🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski)

Za ovaj pojam je pronađeno 185 hronoloških zapisa, 727 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

9. 11. 1942 Naredbom Vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita formiran 1. bosanski udarni korpus NOVJ sastava: 4. i 5. ufiarna divizija NOVJ i 6. NOU brigada istočne Bosne. Pod komandu tog korpusa su stavljeni i svi NOP odredi na teritoriji Bosne.

26. 11. 1942 Prvi bosanski udarni korpus NOVJ i 1. hrvatski korpus NOVJ otpočeli zajednička dejstva u cilju uništenja neprijatelja u dolini r. Sane i r. Une (Bos. Novi, Dvor, Ljubija). Premda je ubačena 5. krajiška NOU brigada privremeno izolovala Prijedor, neprijatelj je, zbog nedovoljnih priprema i slabog sadejstva među korpusima uspeo ojačati ionako brojne posade Bos. Novog i Dvora, te su 29. novembra ujutru napadi obustavljeni.

11. 5. 1943 Naredbom VŠ NOV i POJ reorganizovan 1. bosanski udarni korpus NOVJ, te od njega formirana dva korpusa: 1. bosanski udarni korpus NOVJ (sastava: 5. udarna divizija NOVJ, Birčanski i Majevički NOP odred, a bile mu potčinjene i 1. i 2, vojvođanska NOU brigada, koje su se nalazile u istočnoj Bosni) i 2. bosanski udarni korpus NOVJ (sastava: 4, 10. i 11. divizija NOVJ; ova poslednja bila u formiranju). Za operativno područje 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ određena je istočna Bosna, a za operativno područje 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ - srednja i zapadna Bosna (bez Cazinske krajine).

5. 10. 1943 Naredbom vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita preimenovani: 1. bosanski udarni u 3. udarni korpus NOVJ; 2. bosanski udarni u 5. udarni korpus NOVJ; 1. hrvatski u 4. korpus NOVJ; 2. hrvatski u 6. korpus NOVJ i 6. korpus u 7. korpus NOVJ.

10. 10. 1943 U s. Živinicama (kod Tuzle), po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ, u čiji su sastav ušli: 2. krajiška udarna, 17. majevička i 18. hrvatska (bosanska) brigada i Birčanski i Romanijski NOP odred. (Formirana je kao 3. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ, a od 17. oktobra nosi naziv: 27. udarna divizija NOVJ.)

10. 10. 1943 Po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, u sastavu 27. udarne divizije NOVJ formirana 17. majevička NOU brigada, sastava: 3 bataljona.

10. 10. 1943 Po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, u sastavu 27. udarne divizije NOVJ formirana 18. istočnobosanska (hrvatska) NOU brigada, sastava: 3 bataljona.

13. 10. 1943 VŠ NOV i POJ upozorio Štab 3. udarnog korpusa NOVJ na budnost: sprečavati infiltraciju špijuna u jedinice Narodnooslobodilačke vojske.

14. 10. 1943 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio preko Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ političkom komesaru 17. udarne divizije NOVJ direktivu o odnosima PK KPJ za Bosnu i Hercegovinu s partijsko-političkim organima Narodnooslobodilačke vojske.

18. 10. 1943 Kladanj zauzeli delovi 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ, pošto su se mesni legionari razbežali prema Varešu.

24. 10. 1943 Po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ u sastavu 27. udarne divizije NOVJ formirana 19. birčanska NOU brigada, sastava: 3 bataljona.

24. 10. 1943 U Tuzli, po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, od dobrovoljaca i mobilisanog ljudstva formiran Tuzlanski NOP odred.

25. 10. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito uputio štabovima 2. i 3. udarnog korpusa i 5. udarne divizije NOVJ direktivu da usklade borbena dejstva u dolini r. Lima i r. Uvca.

30. 10. 1943 Jedinice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ posle četvorodnevne borba slomile otpor oko 1000 ustaša i četnika i zauzele varošicu Sokolac. Poginulo je 170. ranjeno 50 i zarobljeno 66 ustaša i četnika, dok su jedinice 27. udarne divizije pretrpele gubitke od 5 poginulih, 38 ranjenih i 5 nestalih. Zaplenjeno: 2 topa, 2 minobacača, 2 mitraljeza, 3 p. mitraljeza, 109 pušaka i dr.

0. 11. 1943 Na Majevici, po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, formiran Majevički NOP odred.

1. 11. 1943 Ustaško-domobranska uporišta na istočnim prilazima Sarajevu: Crvene stijene, s. Mokro, s. Hrešu, Ljeljen i Han-Obođaš zauzela 17. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ. Time je, posle sedmodnevne borbe slomljena spoljna odbrana na istočnim prilazima Sarajevu.

20. 11. 1943 Jake nemačko-ustaške snage iz Sarajeva, uz snažnu podršku avijacije, otpočele na pade na jedinice 17. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ na severnim i istočnim prilazima gradu. Posle oštre trodnevne borbe neprijatelj je prinuđen da se povuče u Sarajevo. Gubici 17. udarne divizije NOVJ: oko 150 izbačenih iz stroja.

23. 11. 1943 U Kladanj ušla ustaška milicija, pošto su ga napustile jedinice 3. udarnog korpusa NOVJ i povukle se u Šekoviće.

1. 12. 1943 VŠ NOV i POJ obavestio Štab 3. udarnog korpusa NOVJ u istočnoj Bosni: Vrhovna komanda savezničkih snaga u Kairu zamolila VŠ NOV i POJ da prihvati savezničke oficire koje ona povlači iz štabova Draže Mihailovića, U vezi s tim, VŠ je naredio štabu korpusa da oficire prihvati, najbolje primi i obezbedi od četničkih zaseda, a o ovom naređenju obavesti sve svoje jedinice.

5. 12. 1943 VŠ NOV i POJ uputio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ direktivu da na svom sektoru učvrsti NO odbore, komande mesta i komande vojnih područja, obaveštavajući ga o namerama Nemaca da iz Tuzle, Sarajeva i Mostara prodru na oslobođenu teritoriju.

6. 12. 1943 Nastupajući iz Zvornika, nemački 901. motorizovani puk zauzeo Šekoviće, a u toku noći i Vlasenicu, posle slabog otpora delova 3. udarnog korpusa NOVJ.

