🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

3. lička proleterska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 38 hronoloških zapisa, 77 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

9. 9. 1942 U s. Mogoriću (kod Gospića), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od bataljona -Velebit- i -Mirko Štulić- 1. ličkog NOP odreda, bataljona -Bićo Kesić- 3. ličkog NOP odreda i bataljona -Krbava- 2. ličkog NOP odreda formirana 9. hrvatska NO brigada, a odredi rasformirani.

27. 9. 1942 Jedinice 9. hrvatske NO brigade, posle dvodnevnih borbi, zarobile posadu (101 četnika) u s. Raduču (kod Gospića), porušile železničku prugu u dužini od 6 km i zaplenile 90 pušaka, 1 mitraljez i oko 7600 metaka.

3. 10. 1942 Jedinice 9. hrvatske NO brigade likvidirale ustaško i italijansko uporište u s. Ribniku (kod Gospića). Ubijeno je oko 70 ustaša i italijanskih vojnika i više ih je ranjeno. Zaplenjeno je 38 pušaka, 1 p. mitraljez, 1 minobacač i oko 6000 metaka.

6. 10. 1942 Jedinice 9. hrvatske NO brigade zauzele ustaška uporišta u s. Ličkom Novom i s. Brušanima (kod Gospića).

8. 10. 1942 Italijanske snage, ustaše i četnici iz s. Metka i s. Re.duča napali na položaje 9. hrvatske NO brigade kod s. Papuče i s. Kruškovca (kod Gospića). Neprijatelj je pretrpeo osetne gubitke.

10. 10. 1942 Između ž. stanica Rađuč i Lovinac (kod Gospića) 3. bataljon 9. hrvatske NO brigade porušio železničku prugu u dužini od 2,5 km, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 3 dana.

13. 10. 1942 Između s. Metka i s. Ribnika (kod Gospića) 4. bataljon 9. hrvatske NO brigade porušio železničku prugu u dužini od 2 km, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 3 dana.

22. 10. 1942 Deveta hrvatska NO brigada porušila železničku prugu Gospić-Raduč i tt veze u dužini od 5 km.

24. 10. 1942 U Gračačkoj kotlini jedinice 9. hrvatske NO brigade napaie četnički puk -Vožd Karađorđe-, ubile oko 70, zarobile 64 četnika i zaplenile 95 pušaka i 30.000 metaka.

28. 10. 1942 Jedinice 9. hrvatske NO brigade izvršile neuspeo napad na četničko uporište u s. V. Popini (kod Gračaca).

19. 11. 1942 Drugi bataljon 9. hrvatske NO brigade zauzeo četničko uporište u s. Podijutu (kod Zrmanje) i nastavio gonjenje u pravcu s. Otrića.

22. 11. 1942 Naredbom VŠ NOV i POJ, od 1. i 2. hrvatske NOU i 9. hrvatske NO brigade formirana 6. divizija NOVJ.

7. 12. 1942 U s. Golubiću (kod Gračaca) jedan bataljon 9. hrvatske NO brigade napao i razoružao 46 četnika.

8. 12. 1942 Kod s. Vraća (blizu Gračaca) delovi 9. hrvatske NO brigade odbili napad četnika iz s. Golubića, s. Dubokog Dola i s. Krupe i naneli im gubitke od oko 12 mrtvih i više ranjenih.

9. 12. 1942 Delovi 9. hrvatske NO brigade zauzeli četničko uporište u s. Vučipolju (kod Gračaca).

12. 12. 1942 Kod s. Graba (blizu Gračaca) jedinice 9. hrvatske NO brigade odbile napad četničkih snaga iz Gračaca i sa Velebita i Crnog vrha i nanele im gubitke od 25 mrtvih.

22. 1. 1943 Pločanski klanac (kod Udbine) zauzeli delovi italijanske divizije -Re- posle dvodnevnih borbi protiv jedinica 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ.

26. 1. 1943 U rejonu s. Lovinca (kod Gračaca) 3. bataljon 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ napao iz zasede italijansku auto-kolonu i uništio 7 kamiona kojima su se prevoziš italijanska vojska i četnici.

30. 1. 1943 Na Lipač vrhu (kod Udbine) jedinice 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ odbile tri uzastopna juriša italijanskih vojnika.

3. 2. 1943 Udbinu zauzeli delovi italijanske divizije -Re- posle borbi protiv 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ.

13. 2. 1943 Gornji Lapac zauzele jedinice italijanske divizije -Sasari- posle dvodnevnih borbi protiv 1. udarne i 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ.

