🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

3. srpska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 44 hronoloških zapisa, 59 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

10. 2. 1944 U s. Ponikvama (kod Čajniča) od delova 1. šumadijske i 1. južnomoravske NO brigade formirana 3. srpska NOU brigada. Ona je istog dana ušla u sastav 2. proleterske udarne divizije NOVJ.

17. 3. 1944 Između ž. st. Dobrun i ž. st. Mokra Gora (na pruzi Titovo Užice - Višegrad) dva bataljona 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ i jedan bataljon 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ napali nemačko-bugarske posade. Poginulo je oko 40 neprijateljskih vojnika; zaplenjeno je 10 kamiona s municijom i opremom, 1 mitraljez i 10 pušaka; porušeno je oko 500 m železničke pruge Jedinice NOVJ su imale 2 mrtva i 3 ranjena borca.

24. 3. 1944 Kod s. Burađe, s. Brđana i s. Trudova (blizu Kokinog Broda) 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv četničkog Javorskog korpusa i delova četničkog 2. ravnogorskog korpusa i odbacila ih prema pl. Javoru. Poginulo je i ranjeno oko 40 četnika, dok ih je 7 zarobljeno. Zaplenjeni su 2 minobacača i 1 p. mitraljez. Gubici 3. brigade: 4 mrtva i 5 ranjenih boraca.

2. 4. 1944 Kod s. Mijovića i na V. livadama jedinice 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv oko 200 bugarskih vojnika iz 25. sabirne divizije i odbacile ih prema Ivanjici. Gubici neprijatelja: 4 poginula, više ranjenih i 1 zarobljen. Brigada je imala 3 mrtva i 3 ranjena borca.

3. 4. 1944 Kod s. Kojinovića delovi 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbacile u Ivanjicu izviđačke jedinice bugarske 25. sabirne divizije koje su pokušale da preko s. Dobrog Dola prodru prema r. Studenici.

13. 4. 1944 Kod s. Đakova (blizu Ušća) 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv 2. bataljona nemačkog 3 policijskog puka, 1. bataljona bugarskog 61. pešadijskog puka i odbacila ih prema manastiru Studenici. U borbi je poginulo 7 i zarobljeno 5 nemačkih vojnika, dok je 3. brigada imala 3 mrtva i 3 ranjena borca.

16. 4. 1944 Na Velikim livadama (kod Ivanjice) 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbila napad 2. bataljona bugarskog 63. pešadijskog puka. Neprijatelj je imao 6 mrtvih i 4 ranjena vojnika. Brigada je imala 1 mrtvog i 6 ranjenih boraca. Zaplenila je 1 p. mitraljez, 5 pušaka i manju količinu municije.

18. 4. 1944 Na Velikim livadama i kod s. Komadina (blizu Ivanjice) 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbila novi napad 2. bataljona bugarskog 63. pešadijskog puka. Neprijatelj je odbačen prema s. Budoželji, gde ga je prihvatio 1. bataljon 4. puka SDK.

25. 4. 1944 Kod s. Nebeske i s. D. Kruščice (blizu Arilja) jedinice 2. proleterske udarne i 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv delova četničkog Požeškog korpusa i odbacile ih u pravcu s. Roga i s. Svračkova. Neprijatelj je imao 12 poginulih, ranjenih i nestalih vojnika.

27. 4. 1944 Kod s. Uzića (Blizu Titovog Užica) 2. proleterska udarna i 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ prešle železničku prugu Užice-Požega. U borbi su ubile 46 i zarobile 96 neprijateljskih vojnika, uništile jednu kompoziciju putničkog voza, zaplenile 1 p. mitraljez, 4 automata, 14 pištolja, 50 pušaka, 1 radio-stanicu i znatnu količinu municije, spalile železničku stanicu i pokidale prugu na dva mesta. Brigade su imale 4 mrtva i 5 ranjenih boraca. U toj borbi je poginuo zamenik komandanta 2. proleterske brigade Miodrag Milovanović Lune, narodni heroj.

1. 5. 1944 U rejonu s. Ćebića i s. Crvenog Brega i na položaju Kukalj-Anatema (blizu Valjeva) 3. srpska udarna brigada i tri bataljona 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodili oštru borbu protiv četničkog Valjevskog i 2. ravnogorskog korpusa i slomili njihovu odbranu.

