. 3. 1944 Manji delovi nemačke 369. legionarske divizije i četničke Gatačke brigade potisnuli delove 11. hercegovačke udarne brigade i Severnohercegovačkog NOP odreda 29. udarne divizije NOVJ i Nikšićkog NOP odreda i zauzeli Gacko.

2. 3. 1944 Ojačana 10. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, prilikom napada na Bileću, zauzela utvrđeno s. Logor i prodrla u grad. Pošto se glavnina četničke Bilećke brigade održala u utvrđenim zgradama u centru grada, napad je sutradan u svanuće obustavljen.

6. 3. 1944 Kod ž. st. Grmljana (na pruzi Hum-Gabela) jedan bataljon Južnohercegovačkog NOP odreda 29. udarne divizije NOVJ uništio nemački transportni vojni voz a transportovanu jedinicu razbio. Ranjeno je 40 a poginulo 58 vojnika iz 1. bataljona 369. puka nemačke 369. legionarske divizije.

16. 3. 1944 U Konjičkoj župi (kod Konjica), prerastanjem Mostarskog partizanskog bataljona, formiran Mostarski NOP odred 29. udarne divizije NOVJ, sastava: dva bataljona.

17. 3. 1944 Prvi bataljon 369. puka nemačke 369. legionarske divizije i četnička Trebinjska brigada (oko 1000 vojnika) napali na Zupce (kod Trebinja), ali su protivnapadom 12. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ razbijeni i odbačeni u Trebinje, uz gubitke od 23 mrtva.

28. 3. 1944 Otpočele trodnevne borbe na Zegulji (na putu Stolac-Ljubinje) u kojima su 11. hercegovačka udarna brigada i Južnohercegovački NOP odred 29. udarne divizije NOVJ sprečili delove nemačke 369. legionarske divizije (do dva bataljona pešadije, divizion artiljerije i tenkovska četa), sa delovima četničke Ljubinjske i Stolačke brigade da se iz Stoca probiju za Trebinje i naneli im gubitke od 65 mrtvih.

29. 3. 1944 U desetočasovnoj borbi na Rikalu (kod Trebinja) 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ odbacila 1. bataljon 369. puka nemačke 369. legionarske divizije i četničku Trebinjsku brigadu (1.200 vojnika), nanevši im gubitke od 70 mrtvih i ranjenih. Brigada je imala 5 mrtvih i 7 ranjenih.

0. 4. 1944 Kod s. Džepi (blizu Konjica), zbog neobaveštenosti, došlo do sukoba između čete 11. hercegovačke udarne brigade i čete Mostarskog NOP odreda 29. udarne divizije NOVJ. Ranjeno je 5 boraca i poginula su 3 borca. Među poginulima se nalazio i komandant Mostarskog bataljona Mostarskog NOP odreda Ahmed Pintul, narodni heroj.

5. 4. 1944 U višečasovnoj borbi na Zegulji (na putu Stolac-Ljubinje) 11. hercegovačka udarna brigada i manji delovi Južnohercegovačkog NOP odreda 29. udarne divizije NOVJ slomili napad dva nemačka bataljona (po jedan bataljon iz nemačke 118. lovačke i 369. legionarske divizije), 100 četnika i 6 tenkova, te ih, uz gubitke od oko 50 mrtvih vojnika i 2 oštećena tenka, povratili u Stolac.

9. 4. 1944 Jedinice 29. udarne divizije NOVJ počele trodnevne oštre borbe protiv jakih nemačkih i četničkih snaga na pravcu Grahovo-Osječenica-Vilusi. Neprijatelj je uspeo da uđe u Viluse i da produži prema s. Velimlju, ali je odbačen. U tim borbama je poginulo 90 nemačkih vojnika i 11 četnika a dosta ih je ranjeno. Jedinice 29. divizije su imale 10 mrtvih i 6 ranjenih boraca.

19. 4. 1944 Sa Prenja, iz Uloga, Kalinovika, s. Rakitnice i Konjica delovi četničkog Nevesinjskog i Drinskog korpusa i domobranske 2 brdske i 8. posadne brigade i jedna četa nemačke 369. legionarske divizije počeli koncentričan napad prema Konjičkoj župi u cilju razbijanja glavnine 27. udarne divizije NOVJ i Mostarskog NOP odreda 29. udarne divizije NOVJ. Zbog nestanka municije i zbog iscrpljenosti jedinica, 27. divizija se do 22. aprila izvukla preko pl. Treskavice u Miljevinu a glavnina Mostarskog NOP odreda na Bjelašnicu. Divizija je, u manjim sudarima, imala blizu 100 nestalih boraca, dok se Konjički bataljon Mostarskog NOP odreda osuo.

20. 4. 1944 U s. Zalomu (kod Nevesinja) delovi Severnohercegovačkog NOP odreda i 11. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ, posle kraćeg otpora, savladali jednu četu četničke 1. nevesinjske brigade, zarobivši 40, ubivši 1 i ranivši 3 četnika.

24. 4. 1944 Iz Gacka delovi nemačke 369. legionarske divizije, četničke Gatačke i domobranske 9. posadne brigade (do 1000 vojnika) izvršili neuspeo ispad prema Bileći u cilju odbacivanja delova 29. udarne divizije NOVJ s komunikacije Gacko-Bileća. U tim borbama neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 20 mrtvih.

25. 4. 1944 VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 29. udarne divizije NOVJ: obaveštava da su jedinice 26. divizije izvele desant na o. Korčulu i da bi bilo potrebno da jedinice 28, udarne divizije pokušaju prodor ka obali, gde bi im se doturila veća količina materijala sa o. Visa.

