🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

3. primorsko-goranska brigada 13. divizije

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 19 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

15. 12. 1943 U Vrbovskom jedinice 18. divizije NOVJ i 3. brigada 13. divizije NOVJ opkolile i napale delove 10. ustaškog bataljona i domobranski 2. železničko-stražarski bataljon. Borbe su vođene neprekidno do 20. decembra, kada su se u Vrbovsko probile nemačko-ustaške snage, koje su se zatim, 23. decembra, s napadnutom posadom povukle u Ogulin, a jedinice NOVJ su zaposele mesto. Neprijatelj je imao 20 mrtvih i 45 ranjenih, jedinice NOVJ 22 mrtva i 35 ranjenih.

19. 1. 1944 Kod s. Brloga i s. Žute Lokve snage nemačke 114. lovačke divizije savladale otpor 3. brigade 13. divizije NOVJ i zauzele Senj.

27. 2. 1944 Na položajima Um - s. Glavače - s. Škare 3. brigada 13. divizije NOVJ odbila napad delova 4. ustaške brigade iz Otočca.

2. 3. 1944 Četvrti bataljon 3. brigade 13. divizije NOVJ i 1. bataljon 2. brigade 35. divizije NOVJ odbili napad 19. ustaškog bataljona iz Otočca ka Umu.

12. 3. 1944 Na putu s. Prokike-Brinje 3. bataljon 1. udarne brigade 13. divizije NOVJ uništio jednu manju kolonu iz nemačke 392. legionarske divizije.

21. 3. 1944 Izviđački odred nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaški bataljon iz Otočca, uz manje obostrane gubitke, odbacili delove 3. brigade 13. divizije i 2. brigade 35. divizije NOVJ i zauzeli brdo Um (kod Otočca).

22. 4. 1944 Jedinice 2. brigade 35. divizije NOVJ i 3. brigade 13. divizije NOVJ vodile jaču borbu protiv 3. bataljona 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaškog bataljona koji su iz s. Vrhovina prodrli u s. Babin Potok. Protivnapadom jedinica 2. i 3. brigade neprijatelj je istog dana prinuđen na povlačenje u Vrhovine.

5. 5. 1944 Jedinice 1. brigade 35. divizije NOVJ i 3. brigade 13. divizije NOVJ razbile 34. ustaški bataljon i zauzele s. Ramljane (kod Perušića).

23. 5. 1944 U s. Mekinjaru (kod Udbine) jedinice 3. brigade 13. divizije NOVJ napale 4. četu 34. ustaškog bataljona i zauzele selo.

28. 5. 1944 Jedinice 3. brigade 13. divizije NOVJ i 2. brigade 35. divizije NOVJ posle jednodnevne borbe zauzele Korenicu (sada: Titova Korenica), iz koje se povukao 19. ustaški bataljon.

16. 6. 1944 Po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ preimenovana 3. brigada 13. divizije NOVJ u 2. brigadu 35. divizije NOVJ.

25. 7. 1944 U Delnicama, po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ, formirana nova 3. brigada 13, divizije NOVJ. (Ranija 3. brigada 13. divizije NOVJ je 16. VI 1944. preimenovana u 2. brigadu 35. divizije NOVJ.)

3. 9. 1944 Jedinice 2. i 3. brigade 13. divizije NOVJ napale ojačanu četu 3. bataljona 846. puka nemačke 392. legionarske divizije u s. Zlobinu (kod Kraljevice). Borba je vođena u toku celog dana i noći, ali selo nije zauzeto, jer su neprijatelju pristigla pojačanja iz obližnjih garnizona. Tada je poginuo komandant 2. brigade 13. divizije Milan Rustanbeg, narodni heroj.

16. 11. 1944 Jedinice 2. i 3. brigade 13. divizije NOVJ oslobodile s. Sv. Rok (kod Gračaca), gde se branio 35. ustaški bataljon.

Dokumenti

Izveštaj zamenika političkog komesara 3. brigade 13. divizije od 31. decembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske

Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 29 siječnja 1944 god. Štabu Trinaeste divizije o borbama na području Brinja

Izvještaj Štaba Treće NO brigade Trinaeste divizije od 23 februara 1944 god. Štabu Trideset pete divizije o borbama od 8 do 20 februara

Izvještaj Štaba Treće brigade od 10 februara 1944 god. Štabu Trinaeste divizije NOVJ o rasporedu i borbama jedinica od 30 januara do 7 februara

Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 22 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi kod Otočca

Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 2 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi protiv ustaša kod Otočca

Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 11 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi na cesti Brlog - Škare

Zapovijest Štaba Treće NO brigade Trinaeste divizije od 17 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Donje Stajnice

Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 20 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi na liniji Carapovo Selo - Donja Stajnica - Sertići

Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 20 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi protiv ustaša kod sela Lončari

Zapovijest Štaba Treće NO brigade Trinaeste divizije od 24 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na neprijatelja u Starom Selu

Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 25 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o napadu na neprijatelja u Starom Selu

Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 5 aprila 1944 o napadu na Prozor i borbama protiv neprijateljskih snaga koje su prodirale ka Vrhovinama

Izvještaj Štaba Treće brigade od 24 aprila 1944 Štabu Trinaeste divizije o borbama kod Babinog Potoka

Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 3. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbi kod Babinog Potoka i Čudinog Klanca

Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 8. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbi kod sela Ramljane

Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 15. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbama na liniji Trnovac - Kozjan - Ljubovo

Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 26. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o borbama od. 14. do 24. maja

Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 29. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije o napadu na neprijatelja u Korenici i na okolnim visovima

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

1. udarna brigada 35. ličke divizije NOVJ Komunistička partija Hrvatske Ogulin Operacija Drežnica 4. brigada 13. primorsko-goranske divizije (potom 2. brigada 35. ličke divizije) NOVJ Korenica Delnice 11. hrvatski korpus NOVJ 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ Vrhovine Prozor 35. lička divizija NOVJ 392. legionarska divizija (plava) Udbina Borbe u Hrvatskoj 1944. 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Otočac 4. krajiška divizija NOVJ Borbe u Lici 1944. 4. ustaška brigada 11. hercegovačka udarna brigada Gračac Narodni heroji Jugoslavije Politički komesari u NOR-u 114. lovačka divizija Borbe u Hrvatskoj 1943.