🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

3. krajiški partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 70 hronoloških zapisa, 59 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 10. 1941 Po naređenju GŠ NOP odreda za BiH, objedinjavanjem jedinica Sreskog štaba za Jajce i 1 (Banjalučke) partizanske čete za Bos krajinu, formiran 3. krajiški (Jajački) NOP odred. U njegov sastav je ušao četnički bataljon -Kočić-, a kasnije su ušli i Ribnički partizanski bataljon -Soko- i Glamočki partizanski bataljon -Budućnost-.

18. 10. 1941 Prema instrukcijama PK KPJ za BiH, formiran OK KPJ za Jajce, koji je nosio i naziv: OK KPJ 3. krajiškog NOP odreda.

24. 10. 1941 Kod s. Lipca (na pruzi Banja Luka - Kotor-Varoš) 3. krajiški NOP odred uništio jedan voz.

27. 10. 1941 Delovi 3. krajiškog NOP odreda zauzeli žand. st. Slatinu Ilidžu (kod Banje Luke): Posada se povukla u s. Klašnice. Sutradan su delovi nemačkog 823. landesšicen bataljona povratili mesto i pohapsili 36 Jevreja.

0. 11. 1941 Od delova rasformirane 1. partizanske čete za Bos. krajinu formiran 5. bataljon 3. krajiškog NOP odreda.

2. 11. 1941 Dva bataljona 3. krajiškog NOP odreda izvršila neuspeo 17-časovni napad na Jajce radi uništenja fabrike karbida.

21. 11. 1941 Dva bataljona 3. krajiškog NOP odreda upali u D. Vakuf (na levoj obali Vrbasa), razbili po jednu četu 26. pešadijskog puka italijanske divizije -Bergamo- i domobranskog 9. pešadijskog puka i spalili dve pilane, jednu železničku kompoziciju i tri motorna vozila. Zbog intervencije iz Bugojna mesto nije zauzeto.

21. 11. 1941 Delovi 5. bataljona 3. krajiškog NOP odreda razbili vod domobrana i zauzeli neprijateljsko uporište Crnu Rijeku (raskrsnicu puteva za Banju Luku, Jajce i Mrkonjić-Grad).

22. 11. 1941 Delovi 3. krajiškog NOP odreda zauzeli s. Hrvaćane (kod Prnjavora), uništili posadu (oko 100 žandarma, domobrana i milicionera) i zapalili žand. stanicu, poštu i opštinu.

23. 11. 1941 Iz zasede pod Malovanom (na putu Šujica-Kupres) Livanjski NOP odred i manji delovi 3. krajiškog NOP odreda razbili italijansku kolonu od 11 vozila. Uništen 1 tenk i 3 kamiona; zarobljeno 13 i ubijeno 8 vojnika, a zaplenjeno 40 pušaka, 3 p. mitraljeza i 5 sanduka municije.

26. 11. 1941 Posle 17 dana opsade, delovi 3. krajiškog NOP odreda zauzeli Sitnicu (pod pl. Manjačom). Kod s. Ratkova posada (6. četa domobranskog 10. pešadijskog puka i žandarmi) razbijena pri pokušaju proboja u Ključ.

26. 11. 1941 U pl. Borji Oblasni komitet KPJ za Bos. krajinu organizovao konferenciju komandnog kadra ustaničkih jedinica sa područja prnjavorskog i kotorvaroškog sreza. Iako su pojedini vodovi bili pod komandom četnika, formiran je partizanski bataljon i uključen u 3. krajiški NOP odred kao 6. bataljon. Kao jezgro novog bataljona poslužili su 2. i 4. partizanski odred 1. partizanske čete za Bos. krajinu.

5. 12. 1941 Kod s. Rastičeva dva bataljona 3. krajiškog NOP odreda i Livanjski NOP odred razbili jedan bataljon italijanske divizije -Bergamo-, ojačan ustašama iz Kupresa.

8. 12. 1941 Kod Kupresa Livanjski NOP odred i delovi 2. bataljona 3. krajiškog NOP odreda napali iz zasede ojačanu italijansku mitraljesku četu na kamionima. Uništena 2 kamiona; zaplenjeno 5 mitraljeza, 6 sanduka municije i 10 pušaka; zarobljeno 13 i ubijeno 8 neprijateljskih vojnika.