25. 4. 1944 U s. Baljcima (kod Bileće) četnička Bilećka brigada, ojačana bataljonom četničke Vučedolske brigade, iznenadila dva bataljona 10. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ. Posle višečasovne borbe četnici su uz pomoć još oko dva bataljona, odbačeni u Bileću, uz gubitke od 21 mrtvog i 24 ranjena. Brigada je imala 9 nestalih, 13 ranjenih i 14 poginulih. U toj borbi su pogmuli i pomoćnik političkog komesara 1. bataljona Milos Bojović i komandir 2, čete 4. bataljona Žarko Papić, narodni heroji.

28. 4. 1944 U s. Grušči (kod Konjica) Konjička brigada četničkog Nevesinjskog korpusa u trodnevnim borbama s manjim obezbeđujućim delovima, uništila bolnicu Mostarskog NOP odreda 29. udarne divizije NOVJ. U borbi protiv četnika poginulo je oko 30 ranjenika, političkih radnika i boraca, a nekoliko ih je zarobljeno.

1. 5. 1944 Glavnina četničkog Nevesinjskog korpusa, ojačana manjim delovima nemačke 369. legionarske divizije i domobranske 9. posadne brigade (oko 2000 vojnika), napadom iz Gacka i Nevesinja odbacila delove 29. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ preko komunikacije Gacko-Bileća i do 3. maja delom snaga prodrla u Bileću, dok su ostale snage udarom u leđa preko pl. Trusine odbačene u polazne garnizone. U trodnevnim borbama neprijatelj je imao blizu 50 mrtvih i preko 50 ranjenih. Severnohercegovački NOP odred i delovi 10. i 11. hercegovačke udarne brigade imali su 35 mrtvih i ranjenih i oko 30 nestalih.

5. 5. 1944 Iz Grahova, Trebinja, Bileće i Gacka četiri četničke brigade (Trebinjska, Vučedolska, Bilećka i Gatačka), sa oko dva bataljona nemačke 369. legionarske i 181. pešadijske divizije, napale 12. i 10. hercegovačku udarnu brigadu 29. udarne divizije i 16. muslimansku udarnu brigadu 27. udarne divizije NOVJ. Sutradan su, uz gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih, odbačene u polazne garnizone.

6. 5. 1944 U s. Džinovoj Mahali (kod Nevesinja) 11. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ iznenadnim udarom razbila 2. nevesinjsku brigadu četničkog Nevesinjskog korpusa, nanevši joj gubitke od 17 poginulih, oko 20 ranjenih i 4 zarobljena. Brigada je imala 2 mrtva i 6 ranjenih boraca.

12. 5. 1944 Četnički Nevesinjski korpus, dva bataljona nemačke 369. legionarske divizije i jedan bataljon domobranske 9. posađne brigade iz Gacka i Nevesinja počeli konvergentan napad na glavninu 29, udarne divizije NOVJ. U četvorodnevnim borbama, počesnim razbijanjem kolona koje su - vršeći represalije - bile prodrle do s. Davidovića (kod Bileće), 10. i 11. hercegovačka udarna brigada i Severnohercegovački NOP odred odbacili su neprijatelja u polazne garnizone. Prema nepotpunim podacima, u tim borbama je poginulo 113 nemačkih vojnika i 87 četnika, a ranjeno 170 neprijateljskih vojnika. Dvadeset deveta divizija je imala 18 mrtvih, 38 ranjenih i 50 nestalih boraca. U borbi sa četnicima na Gatu (kod Avtovca) zarobljen je (i kasnije streljan) pomoćnik političkog komesara čete iz 11, hercegovačke udarne brigade Mileta Okiljević, narodni heroj.

13. 5. 1944 Naređenjem Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ formirana Vojna oblast 29. udarne divizije NOVJ. Ona je imala strukturu korpusne vojne oblasti i obuhvatala je celu Hercegovinu.

14. 5. 1944 Naredbom Štaba 29. udarne divizije NOVJ, od Mostarskog NOP odreda i 4. bataljona 11. hercegovačke NOU brigade formirana 13. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ.

29. 5. 1944 Delovi četničkog Trebinjskog korpusa iz Stoca i Nevesinjskog korpusa iz Nevesinja i Gacka, oko tri bataljona nemačke 369. legionarske divizije i jedna četa 13. SS divizije -Handžar- počeli napad na 29. udarnu diviziju NOVJ u istočnoj Hercegovini. Dok su Južnohercegovački i Severnohercegovački NOP odredi i 10. i 11. hercegovačka udarna brigada sprečavali dublje prodore, dotle su 12. hercegovačka i 2. dalmatinska udarna brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napadom na četnički garnizon u Bileći prisilile neprijatelja na pregrupisavanje. Time je 29. udarnoj diviziji NOVJ omogućeno da neprijateljske kolone odbaci u polazne garnizone. Divizija je u petodnevnim borbama imala 22 mrtva, 16 ranjenih i oko 20 nestalih boraca, a gubici neprijatelja procenjeni su na preko 200 vojnika izbačenih iz stroja.

1. 6. 1944 Ojačana 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ i glavnina 2. dalmatinske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napale na četnički garnizon u Bileći. Iako su one bile zauzele sva uporišta spoljne odbrane, ipak se nepotpuna četnička Bilećka brigada održala u centru grada kada se, preko pl. Sitnice, ostatak ove brigade probio u pomoć posadi. Po padu mraka napad je obustavljen. Brigade NOVJ su imale 11 mrtvih, 11 ranjenih i 10 nestalih boraca.

8. 6. 1944 Zbog nemogućnosti da se održi u rejonu Konjica, novoformirana 13. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ krenula iz s. Solskove Kule (pod pl. Bitovnjom). Posle desetodnevnog marša, boreći se s milicijom i četnicima, ona se padinama planina: Bjelašnice, Visočice. Treskavice i Lelije probila u rejon Gacka, u sastav svoje divizije (istovremeno dopratila delegaciju omladine Hercegovine sa II kongresa USAOJ-a).

