🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

3. vojvođanska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 30 hronoloških zapisa, 29 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

2. 6. 1943 Na putu Irig-Petrovaradin 2. bataljon 3. vojvođanske NOU brigade iz zasede uništio vojnički automobil, a potom, u petočasovnoj borbi, razbio 450 ustaša i domobrana. Neprijatelju su naneti gubici od 25 mrtvih i 45 ranjenih, dok je 2. bataljon imao 1 mrtvog i 3 ranjena.

0. 7. 1943 Kod s. Otoka (na pruzi Vinkovci-Brčko) jedinice 3. vojvođanske NOU brigade napale voz kojim se prevozio 4. radni bataljon domobranskog 2. puka. Zarobljeno je 5 oficira i 80 naoružanih i 165 nenaoružanih vojnika.

0. 7. 1943 U okolini Iriga, s. V. Rađinaca i s. Grgurevaca (kod Rume) delovi 3. vojvođanske NOU brigade spalili 362 jutra pšenice i ječma.

2. 7. 1943 U blizini Zvornika, po odluci Vrhovnog štaba NOV i POJ, formirana 16. udarna divizija NOVJ, u čiji su sastav ušle 1, 2. i 3. vojvođanska NOU brigada.

15. 7. 1943 Delovi 3. bataljona 3. vojvođanske NOU brigade i Bosutska partizanska četa spalili opštinsku arhivu i jednu vršalicu u s. Strošincima, onesposobili 4 vršalice i 2 traktora u s. Jameni i po 1 vršalicu u Srem. Rači i s. Višnjićevu.

18. 7. 1943 U s. Bačincima, s. Gibarcu i s. Berkasovu (kod Šida) delovi 3. bataljona 3. vojvođanske NOU brigade zapalili opštinske zgrade (sa arhivom) i onesposobili 2 vršalice [Po neprijateljskim podacima akcije su izvršene noću 15/16. jula.].

22. 7. 1943 Kod pustare Višnjevci (blizu Rume) delovi 3. vojvođanske NOU brigade i 1. sremskog NOP odreda spalili 150 jutara pšenice, 10 jutara zobi i oko 10 vagona konoplje.

31. 7. 1943 Nemački 14. SS policijski puk i ustaško-domobranske posade iz s. Vrdnika, Rume i Srem. Mitrovice preduzeli koncentrično nastupanje i -čišćenje- Fruške gore severno od s. Bešenova i s. Suljma. Delovi 3. vojvođanske NOU brigade i 1. sremskog NOP odreda, vodeći odbrambene borbe, uveče su se, sa GŠ NOV i PO za Vojvodinu, izvukli iz okruženja, pa ove akcije preneli u pozadinu neprijatelja. Poginulo je 20 i ranjeno više neprijateljskih vojnika; oštećen je 1 tenk. Sopstveni gubici: 1 poginuo i 1 ranjen.

31. 7. 1943 U s. Vognju (kod Rume) delovi 2. bataljona 3. vojvođanske NOU brigade i jedna četa 1. sremskog NOP odreda napali žand. stanicu. U dvočasovnoj borbi poginula su 22 žandarma i 4 petokolonaša. Zapaljena je opštinska zgrada (sa arhivom) i zaplenjeno je 20 pušaka sa 4000 metaka.

3. 8. 1943 Na salašu Bankovci (kod Iriga) 1. bataljon 3. vojvođanske NOU brigade napao posadu jačine 82 domobrana, te u dvočasovnoj borbi ubio 3, ranio 1 i zarobio 25 domobrana, a zaplenio puškomitraljez, automat, 22 puške i 30.000 metaka. U zapaljenom salašu je izgorelo 7 vagona žita, 2 vršalice, 1 kamion i sve zgrade.

20. 8. 1943 U s. Grgurevce (kod Rume) prodrle jedinice 3. vojvođanske NOU brigade posle petočasovne borbe protiv nemačke policije, domobrana i petokolonaša, likvidiravši bunkere i utvrđenja spoljne linije odbrane. Poginulo je 4, ranjeno 9 i zarobljeno 17 policajaca, a zaplenjeno 2 mitraljeza, 20 pušaka i oko 2000 metaka. Brigada je imala 3 mrtva.