10. 12. 1941 U s. Gerzovu (srez Mrkonjić-Grad), pod rukovodstvom sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Bos. krajinu, održana konferencija komandnog kadra 3. krajiškog NOP odreda u cilju konsolidacije i čvršćeg povezivanja jedinica. Na konferenciji je sankcionisano postojanje četničkog bataljona -Kocić- u sastavu tog odreda.

11. 12. 1941 Delovi 6. bataljona 3. krajiškog NOP odreda posle jače borbe razbili mesnu miliciju i zauzeli s. Koričane (kod Travnika). Zaplenjeno 50 pušaka.

12. 12. 1941 Delovi 1. bataljona 3. krajiškog NOP odreda zauzeli i spalili ž. st. Bravnice (na pruzi Jajce - D. Vakuf) a domobransku posadu zarobili.

14. 12. 1941 Delovi 3. krajiškog NOP odreda ušli u Skender-Vakuf. Žanđarmerijsko-domobranska posada povukla se u Kotor-Varoš.

14. 12. 1941 Dve čete 6. bataljona 3. krajiškog NOP odreda zauzele s. Slatinu Ilidžu (kod Banje Luke).

14. 12. 1941 U s. Javoranima na konferenciji komandnog kadra Banjalučkog bataljona 3. krajiškog NOP odreda došlo do sukoba sa četničkim elementima, koji su se izdvojili iz bataljona i formirali zaseban četnički bataljon.

15. 12. 1941 Delovi 6. bataljona 3. krajiškog NOP odreda ušli u Maslovare (kod Kotor-Varoši).

18. 12. 1941 Delovi 5. bataljona 3. krajiškog NOP odreda izvršili neuspeo napad na 250 domobrana i žandarma u s. Krupi na Vrbasu (kod Banje Luke).

20. 12. 1941 Kod s. Galjipovaca (na putu Prnjavor - Banja Luka) delovi 6. bataljona 3. krajiškog NOP odreda sprečili prodor jednog domobranskog bataljona i oko 300 pripadnika -Kulturbunda- prema s. Hrvaćanima. U borbi, koja se produžila i sledeća dva dana, neprijatelj je imao 102 mrtva.

25. 12. 1941 Delovi 6. bataljona 3. krajiškog NOP odreda zauzeli žand. st. Dragolovce (na putu Teslić-Prnjavor), razbili mesnu miliciju i zarobili vod domobrana.

27. 12. 1941 Delovi 5. bataljona 3. krajiškog NOP odreda zarobili osiguranje banjalučkog vodovoda - Subotica (60 domobrana i 1 oficira).

1. 1. 1942 Na položajima oko s. Majdana (kod Jajca) dva bataljona 3. krajiškog NOP odreda, posle sedmočasovne borbe, razbili jedan bataljon domobranskog 9. pešadijskog puka i ovladali selom. Ubijeno i ranjeno 35, a zarobljeno 49 domobrana. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, 4. p. mitraljeza i 80 pušaka.

5. 1. 1942 Delovi 3. krajiškog NOP odreda zauzeli i spalili ž. st. Komar (na pruzi Travnik - D. Vakuf).

10. 1. 1942 Kod s. Rakoviča (na putu Banja Luka-Sitnica) delovi 3. krajiškog NOP odreda razbili jednu domobransku četu i zarobili čitavu komoru (12 saonica hrane i municije).

25. 1. 1942 Grupa partizana 3. krajiškog NOP odreda, uz pomoć aktivista NOP-a iz grada, upala u Kotor-Varoš i iz mesne bolnice odnela lekove, zavojni materijal i hirurške instrumente.

25. 1. 1942 Na konferenciji u s. Rorama (kod Glamoča) Glamočki bataljon -Budućnost-, 3. krajiškog NOP odreda proglasio se četničkim.

0. 2. 1942 Izdvajanjem Manjačkog, Cemerničkog, Crnovrškog i Prnjavorskog bataljona iz 3. krajiškog NOP odreda formiran 4. krajiški NOP odred.

0. 2. 1942 Na putu između s. Ravnog i s. D. Vukovskog (kod Kupiesa) delovi Livanjskog i 3. krajiškog NOP odreda napali italijansku kolonu, uništili 2 topa i 2 kamiona i zaplenili 30 pušaka.

5. 2. 1942 Grupa od 22 partizana 3. krajiškog NOP odreda, u domobranskim uniformama, upala u žandarmerijsku stanicu i sekciju za izgradnju pruge u selu Vrbanji (kod Banje Luke) i u kratkoj borbi zarobila i ubila 56 žandarma a zaplenila 2 p. mitraljeza, 45 pušaka i 10.000 metaka. Tu akciju je pripremila banjolučka partijska organizacija.