13. 6. 1944 Posle dvodnevnih borbi kod Gacka, Nevesinja i Bileće, 29. udarna divizija 2. udarnog korpusa NOVJ nanela Gatačkoj, Nevesinjskoj i Bilećkoj četničkoj brigadi gubitke od oko 40 mrtvih i više ranjenih. Divizija je imala 11 ranjenih boraca.

15. 6. 1944 Po naređenju Štaba 29. udarne divizije NOVJ rasformiran Severnohercegovački NOP odred. Njegovim ljudstvom su popunjene 10. i 11. hercegovačka udarna brigada. Sitnički partizanski bataljon je osamostaljen i preimenovan u Sitnički NOP odred.

15. 6. 1944 Formirano 1. vojno područje Vojne oblasti 29. udarne divizije NOVJ. Ono je obuhvatalo severoistočnu Hercegovinu.

25. 6. 1944 Iz Nevesinja delovi četničkog Nevesinjskog korpusa, ojačani dopunskim bataljonom nemačke 369. legionarske divizije, izvršili ispad prema s. Odžaku i s. Brataču, ali ih sutradan 10. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ odbacila u polazni garnizon. Brigada je imala 4 mrtva i 19 ranjenih, a na bojištu je nađeno 19 mrtvih neprijateljskih vojnika.

28. 6. 1944 Formirano 2. vojno područje Vojne oblasti 29. udarne divizije NOVJ. Ono je obuhvatalo jugoistočnu Hercegovinu.

29. 6. 1944 U Potkomskoj pećini (u Dabarskom polju), posle četvorodnevne opsade, 13. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ prinudila jednu četu četničke Stolačke brigade na predaju. Zarobljeno je 36 četnika, jedan je poginuo. Nekoliko četnika se probilo. Plen: 2 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 40 pušaka, 5.000 metaka i 50.000 kg žita.

2. 7. 1944 Delovi 29. udarne divizije NOVJ prodrli u Dubrave (predeo između Stoca, Čapljine i Mostara). U trodnevnim borbama razbili su protivtenkovski bataljon nemačke 369. legionarske divizije, uništili ustaško-žandarmerijsku posadu u s. Trijebnju i izvršili demonstrativan napad na Stolac. Pored dve čete milicije koje su se raspale, neprijatelj je imao preko 120 vojnika izbačenih iz stroja.

7. 7. 1944 Na ž. st. Poljice (na pruzi Hum-Gabela) 5. bataljon 10. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ u kratkoj borbi razbio 1. četu 1. bataljona domobranske 9. posadne brigade i zaplenio 2 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 60 pušaka, 2 minobacača sa 300 mina i 20.000 puščanih metaka. Istovremeni napad dva bataljona Južnohercegovačkog NOP odreda na susednu ž. st. Jasenica-Lug nije uspeo.

10. 7. 1944 Iz Gacka četnička Gatačka brigada, ojačana 2. bataljonom 370. puka nemačke 368 legionarske divizije i 3. mitraljeskim bataljonom domobranske 9. posadne brigade, izvršila ispad da bi zauzela prevoj Kobilju glavu i greben pl. Somine. Sutradan je 11. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ protivnapadom odbacila neprijatelja na polazne položaje. Po nepotpunim podacima neprijatelj je imao 10 mrtvih i 39 ranjenih, a jedinice NOVJ (s komandama mesta Gacko i Golija) - 11 mrtvih, 18 ranjenih i 10 nestalih boraca.

13. 7. 1944 Glavnina nemačke 369. legionarske divizije, četnički Nevesinjski i Trebinjski korpus, 3. bataljon nemačkog 4. puka -Brandenburg- i 3, bataljon domobranske 9. posadne brigade (ukupno oko 10.000 vojnika) otpočeli sniježničko-trusinsku operaciju s ciljem da razbiju 29. udarnu diviziju 2. udarnog korpusa NOVJ u istočnoj Hercegovini. Divizija je, u sedamnaestodnevnim odbrambenim borbama, počesnim tučenjem razbila tri nemačka bataljona i udarom dve brigade u leđa glavne kolone slomila napad neprijatelja. Neprijatelj je imao 510 mrtvih, oko 800 ranjenih, 38 zarobljenih i više prebeglih vojnika; a 29. divizija - 40 mrtvih, 104 ranjena i oko 80 nestalih boraca. Zaplenjeno: 3 topa, 7 minobacača, 20 p. mitraljeza, 8 radio-stanica i velike količine municije i opreme.

2. 8. 1944 Iz Nevesinja glavnina 370. puka nemačke 360. legionarske divizije počela proboj preko pl. Trusine i pl. Hrguda za Stolac. Trinaesta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ nanela je neprijatelju gubitke od oko 30 mrtvih.

6. 8. 1944 Iz Stoca ojačani 370. puk nemačke 369. legionarske divizije počeo napad prema Ljubinju u cilju proboja u Bileću i Trebinje i ovlađivanja komunikacijom Stolac-Trebinje. U dvodnevnim borbama on se jednom kolonom, prihvaćenom od Leteće bridage četničkog Trebinjskog korpusa, preko pl. Sitnice probio u Bileću, ali su 13. hercegovačka udarna brigada i Južnohercegovački NOP odred 29. udarne divizije NOVJ, bočnim protivnapadima, prisilili njegovu glavninu da se povuče u Stolac. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih i 50 nestalih, a jedinice 29. divizije - 3 mrtva, 6 ranjenih i 1 zarobljenog.