23. 8. 1943 U rejonu s. Neština (kod Iloka) 3. vojvođanska NOU brigada iz zasede uništila nemačku minersku četu ubivši 85 i zarobivši 24 nemačka vojnika, te zaplenivši 2 mitraljeza, 72 puške, 1500 metaka i dosta druge opreme.

26. 8. 1943 Između Srem. Mitrovice i s. Vognja delovi 3. vojvođanske NOU brigade minirali prugu, zaustavili nemački teretni voz (sa ugljenom i municijom), a pri napadu na pratnju voza ubili 3 i ranili 15 nemačkih vojnika. Eksplozija municije i vatra uništile su celu kompoziciju (lokomotivu i oko 40 vagona).

29. 8. 1943 U Irig prodrli delovi 3. vojvođanske NOU brigade i 1. sremskog NOP odreda i napali četu nemačke policije i opštinsku stražu u kasarni. Zauzet je spoljni bunker, ali je dalja borba prekinuta pristizanjem ustaško-domobranskih jedinica iz Rume. Poginuli su komandir opšlinske straže i 1 vojnik; ranjeno je 6 nemačkih policajaca a dva su zarobljena; zaplenjena je 21 puška; zapaljeno je nekoliko zgrada koje su služile neprijatelju i mlin sa 13 vagona žita. Brigada je imala 1 poginulog i 1 ranjenog.

3. 9. 1943 U s. Boljevcima (u južnom Sremu) delovi 3. vojvođanske NOU brigade napali žandarme, porušili 1 bunker i zauzeli i zapalili finansijsku stanicu i 2 opštinske zgrade. Poginulo je 6 žandarma; zaplenjene su 2 puške sa 80 metaka. Istog dana su delovi 3. vojvođanske NOU brigade i 1. sremskog NOP odreda, posle duže borbe, zauzeli s. Kupinovo, ubivši 12 i ranivši 3 žandarma i domobrana. Pokušaj domobranskih jedinica i žandarma da se sledećeg dana probiju iz s. Ašanje u s. Kupinovo odbili su osiguravajući delovi 3. vojvođanske brigade, nanevši neprijatelju gubitke od 39 poginulih.

4. 9. 1943 U s. Laćarku (kod Srem. Mitrovice) jedinice 3. vojvođanske NOU brigade napale i razoružale ustaško-domobransku posadu, zapalile opštinsku zgradu sa arhivom i poštu. Zaplenjeno je 30 pušaka sa 920 metaka, 8 radio-aparata i dosta druge spreme.

6. 9. 1943 Između s. Laćarka i s. Martinaca (kod Srem. Mitrovice) jedinice 3. vojvođanske NOU brigade minirale prugu i napale nemački teretni voz (izbačeni su iz šina lokomotiva i 9 vagona-cisterni sa benzinom, a 4 vagona su potpuno uništena), nanevši neprijatelju gubitke. Istog dana je nemačka policija, za odmazdu, streljala 21 lice iz s. Martinaca.

12. 9. 1943 Između Srem. Rače i s. Bosuta dva bataljona 2. sremskog NOP odreda i delovi 2, i 3. vojvođanske brigade dočekali u zasedi bataljon domobrana iz 8. lov. puka. Posle višečasovne borbe neprijatelj se, pretrpevši velike gubitke, povukao ka s. Kuzminu.

12. 9. 1943 Kod s. Putinaca delovi 3. vojvođanske NOU brigade minirali prugu Ruma - Stara Pazova, te zapalili teretni voz (23 vagona) natovaren ugljem, zarobili 25 železničara-domobrana (pa ih, posle saslušanja pustili) i zaplenili 4 puške sa 200 metaka.

21. 9. 1943 Iz Srema se, preko r. Save, prebacila u istočnu Bosnu 3. vojvođanska NOU brigada i ušla u sastav 16. divizije NOVJ.

19. 10. 1943 Druga vojvođanska NOU brigada i delovi 4. vojvođanske NOU brigade 16. udarne divizije NOVJ napali ustaško-domobransko uporište Gunju, uz jednovremeni napad 1. i 3. vojvođanske brigade iste divizije na posadu Brćkog. Bataljon domobranskog 5. lovačkog puka u Gunji delom je uništen a delom proteran. Odbijen je napad pristiglih pojačanja iz Županje. Zaplenjena je veća količina oružja i opreme i oštećen je most preko r. Save.