8. 12. 1943 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da dekoncentriše jedinice i manevrom izbegne jače grupisanje na glavnom pravcu nastupanja neprijatelja, ne dozvoljavajući opkoljavanje i nepotrebne gubitke.

13. 12. 1943 U rejonu s. Kraljevog Polja (sada: Partizansko Polje, kod Han-Pijeska) 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ probila položaje delova 482. puka nemačke 187. rezervne divizije, izvukla se iz okruženja i prešla preko puta Sokolac-Vlasenica, orijentišući se ka Varešu i Brezi.

18. 12. 1943 Nastupajući s linije Sarajevo-Vlasenica i Tuzla-Doboj, nemačka 1. brdska divizija, 7. SS divizija -Princ Eugen-, delovi 369. legionarske divizije i 1. rezervni lovački puk otpočeli krivajsku operaciju (-Snešturm-) s ciljem da u dolini r. Krivaje okruže i unište 17. i 27. udarnu diviziju 3. udarnog korpusa NOVJ i 5. udarnu diviziju NOVJ. Operacija je završena 28, decembra probijanjem jedinica NOVJ iz okruženja.

18. 12. 1943 Jedinice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ napale neprijateljske posade u Varešu i Brezi. Posle kraće borbe protiv mesne milicije, koja se povukla ka Olovu, 17. majevička udarna brigada je zauzela Vareš. Druga krajiška NOU brigada i Romanijski NOP odred su upali u Brezu i zauzeli rudnik i električnu centralu, ali su u zoru morali obustaviti napad zbog žilavog otpora delova nemačke 369, legionarske divizije. Poginuo je veći broj i zarobljeno je 11 legionara, dok su jedinice NOVJ imale 22 mrtva i ranjena.

21. 12. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da dekoncentriše jedinice i jedan deo prebaci na Romaniju.

26. 12. 1943 U krivajskoj operaciji prva manevarska grupa 17. udarne divizije 3. korpusa NOVJ (6. istočnobosanska udarna, 18. istočnobosanska (hrvatska) i 1. južnomoravska NO brigada) prebacila se kod s. Tulovića i tako se našla iza leđa delova 99. puka nemačke 1. brdske divizije. Grupa je do 29. decembra izbila u Birač.

28. 12. 1943 U krivajskoj operaciji druga manevarska grupa 17. udarne divizije 3. korpusa NOVJ (15. majevička i 16. muslimanska udarna brigada) prešla r. Krivaju kod s. Stjepin-Hana i produžila marš u pravcu s. Željeve (na padinama pl. Konjuha) i dalje za Birač. Time se našla iza leđa jedinica nemačke 1. brdske divizije.

29. 12. 1943 Vlasenicu zauzela 19. birčanska udarna brigada 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ.

31. 12. 1943 Glavnina 5. udarnog korpusa NOVJ, ojačana dvema brigadama 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ (ukupno 8 brigada, 5 odreda i 3 diviziona artiljerije formiranih u pet grupa), otpočela prvu banjolučku operaciju s ciljem da zauzimanjem Banje Luke, Bos. Gradiške i Prijedora privuče na sebe jače nemačke snage iz istočne Bosne i time olakša odbranu 3. udarnog korpusa NOVJ. Prve tri grupe su zauzele veći deo Banje Luke, ali zbog neuspeha četvrte grupe da zauzimanjem Bos. Gradiške spreči dolazak pojačanja opkoljenom garnizonu, napadi su obustavljeni 2. januara. Poginulo je i ranjeno oko 600 i zarobljeno 990 neprijateljskih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale oko 200 mrtvih i 400 ranjenih.

8. 1. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da na tadašnju taktiku nemačkih štabova i komandi - napadi manjih letećih odreda na raseepkane snage NOVJ - odgovori koncentracijom jačih snaga koje će uništavati nemačke leteće odrede.

11. 1. 1944 Štab 3. udarnog korpusa NOVJ iz,dao zapovest za napad na Tuzlu. U napadu su učestvovale jedinice 3. korpusa i 16. udarne divizije NOVJ.

13. 1. 1944 U Tuzlu stigla nemačka Borbena grupa -Švarc-, kao pojačanje 5. i 8. puku 3. domobranske lovačke brigade. Očekujući napad 3. udarnog korpusa NOVJ, neprijatelj je ubrzao radove na utvrđivanju mesta.

15. 1. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: da 4. krajiška NOU brigada iz rejona Rogatice krene za Foču i priključi se 5. udarnoj diviziji; da Štab 3. udarnog korpusa NOVJ zadrži ranjenike koji se nalaze s tom brigadom; da sekretar PK KPJ za Srbiju izvesti VŠ NOV i POJ na koji bi se način 2. proleterska udarna divizija NOVJ popunila ljudstvom iz Srbije.

17. 1. 1944 Glavnina 3. udarnog korpusa NOVJ (17. udarna divizija, 19. birčanska udarna brigada 27. udarne divizije i 6 odreda) i 16. udarna divizija NOVJ otpočele napad na Tuzlu koju su branili 5. i 8. puk domobranske 3. lovačke brigade i nemačka Borbena grupa -Svare-. I pored uporne borbe, vođene do 20. januara pre podne, grad nije zauzet, jer su pristigla pojačanja: delovi domobranske 1. lovačke brigade, nemačka biciklistička jedinica iz Doboja i motorizovana kolona iz Zvornika. U borbi su poginuli politički komesar bataljona u 19. birčanskoj brigadi Stanko Menjić i zamenik političkog komesara bataljona u 16. muslimanskoj NOU brigadi Jusuf Džonlić, komandant bataljona Hamzo Hamzić i komandant Ozrenskog NOP odreda Simo Lukić, narodni heroj.

30. 1. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da jednu brigadu sa dobrim političkim radnicima uputi na prostoriju Jahorina-Kalinovnik (koju će jedinice 5. udarne divizije NOVJ uskoro napustiti) i da 1. južnomoravsku NO brigadu prebaci prema Foči.