5. 2. 1942 Oblasni komitet SKOJ-a za Bos. krajinu formirao OK SKOJ-a za Jajce (područje 3. krajiškog NOP odreda).

6. 2. 1942 U s. Agićima (pod pl. Cemernicom) održana konferencija komandnog kadra 1, 2. i 4. bataljona 3. krajiškog NOP odreda, na kojoj je učinjen poslednji pokušaj da se spreči rascep sa četnicima. Na konferenciji je izabran štab novog 3. krajiškog NOP odreda.

10. 2. 1942 Kod s. Rekavice (blizu Banje Luke) delovi 3. krajiškog NOP odreda uništili 22. četu domobranskog 10. pešadijskog puka, ojačanu žandarmima, pri njenom izvlačenju iz do tada blokiranog s. Krupe na Vrbasu, prema Banjoj Luci.

15. 2. 1942 Kod s. Magaljdola (na putu Jajce - Mrkonjić-Grad) 2. bataljon 3. krajiškog NOP odreda razbio delove (319 vojnika) domobranskog 9. pešadijskog puka, koji je pokušao da se iz Jajca probije u Mrkonjić-Grad, i zarobio komoru (60 konja s tovarima).

25. 2. 1942 Otpočeo četvorodnevni napad 3. krajiškog NOP odreda i četničkog bataljona -Kočić- na Mrkonjić-Grad, u kome su se nalazili jedan bataljon italijanske divizije -Sasari- i dve čete domobrana. Delovi 3. krajiškog NOP odreda su bili prodrli u centar grada, ali su četnici omogućili italijanskom bataljonu da se izvuče na njihove položaje i da bočnim protivnapadom slomi partizanski napad.

11. 3. 1942 Posle višednevnih borbi 4. bataljon 3. krajiškog NOP odreda uništio italijansko-domobransku posadu, jačine čete, u s. Radaslijama (kod Glamoča) i zapalio pilanu i parni mlin.

25. 4. 1942 Obostranim dejstvom, delovi domobranskog 9. pešadijskog puka iz Jajca odbacili delove 3. krajiškog NOP odreda i deblokirali jedan bataljon italijanske divizije -Bergamo- u Mrkonjić-Gradu. Zatim je italijanska posada Mrkonjić-Grada zamenjena domobransko-četničkom.

4. 5. 1942 Jedan ojačani bataljon italijanske divizije -Bergamo- otpočeo napad na Vukovsko. Livanjski NOP odred i delovi 3. krajiškog NOP odreda, uz pomoć naoružanih seljaka, sprečili su prodor i u protivnapadu zarobili dva topa. Sutradan je neprijatelj angažovao još oko dva bataljona i, uz podršku tenkova, prodro u Vukovsko, gde je opljačkao i spalio oko 400 domova.

17. 5. 1942 U s. Glavicama (kod Glamoča) četnici izvršili puč u 5. četi bataljona -Budućnost- 3. krajiškog NOP odreda. Oni su zarobili i, posle, zverskog mučenja, živog zakopali komandanta batal/ona Miloša Ticu, narodnog heroja.

29. 5. 1942 Delovi 3. krajiškog NOP odreda i Livanjski NOP odred izvršili napad na spoljna uporišta oko Kupresa, od kojih su neka i zauzeli. Ustaše i milicioneri su imali 22 mrtva i 15 ranjenih.

6. 6. 1942 Udarni bataljon 5. krajiškog NOP odreda i 4. bataljon 3. krajiškog NOP odreda izvršili napad na Glamoč, ali su, zbog četničkog napada na naše jedinice s leđa, napad obustavili.

28. 6. 1942 Kod s. Dragnić Podova (blizu Jajca; dve čete Udarnog bataljona 5. krajiškog NOP odreda i Udarna četa 3. krajiškog NOP odreda razbile delove četničkog puka -Manjača- i odreda -Kočić-, ojačane jednom četom domobrana (ukupno 600 vojnika). Zaplenjeno: 2 topa, 1 minobacač 81 mm, 3 mitraljeza, 3 p, mitraljeza i oko 100 pušaka.

30. 6. 1942 Dva ustaška bataljona, glavnina jednog domobranskog pešadijskog puka i delovi četničkog odreda -Kočić- preduzeli iz Kupresa, Jajca, D. Vakufa i Mrkonjić-Grada jednovremeni napad na 3. krajiški NOP odred, ali je ovaj, ojačan Udarnim bataljonom 5. krajiškog NOP odreda, slomio napad tri napadne kolone (od njih sedam), pa je napad obustavljen.