9. 8. 1944 U rejonu s. Podbožur - s. Vilusi - s. Zagora - Grahovo 2. proleterska (dalmatinska) udarna brigada, 6. crnogorska udarna brigada i 1. i 2. bokeljski bataljon Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, u sadejstvu sa delovima 29. udarne divizije NOVJ, izvršili protivnapad na jake delove nemačke 181. pešadijske divizije (oko 2.500 vojnika) i četnike. U višečasovnoj oštroj borbi jedinice NOVJ su neprijatelja odbacile u Trebinje i Grahovo i povratile s. Viluse i svoje prvobitne položaje. Poginulo je 114, zarobljena su 2 i ranjeno je više nemačkih vojnika i četnika. Zaplenjen je: 1 mitraljez, 5 p. mitraljeza, 3 radio-stanice i veća količina municije, kao i druga ratna oprema.

15. 8. 1944 Glavnina 370. puka (borbena grupa -Vajs-) nemačke 369. legionarske divizije i četnička Bilećka brigada (do 2000 vojnika), podržane jednim artiljerijskim divizionom, izvršile napad iz Bileće prema pl. Njegošu. Ojačana 10. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, u toku desetočasovne borbe, zaustavila je napadača, a zatim ga, obuhvatnim protivnapadom, odbacila u polazni garnizon. 

17. 8. 1944 U rejonu s. Zalome (kod Nevesinja) 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ napala na tri bataljona četničke Nevesinjske brigade i odbacila ih na liniju s. Odžak - s. Bratač - s. Koleško. Na bojištu je nađeno 12 poginulih četnika. Brigada je imala 1 mrtvog i 3 ranjena borca.

21. 8. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 12, udarnog korpusa NOVJ: pošto je neprijatelj otpočeo ofanzivu iz Andrijevice, Berana (sada: Ivangrad) i Pljevalja i, kako izgleda, kreće se na jug, taj korpus treba da manevruje oko pl. Golije, na prostoriji Nikšića, Banjana i Hercegovine i da se u pogodnom momentu prebaci u Sandžak, krećući se u više kolona, da ne bi bio opkoljen; sem toga, treba da uhvati vezu sa 29. udarnom divizijom NOVJ. Ujedno ga obaveštava da je 1. proleterska udarna divizija prešla u Sandžak bez borbi.

22. 8. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: ističe da 12. udarni korpus NOVJ, koji se prebacio na područje 2. udarnog korpusa NOVJ, treba da manevruje u zapadnom delu Crne Gore i Hercegovine, poveže se sa 29. udarnom divizijom NOVJ i u povoljnom momentu se prebaci u Sandžak; obaveštava da je 1. proleterska udarna divizija NOVJ prešla r. Lim i da u severnom delu Sandžaka nema neprijateljskih snaga.

25. 8. 1944 Četnička Bilećka brigada, ojačana jednim bataljonom nemačke 369. legionarske divizije, izvršila ispad iz Bileće i odbacila 10. hercegovačku udarnu brigadu 29. udarne divizije NOVJ na liniju s. Pilatovci - Bratagoš - Vardar - s. Trnovica. Brigada je ojačana jednim bataljonom 12. hercegovačke NOU brigade, noćnim protivnapadom odbacila napadača u polazni garnizon. Jedinice NOVJ su imale 4 poginula i 3 ranjena borca. Gubici neprijatelja: 26 mrtvih i ranjenih.

2. 9. 1944 Jedanaesta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ oslobodila Gacko, razbivši u iznenadnom noćnom napadu u rejonu Avtovca, delove četničke Gatačke brigade. Poginulo je 9 četnika, a 11. brigada je imala 5 ranjenih boraca.

2. 9. 1944 Ojačana 10. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na četničku Bilećku brigadu, pretrpevši gubitke: 9 mrtvih i 10 ranjenih boraca.

5. 9. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: odobrava da 29. udarna divizija NOVJ formira još jednu brigadu u južnoj Hercegovini; nalaže da jedinice 2. udarnog korpusa NOVJ prodiru ka Boki, Konavlima i Dubrovniku; ističe da je područje Dubrovnika naročito važno, te na njemu treba aktivirati hrvatski narod, i da je Primorska operativna grupa obrazovana da bi aktivirala ceo primorski odsek, ali je na tome malo urađeno do sada; naglašava da u Konjicu i Kalinoviku, zbog važnosti toga rejona, treba obrazovati izvesna uporišta, te od Kalinovika, preko Trnova, prodirati ka Sarajevu, a Štab 2, udarnog korpusa NOVJ treba da napravi plan za rad na ovom području, pošto su snage 3. udarnog korpusa NOVJ zauzete dejstvima u severnom delu istočne Bosne.

9. 9. 1944 Četnička grupa jurišnih korpusa (Nevesinjski, Drinski i delovi Mileševskog i Romanijskog), s linije: Nevesinje - s. Kifino Selo - Borač - prevoj Čemerno, počela napad na delove 29. udarne divizije NOVJ s ciljem da se u rejon Bileće spoji s četničkim Trebinjskim, Bokokotorskim i Nikšićkim korpusom. U trodnevnim borbama 11. i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ i 2. brigada italijanske partizanske divizije -Garibaldi- odbile su nejednovremene napade odvojenih kolona i razbile dve četničke brigade koje su bile prodrle do Gacka. Četnici su imali oko 70 mrtvih i ranjenih.

9. 9. 1944 Naredbom Štaba 29. udarne divizije NOVJ, od 13. i novoformirane 14. hercegovačke udarne brigade, Sitničkog NOP odreda i Bobanske partizanske čete formirana Južnohercegovačka operativna grupa 29. udarne divizije NOVJ.

13. 9. 1944 Glavnina 29. udarne divizije NOVJ (11, 12. i 13. hercegovačka udarna brigada i dva bataljona 10. hercegovačke udarne brigade) izvršila protivnapad na delove četničke Grupe jurišnih korpusa. Sutradan ih odbacila u Nevesinje i Kalinovik.