2. 5. 1944 Na Čikeru i između s. Krstića i s. Vujića (kod Valjeva) 2. proleterska udarna i 3. srpska udarna brigada i 4. bataljon 4. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ, posle oštre borbe, slomili pokušaj četničkog 2. ravnogorskog i Valjevskog korpusa i delova SDS i SDK da se probiju prema s. Crvenom Bregu i s. Mravinjcima.

14. 5. 1944 U s. V. Šiljegovcu (kod Kruševca) 3. srpska NOU brigada napala četničku 2. rasinsku brigadu. Borba je vođena ceo dan i naredne noći. Četnike je od uništenja spasla intervencija bugarskih vojnika s pravca s. Đunisa, te su se izvukli ka ovom selu.

17. 5. 1944 U s. Čuburama (kod Prokuplja) 3. srpska NOU brigada odbila napad jednog bataljona RZK i protivnapadom ga gonila sve do blizu Niša. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i više ranjenih.

18. 5. 1944 Kod s. Radijevića i s. Miševića (blizu Sjenice) jedinice 4. proleterske udarne brigade i 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv oko 500 nemačkih vojnika a zatim se povukle ka vrhu pl. Zlatar. Jedinice 2. divizije su imale 3 mrtva i 6 ranjenih boraca.

3. 9. 1944 Delovi 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ ušli u Prokuplje, koje su bugarski vojnici napustili spalivši magacine oružja i municije. Zaplenjeno je 450 pušaka i 50 kola mina (većinom minobacačkih).

9. 9. 1944 U s. Žitkovcu, s. Kormanu i s. Đunisu (kod Aleksinca) 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ napala grupe nemačkih vojnika i pripadnika SDS, ali, zbog pristiglog pojačanja u tenkovima, nije uspela da ih razoruža.

11. 9. 1944 Kod Kruševca 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ razbila dve četničke grupe i porušila pruge Kruševac-Stalać i Stalać-Đunis.

14. 9. 1944 Između s. Gaglova i s. Kapidžije (kod Kruševca) delovi 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv četnika i proterali ih ka r. Rasini, nanevši im gubitke od 4 poginula i više ranjenih. Iz 3. srpske brigade je poginuo zamenik komandira 3. čete 3. bataljona Vojislav Manojlović, narodni heroj.

17. 9. 1944 Na putu Kruševac-Stalać jedinice 3. srpske udarne brigade 2. proleterske divizije NOVJ ubile 2 nemačka vojnika i oborile jedan avion tipa -Roda-.

27. 9. 1944 Između s. Šavrana i s. G. i D. Stepoša (kod Kruševca) 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ napala četnike i potisnula ih ka s. Gari i s. Vučku, zarobivši 20 četnika i zaplenivši šestoro kola razne municije i 60 mina za minobacač. Brigada je imala 2 poginula borca.

9. 10. 1944 Jedinice 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ oštetile železnički most kod Đunisa i porušile 70 metara pruge; iz s. D. Ljubeša izbacile oko 150 vojnika RZK i četnika i srušile jedan propust od 8 m i 30 metara pruge; kod s. Trnjana i kod s. Kormana porušile prugu u dužini od 75 m (sve na pruzi Niš-Stalać).

11. 10. 1944 Jedinice 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbacili iz. Đunisa i s. Trubareva nemačke vojnike i pripadnike RZK. Poginulo je 15 neprijateljskih vojnika a zaplenjeno je 90 sanduka eksploziva, 5 sanduka fitilja s kapislama, 100 granata, troja kola telefonske žice i veća količina drugog materijala. Brigada nije imala gubitaka.

12. 10. 1944 Dvadeset treća srpska brigada 4,5. divizije NOVJ, uz sadejstvo 1. gardijskog utvrđenog rejona Crvene armije, oslobodila Svrljig, a zatim se orijentisala u pravcu Niša.

16. 10. 1944 U rejonu s. Drenova - s. Bogdanje (kod Trstenika) 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ razoružala oko 120 četnika i zaplenila 7 p. mitraljeza, 80 pušaka i 17 kola ratnog materijala.