15. 7. 1942 Druga proleterska NOU brigada pregazila r. Vrbas kod ž. st. Barica (nizvodno od D. Vakufa) i uhvatila vezu sa 3. krajiškim NOP odredom. Time su se spojile jedinice Grupe proleterskih udarnih brigada sa krajiškim jedinicama.

20. 7. 1942 Posle jedanaestodnevne blokade delovi 5. i 3. krajiškog NOP odreda zauzeli Glamoč. Glavnina 18. čete domobranskog 13. pešadijskog puka probila se u Livno, dok je ostatak uništen.

27. 7. 1942 U borbi s četnicima u Pljevi (kod Jajca) poginuo komandir Udarne čete 3. krajiškog NOP odreda Dušan Rakita, narodni heroj.

0. 8. 1942 U sastavu 3. krajiškog NOP odreda, od bivših četnika iz sela oko r. Plive (kod Jajca) formiran Pljevski NO dobrovoljački bataljon.

0. 8. 1942 Naređenjima VŠ NOP i DV Jugoslavije, na novooslobođenoj teritoriji Prozor - Duvno - Livno - Kupres - G. Vakuf, u sastavu 3. krajiškog NOP odreda, Livanjskog vojnog područja i 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, formirano pet novih partizanskih bataljona (Livanjski, Duvanjski -Mihovil Tomić-, Kupreški, Prozorski i Zijametski).

1. 8. 1942 U noćnom napadu uoči ovog dana 2. proleterska NOU brigada, jedan bataljon 3. proleterske NOU brigade i delovi 3, krajiškog NOP odreda i bataljona -Vojin Zirojević- zauzeli s. Zlosela i visove oko Kupresa a zatim upali u Kupres, ali ga zbog snažnog otpora ustaške i milicijske posade i slabog sadejstva, nisu zauzeli.

11. 8. 1942 Druga i 4. proleterska NOU brigada, 10. hercegovačka NOU brigada i delovi 3. proleterske NOU brigade i 3. krajiškog NOP odreda izvršili napad na utvrđeni garnizon Kupres (1500 ustaša Crne legije i mesnih milicionera sa baterijom topova i oklopnim automobilom). Iako su dve čete bile prodrle u grad, neprijatelj je protivnapadom, uz znatne obostrane gubitke, odbacio partizanske snage na polazne položaje.

13. 8. 1942 Druga proleterska, 1. krajiška, 2. bataljon 3. sandžačke, 4. crnogorska i 10. hercegovačka NOU brigada i delovi 3. krajiškog NOP odreda, pod komandom Operativnog štaba kupreških snaga, ponovili napad na Kupres. Frontalni juriš je zaustavljen pred rovovima na ivici grada. Uporni neprijatelj prvo je izbacio iz grada uklinjene delove 1. krajiške i 4. crnogorske NOU brigade, a zatim odbacio i sve ostale snage. U napadima na Kupres (11-14. avgusta) naše jedinice su imale 141 ranjenog i 97 mrtvih boraca, među kojima je sedam narodnih heroja: Špiro Mugoša, zamenik komandanta 4. crnogorske NOU brigade, Dušan Metlić i Simo Šolaja, komandanti 1. i 2. bataljona 3. krajiškog NOP odreda, Mašo Brguljan i Sekula Popović, politički komesari četa, Jelica Mašković Jeja, desetar, i Đuro Petrović, puškomitraljezac - svi iz 4. crnogorske NOU brigade. Gubici neprijatelja su bili 72 mrtva i 115 ranjenih.

16. 8. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 3. krajiškog NOP odreda da na prostoriji Livno - G. Vakuf - Travnik formira dva bataljona koji će dejstvom na komunikaciji Travnik - D. i G. Vakuf i u širem rejonu Kupresa ceo taj kraj aktivirati i podići u borbu.

29. 8. 1942 Ustaško-domobranska posada Kupresa (oko 1.000 ustaša i domobrana) izvršila ispad u s. Blagaj i Novo Selo, potisnula 1. bataljon 4. crnogorske NOU brigade i dve čete Kupreškog bataljona 3. krajiškog NOP odreda, spalila oko 250 domova i pobila oko 150 ljudi, žena i dece.