1. 3. 1943 U rejonu s. Vrepca i s. Mogorića (kod Gospića) otpočeo napad delova italijanske divizije -Re- i ustaša na 1. udarnu i 9. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ. U dvodnevnim borbama neprijatelj je imao 24 mrtva, 108 ranjenih i 26 nestalih, a brigade 6. divizije 6 mrtvih, 20 ranjenih i 1 nestalog.

1. 4. 1943 Na komunikaciji Gospić-Ogulin jedinice 6. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske i 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ zauzele: ž. st. i s. Sinac, ž. st. Ramijane, ž. st. i s. Lešće i ž. st. Janjče. Poginulo je 10, ranjeno 15, a zarobljeno 643 domobrana i žandarma i 16 oficira. Gubici brigada NOVJ: 5 mrtvih i 12 ranjenih.

6. 4. 1943 Jedinice 6. udarne brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske, 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ i 15. udarne brigade 8. divizije NOVJ napale bataljon italijanske divizije -Re- koji se povlačio iz Vrhovina ka Otočcu i nanele mu gubitke od 4 mrtva i 67 ranjenih.

20. 4. 1943 Ustaško uporište u s. Širokoj Kuli (kod Gospića) posle dvodnevnih borbi zauzele jedinice 2. udarne i 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ. Ustaški gubici: 19 mrtvih, 62 ranjena i 3 zarobljena, a gubici jedinica 6. divizije: 14. mrtvih i 56 ranjenih.

23. 4. 1943 Sela Bilaj i Medak (kod Gospića) zauzele 2. udarna i 9. udarna brigada 6. divizije NOVJ. Poginulo je 13, ranjeno 9 ustaša i domobrana, a zarobljeno 167 domobrana, 62 ustaše i 50 četnika, dok su jedinice NOVJ imale 1 mrtvog i 10 ranjenih.

0. 6. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku od 17. maja preimenovana 9. udarna brigada 6. divizije NOVJ u 3. brigadu 6. divizije.

4. 6. 1943 U s. Brušanima (kod Gospića) 3. udarna brigada 6. divizije NOVJ napala ustaško-domobransku posadu, ali nije uspela da zauzme selo. Poginulo je 6 i ranjeno 16 neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 35 mrtvih i 42 ranjena.

25. 6. 1943 Delovi 4. ustaške brigade iz Gospića, podržani italijanskom avijacijom, napali 3. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ i posle teške borbe zauzeli s. Lički Osik i s. Budak. Ustaše su imale 21 mrtvog, 42 ranjena i 8 nestalih, a 3. brigada 13 mrtvih i 26 ranjenih.

28. 6. 1943 U rejonu s. Smiljana, s. Otesa i s. Klanca (kod Gospića) 1. udarna i 3. udarna brigada 6. divizije NOVJ napale delove 4. ustaške brigade, ali su se posle jednodnevne borbe morale povući pod pritiskom jačih snaga iz Gospića. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i 29 ranjenih, a jedinice 6. divizije 18 mrtvih i 49 ranjenih.

28. 8. 1943 Kod s. Gorijevca (na putu Bihać - Bos. Petrovac) 3. udarna brigada 6. divizije NOVJ i. dva bataljona Drvarsko-petrovačkog NOP odreda uništili dva voda a potom razbili pionirsku četu nemačke 114. lovačke divizije, koju su, intervencijom iz Bihaća, spasli od uništenja delovi 114. i 373. izviđačkog bataljona, ojačani jednom streljačkom četom 721. puka i jednom motorizovanom baterijom. Neprijatelj je imao 86 mrtvih i ranjenih, 16 zarobljenih i 10 nestaiih. Uništeni su 4 motorna vozila i 1 protivtenkovski top, a zaplenjeni 1 mitraljez, 3 puškomitraljeza i oko 50 pušaka.

29. 8. 1943 Iz rejona Bihaća i Kulen-Vakufa nemačka 114. lovačka divizija otpočela prodor preko Like u severnu Dalmaciju u cilju zaposedanja ove teritorije, jer se očekivala kapitulacija Italije. Neprijatelj je odbacio 3. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ koja je zatvarala ove pravce i iduće noći zauzeo D. Lapac.

15. 1. 1944 U rejonu s. Carevac - s. Berići (kod Mrkonjić-Grada) 3. lička udarna brigada 6. divizije NOVJ, posle trodnevne borbe, odbacila nemački 92. motorizovani puk koji je pokušavao da prodre ka s. Mliništima. Neprijatelj je imao oko 105 mrtvih i veći broj ranjenih. Gubici 3. brigade: 21 mrtav i 36 ranjenih.