9. 2. 1944 VŠ NOV i POJ, obavestio Štab 3. udarnog korpusa NOVJ da je Štab 5. udarne divizije prebacio svoje snage na prostoriju Kalinovik-Foča i naredio mu da snage koje je predvideo za ovaj odsek zadrži na prostoriji s. Bogovići-Rogatica-Sokolac radi obostranog dejstva na višegradskim komunikacijama.

14. 2. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da njegove jedinice razviju aktivnost na odseku Sarajevo-Višegrad, pošto neprijateljske snage vrše pritisak u Bosanskoj krajini. Ujedno ga obaveštava da je 5. udarnoj diviziji naređeno da iz rejona Foče sadejstvuje s njegovim jedinicama.

19. 2. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: obaveštava da će 5. udarna divizija uskoro krenuti za Srbiju; naređuje da se na prostoriju Kalinovik-Foča-Goražde upute planirane snage koje će se povezati s jedinicama 2. udarnog korpusa NOVJ u Sandžaku; ukazuje na značaj rejona Kalinovika s obzirom na mogućnost savezničkog iskrcavanja, kao i na mogućnost dejstvovanja ka Trnovu, Sarajevskom polju i pruzi Pale-Sarajevo i povezivanje sa hercegovačkim snagama preko Uloga; naređuje da se 5. udarnoj diviziji dodeli radio-staniea i ističe da su uslovi za mobilizaciju povoljni.

19. 2. 1944 VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: 2. proleterska udarna i 5. udarna divizija NOVJ krenuće predviđenim pravcem (za prodor u Srbiju) pod komandom Štaba 5. udarne divizije NOVJ; naređeno je Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da jednu svoju diviziju uputi na prostoriju Kalinovik-Foča-Goražde, pošto je ta prostorija važna u slučaju savezničkog iskrcavanja na Jadranu; potrebno je da sandžačke jedinice drže rejon Čajniča i povezu se s kosovskim jedinicama. 

0. 3. 1944 Kod s. Peći i Bratunca (blizu Srebrenice) 17. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ razbila četnike koji su došli iz Srbije i odbacila ih preko r. Drine.

6. 3. 1944 U s. Brđanima (kod Bijeljine), odlukom VŠ NOV i POJ, od 17. majevičke i 18. hrvatske brigade, Majevičkog, Tuzlanskog i Posavsko-trebavskog NOP odreda formirana 38. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ. [Po drugim podacima ta je divizija formirana 10. marta.]

6. 3. 1944 U rejon Kalinovika stigle dve brigade italijanske partizanske divizije -Garibaldi-, iz sastava 2. udarnog korpusa NOVJ. Njih je VŠ NOV i POJ dodelio 3. udarnom korpusu NOVJ (jedna je ušla u sastav 17. udarne a druga u sastav 27. udarne divizije NOVJ).

11. 3. 1944 U rejonu Kalinovik-Foča-Goražde, po naređenju VŠ NOV i POJ, 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ smenila 5. udarnu diviziju NOVJ upućenu u Sandžak radi priprema za prodor u Srbiju.

11. 3. 1944 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku formirana Vojna oblast 3. korpusa NOVJ (odseci: za mobilizaciju, za saobraćaj, ekonomski, sanitetski za zaštitu naroda i oblasni vojni sud).

15. 3. 1944 Šesnaesta muslimanska udarna brigada, po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, izašla iz sastava 17. udarne divizije i ušla u sastav 27. udarne divizije NOVJ.

23. 3. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito saopštio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da zabranjuje rasformiranje italijanske brigade i naredio da se toj brigadi dade zadatak koji ona može izvršiti bez naročite opasnosti.

26. 3. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: oficiri koji iz druge vojske dobrovoljno prelaze na stranu NOV i POJ mogu staviti oznake čina tek pošto to potvrdi VŠ NOV i POJ, kome treba dostavljati predloge u tom smislu.

0. 4. 1944 Pod komandu 11. udarne divizije 5, udarnog korpusa NOVJ stavljena 18. istočnobosanska (hrvatska) NOU brigada 38. divizije 3. udarnog korpusa NOVJ sa Posavsko-trebavskim NOP odredom.

1. 4. 1944 Na odseku Goražde -s. Trnovo otpočela ofanzivna dejstva nemačkih jedinica, četnika i ustaša protiv 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ.

2. 4. 1944 VŠ NOV i POJ obavestio Štab 3. udarnog korpusa NOVJ da će sovjetski avioni bacati materijal za jedinice ovoga korpusa u Vlasenici i da treba čuvati tajnost znakova.

3. 4. 1944 VŠ NOV i POJ obavestio Štab 3. udarnog korpusa NOVJ da omladinske delegacije iz istočne Bosne, Vojvodine i Srbije, određene za II omladinski kongres Jugoslavije, moraju biti u Drvaru do 25. aprila, te ističe da taj pokret delegacija bude konspirativan.

8. 4. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: kritikuje rad sanitetskih organa ovog korpusa i naređuje da se preduzmu sve mere radi lokalizovanja pegavog tifusa; traži mišljenje da li se može ostvariti već poslata direktiva - da se od jedne divizije iz 3. udarnog korpusa i jedne vojvođanske divizije oformi udarna grupa za ostvarenje operativnih zamisli VŠ NOV i POJ.

11. 4. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da ispita mogućnost iznenadnog prodora dve divizije iz istočne Bosne u Srbiju, negde na odseku Bijeljina-Zvornik i Ljubovija-Višegrad.

11. 4. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: 27. udarna divizija NOVJ ne može se suviše izlagati napadima neprijateljskih snaga na odseku Trnovo-Kalinovnik, jer je ta komunikacija vrlo osetljiva (VŠ će narediti kada bude vreme za angažovanje na tom odseku).

13. 4. 1944 Štab 3. udarnog korpusa izdao naređenje da se 16. i 36. udarna divizija NOVJ prebace preko komunikacije Tuzla-Zvornik na prostoriju Birač-Srebrenica da bi izbegle eventualno okruženje od strane nemačke 13. SS divizije -Handžar- i domobranske 3. lovačke brigade na prostoriji pl. Jelice, a da na pl. Majevici i dalje ostane 38. udarna divizija NOVJ.