14. 9. 1942 Po naređenju Vrhovni štab NOP i DV Jugoslavije, u cilju razvijanja dejstava prema Bugojnu, Travniku i Fojnici, formiran Operativni štab Udarne grupe brigada (5. crnogorska i 10. hercegovačka NOU brigada i mesne jedinice 3. krajiškog NOP odreda).

25. 9. 1942 Pod rukovodstvom Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, 1. i 2. krajiška, 2. proleterska i 4. crnogorska NOU brigada i tri bataljona 3. krajiškog NOP odreda, posle 18-časovne borbe, zauzeli utvrđeni garnizon Jajce. Posada (ojačani ustaški 17. bataljon, 2. bataljon domobranskog 9. pešadijskog puka i četa žandarma - do 1000 vojnika) uglavnom je uništena. Zaplenjeni su naoružanje i oprema dva ojačana bataljona.

25. 9. 1942 Pet četa ustaške Crne legije, ojačanih mesnom milicijom, izvršilo ispad iz Duvna u pravcu s. Šćita. Sutradan, posle upornih borbi na pl. Ljubuši, 10. hercegovačka NOU brigada i Prozorski bataljon 3. krajiškog NOP odreda su ih odbacili u Duvanjsko polje.

26. 9. 1942 Delovi 4. crnogorske NOU brigade sprečili intervenciju jedne nemačke čete i oko 200 domobrana i žandarma iz D, Vakufa prema Jajcu i razbili posadu ž. st. Vijenac, jačine domobranske čete. U borbi kod s. Vijenca poginuli su zamenik političkog komesara 1. bataljona 3. krajiškog NOP odreda Milan Ilić i politički komesar 1. čete 1. bataljona 4. crnogorske NOU brigade Vojin Dragović, narodni heroji.

0. 10. 1942 Kod s. Kozila (blizu Jajca) četnici uništili bolnicu 3. krajiškog NOP odreda i pobili veću grupu ranjenika i nekoliko lekara.

4. 10. 1942 Delovi nemačke 714. i 718. pešadijske divizije, nastupajući od Mrkonjić-Grada i D. Vakufa, zauzeli Jajce. Delovi 4. crnogorske i 3. sandžačke NOU brigade i 3. krajiškog NOP odreda blagovremeno su evakuisali pozadinske ustanove i uništili fabriku karbida i druge važne objekte.

12. 10. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu Kupreškog bataljona 3. krajiškog NOP odreda da, pored drugih zadataka, preduzima hitne mere za materijalno zbrinjavanje stanovništva iz popaljenih sela G. i D. Vukovskog.

21. 10. 1942 Glavnina nemačke 718. pešadijske divizije, ojačana ustaško-domobranskim snagama (devet pešadijskih bataljona, 4 artiljerijska diviziona i jedan oklopni bataljon), i nemačko-domobransko-četnička borbena grupa -Tomas-, jačine oko dva bataljona, otpočela jedanaestodnevnu drugu jajačku operaciju (-Jajce II-) za razbijanje partizanskih jedinica u Janju i Pljevi, deo nemačko-italijanske protivofanzive (ciklusa operacija -Dinara-), Treća sandžačka NOU brigada i 3. krajiški NOP odred izvukli su se na greben Vitoroga bez većih gubitaka. Nemački vojnici su opljačkali i spalili sva napuštena sela i na najsvirepiji način pobili deo stanovništva, koje je, ostalo kod kuća.

26. 11. 1942 Posle dvodnevnih borbi 1. proleterska i 3. krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije, NOVJ, 1, dalmatinska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ i delovi 3. krajiškog NOP odreda zauzeli Jajce. Nemačka motorizovana borbena grupa -Anaker- (jedan i po bataljon), intervencijom iz D, Vakufa, omogućila je izvlačenje manjeg dola posade. Za veliko junaštvo i primerno ispunjavanje postavljenih zadataka, VŠ NOV i POJ pohvalio je 1. dalmatinsku NOU brigadu. U borbi je pored ostalih poginuo pomoćnik političkog komesara čete u 3. krajiškom NOP odredu Stipo Đerek, narodni heroj.

1. 12. 1942 Treća udarna divizija NOVJ, ojačana 3. proleterskom NOU brigadom i delovima 3. krajiškog NOP odreda, pri napadu na železničku prugu Turbe - D. Vakuf, naišla na nemačku 718. pešadijsku diviziju (bez dva bataljona), ojačanu delovima ustaške 5. brigade i domobranskog 9. i 15. pešadijskog puka, u razvoju za napad prema Jajcu. Posle žestokog susretnog boja s nadmoćnim neprijateljem 3. udarna divizija NOVJ je vodila odbrambene borbe sve do 6. decembra kada je neprijatelj, zauzeo Jajce. U tim borbama je, pored ostalih, poginuo komandant 1. dalmatinske NOU brigade Marijan Bilić, narodni heroj.