16. 9. 1944 Jedanaesta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ zauzela Kalinovik, odbacivši Kalinovičku brigadu četničkog Drinskog korpusa u s. Miljevinu (kod Kalinovika).

16. 9. 1944 Na Žegulji (kod Ljubinja) četnička Grupa jurišnih korpusa, posle osmočasovne borbe, probila položaje 14. hercegovačke omladinske udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ i ušla u Trebinje.

19. 9. 1944 U Kalinoviku, u sastavu 29. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ, obnovljen Kalinovički NOP odred.

21. 9. 1944 Četnička Kalinovička brigada Drinskog korpusa ušla u Kalinovik, koji je prethodnog dana napustila 11. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ zbog napada četničke Grupe jurišnih korpusa prema Gacku.

21. 9. 1944 U Konjičkoj župi (kod Konjica), u sastavu 29. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ, formiran Konjički NOP odred.

25. 9. 1944 Posle kraće borbe kod s. Obija, 2. bataljon 11. hercegovačke udarne brigade i Kalinovički NOP odred 29. udarne divizije NOVJ zauzeli Kalinovik, odbacivši Kalinovičku brigadu četničkog Drinskog korpusa prema s. Miljevini.

29. 9. 1944 Jače četničke snage iz rejona Foče počele napad na Kalinovik. Po dva bataljona 11. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ i 2. brigade italijanske partizanske divizije -Garibaldi-, Konjički i Kalinovički NOP odred, posle dvočasovnih borbi, odbili su napad i sprečili prodor četničke grupacije u južnu Hercegovinu.

0. 10. 1944 Formirano 3. vojno područje Vojne oblasti 29. udarne divizije NOVJ, koje je obuhvatalo zapadnu Hercegovinu.

2. 10. 1944 Posle sedmodnevnih upornih borbi 10. i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, podržane sa 6 brdskih topova, razbile četničku Bilećku brigadu i zauzele utvrđeni garnizon Bileću. Četnici su imali 138 mrtvih, nepoznat broj ranjenih i veći broj nestalih. Gubici 10. i 12. brigade: preko 60 ranjenih i oko 20 poginulih, među kojima i komandant 5. bataljona 10. brigade Nikola Bjelica Breda, narodni heroj. Pored velike količine drugog materijala, zaplenjeno je 7 minobacača, 7 mitraljeza, 3 mitraljeza i 2 radio-stanice.

3. 10. 1944 Zauzevši most na r. Trebišnjici kod s. Poljica, jedinice četničke Grupe jurišnih korpusa (3000 četnika) počeli proboj iz rejona Trebinje-Dubrovnik prema Sarajevu, u sastav glavnine. U petodnevnim borbama protiv šest bataljona 29. udarne divizije NOVJ i dva bataljona 2. proleterske (dalmatinske) udarne brigade četnici su pretrpeli osetne gubitke: od 3000, u Nevesinje se probilo oko 2000 četnika.

4. 10. 1944 Delovi četničkog Drinskog i Romanijskog korpusa (oko 1500 četnika) zauzeli Kalinovik, ali su ga sutradan, protivnapadom, povratili dva bataljona 11. hercegovačke udarne brigade i Konjički i Kalinovički NOP odred 29. udarne divizije NOVJ.

5. 10. 1944 Posle trodnevnih borbi Južnohercegovačka operativna grupa 29. udarne divizije NOVJ i 2. proleterska (dalmatinska) brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile Trebinje, uništivši posadu (ojačani 1. bataljon nemačke 369. legionarske divizije) i zarobivši 390 vojnika. Istovremeno su sprečile pokušaj jednog bataljona nemačke 118. lovačke divizije da deblokira i izvuče okruženu posadu.

9. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 29. udarne divizije NOVJ: da glavne snage te divizije, sa Primorskom operativnom grupom, zauzmu Dubrovnik i tako preseku obalski pojas; da Štab divizije preduzme mere za rušenje komunikacije od Foče i Kalinovika ka Sarajevu i od Nevesinja prema Kalinoviku, uz angažovanje stanovništva. Ujedno ga obaveštava: da će pri zauzimanju Dubrovnika sadejstvovati i dve brigade 26. divizije NOVJ (sa Pelješca, preko Stona, ka severoistoku); da će na odsek 29, udarne divizije, kada se stvore uslovi, biti upucana 1. tenkovska brigada NOVJ.

9. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 8. korpusa NOVJ da nastavi ofanzivne operacije na celom svom odseku i da ruši komunikacije. Obaveštavajući ga da je 29. udarnoj diviziji NOVJ naredio da napadne Dubrovnik i da će joj dve brigade 26. divizije NOVJ sadejstvovati sa Pelješca, preko Stona, ka severoistoku, on mu daje direktivu da niegove jedinice oslobode izvesne delove obale, da bi presekle komunikacije za izvlačenje neprijatelja i da bi prihvatile materijal sa ostrva.

11. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 29. udarne divizije NOVJ: pošto će 26. divizija NOVJ noću 14. oktobra napasti Ston i dva bataljona iskrcati između s. Neuma i s. SmokovIjana za dejstvo iz pozadine, neka 29. udarna divizija uputi izvesne delove da sa ta dva bataljona 23. divizije ugroze Ston iz pozadine i spreče dolazak neprijateljskih pojačanja od Metkovića i Dubrovnika. Ujedno je tražio izveštaj kada će se izvesti napad na Dubrovnik.

14. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 29. udarne divizije NOVJ: u vezi s napadom 26. divizije NOVJ na Ston preseći komunikacije od Dubrovnika ka Slanom i Humu i porušiti prugu kod Gabele, a zatim zauzeti Dubrovnik; Primorskoj operativnoj grupi preneti naređenje da preseče komunikaciju Dubrovnik-Kotor.