17. 1. 1944 U rejonu s. Pecke (kod Mrkonjić-Grada) 3. i 1. lička udarna brigada 6. divizije NOVJ odbile napad nemačkih jedinica iz rejona Jajca.

14. 5. 1944 U rejonu s. Ličkog Petrovog Sela, s. Plitvičkog Leskovca i s. Čorkove Uvale 3. udarna brigada, delovi 1. udarne brigade 8. divizije NOVJ i delovi Plaščanskog NOP odreda napali delove nemačke 373. legionarske divizije i naneli im gubitke od 34 mrtva i 20 ranjenih vojnika, uz sopstvene gubitke od 5 mrtvih i 8 ranjenih boraca.

14. 10. 1944 U s. Širokoj Kuli (kod Gospića) 3. udarna brigada 35. divizije NOVJ razbila delove 31. i 34. ustaškog bataljona. Istog dana 800 ustaša 1. jurišnog bataljona 4. ustaške brigade probile su se iz s. Ličkog Osika u s. Široku Kulu, odbacivši 3. udarnu brigadu.

6. 2. 1945 U rejonu Plaškog delovi nemačke 392. legionarske divizije i 17. ustaške brigade iz s. Vojnovca i s. Ličkih Jesenica napali 3. udarnu brigadu 8. udarne divizije NOVJ. U trodnevnim borbama oni su je potisli u rejon s. Bajića (kod Slunja). Neprijatelj je imao oko 100 mrtvih i ranjenih, a 3. udarna brigada 38 mrtvih i 41 ranjenog.

2. 4. 1945 Po naređenju Generalštaba JA rasformirana 35. udarna divizija II. korpusa JA: 1. brigada preimenovana u 1. samostalnu udarnu ličku brigadu, a sastavom 2, i 3. udarne brigade popunjene jedinice 13. divizije 11. korpusa JA.

Dokumenti

Izvještaj štaba Devete NO brigade Hrvatske od 4 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o akciji na Ribnik

Obavještenje štaba Devete NO brigade Hrvatske od 23 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o planovima prvih akcija i prijedlogu članova štaba brigade

Izvještaj štaba Devete NO brigade Hrvatske od 24 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o rušenju pruge i telefonske veze na liniji Raduč-Medak, Raduč-Lovinac i Medak-Ribnik

Izvještaj Devete NO brigade od 27 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Raduč i zarobljavanju četničke posade

Izvještaj štaba Devete NO brigade od 1 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o pripremama za sljedeće akcije i o rezultatima napada na četničko uporište Raduč

Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 3 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na Ribnik

Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 10 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na Ribnik, Lički Novi i Brušane

Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 13 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o osiguranju Ljubova i o koncentraciji Talijana u Gospiću i Gračacu

Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 17 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o akcijama od 10 do 17 listopada i organizacionom stanju brigade

Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 25 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na četnike u okolini Gračaca

Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 26 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na četnike kod Gračaca i Stikade

Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 27 listopada 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o napadu na četnike u Stikadi

Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 30 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na četničko uporište Velika Popina

Izvještaj štaba Devete NO brigade Hrvatske od 2 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o rezultatima napada na četničko uporište Veliku Popinu

Dopis Centralnog komiteta KP Hrvatske od 18. novembra 1942. zameniku političkog komesara Devete hrvatske NO brigade o formiranju Politodela

Izvještaj štaba Devete NO brigade od 26 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone Hrvatske o blokadi Grahova

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od decembra 1942 god. Štabu Trećeg bataljona Devete hrvatske brigade Šeste NOU divizije za savlađivanje četničkih uporišta u rejonu Srba i presecanje železničke pruge između Male Popine i Gračaca

lzveštaj Politodela Devete brigade Šeste NO divizije od 6. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske

Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 8 prosinca 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji na području Gračaca

lzveštaj Politodela Devete brigade Šeste NO divizije od 16. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske

Izveštaj zamenika političkog komesara Devete brigade Šeste NO divizije od 21. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske

Izveštaj Politodela Devete brigade Šeste NO divizije od 25. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske

Izveštaj Politodela 9. brigade 6. NOU divizije od 14. januara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o partijsko-političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

Izvještaj štaba Devete NO brigade od 18 veljače 1943 god. štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama kod Gornjeg Lapca

Naređenje Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 21 travnja 1943 god. Štabu Druge i Devete NOU brigade za dejstvo na području Perušić - Gospić - Vrebac

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 2 travnja 1943 god. o napadu Šeste i Devete NOU brigade na Sinac i Lešće

Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 6 travnja 1943 god. Štabu Devete NO brigade da dostavi izvještaj o rasporedu i dejstvu svojih jedinica

Izvještaj Štaba Devete NOU brigade od 7 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na zaštitnicu neprijatelja koji se povlačio iz Vrhovina u Otočac

Zapovijest Štaba Devete NOU brigade od 7 travnja 1943 god. podređenim jedinicama da unište neprijatelja prilikom njegovog povlačenja iz Otočca

Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 12 travnja 1943 god. o napadu Druge i Devete NOU brigade na Široku Kulu

Naređenje Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 20 travnja 1943 god. Štabu Devete NOU brigade u vezi s napadom na Široku Kulu

Izvještaj Štaba Devete NOU brigade od 24 travnja 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadima na Bilaj, Ribnik i Medak

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 12 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu neprijateljskih aviona na položaje druge i Devete NOU brigade

Zapovijest Štaba Treće NOU brigade Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 4 lipnja 1943 god. podredenim jedinicama za napad na neprijatelja kod Brušana

Izvještaj Zapovjedništva Operativnog područja za Liku od 26 lipnja 1943 god. o prodoru dviju bojni prema Ličkom Osiku i Mušaluku i o protunapadu dijelova Treće NOU brigade Šeste divizije

Zapovijest Štaba Treće NOU brigade Šeste divizije od 27 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Smiljan, Oteš i Klanac

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 28 lipnja 1943 god. o zauzimanju Račinca i Muljača od strane dijelova Treće NOU brigade Šeste divizije

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30 lipnja 1943 god. o kretanju i dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske u Slavoniji i o borbi protiv Treće NOU brigade Šeste divizije kod Gospića

Izvještaj ustaško-domobranskog Operativnog zapovjedništva za Liku od 30 lipnja 1943 god. o borbama protiv dijelova Treće NOU brigade Šeste divizije

Pregled ranjenih boraca i rukovodilaca Treće NOU brigade Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 2 srpnja 1943 godine

Izveštaj Politodela 3. NOU brigade 6. divizije od 22. avgusta 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o stanju partijske organizacije u Brigadi

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 30 kolovoza 1943 god. o pohvali Treće NOU brigade Šeste divizije za uspjehe postignute u borbama kod Gorijevaca

Izvještaj Štaba Treće NOU brigade od 14 rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije o borbama kod Pazarišta i Perušića i o neprijateljskom narodu na Otočac

Izvještaj Štaba Treće NOU brigade od 17 rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Donji Kosinj i o drugim akcijama

Izveštaj sekretara partijske organizacije 3. NOU brigade 6. divizije od 19. septembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske

Zapovijest Štaba Treće NOU brigade Šeste divizije od 1 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Perušić i Marinu Glavu

Izvještaj Štaba Treće NOU brigade od 25 listopada 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o čišćenju ustaša i četnika na području Otočca

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26 listopada 1943 god. o napadu Daruvarskog NOP odreda na G. Rašenicu, o pokretu Treće NOU brigade Šeste divizije od Otočca prema Gospiću i stanju na području Splita, Sinja i Pelješca

Izvještaj Štaba Treće brigade Štabu Šeste NOU divizije o borbama na prostoru Busovača - Lašva - Han Bila od 27 do 30 novembra 1943 godine

Izvještaj Štaba Treće brigade od 4 decembra 1943 god. Štabu Šeste NOU divizije o borbama na sektoru južno od Travnika

Zapovijest Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 3 januara 1944 potčinjenim jedinicama za pokret pravcem Bronzani Majdan - Obrovac - Kozica - Tomina

Izvještaj Štaba Treće brigade od 4 januara 1944 Štabu Šeste NOU divizije o akcijama na aerodrom Ljeskovac - Zalužani

Izvještaj Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 5 januara 1944 Štabu Četvrte NOU divizije o borbi kod Bistrice

Zapovijest Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 9 januara 1944 pctčinjenim jedinicama za sprečavanje prodora neprijateljskim snagama na pravcu Medna - Mliništa i za aktivno dejstvo na komunikaciji Čađavica - Mrkonjić Grad

Zapovijest Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 11 januara 1944 potčinjenim jedinicama za prebacivanje na prostoriju Berići, Grabež i Carevac

Izvještaj Štaba Treće brigade Štabu Šeste NOU divizije o borbama oko Gornje i Donje Pecke u vremenu od 13 do 17 januara 1944 godine

Izvještaj Štaba Treće brigade od 22 januara 1944 Štabu Šeste NOU divizije o borbi kod Carevca i Štrbine