14. 4. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: dostaviti podatke o neprijateljskim snagama na području tog korpusa; odgovoriti da li su divizije određene za prodor u Srbiju sposobne za pokret bez prethodnog snabđevanja materijalom i da li se r. Drina može forsirati bez čamaca; narediti komandantu 16. udarne divizije da se direktno uključi u radio-vezu sa VŠ.

15. 4. 1944 VŠ NOV i POJ obavestio Štab 3. udarnog korpusa NOVJ: da su nemačke snage počele ofanzivu protiv jedinica NOV i POJ u Sandžaku a četnici se koncentrisali na odseku Foča-Pljevlja; da je namera nemačkih snaga da potisnu snage NOVJ i omoguće četnicima i drugim kvislinškim snagama da posednu garnizone, da bi nemačke posade bile slobodne za druge frontove. Ujedno mu je naredio da 27. udarna divizija sadejstvuje s jedinicama 2. udarnog korpusa NOVJ pravcem Foča-Čelebić, te ga obavestio da je poduzeo mere da pre pokreta snabde jedinice materijalom.

15. 4. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da razbije četničku grupu Zaharija Ostojića, koja je, verovatno, pobegla sa Zlatibora u istočnu Bosnu.

17. 4. 1944 VŠ NOV i POJ obavestio Štab 3. udarnog korpusa NOVJ da nemačke snage vrše ofanzivu protiv jedinica NOV i POJ u Sandžaku i Crnoj Gori; da se jedinice 2. udarnog korpusa povlače iz Limske doline, a operativna grupa divizija (2. proleterska udarna i 5. udarna divizija) nalazi zapadno od r. Ibra. Ujedno mu je naredio da se 16. udarna i 17. udarna divizija NOVJ spreme za pokrete i obavestio ga da postoje izgledi da dobije pomoć u materijalu.

19. 4. 1944 VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: izvestiti koje vojničke objekte treba da bombarduje avijacija, i pri tome paziti da to budu samo važni objekti i grupisanje neprijateljskih snaga, pošto će bombardovanje određivati VŠ.

20. 4. 1944 Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, 13. SS divizije -Handžar- i domobranske 3. lovačke brigade, napadom s linije r. Spreča-Kladanj posle dvodnevnih borbi odbacili 36. udarnu diviziju NOVJ i osujetili pripreme za prelaz 16. i 17. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ preko r. Drine.

21. 4. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da od sutra u Vlasenici čekaju sovjetske avione koji će doturati materijal.

21. 4. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da dve divizije uputi preko r. Drine u Srbiju da olakšaju dejstva 2. proleterske udarne i 5. udarne divizije iz doline Ibra ka liniji Suvobor-Maljen-Medvednik.

22. 4. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da ostane u istočnoj Bosni.

23. 4. 1944 VŠ NOV i POJ obavestio Štab 3. udarnog korpusa NOVJ: četničke i nedićevske snage kreću prema Užicu (sada: Titovo Užice); određene snage treba da hitno i energično krenu u Srbiju radi olakšanja pokreta 2. proleterske udarne i 5. udarne divizije NOVJ iz doline r. Studenice prema pl. Povlenu.

24. 4. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: odobrava da komandant 16. udarne divizije Danilo Lekić komanduje dvema divizijama predviđenim za prodor iz istočne Bosne u Srbiju; obaveštava da 2. proleterska udarna i 5. udarna divizija prelaze na severnu stranu od komunikacije Užice (sada: Titovo Užice) - Požega i da kreću prema Medvedniku i Ravnoj gori.

24. 4. 1944 Na osnovu naređenja VŠ NOV i POJ, Štab 3. udarnog korpusa NOVJ izdao zapovest 16. i 17. udarnoj diviziji NOVJ da forsiraju r. Drinu između Bajine Bašte i s. Drinjače i svojim nastupanjem u zapadnu Srbiju olakšaju nastupanje 2. proleterske i 5. udarne divizije NOVJ iz doline r. Ibra na liniju Suvobor-Maljen-Medvednik.

25. 4. 1944 U Vlasenici Štab 3. udarnog korpusa NOVJ održao sastanak sa štabovima 16, i 17. udarne divizije NOVJ. On je izložio situaciju u Srbiji i formirao jedinstvenu komandu za obe divizije.

29. 4. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: naglašava da je u vezi sa skorom verovatnom kapitulacijom Bugarske od vanrednog značaja prisustvo divizija NOVJ u Srbiji da bi se maksimalno iskoristila kapitulacija; ističe da je za čitav NOP u Jugoslaviji danas primarna Srbija; da pitanje likvidacije izbegličke vlade i priznanje NKOJ-a zavisi od Srbije, odnosno od snaga NOVJ u Srbiji, i da se ravnaju po tome.

29. 4. 1944 Iz rejona Kraljeve gore (sada: Partizanska gora, kod Han-Pijeska) 17. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ izvršila neuspeo pokušaj proboja preko komunikacije Han-Pijesak-Vlasenica, koju su zatvarali delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-.

29. 4. 1944 Posle dvomesečnih borbi protiv četnika i delova nemačke 7. SS -Princ Eugen- divizije u rejonima Kalinovika i Goražda, 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ vratila se na Romaniju.

29. 4. 1944 Šesnaesta i 36. udarna divizija NOVJ i 38. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ probile se preko komunikacije Šekovići-Vlasenica, gde su se nalazile jedinice nemačke 7. SS -Princ Eugen- divizije, i kod Gradine prešle preko mosta na r. Drinjači i uputile se ka Kladnju.

30. 4. 1944 VŠ NOV i POJ obavestio Štab 3. udarnog korpusa NOVJ: da će sovjetski avioni prebaciti materijal jedinicama toga korpusa i da treba javiti mesto za prijem.

30. 4. 1944 VŠ NOV i POJ dao direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: 36. i 38. udarnu diviziju ponovo uputiti na pl. Majevicu i delimično ih iskoristiti za mostobran u Birču: ne dozvoliti neprijatelju da jedinice toga korpusa nabaci na Glasinac.

30. 4. 1944 Pri nastupanju ka Ravnoj gori (kod Vlasenice) 17. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ vodila teške borbe protiv delova nemačke 7. SS -Princ Eugen- divizije, odbacila ih ka Lisini i tako uspela da se preko Sokoliće i Barica prebaci u rejon s. Podžeplje - s. Krivače - s. Džimrije. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 30 mrtvih i većeg broja ranjenih. Gubici jedinica NOVJ: 9 mrtvih i 16 ranjenih boraca.