15. 10. 1944 VŠ NOV i POJ ponovo naredio Štabu 29. udarne divizije NOVJ da ruši komunikacije na primorju južno od Metkovića i da zauzme Dubrovnik, čime bi se poboljšala odbrana na primorskom pojasu i sprečilo povlačenje nemačkih snaga tim pravcem.

15. 10. 1944 U rejonu Ravno-Zavala (na pruzi Hum-Gabela) 13. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, ojačana po jednim bataljonom 2. proleterske (dalmatinske) i 12. hercegovačka udarna brigada, posle dvodnevne borbe, uništila delove 49. italijanske fašističke legije -San Marko- i jednu četvi ustaške milicije, koji su se bili utvrdili u sedam železničkih stanica i nekoliko sela. Zarobljeno je preko 200 neprijateljskih vojnika.

18. 10. 1944 Posle dvodnevnih borbi 10. hercegovačka udarna i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ i 2. proleterska (dalmatinska) udarna brigada Primorske operativne grupe oslobodile Dubrovnik, koji je branila glavnina 369. puka nemačke 369. legionarske divizije, mornarička pešadija, obalska artiljerija i oko 400 ustaša i domobrana.

19. 10. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: u Dubrovnik će se prebaciti 1. tenkovska brigada NOVJ, velike količine oružja i 200 kamiona; iskrcani materijal odmah prebaciti ka Nikšiću, Gacku i Sandžaku; hitno preduzeti operacije jednim krakom ka Neretvi i Mostaru a drugim ka Boki i Crnogorskom primorju, neprijatelja odbaciti na istok i zapad i obezbediti kanal od Dubrovnika ka unutrašnjosti; utvrditi Dubrovnik, čvrsto braniti pravac Dubrovnik-Trebinje i suzbiti eventualne napade neprijatelja od Boke i Neretve: dve brigade 26. divizije NOVJ biće uključene u akcije 29. udarne divizije NOVJ; 8. korpusu NOVJ naređeno da jednu diviziju orijentiše pravcem Imotski-Ljubuški, a 5. udarnom korpusu NOVJ naređeno da napada neprijatelja na komunikaciji Mostar - Sarajevo - Bos. Brod; pokazati krajnju energičnost u sprovođenju postavljenih zadataka.

19. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 8. korpusa NOVJ: pošto su jedinice 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile odsek od poluostrva Pelješca do Herceg-Novog i nastavile operacije ka r. Neretvi i Mostaru, te 8. korpus NOVJ mora jednu diviziju orijentisati pravcem Imotski-Ljubuški, dve brigade 26. divizije NOVJ prebacili sa Pelješca u rejon Stona radi sadejstva sa 29. udarnom divizijom NOVJ i jedinice 1. tenkovske brigade hitno prebaciti u Dubrovnik.

19. 10. 1944 VŠ NOV i POJ obavestio Štab 29. udarne divizije NOVJ da će se na njegovo područje prebaciti 1. tenkovska brigada 8. korpusa NOVJ i velike količine oružja.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16. novembra 1943. Štabu 2. korpusa NOVJ o formiranju 29. (hercegovačke) NOU divizije

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 18. novembra 1943. Štabu 2. korpusa NOVJ da obavesti štabove 3. i 29. divizije da uspostave radio-vezu sa Vrhovnim štabom NOV i POJ

Izvještaj Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 20 decembra 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOVJ o situaciji u Hercegovini

Izvještaj političkog komesara Dvadeset devete hercegovačke NOU divizije od 20 decembra 1943 god. političkom komesaru Drugog udarnog korpusa o moralno-političkom stanju jedinica i o situaciji u Hercegovini

Zapovijest Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 22 decembra 1943 god. Štabu Druge brigade za pokret i smeštaj na prostoriji Lađfevići - Golobrđe - Preraca

Izvještaj Štaba Druge brigade od 22 decembra 1943 god. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o prebacivanju jedinica i dejstvu na prostoriji Danici - Galešina

Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 24 decembra 1943 god. Štabu Druge brigade za smještaj i dejstvo na prostoriji Kapav. Kovači i Golobrđe

Izvještaj Štaba Desete brigade od 24 decembra 1943 god. Štabu Dvadeset devete hercegovačke divizije o situaciji na području Gacka

Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 26 decembra 1943 god. štabovima potčinjenih jedinica za dejstvo na komunikacijama Stolac - Čapljina i Fojnica - Kifino Selo

Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 27 decembra 1943 god. štabovima Druge i Treće brigade za napad na Bileću

Izvještaj Štaba Desete brigade od 28 decembra 1943 god. Štabu Dvadeset devete hercegovačke NOU divizije o napadu na Gacko

Izvještaj Narodnooslobodilačkog odbora Dubrovnik od 28. prosinca 1943. Štabu Dvadesetdevete hercegovačke udarne divizije o izvršenim hapšenjima u Dubrovniku

Izvještaj Štaba Druge brigade od 29 decembra 1943 god. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o napadu na Bileću

Izvještaj Štaba Druge brigade od 29 decembra 1943 god. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na položaju kod Bileće

Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 31 decembra 1943 god. Štabu Druge brigade za pokret i smještaj na prostoriji Kapavica - Kovači - Golobrđe

Izvještaj Štaba Treće brigade Štabu Dvadeset devete NOU divizije o pokretima i borbama u južnoj Hercegovini u vremenu od 15 do 31 decembra 1943 godine

Izvještaj Štaba Desete brigade od 31 decembra 1943 god. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o napadu na Gacko

Izvještaj Štaba Dvadeset devete NOU divizije od februara 1944. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji u Hercegovini

Pregled brojnog stanja i naoružanja 1. crnogorske brigade narodne odbrane i Vojne oblasti 29. divizije NOVJ 1. januara 1945. godine

Izvještaj Štaba Druge hercegovačke brigade od 1 januara 1944 Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na području Bileće i Vilusa