17. 10. 1944 Kod s. Čukojevca (blizu Kraljeva) 2. i 4. bataljon 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo jedinica 64. korpusa Crvene armije, vodili borbu protiv oko 250 vojnika nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i odbacili ih ka Kraljevu. Poginulo je 50 a zarobljena su 82 nemačka vojnika. Zaplenjeno je: 110 pušaka, 8 p. mitraljeza, 7 automata, 9 pištolja, 2 protivtenkovske puške, 3 minobacača, 4 kamiona, 1 putnički automobil, arhiva četničkog komandanta Srbije i dosta drugog materijala. Gubici 3. brigade: 1 poginuo i 1 ranjen borac.

18. 10. 1944 Kod s. Vitanovca i s. Ugljareva (blizu Kraljeva) dva bataljona 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv nemačkih jedinica. Neprijatelj je imao više mrtvih i ranjenih i 3 zarobljena vojnika. Između ostalog, zaplenjena je 1 protivtenkovska puška i 7 pištolja. Jedinice 3. brigade imale su 9 mrtvih i 6 ranjenih boraca.

19. 10. 1944 U s. Vitanovcu (kod Kraljeva) 4. batajon 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ izvršio neuspeo napad na nemačke snage. Bataljon je imao 6 mrtvih i 4 ranjena borca.

20. 10. 1944 Na položaju s. Čukojevac - Čukojevačko groblje i u s. Vitanovcu (kod Kraljeva) jedinice 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ i jedna četa Crvene armije vodile borbu protiv oko 700 nemačkih vojnika. Neprijatelj je imao oko 50 mrtvih i više ranjenih, a jedinice 3. brigade - 5 mrtvih i 22 ranjena borca.

21. 10. 1944 Jedinice 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na nemačke položaje u rejonu s. Vitanovca (kod Kraljeva). Imale su 6 ranjenih boraca.

23. 10. 1944 Tri bataljona 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ i dve čete 223. divizije Crvene armije izvršili nov neuspeo napad na nemačke vojnike u s. Vitanovcu (kod Kraljeva). Zarobljeno je 14 nemačkih vojnika, uništena su 2 p. mitraljeza i 1 mitraljez, a zaplenjen je 1 p. mitraljez. Jedinice 3. brigade su imale 3 poginula i 16 ranjenih boraca.

24. 10. 1944 Kod s. Vitanovca (blizu Kraljeva), u borbi protiv nemačkih vojnika, 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ imala 4 mrtva i 8 ranjenih boraca.

25. 10. 1944 S položaja između s. Vitanovca i s. Čukojevca (kod Kraljeva) jedinice 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ proterale nemačke vojnike ka Kraljevu. Brigada je imala 2 mrtva i 8 ranjenih boraca.

27. 10. 1944 U s. Vitanovcu, s. Šumarici i s. V. i M. Borči (kod Kraljeva) jedinice 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ, uz podršku pešadije i artiljerije Crvene armije, ponovo izvršile napad na nemačke položaje. Zbog snažnog otpora neprijatelja napad nije u potpunosti uspeo. Zauzeta je samo M. Borča. Brigada je imala 4 mrtva i 45 ranjenih boraca.

27. 10. 1944 Kod s. Vitanovca (blizu Kraljeva) dva bataljona 3. srpske udarne brigade 2, proleterske udarne divizije NOVJ ponova izvršila neuspeo napad na nemačke položaje. Poginulo je 16 neprijateljskih vojnika, a zaplenjen je 1 p. mitraljez, 20 pušaka i 1 pištolj. Jedinice 3. brigade su imale 1 poginulog i 2,1 ranjenog borca.

30. 10. 1944 Kod s. Vitanovca (blizu Kraljeva) 3. bataljon 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ izvršio neuspeo napad na nemačke položaje. Bataljon je imao 1 mrtvog i 8 ranjenih i kontuzovanih boraca.

1. 11. 1944 Kod s. Vitanovca (blizu Kraljeva) nemačke jedinice napale položaje 3. srpske udarne brigade 2, proleterske udarne divizije NOVJ. Iako je u početku imao manjih uspeha, neprijatelj je protivnapadom odbačen na polazne položaje, uz gubitke od 15 mrtvih i 2!5 ranjenih. Jedinice 3. brigade su imale 3 poginula i 7 ranjenih boraca.