3. 5. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da preduzme sve mere radi prebacivanja jedinica preko r. Drine u Srbiju, jer se oklevanjem Štaba korpusa može dovesti u pitanje čitav plan VŠ NOV i POJ za prodor u Srbiju i ugroziti opstanak udarne grupe divizija NOVJ koje su već bile u Srbiji.

5. 5. 1944 VŠ NOV i POJ ponovo naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da dve divizije najhitnije uputi u Srbiju kao pomoć 2. proleterskoj udarnoj i 5. udarnoj diviziji koje su u to vreme vodile teške borbe na pl. Medvedniku i pl. Maljenu. [VŠ NOV i POJ uputio je 21. aprila prvo naređenje. Na osnovu toga je štab 3. udarnog korpusa NOVJ odredio 16. i 17. udarnu diviziju da forsiraju Drinu između Bajine Bašte i s. Drinjače. Međutim, kad je trebalo izvesti prelaz, delovi nemačke 13. SS divizije su izveli napad i privremeno omeli Štab 3. udarnog korpusa NOVJ u sprovođenju naređenja VŠ NOV i POJ.]

5. 5. 1944 Po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, 2. krajiška udarna brigada izašla iz sastava 27. udarne divizije NOVJ a ušla u sastav 17. udarne divizije NOVJ.

10. 5. 1944 Odlukom Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ rasformiran Birčanski NOP odred, a ljudstvom popunjena 19. birčanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ.

11. 5. 1944 Po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, 16. i 17. udarna divizija NOVJ, pošto nisu uspele da pređu r. Drinu za Srbiju vraćene prema Tuzli i Olovu, gde su vođene borbe protiv nemačkih vojnika, četnika i ustaša.

13. 5. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da se 17. udarna divizija poveže s jedinicama 2. udarnog korpusa NOVJ, a da se 16. udarna divizija odmori i da sačeka popunu materijalom. Ujedno je obaveštava da će neprijateljske snage, po svemu sudeći, i dalje vršiti pritisak na njegove jedinice.

15. 5. 1944 Po naređenju VŠ NOV i POJ, 17. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ krenula iz rejona južno od Olova, preko Romanije, Jahorine i Zelengore, radi ulaska u sastav 2. udarnog korpusa NOVJ.

16. 5. 1944 Štab 3. udarnog korpusa NOVJ uputio na pl. Majevicu 16. udarnu diviziju i Štab 38. udarne divizije NOVJ, sa 17. majevičkom udarnom brigadom, radi pomoći 36. udarnoj diviziji NOVJ koja se na prostoriji Lopare-Tuzla nalazila u teškom položaju zbog pritiska jakih neprijateljskih snaga.

20. 5. 1944 U s. Cikotama (kod Vlasenice), po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, od Romanijskog NOP odreda i 1. bataljona 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ formirana 20 romanijska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ.

22. 5. 1944 Zbog pritiska neprijatelja, 16, 36. i 38. udarna divizija NOVJ, po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, povukla se sa pl. Majevice na severne ogranke pl. Konjuha.

4. 6. 1944 U duhu opšte direktive VŠ NOV i POJ, Štab 3. udarnog korpusa NOVJ izdao zapovest da 16, 36. i 38. udarna divizija pređu u napad protiv nemačke 13. SS divizije -Handžar- i ustaško-domobranskih jedinica i oslobode Majevicu, Posavinu i Semberiju, pa time pomognu 1, 5. i 8. korpusu NOVJ koji su posle nemačkog vazdušnog desanta na Drvar vodili teške borbe protiv nemačkih snaga u zapadnoj Bosni i Dalmaciji.

6. 6. 1944 Sa linije s. Capardi - s. Osmaci - s. Prnjavor, u tri napadne kolone otpočelo nastupanje jedinica 3. udarnog korpusa NOVJ ka pl. Majevici, protiv nemačke 13. SS divizije -Handžar- i ustaško-domobranskih jedinica. Cilj im je bio da olakšaju položaj 1, 5. i 8. korpusa NOVJ koji su, posle nemačkog vazdušnog desanta na Drvar, vodili teške borbe protiv nemačkih snaga u zapadnoj Bosni i severnoj Dalmaciji.

12. 6. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: pošto će saveznička vazduhoplovna pomoć našim snagama od sada biti veća, naređuje se da se savezničkim misijama i specijalno odaslanim vazduhoplovnim oficirima daju podaci o neprijateljskim pokretima, koncentraciji, granicama slobodne teritorije i drugi; zahteve za tučenje trenutnih taktičkih ciljeva postavljaće sami štabovi; VS će obezbediti bombardovanje u skladu s većim operacijama. (Ovog i sledećih dana su slične direktive upućene i drugim potčinjenim štabovima.) 

22. 6. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da u baze NOVJ u Italiji uputi: na rad iznemogle lekare i bolničare, kao i stare partizane, a na jednomesečni kurs medecinare, mlađe hirurge i bolničarke.

24. 6. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: ne napadati Sokolac, jer bi neprijateljske snage brzo reagovale da ga povrate, pa se ne bi mogla izvršiti evakuacija ranjenika, i to bi stajalo više žrtava; naći pogodnije mesto za spuštanje aviona, što može biti i na brdu; VŠ ističe da je u zapadnoj Bosni našao više takvih aerodroma sa kojih su ranjenici evakuisani za Italiju.

1. 7. 1944 Jedinice 3. udarnog korpusa NOVJ otpočele petnaestodnevno čišćenje doline r. Spreče od nemačkih i domobranskih jedinica, s ciljem da obezbede aerodrom za evakuaciju ranjenika iz Šekovića u Italiju.

2. 7. 1944 VŠ NOV i POJ, predviđajući široku primenu radio-veze (zaključno sa bataljonom i baterijom), naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da formira radio-telegrafske kurseve. (Ovog i sledećeg dana, ovo naređenje je upućeno i drugim potčinjenim štabovima).

3. 7. 1944 Sa aerodroma Osmaci (kod Zvornika) otpočela četvorodnevna evakuacija ranjenika i invalida iz 3. udarnog korpusa NOVJ u Italiju. Evakuaciju je izvršilo 16 aviona.