5. 12. 1942 Po naređenju Vrhovnog komandanta NOV i POJ formiran Štab operativnog sektora Mrkonjić-Grad-Jajce, koji je objedinjavao dejstva po jednog bataljona 5. crnogorske i 10. hercegovačke NOU brigade i dva bataljona 3. krajiškog NOP odreda, sa zadatkom: odbrana pravca Jajce-Mrkonjić-Grad.

27. 12. 1942 U s. Orahovljanima (kod Ključa), od krajiške polubrigade i delova 3. krajiškog NOP odreda, formirana 7. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ.

22. 1. 1943 U s. Blagaju (kod Kupresa), po naređenju Štaba 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, od jedinica 3 krajiškog NOP odreda formirana 9. krajiška NOU brigada -Simo Šolaja-, sastava četiri bataljona i jačine oko 700 boraca. (Sa formiranjem ove brigade prestao je da postoji 3. krajiški NOP odred.)

0. 2. 1943 U rejonu Prozora, po naređenju Štaba 1. bosanskog udarnog korpusa, od Prozorskog partizanskog bataljona (iz rasformiranog 3. krajiškog NOP odreda) i novopridošlog ljudstva formiran Ramski NOP odred.

Dokumenti

Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 3 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovnnu o izvedenim akcijama u novembru 1941 godine

Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o izvršenim akcijama u decembru 1941 godine

Proglas Okružnog komiteta KPJ za teritoriju Trećeg krajiškog NOP odreda od februara 1942 god. narodu i partizanima Bosanske Krajine povodom zločina četnika

Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 2 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bos. Krajinu o borbama u drugoj polovini februara 1942 god. i izdajničkom držanju četnika prilikom napada na Mrkonjić Grad

Izvještaj Okružnog komiteta KPJ za okrug Jajce od 20 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za BiH o partisko-političkom radu i četničkom rovarenju u Trećem krajiškom NOP odredu

Izvještaj političkog komesara Trećeg krajiškog NOP odreda od 3 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bos. Krajinu o političkim posljedicama neuspjelog napada na Mrkonjić Grad

Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 17 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o izvedenim akcijama u selu Vlasinjama i kod Glamoča

Izvještaj komandira Skendervakufske čete Četvrtog bataljona Trećeg krajiškog NOP odreda od 22 aprila 1942 god. komandantu Operativnog štaba za Bos. Krajinu o pokretu Proleterskog bataljona za Maslovane i o rasporedu čete

Izveštaj sekretara biroa bataljona Budućnost Trećeg krajiškog NOP odreda od 1. maja 1942. Okružnom komitetu KPJ za Jajce i Štabu odreda o moralno-političkom stanju u bataljonu i o radu partijske organizacije

Saopštenje štaba Četvrtog bataljona Budućnost Trećeg krajiškog NOP odreda od 7 juna 1942 god. štabu Prvog bataljona Petog krajiškog NOP odreda o stanju na terenu

Izvještaj političkog komesara bataljona Soko Trećeg krajiškog NOP odreda od 11 juna 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bos. Krajinu o stanju u bataljonu i o političkom radu u jedinicama i pozadini

Izveštaj političkog komesara bataljona Soko Trećeg krajiškog NOP odreda od 11. juna 1942. Operativnom štabu NOP i DV za Bos. krajinu o stanju u bataljonu i o političkom radu u jedinicama i pozadini

Izvještaj zamjenika komandanta Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 29 juna 1942 god. Operativnom štabu o čišćenju terena oko Glamoča od četnika i uspostavljanju veze sa Trećim krajiškim NOP odredom

Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 7 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o stanju u odredu

Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 23 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o stanju u jedinicama i na teritoriji odreda

Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 27 jula 1942 god. zamjeniku komandanta Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu o moralno-političkom stanju u odredu

Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 27 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o stanju u odredu i o borbama Druge proleterske brigade kod Donjeg Vakufa

