🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

3. lovački zdrug (NDH)

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

16. 9. 1943 U s. Bos. Raču (kod Bijeljine) ušli delovi 16. udarne divizije NOVJ, pošto se 7. četa 2. bataljona 8. puka domobranske 3. lovačke brigade povukla preko reke Save u Vinkovce.

13. 1. 1944 U Tuzlu stigla nemačka Borbena grupa -Švarc-, kao pojačanje 5. i 8. puku 3. domobranske lovačke brigade. Očekujući napad 3. udarnog korpusa NOVJ, neprijatelj je ubrzao radove na utvrđivanju mesta.

17. 1. 1944 Glavnina 3. udarnog korpusa NOVJ (17. udarna divizija, 19. birčanska udarna brigada 27. udarne divizije i 6 odreda) i 16. udarna divizija NOVJ otpočele napad na Tuzlu koju su branili 5. i 8. puk domobranske 3. lovačke brigade i nemačka Borbena grupa -Svare-. I pored uporne borbe, vođene do 20. januara pre podne, grad nije zauzet, jer su pristigla pojačanja: delovi domobranske 1. lovačke brigade, nemačka biciklistička jedinica iz Doboja i motorizovana kolona iz Zvornika. U borbi su poginuli politički komesar bataljona u 19. birčanskoj brigadi Stanko Menjić i zamenik političkog komesara bataljona u 16. muslimanskoj NOU brigadi Jusuf Džonlić, komandant bataljona Hamzo Hamzić i komandant Ozrenskog NOP odreda Simo Lukić, narodni heroj.

13. 4. 1944 Štab 3. udarnog korpusa izdao naređenje da se 16. i 36. udarna divizija NOVJ prebace preko komunikacije Tuzla-Zvornik na prostoriju Birač-Srebrenica da bi izbegle eventualno okruženje od strane nemačke 13. SS divizije -Handžar- i domobranske 3. lovačke brigade na prostoriji pl. Jelice, a da na pl. Majevici i dalje ostane 38. udarna divizija NOVJ.

13. 4. 1944 Otpočelo nastupanje domobranske 3. lovačke brigade iz Tuzle prema pl. Jelici u cilju sadejstva sa snagama nemačke 13. SS divizije -Handžar- koje su nadirale iz Posavine i Semberije ka pl. Majevici. Time su snage 16. i 36. udarne divizije NOVJ dovedene u vrlo tešku situaciju.

20. 4. 1944 Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, 13. SS divizije -Handžar- i domobranske 3. lovačke brigade, napadom s linije r. Spreča-Kladanj posle dvodnevnih borbi odbacili 36. udarnu diviziju NOVJ i osujetili pripreme za prelaz 16. i 17. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ preko r. Drine.

27. 4. 1944 Domobranska 3. lovačka brigada, ojačana jednim bataljonom nemačke 13. SS divizije -Handžar-, zauzela Sekoviće a zatim produžila ka Vlasenici.

28. 4. 1944 Iskoristivši nedovoljnu budnost 5. udarne brigade 36. udarne divizije NOVJ, domobranska 3. lovačka brigada prodrla u Vlasenicu.

5. 9. 1944 Posle četvoročasovne borbe jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ zauzele s. Perkovac Stari (kod Đakova), u kome se branila 7. četa 5. lovačkog puka domobranske 3. lovačke brigade.

8. 9. 1944 Posle četvoročasovne žestoke borbe Osječka brigada 12. divizije NOVJ zauzela s. Vrpolje (kod Đakova) u kome su se branili delovi domobranskog 5. lovačkog puka 3. lovačke brigade i oko 100 nemačkih vojnika. Ona je uništila nemačku propagandnu radio-stanicu za Balkan, zarobila celu domobransku posadu, zaplenila 2 topa, 200 pušaka, 2 vagona municije, 80 kola razne opreme, i srušila 3 mosta i oštetila prugu na 100 mesta.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

16. muslimanska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 17. istočnobosanska divizija NOVJ Zvornik 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Vinkovci 19. birčanska udarna brigada Operacija Schwarz 7. SS divizija Prinz Eugen Doboj Politički komesari u NOR-u 1. lovački zdrug (NDH) 38. istočnobosanska divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. 16. vojvođanska divizija NOVJ Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 27. istočnobosanska divizija NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 13. SS divizija Handžar Operacija Snežna oluja Druga tuzlanska operacija NOVJ Ozrenski partizanski odred (Bosna) Tuzla Osječka udarna brigada 12. slavonska divizija NOVJ Srebrenica Bijeljina 36. vojvođanska divizija NOVJ