7. 7. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da se 17. udarna divizija NOVJ privremeno stavi pod neposrednu komandu VŠ i da ona sadejstvuje sa 1. proleterskom udarnom divizijom NOVJ, koja je stigla u Foču i stupila u borbu protiv neprijateljskih snaga iz s. Ustikoline.

11. 7. 1944 VŠ NOV i POJ uputio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ naredbu u vezi sa predstojećim operacijama za prodor u Srbiju: pod komandu Štaba 3. udarnog korpusa stavlja se 12. udarni korpus NOVJ, a verovatno će se pridati i 11, udarna divizija NOVJ; radi tajnosti, jedinice ne koncentrisati, već postaviti na takve operativne odseke s kojih će moći brzo krenuti na prodor u Srbiju; obaveštava da će jedinice 2 udarnog korpusa NOVJ iz Sandžaka izvršiti pokret na polaznu osnovicu, gde je situacija zrela a narod u masama stupa u NOVJ; ističe važnost predstojećeg zadatka i traži potpunu spremnost da se na dati znak izvrši pokret, makar na dotadašnjem odseku ostali samo NOP odredi; obaveštava da je preduzeto sve da se doturi materijal, koji treba brzo i pravilno rasporediti; uspostaviti radio-vezu sa svim potčinjenim divizijama i razvijati široku obaveštajnu službu.

13. 7. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da na svom odseku, pronađe i obezbedi aerodrom radi prebacivanja težih ranjenika u baze i bolnice NOVJ u Italiji.

16. 7. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da 5. i 17. udarna divizija odmah krenu ka pl. Goliji i pl. Javoru, kako bi se rasteretio pritisak neprijateljskih snaga koje vrše ofanzivu na divizije NOVJ u Toplici. Istovremeno ga obaveštava da će Štab 3. udarnog korpusa NOVJ kroz 10 do 14 dana prebaciti iz istočne Bosne u Srbiju tri divizije; da će se 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla- vratiti u sastav 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ i da će taj korpus, u južnom Sandžaku, biti oslonac jedinicama koje će prodirati u Srbiju.

17. 7. 1944 VŠ NOV i POJ dao direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da po izvršenoj evakuaciji ranjenika evakuiše i decu u baze NOVJ u Italiji.

17. 7. 1944 Iz Tuzle, Zvornika i Kladnja otpočeo koncentričan napad nemačke 7. SS -Princ Eugen- i 13 SS divizije -Handžar-, 12. ustaške brigade, domobranske 8. brigade i četničkog Majevičkog i Ozrenskog korpusa ka Sekovićima u cilju razbijanja 3. i 12. udarnog korpusa NOVJ, zauzimanja slobodne teritorije u istočnoj Bosni i sprečavanja prodora glavnih snaga NOVJ u Srbiju. Posle desetodnevnih borbi neprijatelj je imao oko 1170 izbačenih iz stroja. Gubici delova 3. udarnog korpusa: 51 mrtav i 101 ranjen borac, a 12. udarni korpus je imao osetne gubitke. Zaplenjeno: 3 topa, 7 p. mitraljeza, 50 pušaka, 3 radio-stanice i 35 konja s komorom.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 29 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu na Blagaj, Martin Brdo i Dragotinju

Saopštenje štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 4 decembra 1942 god. štabovima Četvrte i Pete NOU divizije povodom čestitke boraca Druge proleterske divizije borcima Bosanske Krajine za njihovo junačko držanje u borbama za Bosanski Novi

Izvještaj štaba Pete krajiške (kozarske) NOU brigade od novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatu napada na Suhaču i Muslimansku LJubiju

Izvještaj štaba Šeste krajiške NOU brigade štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama i akcijama u vremenu od 2 do 12 novembra 1942 godine

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13 novembra 1942 god. Vojnotehničkoj radionici Prvog bosanskog korpusa da uputi municiju i pešadisko naoružanje Drugoj proleterskoj diviziji

Naredba štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 16 novembra 1942 god. štabu Pete krajiške (kozarske) NOU brigade o imenovanju novog štaba brigade

Dopis štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 17 novembra 1942 god. šefu Tehničkog otsjeka pri Vrhovnom iggabu NOP i DV Jugoslavije o potrebi izdavanja eksploziva hrvatskim diverzantima

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 novembra 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku da sadejstvuje snagama Prvog bosanskog korpusa u napadu na Bosanski Novi

Pismo štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 18 novembra 1942 god. štabu Prve operativne zone Hrvatske o napadu na liniju Suhača - LJubija i o stanju oko Mrkonjić Grada i Jajca

Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade od 18 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatu napada jedinica brigade na neprijateljsku liniju Milojica - Gradina

Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade od 18 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o napadu na rudnik LJubiju i o situaciji na sektoru Miska Glava - Šurkovac

Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade od 18 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o protjerivanju neprijatelja sa položaja Vinogradina - Miska Glava - Janjoš

Izvještaj štaba Četvrte krajiške NOU brigade od 18 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o stanju na terenu brigade i o pretstojećem napadu na Sitnicu i Čađavicu

Izvještaj štaba Pete krajiške (kozarske) NOU brigade od 18 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatu napada na utvrđenu liniju Suhača - Hozića Kamen - Pivnica

Izvještaj načelnika štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 19 novembra 1942 god. štabu korpusa o stanju u LJubiji i okolini

Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade od 19 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o neuspjelom napadu na LJubiju

Izvještaj štabova Druge i Pete krajiške brigade od 21 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o neprijateljskim snagama u LJubiji

Izvještaj štaba Četvrte krajiške NOU brigade od 21 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama protiv četnika i njemačko-domobranskih jedinica u selu Bunarevu

Izvještaj štaba Pete krajiške (kozarske) NOU brigade od 21 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o odgađanju napada na LJubiju i o nadiranju neprijatelja prema Suhači

Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade od 22 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama oko LJubije

Izvještaj štaba Pete krajiške (kozarske) NOU brigade od 22 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatu napada na sektor Pivnica - Bulina Glava