Zapovijest Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 28 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na području Mrkonjić Grada

Zapovijest Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 29 januara 1944 potčinjenim jedinicama za čišćenje Vrbice, Careva Polja i Senika od četnika

Izvještaj Štaba Treće brigade od 31 januara 1944 Štabu Šeste NOU divizije o akciji na četnike u Magaljdolu, Donjoj Mili i Carevu Polju

Naređenje Štaba Treće (kraiiške) proleterske brigado od 5. februara 1944. potčinjenim jedinicama za smjenu Treće ličke brigade na prostoru Jezero — Mrkonjić-Grad — Podrašnica

Izvještaj Štaba Treće (krajiške) proleterske brigade od 10. februara 1944. Štabu Prve proleterske divizije o smjeni Treće brigade Šeste NOU divizije

Izvještaj Štaba Treće brigade od 23. februara 1944. Štabu Šeste NOU divizije o napadu na selo Priluku

Naređenje Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 24. februara 1944. za napad na Priluku i fingirani napad na Livno

Izvještaj Štaba Treće Učke brigade od 3. marta 1944. Štabu Šeste NOU divizije o dejstvu na sektoru oko Livna od 24. februara do 3. marta

Direktiva Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 14. marta 1944. štabovima bataljona za odbranu pravca Glamoč - Drvar

Izvještaj Štaba Treće brigade od 18. marta 1944. Štabu Šeste NOU divizije o borbama oko Livna

Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 19. marta 1944. Štabu Treće proleterske (krajiške) brigade za sadejstvo sa Trećom ličkom brigadom na sektoru Šujica - Livno - Glamoč

Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 3. ličke proleterske brigade 6. proleterske divizije Nikola Tesla od 9. aprila 1944. Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Bosnu i Hercegovinu

Izveštaj Štaba Treće proleterske brigade od 19 septembra 1944 god. Štabu Šeste proleterske divizije o borbama od 5 do 18 septembra

Zapovest Štaba Treće NOU brigade Šeste proleterske divizije od 9 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za napad na Visić

Izveštaj Štaba Treće ličke brigade Šeste proleterske divizije od 22 oktobra 1944 god. Štabu divizije o rezultatima borbe za oslobođenje Beograda

Pismo načelnika Štaba Šeste proleterske divizije od 8 novembra 1944 god. o situaciji na položajima Druge i Treće brigade

Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Treće proleterske brigade Šeste proleterske divizije od 1 do 10 novembra 1944 godine

Izvještaj Štaba 9. brigade od 9. januara 1945. Štabu 20. NOU divizije o borbama za Gornji Lapac, Dobro Selo i Doljane

Izveštaj Štaba Treće proleterske brigade Šeste proleterske divizije od 16 februara 1945 god Štabu divizije o borbi protiv Nemaca kod s. Ilinci

Zapovijest Štaba 20. NOU divizije od 24. februara 1945. štabu 9. brigade za odbacivanje neprijatelja sa pravca Mazin - Lapac

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

1. proleterski korpus NOVJ Borbe u Lici 1943. Udbina Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Kapitulacija Italije 4. krajiška divizija NOVJ Bitka za Srbiju 373. legionarska divizija Tiger Glamoč 11. hrvatski korpus NOVJ Zrmanja 13. pešadijska divizija Re Operacija Landsturm Donji Lapac 20. dalmatinska divizija NOVJ 5. italijanski armijski korpus Borbe u Lici 1942. Borbe u Hrvatskoj 1945. Srb Sinj Borbe u Lici 1945. Mrkonjić Grad 17. ustaška brigada Livno Bosanski Petrovac Saradnja četnika sa okupatorom Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Otočac 114. lovačka divizija Vrhovine Ranjenici u ratu 392. legionarska divizija (plava) 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. 1. lički partizanski odred "Velebit" Mlinište Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 8. kordunaška divizija NOVJ Raduč 35. lička divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1944. Gospić 2. lički partizanski odred Beogradska operacija Diverzije u oslobodilačkom ratu Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Sremu 1945. SKOJ Italija u drugom svetskom ratu Operacija Velika Kapela Josip Broz Tito 12. pešadijska divizija Sassari Travnik Bihać 4. ustaška brigada Slunj 1. udarna brigada 35. ličke divizije NOVJ Sremski front 1. lička proleterska udarna brigada Vrhovni štab NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Pelješac 6. lička proleterska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Lici 1944. Komunistička partija Hrvatske Plaški Završne operacije u Jugoslaviji Gračac Glavni štab Hrvatske Hrvatsko domobranstvo