4. 11. 1944 Na položaju s. Vitanovac - s. Milavčić (kod Kraljeva) nemačke snage izvršile dva napada na jedinice 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ, ali su odbijene uz gubitke od 20 mrtvih i 27 ranjenih. Jedinice 3. brigade su imale 3 mrtva i 4 ranjena borca.

7. 11. 1944 Kod s. Vitanovca (blizu Kraljeva) oko 200 nemačkih vojnika napalo 4. bataljon 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ. Posle jednočasovne borbe neprijatelj je, uz gubitke od 12 mrtvih i više ranjenih, odbačen na polazne položaje. Bataljon je imao 3 poginula i 7 ranjenih boraca.

8. 11. 1944 Kod s. Vitanovca (blizu Kraljeva) oko 200 nemačkih vojnika, uz podršku 4 tenka, napalo položaje 2. bataljona 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ. U prvom naletu neprijatelj je uspeo da zauzme deo tih položaja, ali je protivnapadom odbačen na svoje polazne položaje, uz gubitke od 4 mrtva i 10 ranjenih. Bataljon je imao 1 ranjenog borca.

28. 11. 1944 Na ž. st. Mataruška Banja, u s. Progorelici i na Vrdilačkoj kosi (blizu Kraljeva) jedinice 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ napale nemačke jedinice i posle duže žestoke borbe savladale njihov otpor i potpuno presekle komunikaciju Kraljevo-Raška. Neprijatelj je imao oko 600 mrtvih i ranjenih, a zaplenjeno je 7 topova, 11 p. mitraljeza, 115 pušaka, 23 vagona razne municije, 1 vagon avionskih delova, 1 vagon delova za radio-stanice, 70 železničkih vagona i dosta druge ratne opreme i materijala. Jedinice 3. brigade su imale 6 mrtvih i oko 35 ranjenih boraca.

29. 11. 1944 Kod s. Musine Reke (blizu Kraljeva) 2. bataljon 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodio borbu protiv nemačkih jedinica koje su se povlačile ka Čačku. Ne uspevši da im ođseče odstupnicu, zbog protivnapada nemačkih tenkova, bataljon se povukao s komunikacije.

30. 11. 1944 Na komunikaciji Kraljevo-Čačak jedinice 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv zaštitnica nemačkog 34. armijskog korpusa, zauzele s. Zablaće i izbile do s. Ježevice.

20. 12. 1944 Dvadeset treća srpska brigada 45. divizije NOVJ zauzela Janju, u kojoj su se branile nemačke jedinice.

Dokumenti

Uputstvo Štaba Nikšićkog NOP odreda od 10. februara 1942. Štabu Banjsko-vučedolskog bataljona za vojno-političku aktivnost na teritoriji Hercegovine

Obavještenje Štaba Nikšićkog NOP odreda od 16. aprila 1942. Štabu Golijskog bataljona o rezultatima borbe u Župi nikšićkoj

Pregled brojnog stanja i naoružanja Trećeg bataljona Treće krajiške NOU brigade na dan 14 novembra 1942 godine

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. februara 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju da predloži sastav štaba 3. srpske NOU brigade

Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 14 aprila 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za tonjenje neprijatelja dolinom r. Studenice u pravcu Ušća i zatvaranje pravca od Ivanjice

Izveštaj štaba Druge proleterske divizije od 14 aprila 1944 god. štabu Pete NOU divizije o rasporedu Divizije i borbi Treće srpske NOU brigade protiv nemačkih jedinica kod s. Đakova

Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 19 aprila 1944 god. štabovima Druge proleterske i Treće srpske NOU brigade za razmeštaj na prostoriji Rudine - Mlanča - Vrmbaje i zatvaranje pravca od Ušća

Izveštaj štaba Druge proleterske divizije od 30 aprila 1944 god. štabu Pete NOU divizije o borbama Druge proleterske i Treće srpske NOU brigade od 25 - 30 aprila 1944 godine

Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 26 aprila 1944 god. štabovima Druge proleterske i Treće srpske NOU brigade za prelaz preko komunikacije Užice - Požega

Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 28 aprila 1944 god. štabovima Druge proleterske i Treće srpske NOU brigade za prelazak komunikacije Požega - Kosjerići

Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 15 maja 1944 god. štabovima Druge proleterske i Treće srpske NOU brigade za marš brigada na prostoriju Borova Glava Draglica - Kućani i zatvaranje pravaca prema Čajetini i Novoj Varoši

Pismo Štaba 2. proleterske divizije od 11 jula 1944. štabovima 4. proleterske i 3. srpske NOU brigade o odricanju od jednodnevnog obroka u korist sirotinje Crne Gore

Zapovest Štaba Druge proleterske divizije od 3 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za napad na komunikaciju Kosovska Mitrovica - Raška na sektoru Leposavići - Lešak

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 5 avgusta 1944 god. štabovima Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za povlačenje u slučaju neprijateljskog napada u pravcu Bornkovac - Rodelj- Stanulovići

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 5 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za nastupanje preko Kopaonika u pravcu Toplice i Brusa

Zapovest Štaba Druge proleterske divizije od 7 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za razbijanje četničkih snaga na prostoriji između Gornjeg i Donjeg Levića, Strmačke i Vlajkovačke Reke

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 8 avgusta 1944 god. štabovima Drute i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za odbranu Brusa i sadejstvo jedinicama Pete i Sedamnaeste NOU divizije

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 9 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za razmeštaj na prostoriji Zlatari - Bogiše - Razbojna - Dupci - Batote i zatvaranje pravaca od Blaca i Kuršumlije

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 12 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Sagonjevo - Višeselo - Nevade - Muljeviđe i izviđanje u pravcu Kuršumlije

Zapovest Štaba Druge proleterske divizije od 14 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za napad na Kuršumliju

Naređenje Štaba Druge proletereke divizije od 15 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za pokret u pravcu Brusa i Razbojne u cilju sadejstva jedinica Sedamnaeste NOU divizije

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 18 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za zatvaranje pravaca prema Kuršumliji i Blacu i upućivanje teških ranjenika u Italiju na lečenje

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 19 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Pusta Reka - Gornja Jablanica

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 25 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za razmeštaj na prostoriji Konjuvce - Magaš - Statovac - Kruševica - Tovrljane i izviđanje u pravcu komunikacije Prokuplje - Kuršumlija

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 28 avgusta 1944 god. Štabu Treće srpske NOU brigade Druge proleterske divizije za uspostavljanje veze s bugarskim garnizonom u Prokuplju u cilju njegove predaje jedinicama NOV Jugoslavije

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 28 avgusta 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije u vezi sa zadržavanjem Treće srpske NOU brigade na položajima prema Prokuplju i Kuršumliji

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 28 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Razbojna - Sagonjevo u cilju opkoljavanja i razbijanja četničkih snaga na sektoru Brus - Aleksandrovac - Razbojna

Izveštaj Štaba Treće srpske NOU brigade Druge proleterske divizije od 30 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu Brigade i uspostavljanju veze sa bugarskim jedinicama dislociranim u Toplici

Izveštaj Štaba Treće srpske NOU brigade Druge proleterske divizije od 5 septembra 1944 god. Štabu Divizije o rasporedu Brigade i povlačenju Bugara iz Prokuplja

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 7 septembra 1944 god. Štabu Treće srpske NOU brigade Druge proleterske divizije za prebacivanje na prostoriju V. Šiljegovac - Stalać - Žitkovac - Grejač i dejstvo na pruzi Beograd - Niš

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 7 septembra 1944 god. štabovima Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za pojačanu budnost i kontrolu komunikacije Kuršumlija - Blace - Kruševac u vezi s prolaskom nemačkih jedinica

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 9 septembra 1944 god. štabovima Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za napad na Kruševac i komunikaciju Đunis - Stalać - Kruševac

Izveštaj Štaba Treće srpske NOU brigade Druge proleterske divizije od 10 septembra 1944 god. Štabu Divizije o napadu na železničku prugu Stalać - Žitkovac

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 12 septembra 1944 god. štabovima Četvrte proleterske i Treće srpske udarne brigade za napad na nemačke kolone na komunikacijama: Kruševac - Kraljevo i Kruševac - Stalać

Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 12 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o rasporedu Brigade i napadu na Žitkovac i Korman

Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 15 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbi sa četnicima kod s. Gaglova (Kruševac)

Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 19 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o rasporedu jedinica

Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 23 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama protiv četnika oko Kruševca od 18 do 22 septembra

Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 24 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o napadu na Đunis

Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 25 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o napadu na komunikaciju Kruševac - Stalać

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 27 septembra 1944 god. štabovima Treće srpske udarne brigade, Prvog i Petog bataljona Četvrte proleterske brigade za napad na četnike

Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 28 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama protiv četnika jugozapadno od Kruševca

Izveštaj Štaba Treće srpske brigade Druge proleterske divizije od 8 novembra 1944 god. Štabu divizije o borbama s Nemcima u toku 7 i 8 novembra

Izveštaj Štaba Treće srpske brigade od 11 oktobra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama kod Đunisa

Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 11 oktobra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o rušenju železničke pruge kod sela Trnjana i Kormana

Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama kod Kruševca, Kormana i Đunisa

Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o oslobođenju Đunisa i Trubareva

Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o oslobođenju Braljine

Izveštaj Štaba Treće srpske NOU brigade Druge proleterske divizije od 17 oktobra 1944 god Štabu divizije o izvršenom pokretu u pravcu Trstenika i čišćenju terena od četnika

Izveštaj Štaba Treće srpske NOU brigade od 18 oktobra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbi s Nemcima kod s. Grabovca

Izveštaj Štaba Treće srpske brigade Druge proleterske divizije od 21 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima kod Čukojevca

Izveštaj Štaba Treće srpske NOU brigade Druge proleterske divizije od 22 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima u Vitanovcu (kod Kraljeva)

Izveštaj Štaba Treće srpske NOU brigade Druge proleterske divizije od 23 oktobra 1944 god. Štabu divizije o situaciji na položaju kod Vitanovca

Izveštaj Štaba Treće srpske brigade Druge proleterske divizije od 24 oktobra 1944 god. Štabu divizije o napadu na nemačke položaje kod Vitanovca

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 25 oktobra 1944 god. Štabu Treće srpske NOU brigade za napad na Nemce i sadejstvo sa jedinicama Crvene armije na pravcu Čukujevac-Vitanovac-Šumarice

Izveštaj Štaba Treće srpske brigade Druge proleterske divizije od 27 oktobra 1944 god. o borbi sa Nemcima na Šumaricama kod Kraljeva

Izveštaj Štaba Treće srpske brigade Druge proleterske divizije od 29 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima na Šumaricama kod Kraljeva

Izveštaj Štaba Treće srpske NOU brigade Druge proleterske divizije od 31 oktobra 1944 god. Štabu divizije o neprijateljskim i sopstvenim gubicima od 16 do 30 oktobra

Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 3 decembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o oslobođenju Čačka

Fotografije

Povezane odrednice

Trstenik Borbe u Srbiji 1944. 2. ravnogorski korpus Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Omladina u ratu Pusta Reka Bitka za Srbiju 4. srpska brigada (2. južnomoravska) Diverzije u oslobodilačkom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu 45. srpska divizija NOVJ 7. SS divizija Prinz Eugen 5. krajiška udarna divizija NOVJ Javorski korpus JVuO Bugarska u drugom svetskom ratu 3. krajiška proleterska udarna brigada Nikšić Narodni heroji Jugoslavije Kraljevo Borbe u Crnoj Gori 1944. Vrhovni štab NOVJ Toplica u oslobodilačkom ratu Čačak Italija u drugom svetskom ratu Borbe za Kruševac 1944. Užice Četnici u drugom svetskom ratu Sjenica Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 1. južnomoravska brigada Borbe u Crnoj Gori 1942. Ranjenici u ratu 23. srpska brigada Niš Valjevo Užička Požega 17. istočnobosanska divizija NOVJ Ivanjica Srpska državna straža (nedićevci) 2. proleterska divizija NOVJ Požeški korpus JVuO Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Topličko-jablanička operacija Beograd Aleksinac Crvena armija 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Valjevski korpus JVuO Nikšićki partizanski odred Aleksandrovac 34. armijski korpus Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju 1. krajiška udarna brigada Nova Varoš Prokuplje Blace Brus Kuršumlija Saradnja četnika sa okupatorom Zlatar Glavni štab Srbije Kruševac