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 28 jula 1942 god. Štabu Druge proleterske brigade da u sadejstvu sa Trećim krajiškim NOP odredom preseče komunikaciju Bugojno - Kupres i da vrši stalni pritisak na neprijateljske snage u Kupresu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 28 jula 1942 god. Štabu Prve krajiške NOU brigade da koncentriše svoje jedinice na prostoriji D. Vakuf - Bugojno - Kupres - Blagaj i poveže se sa Drugom proleterskom brigadom i delovima Trećeg krajiškog NOP odreda

Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 18 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o borbama i akcijama od 29 jula do 14 avgusta

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 31 jula 1942 god. Sretenu Zujoviću da se preseče komunikacija Bugojno - Kupres i da se napad na Zlosela i Kupres izvrši uz pomoć jedinica Trećeg krajiškog NOP odreda

Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 31 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o vojnim akcijama i političkom radu u jedinicama

Izvještaj štaba Četvrtog bataljona Budućnost Trećeg krajiškog NOP odreda od 13 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o prekopavanju ceste Glamoč - Livno

Izvještaj štaba Trećeg bataljona Soko Trećeg krajiškog NOP odreda od 13 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o koncentraciji neprijatelja kod Mrkonjić Grada i Sanskog Mosta i o potrebi da se obezbjedi žetva oko Ključa

Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 15 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu, brojnom stanju i naoružanju neprijatelja u Jajcu, Donjem Vakufu i Mrkonjić Gradu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 16 avgusta 1942 god. Štabu Trećeg krajiškog NOP odreda da izvrši formiranje novih bataljona i prenese težište svog dejstva na područje Kupresa

Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 18 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o formiranju Kupreškog bataljona

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 19 avgusta 1942 god. Štabu Četvrte proleterske brigade da u sadejstvu sa Trećim krajiškim NOP odredom vezuje neprijateljske snage za Kupres i onesposobi komunikacije Jajce - Donji Vakuf

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 19 avgusta 1942 god. Štabu Trećeg krajiškog NOP odreda da prikupi jače snage u rejonu Blagaja i u sadeistvu sa Četvrtom proleterskom brigadom vrši pritisak na Kupres

Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 21 avgusta 1942 god. Nedeljku Manojloviću o načinu formiranja i osnovnim zadacima Kupreškog bataljona i obaveštenje o područjima sa kojih će se formirati novi bataljoni u sastavu Trećeg krajiškog NOP odreda

Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 21 avgusta 1942 god. štabu Trećeg krajiškog NOP odreda za raspored jedinica prilikom napada na Mrkonjić Grad i obavještenje o formiranju Šestog krajiškog NOP odreda i Druge i Treće krajiške brigade

Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 21 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu jedinica prema Kupresu i o formiranju Kupreškog bataljona

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 septembra 1942 god. Štabu Kupreškog bataljona Trećeg krajiškog NOP odreda da vrši demonstrativne napade na Kupres i postavi zasede na komunikaciji Kupres - Bugojno

Izvještaj štaba Kupreškog bataljona Trećeg krajiškog NOP odreda od 26 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o stanju u bataljonu i pripremama za razoružanje bivše Treće čete

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 5 oktobra 1942 god. Štabu Trećeg krajiškog NOP odreda da Mesud Hotić rukovodi evakuacijom plena iz Jajca

Izvještaj štaba Kupreškog bataljona Trećeg krajiškog NOP odreda od 7 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama na sektoru Kupres - Bugojno i o vojno-političkoj situaciji u bataljonu i na terenu

Izvještaj štaba Kupreškog bataljona Trećeg krajiškog NOP odreda od 10 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji na terenu bataljona i o pripremama za formiranje udarnog bataljona

Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 12 oktobra 1942 god. Štabu Kupreškog bataljona Trećeg krajiškog NOP odreda o zadacima bataljona i preduzimanju hitnih mera radi materijalnog zbrinjavanja stanovništva iz popaljenih sela Vukovskog

Odobrenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 oktobra 1942 god. štabovima Treće proleterske brigade i Trećeg krajiškog NOP odreda da pomere svoj front na liniju Štrbina - Trnovo - Podgorija i zaštite pravce koji preko Mliništa vode ka Glamoču i Oštrelju

Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 2 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o borbama u toku neprijateljskog prodora na teritoriju odreda

Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 2 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o brojnom stanju i naoružanju odreda

Naređenje Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije od 3 novembra 1942 god. štabovima Treće proleterske brigade i Trećeg krajiškog NOP odreda da izviđaju neprijatelja koji je otstupio na pravcu Jajce - Donji Vakuf

Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 5 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o borbama i držanju jedinica za vrijeme neprijateljskog prodora i o stanju ishrane na teritoriji odreda

Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 11 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o vojnopolitičkoj situaciji u jedinicama i na terenu odreda

Naređenje štaba Treće NOU divizije od 2 decembra 1942 god. štabu Trećeg krajiškog NOP odreda za raspored jedinica za odbranu Jajca

Zapovijest štaba Treće NOU divizije od 2 decembra 1942 god. štabu Prve, Druge, Treće i Sandžačke brigade i Trećem krajiškom NOP odredu za odbranu Jajca

Naređenje štaba Treće NOU divizije od 3 decembra 1942 god. štabu Prve, Druge, Treće i Sandžačke brigade i Trećem krajiškom NOP odredu za opšti napad na neprijatelja na pravcu Turbe - Donji Vakuf

Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 3 decembra 1942 god. štabu Treće NOU divizije o situaciji u odredu poslije odlaska dva bataljona u sastav novoformirane Sedme krajiške brigade i o borbama na sektoru Donji Vakuf - Turbe

Naređenje štaba Treće NOU divizije od 4 decembra 1942 god. štabu Prve, Druge, Treće i Sandžačke brigade i štabu Trećeg krajiškog NOP odreda za izvršenje protivnapada i obavještenje o situaciji na sektoru Dubrava - Jajce - Sokolina - Nadpolje

Izvještaj Štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 1 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o jačini i rasporedu neprijateljskih jedinica u Jajcu, Donjem Vakufu i Travniku

Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 2 januara 1943 god. Štabu Trećeg krajiškog NOP odreda o rušenju komunikacija Jajce - Mrkonjić Grad i Banja Luka - Sitnica i o načinu održavanja veze sa Sedmom krajiškom NOU brigadom

Izvještaj Štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 5 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o izvršenoj reorganizaciji odreda

Izvještaj Štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 5 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o formiranju Blagajskog i Vukovskog bataljona

Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 9 januara 1943 god. Štabu Trećeg krajiškog NOP odreda da izvrši pripreme za preformiranje odreda u brigadu

Izvještaj Štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 12 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o jačini i rasporedu neprijatelja u Jajcu i Bugojnu

Izvještaj Štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 13 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o dolasku velikog broja novih boraca u partizanske jedinice

Pismo sekretara Okružnog komiteta za teren Trećeg krajiškog NOP odreda od 14 januara 1943 god. komandantu Prvog bosanskog NOU korpusa o traženju oružja za formiranje novih brigada

Izvještaj Štaba Trećeg krajiškog NOP odreda Simo Šolaja od 17 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o vojno-političkom stanju u bataljonima

Štab Trećeg krajiškog NOP odreda Simo Šolaja dostavlja 17 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa izjavu Joksima Mrkovića o vojno-političkoj situaciji u Hercegovini

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Genocid u NDH Livanjski partizanski odred Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 23. srpska udarna divizija NOVJ Bolnice u oslobodilačkom ratu Gornji Vakuf Borbe u Hercegovini 1942. Livno Diverzije u oslobodilačkom ratu Prozor Crna legija Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Zasede u oslobodilačkom ratu Četnici u ustanku 1. proleterska divizija NOVJ 2. proleterska udarna brigada Arso Jovanović 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Operacija Prijedor Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 15. pešadijska divizija Bergamo Saradnja partizana i četnika 1941. Glamoč Kupres Operacija Weiss Bitka za Prozor 1943. 1. krajiška udarna brigada Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Operacija Dinara Četnici u drugom svetskom ratu 5. krajiška udarna divizija NOVJ 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Mlinište Italija u drugom svetskom ratu Travnik Ključ 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Holokaust u Jugoslaviji Bitka za Kupres 1942. Pljevlja Politički komesari u NOR-u 3. udarna divizija NOVJ 12. pešadijska divizija Sassari Trnovo Ustanak u NDH 3. krajiška proleterska udarna brigada Donji Vakuf 10. hercegovačka udarna brigada Prnjavor Mrkonjić Grad Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Četnički odred Petar Kočić Banja Luka Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Bugojno Vrhovni štab NOVJ Duvno 5. proterska (crnogorska) udarna brigada 7. krajiška udarna brigada Malovan Josip Broz Tito Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Pljačka u ratu 9. krajiška udarna brigada Simo Šolaja 718. pešadijska divizija Borbe za Jajce 1942. Ni zrno žita okupatoru! Jajce Četnički zločini Ranjenici u ratu Saradnja četnika sa okupatorom Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije Borbe za Livno 1942.