Pismo načelnika štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 23 novembra 1942 god. štabu Drugog bataljona Banijskog NOP odreda o borbama na sektoru Bosanski Novi-Sanski Most i o potrebi sadejstva hrvatskih jedinica

Izvještaj komandanta Prvog bosanskog NOU korpusa od 24 novembra 1942 god. Štabu korpusa o rezultatu napada na LJubiju

Zapovijest Štaba 1. bosanskog NOU korpusa od 24. novembra 1942. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Bosanski Novi

Izvještaj štaba Šeste krajiške NOU brigade od 25 novembra 1942 god. referentu saniteta Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatu napada na LJubiju i o nestašici sanitetskog materijala

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 26 novembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o davanju uverenja sa potpunim podacima o učešću u Narodnooslobodilačkoj borbi svakom pripadniku NOV i POJ prilikom njegova otpuštanja iz vojske

Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27 novembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o dejstvu Pete divizije u međuprostoru Vrbasa i Sane

Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 27 novembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o toku borbi za oslobođenje bosanskog Novog i Dvora

Obavještenje štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 28 novembra 1942 god. štabu Pete krajiške (kozarske) brigade o borbama kod Sanskog Mosta i Bosanskog Novog i naređenje za rušenje komunikacije Prijedor - Kostajnica

Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 29 novembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama oko Blagaja

Pregled brojnog stanja i naoružanja Četvrte divizije Prvog bosanskog NOU korpusa na dan 1 decembra 1942 godine

Izvještaj štaba Četvrte divizije od 2 decembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama kod Volinjskog mosta i Dobrljina i o situaciji na teritoriji Kozare

Obavještenje štaba Treće divizije od 5 decembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o zauzimanju Jajca od strane neprijatelja

Naredba 1. bosanskog NOU korpusa od 5. decembra 1942. za formiranje 1. artiljerijskog diviziona

Izvještaj Štaba 1. bosanskog korpusa od 5. decembra 1942. Vrhovnom štabu NOV i POJ o neuspjelom napadu na Bosanski Novi

Zapovijest Štaba 1. bosanskog NOU korpusa od 6. decembra 1942. štabovima 4. i 5. divizije za napad na Sanski Most

Dopis štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 8 decembra 1942 god. štabovima Četvrte i Pete NOU divizije o načinu nabavljanja i otpremanja lista Borba

Zapovijest štaba Pete divizije Prvog bosanskog NOU korpusa od 8 decembra 1942 god. za napad na Sanski Most i okolna neprijateljska uporišta

Izvještaj štaba Četvrte krajiške brigade od 8 decembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o pokretima četnika prema Banjoj Luci i o rasporedu njemačkih i domobranskih jedinica na položajima kod Han Kola

Izvještaj štaba Četvrte divizije Prvog bosanskog korpusa od 9 decembra 1942 god. štabu korpusa o rasporedu jedinica

Izvještaj štaba Pete divizije Prvog bosanskog NOU korpusa od 9 decembra 1942 god. načelniku štaba korpusa o situaciji na sektoru Jajce - Mrkonjić Grad

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za razbijanje neprijateljskih pojačanja upućenih iz Prijedora posadi Sanskog Mosta

Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o pripremama neprijatelja za deblokadu posade u Sanskom Mostu

Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o krizi neprijateljskih snaga kod Sanskog Mosta i Prijedora

Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 11 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na Sanskom Mostu i okolnim neprijateljskim uporištima

Izvještaj štaba Četvrte divizije od 11 decembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o toku borbi na Sanskom Mostu

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za savlađivanje neprijateljskih snaga na desnoj obali Sane radi što bržeg stezanja obruča oko Sanskog Mosta

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za dostavljanje operativnog izveštaja o borbama za Sanski Most

Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 13 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o zauzeću Škrljevite i Sasine i o borbama u Sanskom Mostu

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za ugrožavanje Prijedora i potpuno izolovanje Sanskog Mosta

Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 14 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama za oslobođenje Sanskog Mosta

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za nastavljanje blokade i pojačanje zaseda na presečenim komunikacijama oko Sanskog Mosta

Obavještenje Štaba 4. NOU divizije od 15. decembra 1942. upućeno štabovima potčinjenih brigada o dejstvima jedinica 1. bosanskog NOU korpusa na prostoriji Sanski Most – Ljubija – Bosanski Novi

Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 16 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama kod Bosanskog Novog i rušenju pruge Prijedor - Banja Luka

Izvještaj Štaba 4. divizije od 17. decembra 1942. Štabu 1. bosanskog NOU korpusa o situaciji na odsjeku Prijedor – Sanski Most

Naređenje štaba Pete divizije Prvog bosanskog NOU korpusa od 18 decembra 1942 god. štabu Prve, Četvrte i Sedme krajiške brigade za raspored jedinica određenih za blokadu Sanskog Mosta

Izvještaj štaba Pete divizije Prvog bosanskog NOU korpusa štabu korpusa o borbama na Sanskom Mostu i okolnim neprijateljskim uporištima od 10 do 19 decembra 1942 godine

Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 20 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na Sanskom Mostu

Pregled brojnog stanja i naoružanja Prvog artiljeriskog diviziona Prvog bosanskog NOU korpusa na dan 20 decembra 1942 godine

Izvještaj Štaba 1. bosanskog korpusa od 22. decembra 1942. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima u sjeverozapadnoj Bosni

Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 23 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama oko Bronzanog Majdana, Sanskog Mosta i o rušenju pruge Prijedor - Sanski Most

Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 24 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o stanju u bataljonima Trećeg krajiškog odreda i o borbama oko Sanskog Mosta

Upozorenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa na pravilan odnos prema naređenjima i uputstvima Vrhovnog štaba i na taktički značaj obezbeđenja pravca Jajce - Mrkonjić Grad

Izvještaj štaba Pete divizije Prvog bosanskog NOU korpusa od 26 decembra 1942 god. štabu korpusa o borbama kod Bronzanog Majdana i Sanskog Mosta i o evakuaciji zaplijenjenog žita na oslobođenu teritoriju

Obaveštenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o sastavu i naoružanju neprijateljskih snaga u Sanskom Mostu i Banjoj Luci

Uputstvo štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 28 decembra 1942 god. o načinu čišćenja minskih polja