Naređenje Komande 2. oklopne armije od 1. januara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za sprovođenje operacije »Valdrauš«, u sadejstvu sa 5. SS-korpusom, na prostoru Travnik — Kupres — Glamoč i sprovođenju mera odmazde nad pripadnicima 29. NOU divizije zbog ubistva kapetana Kirhnera

Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 3. januara 1944. članu Štaba Komande istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv jedinica 29. NOU divizije kod Bileće

Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 5 januara 1944 Štabu Treće hercegovačke brigade za prebacivanje na prostoriju Trusine Planine

Izvještaj Štaba Druge hercegovačke brigade od 7 januara 1944 Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na području Bileće

Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 8 januara 1944 Štabu Banjsko-vučedolskog partizanskog bataljona za razbijanje četnika

Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade od 8 januara 1944 Štabu Dvadeset devete NOU divizije o razbijanju četnika u Kokorini

Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 10 januara 1944 Štabu Desete brigade za mobilizaciju ljudstva i za dejstvo na sektoru Gacka i Gatačke Površi

Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 11 januara 1944 Štabu Treće hercegovačke brigade za pokret i dejstvo na prostoriji Džinova Mahala - Selakovići - Udrežnje - Biograd

Izvještaj Štaba Durmitorskog NOP odreda od 12 januara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o dejstvima Dvadeset devete hercegovačke divizije i situaciji oko Foče i Kalinovika

Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade od 12 januara 1944 Štabu Dvadeset devete NOU divizije o prebacivanju jedinica na prostoriju Vrba - Čemerno - Izgori i o situaciji na području Gacka

Obavještenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije Štabu Sjevernohercegovačkog NOP odreda o naredbi Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13 januara 1944 za promjenu naziva brigada

Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 14 januara 1944 štabovima Jedanaeste i Dvanaeste brigade za raspored i dejstvo na prostoriji Vrbica - Kovači - Tepure i Dulići - Galešine

Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Štabu Dvadeset devete NOU divizije o akcijama u vremenu od 1 do 15 januara 1944 godine

Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 16 januara 1944 Štabu Dvanaeste brigade za mobilizaciju ljudstva i dejstvo na prostoriji Zovi Do - Kukavac - Žalom - Bratač

Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 17 januara 1944 Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na području Bileće i oko Nevesinja

Izvještaj Mostarskog bataljona od 18 januara 1944 Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na području Mostara i o akcijama na željezničkoj pruzi Konjic - Bradina

Izveštaj rukovodioca SKOJ-a 11. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 18. januara 1944. o organizaciji i radu omladine

Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 22 januara 1944 Štabu Desete brigade da uputi Treći (dalmatinski) bataljon u sastav Divizije

Izvještaj Jedanaeste hercegovačke brigade od 23 januara 1944 Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na sektoru Bileća

Zapovijest Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 24 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na području Gacka, Bileće, Ljubinja i Lastve

Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 24 januara 1944 štabovima Južnohercegovačkog i Sjevernohercegovačkog NOP odreda za razbijanje četnika oko Ljubinja i Stoca i za kontrolisanje terena ka Brataču i Zovom Dolu

Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 27 januara 1944 Štabu Dvanaeste brigade za prebacivanje jedinica na prostoriju Vratkovići, Kazanci, Danići, Lipnik i Jasenik

Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 27 januara 1944 za formiranje Trećeg bataljona Jedanaeste brigade

Obavještenje komandanta Dvadeset devete NOU divizije od 29 januara 1944 Štabu divizije o situaciji na sektoru Desete brigade

Zapovijest Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 29 januara 1944 Štabu Desete brigade za likvidaciju željezničkih postaja na pruzi u Popovom Polju i za dejstva ka Stocu

Naredba Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 30 januara 1944 o formiranju komande mjesta za Bilećki srez

Izveštaj 12. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 30. januara 1944. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o organizaciji i političkom delovanju članova Partije

Obavještenje Štaba 6. crnogorske NOU brigade od 31. januara 1944. Štabu 29. hercegovačke NOU divizije o razmještaju jedinica i koordiniranju akcija

Saopštenje Dvadeset devete NOU divizije o borbama u Hercegovini u vremenu od 15 novembra do 31 decembra 1943 godine

Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade Štabu Dvadeset devete NOU divizije o akcijama na području Gacka u vremenu od 15 do 31 decembra 1943 godine

Zapovijest Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 31 januara 1944 štabovima Jedanaeste i Dvanaeste brigade za sprečavanje prodora neprijateljskim snagama od Avtovca ka Kobiljoj Glavi i Vučijem Dolu

Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade od 31 januara 1944 Štabu Dvadeset devete NOU divizije o odluci da prebaci jedinice na prostoriju Vlahovića radi dejstva na drumu Stolac - Ljubinje

Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade Štabu Dvadeset devete NOU divizije o akcijama i radu jedinica u vremenu od 16 do 31 januara 1944 godine

Relacija Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade Štabu Dvadeset devete NOU divizije o radu i dejstvu Brigade od 16. do 31. januara 1944. godine

Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade Štabu Dvadeset devete NOU divizije o radu i akcijama Brigade od 15. do 31. januara 1944. godine

Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade od 1. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o akciji na komunikaciji Stolac — Ljubinje

Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 1. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na području Gacka

Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 3. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na području Bileće

Obavještenje Štaba Nikšićkog NOP odreda od 7. februara 1944. Štabu 29. hercegovačke NOU divizije o slanju naoružanja i o borbama

Naredba Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 7. februara 1944. za formiranje partizanskog bataljona Rade Pravica

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 8 februara 1944 god. Štabu Dvadeset devete udarne divizije za upućivanje jedne brigade na sektor Nikšić - Bileća a jedne na sektor Nevesinje - Konjic

Obavještenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 8. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na sektoru Grahova i o predstojećim zadacima Brigade

Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade Štabu Dvadeset devete NOU divizije o stanju i akcijama brigade od 2. do 8. februara 1944. godine

Izvještaj Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 10. februara 1944. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji u Hercegovini

Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 11. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o borbi na prostoru Gornja Meka Gruda — Ivan do

Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade Štabu Dvadeset devete NOU divizije o akcijama na prostoru Kašelji — Simijovo — Zvijerina od 9. do 13. februara 1944. godine

Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 13. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o borbama kod Meke Grude

Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 14. februara 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoriji Tepure — Vrbica i Dulići — Galešine

Obavještenje Štaba Šeste crnogorske NOU brigade ođ 14. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o rasporedu i predstojećim zadacima Brigade

Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 15. februara godine 1944. Štabu Jedanaeste brigade za prenos ranjenika u Rioca

Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 15. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o borbi na Te-garinoj gredi i Vardaru

Izveštaj zamenika političkog komesara 11. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 15. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizaciji partijskog rada

Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na prostoru Ljubinje — Zvijerina — Davidovići od 13. do 16. februara 1944. godine

Zapovijest Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 17. februara 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostorijama Dulići — Danići, Tepure — Vrbica i Meka Gruda — Podklanac

Izvještaj (telegram) Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 17. februara 1944. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji u Hercegovini

Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 19. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o protjerivanju Nijemaca iz Samobora

Zapovijest Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 20. februara 1944. potčinjenim jedinicama za razbijanje četnika na prostoru Nikšić -— Trebinje i ovlađivanje Vilusima i Grahovom

Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 20. februara 1944. Štabu Sjevernohercegovačkog NOP odreda za raspored i dejstvo na prostoru Lađevići — Preraca i Rioca

Izvještaj Politodela 29. divizije od 20. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske organizacije i političkom stanju u 10. hercegovačkoj brigadi

Izveštaj zamenika političkog komesara 12. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 20. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ

Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 21. februara 1944. Štabu Mostarskog bataljona za pojačanu djelatnost na prostoru Zimlje — Kljuni — Borci i na željezničkoj pruzi

Izvještaj Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 21. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o rasporedu Brigade na položajima sjeverno i južno od komunikacije Nikšić — Viluse

Izveštaj zamenika političkog komesara 10. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 22. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o moralno-političkom stanju u toj brigadi

Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade od 24. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o prebacivanju brigade na prostoriju Ljubomira

Zapovijest Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 25. februara 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Viluse i Grahovo i zatvaranje pravca Viluse — Bileća

Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 26. februara 1944. Štabu Dvanaeste hercegovačke brigade za ovlađivanje selima Orahovac, Zeljeva i Konjsko

Izvještaj Štaba Dvadeset devete NOU divizije Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji u Hercegovini i o stanju i dejstvu Divizije od 8. do 26. februara 1944. godine

Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 26. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o oslobođenju Vilusa

Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade od 27. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o akcijama Brigade na prostoru Bileća — Mosko

Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 27. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o čišćenju četnika na prostoru Vučijak — Budinje

Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 28. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na prostoru Lastva — Željeva — Konjsko

Pismo Štaba Primorske operativne grupe od 1. marta 1944 Štabu 29. hercegovačke udarne divizije o uzajamnom potpomaganju

Izvještaj Štaba Druge dalmatinske NOU brigade od 1. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o napadu na Grahovo, Dragalj i Pod Han

Relacija Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 1. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o borbama u februaru

Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 1. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na prostoru Zubci - Trebinje

Obavještenje Štaba 6. crnogorske brigade od 2. marta 1944. Štabu 29. hercegovačke divizije o uspjehu neprijatelja u Katunskoj nahiji i o planovima za borbu protiv četnika

Zapovijest Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 2. marta 1944. potčinjenim jedinicama za raspored na prostoru Vrbica - Vuči Do, Dobrelji - Danići - Galešine, Bileća - Nevesinje i Stolac - Dabar

Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade od 3. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o napadu na Bileću

Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 3. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o napadu na Bileću

Izvještaj Štaba Jedanaeste hercegovačke brigade od 3. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na sektorima Bileće i Gacka

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Josip Broz Tito Stolac Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Zasede u oslobodilačkom ratu Vilus Četnička golgota Centralni komitet KPJ Čapljina Omladina u ratu Nevesinjski korpus JVuO Nevesinje Južnohercegovački partizanski odred Sarajevo Konjic Sniježničko-trusinska operacija 10. hercegovačka udarna brigada Foča Dubrovnik 6. lička proleterska divizija NOVJ Borbe u Hercegovini 1943. Pelješac Vučedolska četnička brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Bosansko Grahovo Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Sloveniji 1945. Široki Brijeg Trebinjski korpus JVuO Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Hercegovini 1944. 7. SS divizija Prinz Eugen 27. istočnobosanska divizija NOVJ Bileća 26. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1944. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 6. crnogorska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Drinski korpus JVuO Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Politički komesari u NOR-u Narodni heroji Jugoslavije Nikšić Borbe u Hercegovini 1945. Trebinje Četnici u drugom svetskom ratu 16. muslimanska udarna brigada Završne operacije u Jugoslaviji Bilećka četnička brigada 12. hercegovačka udarna brigada Borbe u Dalmaciji 1944. Kalinovički partizanski odred Italija u drugom svetskom ratu 13. hercegovačka udarna brigada Vrhovni štab NOVJ Mostarska operacija Kalinovik 369. legionarska divizija (vražja) Italijanski partizani 1. tenkovska brigada NOVJ Mostar Kiseljak 8. dalmatinski korpus NOVJ SKOJ Gacko Ljubinje Avijacija u oslobodilačkom ratu Divizija Garibaldi 2. dalmatinska proleterska udarna brigada 181. pešadijska divizija 11. hercegovačka udarna brigada SAD i Jugoslavija Sjevernohercegovački partizanski odred 2. udarni korpus NOVJ