🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

3. pešadijska divizija (Bugarska)

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

11. 4. 1945 Kod pustare Kešelješfa (blizu D. Miholjca) 24. pešadijski puk bugarske 3. pešadijske divizije forsirao r. Dravu i sutradan, u borbama protiv 2. bataljona nemačkog 111. lovačkog puka i jednog ustaškog bataljona, učvrstio mostobran severno od s. Sv. Đurđa.

13. 4. 1945 Jedna četa 29. pešadijskog puka bugarske 3. pešadijske divizije prešla na desnu obalu r. Drave i zauzela salaš Žestilovac (kod D. Miholjca). Nemačke snage su okružile ovu četu i posle dvodnevne borbe potpuno je uništile.

14. 4. 1945 Posle dvodnevnih borbi protiv delova nemačkog 111. lovačkog puka i ustaša, 24. pešadijski puk bugarske 3. pešadijske divizije zauzeo s. Sv. Đurađ (kod D. Miholjca) i produžio nastupanje prema Čađavici.

15. 4. 1945 Kod D. Miholjca, 29. pešadijski puk, inžinjerijski bataljon i artiljerijski divizion bugarske 3. pešadijske divizije prešli r. Dravu i, u sadejstvu sa 24. pešadijskim pukom iste divizije, zauzeli položaje ispred s. Viljeva (kod D. Miholjca).

18. 4. 1945 Delovi 51. divizije JA i 29. pešadijskog puka bugarske 3. pešadijske divizije oslobodili s. Moslavinu (kod D. Miholjca).

18. 4. 1945 Delovi 29. pešadijskog puka bugarske 3. pešadijske divizije zauzeli s. Viljevo (kod D. Miholjca).

20. 4. 1945 Posle dvodnevne borbe protiv nemačkih snaga 29. pešadijski puk bugarske 3. pešadijske divizije izbio na desnu obalu Novog dravskog kanala.

21. 4. 1945 Delovi 51. udarne divizije NOVJ u sađejstvu s jedinicama 29. pešadijskog puka bugarske 3. pešadijske divizije, posle borbi protiv nemačkih snaga, prešli na Ievu obalu Novog dravskog kanala i oslobodili s. Čađavicu. Neprijatelj se povukao prema Podrav. Slatini.

3. 5. 1945 Delovi 51. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa 30. pešadijskim pukom bugarske 3. pešadijske divizije, oslobodili s. Molve (kod Đurđevca).

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Podravska Slatina Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Slavoniji 1945. Završne operacije u Jugoslaviji Donji Miholjac 51. makedonska divizija NOVJ Bugarska u drugom svetskom ratu