Izvještaj Štaba 1. bosanskog korpusa od 28. decembra 1942. Vrhovnom štabu NOV i POJ o formiranju 8. krajiške brigade

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da smeni delove Treće NOU divizije i preuzme obezbeđenje pravca Jajce - Mrkonjić Grad

Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od januara 1943 god. Štabu Pete divizije za upućivanje Prve krajiške brigade na teren istočno od Sanskog Mosta i Manjače

Uputstvo Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 1 januara 1943 god. potčinjenim jedinicama o načinu osvajanja naseljenih mjesta

Pregled brojnog stanja i naoružanja Prvog bosanskog NOU korpusa na dan 1 januara 1943 godine

Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 1 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatu napada na Blagaj

Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 1 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatu napada na Strižinski most

Izvještaj Štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 1 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o jačini i rasporedu neprijateljskih jedinica u Jajcu, Donjem Vakufu i Travniku

Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 2 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu napada na neprijateljska uporišta Blagaj, Martin Brdo i Dragotinju

Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 2 januara 1943 god. Štabu Trećeg krajiškog NOP odreda o rušenju komunikacija Jajce - Mrkonjić Grad i Banja Luka - Sitnica i o načinu održavanja veze sa Sedmom krajiškom NOU brigadom

Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 3 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o namjerama neprijatelja da poduzme ofanzivu na oslobođenu teritoriju

Obaveštenje šefa Tehničkog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o malim rezervama pogonskog materijala za snabdevanje motornih vozila

Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 4 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o održavanju smotre Četvrte divizije, o narodnom zboru i upućivanju Druge i Pete krajiške brigade na teren Karana i Kozare

Uputstvo Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 4 januara 1943 god. potčinjenim jedinicama o načinu utvrđivanja položaja

Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 5 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o razbijanju četnika na Manjači i ispadu neprijatelja iz Sanskog Mosta

Izvještaj Štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 5 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o izvršenoj reorganizaciji odreda

Izvještaj Štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 5 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o formiranju Blagajskog i Vukovskog bataljona

Obavještenje Štaba 1. bosanskog NOU korpusa od 8. januara 1943. upućeno Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o akcijama u širem rejonu Sanskog Mosta od 20. decembra 1942. do 5. januara 1943. godine

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za uredno vođenje liste i knjige gubitaka

Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 6 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Prve i Sedme krajiške brigade kod Sanskog Mosta i Vilusa

Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 8 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o koncentraciji 369 legionarske divizije na sektoru Sisak - Sunja - Dubica

Naređenje šefa Otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 9 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da organizuje vojnopozadinsku službu na oslobođenoj teritoriji zapadne Bosne

Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 9 januara 1943 god. Štabu Trećeg krajiškog NOP odreda da izvrši pripreme za preformiranje odreda u brigadu

Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 12 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Pete divizije na Manjači i kod Omarske, o rušenju komunikacija i o uspostavljanju veze sa slavonskim jedinicama

Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 12 januara 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije za uspostavljanje veze sa slavonskim partizanskim jedinicama i rušenje komunikacija koje vode na slobodnu teritoriju

Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 12 januara 1943 god. Štabu Pete divizije za rušenje komunikacija Banja Luka - Sitnica, Jajce - Mrkonjić Grad i Sanski Most - Ključ

Izvještaj Štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 12 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o jačini i rasporedu neprijatelja u Jajcu i Bugojnu

Štab Prvog bosanskog NOU korpusa dostavlja 13 januara 1943 god. potčinjenim jedinicama uputstvo Štaba Druge krajiške NOU brigade o načinu izvođenja noćnog napada

Izvještaj Štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 13 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o dolasku velikog broja novih boraca u partizanske jedinice

Pismo sekretara Okružnog komiteta za teren Trećeg krajiškog NOP odreda od 14 januara 1943 god. komandantu Prvog bosanskog NOU korpusa o traženju oružja za formiranje novih brigada

Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 14 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o koncentraciji neprijateljskih jedinica na sektoru Sisak - Sunja - Kostajnica

Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 14 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o jačini neprijateljske posade u Sanskom Mostu

Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 17 januara 1943 god Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu borbi kod Jajca, Donje Dragotinje, Brezičana i o jačini neprijateljskih posada u Dubici, Kostajnici, Bosanskom Novom i Prijedoru

Izvještaj Štaba Trećeg krajiškog NOP odreda Simo Šolaja od 17 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o vojno-političkom stanju u bataljonima

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Tuzla 36. vojvođanska divizija NOVJ Mrkonjić Grad 6. krajiška udarna brigada Zvornik Avijacija u oslobodilačkom ratu 5. krajiška udarna divizija NOVJ Sarajevo Sokolac 16. vojvođanska divizija NOVJ Napad NOVJ na Sanski Most 1942. Vlasenica Jajce Majevički partizanski odred Prijedor 18. hrvatska (istočnobosanska) udarna brigada 11. krajiška divizija NOVJ Operacija Weiss Četnička golgota Josip Broz Tito 38. istočnobosanska divizija NOVJ 2. krajiška udarna brigada Trnovo Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Bitka na Zelengori Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 10. krajiška divizija NOVJ Bijeljina 5. krajiška (kozarska) udarna brigada 4. krajiška udarna brigada Han Pjesak Bitka na Neretvi Kozara u oslobodilačkom ratu Bitka za Tuzlu decembra 1944. Borbe u Crnoj Gori 1944. Sanski Most Ranjenici u ratu Borbe u Srbiji 1944. Bosanski Novi Kalinovik Srebrenica Završne operacije u Jugoslaviji 27. istočnobosanska divizija NOVJ 2. proleterska divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom 13. SS divizija Handžar Glavna operativna grupa NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. 12. vojvođanski korpus NOVJ Ključ 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Doboj 16. muslimanska udarna brigada Goražde Operacija Schwarz Politički komesari u NOR-u Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 19. birčanska udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Vrhovni štab NOVJ SSSR i Jugoslavija Četnici u drugom svetskom ratu 3. krajiški partizanski odred Sarajevska operacija 2. udarni korpus NOVJ 17. istočnobosanska divizija NOVJ 7. banijska divizija NOVJ 4. krajiška divizija NOVJ Gračanica 28. slavonska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Proboj NOVJ u Srbiju 1944.