16. 1. 1944 U Gračanicu ušla dva bataljona 3. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ. Domobrani su se povukli prema s. Karanovcu.

19. 1. 1944 Na položaju s. Avdiči - s. G. Orahovica (kod Gračanice) domobranski 6. pešadijski puk napao 3. vojvođansku udarnu brigadu 16. udarne divizije NOVJ, ali je posle jednodnevne borbe odbačena prema Gračanici uz gubitke: oko 134 mrtva, veliki broj ranjenih i 38 zarobljenih domobrana. Gubici 3. brigade: 11 mrtvih i 37 ranjenih boraca.

30. 1. 1944 Treća vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ napala četnike u s. D. Zabarima (kod Brčkog). Glavnina četnika se izvukla delom za Brčko, a delom u Srem. Zarobljeno je oko 30 četnika.

6. 9. 1944 Kod s. Kuke (na pl. Tari) 3. vojvođanska udarna brigada 36. udarne divizije NOVJ razbila jednu četničku brigadu jačine oko 200 ljudi.

0. 10. 1944 U s. Zvečki (kod Obrenovca) poginula, kao borac 3. vojvođanske NOU brigade, Vera Miščević, narodni heroj.

2. 10. 1944 Treća vojvođanska udarna brigada 36. udarne divizije NOVJ zauzela s. Debrc i presekla vezu između Šapca i Obrenovca.

14. 10. 1944 Posle oštre borbe protiv nemačkih jedinica tri bataljona 3. vojvođanske udarne brigade 36. udarne divizije NOVJ oslobodili Obrenovac i s. Zabrežje, a neprijatelja odbacili preko r. Save u Srem, Neprijatelj je imao 23 poginula, oko 30 ranjenih i 21 zarobljenog. Uništen je 1 tenk, a zaplenjen p. mitraljez i 52 puške. Brigada je imala 4 mrtva i 8 ranjenih boraca.

30. 10. 1944 U 19 časova jedinice 3. vojvođanske NOU brigade otpočele napad na posadu u s. Bešenovu (kod Rume), jačine preko 800 nemačkih vojnika. Posle oštre borbe one su neprijatelja potisle u zapadni deo sela. Ali u svanuće, kad je posadi stiglo pojačanje iz s. Šuljma, morale su se povući na polazne položaje. Gubici neprijatelja: 56 mrtvih, dosta ranjenih i 1 zarobljen, a 3. brigade: 26 poginulih i 44 ranjena borca. Zaplenjeno: 1 mitraljez, 1 p. mitraljez, 1 automat, 10 pušaka i 70 ručnih bombi.

15. 11. 1944 Predsedništvo AVNOJ-a, na predlag vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, za naročite zasluge u borbama za oslobođenje Beograda odlikovalo Ordenom narodnog oslobođenja 1. i 2. vojvođansku udarnu brigadu 16. udarne divizije i 3. vojvođansku udarnu brigadu 36. udarne divizije NOVJ.

Dokumenti

Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 2. jula 1943. o formiranju Prve, Druge i Treće vojvođanske NOU brigade i o postavljenju komandnog kadra u njihovim štabovima

Izveštaj Istine o akcijama Treće vojvođanske brigade i partizanskih odreda u Sremu u vremenu od 8. juna do 4. avgusta 1943. godine

Izveštaj Istine od 17. avgusta 1943. god. o akcijama Treće vojvođanske brigade i partizanskih odreda u Sremu

Izveštaj Istine od 17. avgusta 1943. god. o akcijama Treće vojvođanske brigade i partizanskih odreda u Sremu

Ratni izveštaj br. 8 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 8 septembra 1943. god. o borbama i akcijama Treće vojvođanske brigade i Prvog sremskog NOP odreda

Ratni izveštaj br. 11 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 15. septembra 1943. god. o borbama i akcijama Trećeg bačko-baranjskog i Drugog sremskog NOP odreda i delova Treće vojvođanske brigade

Ratni izveštaj br. 12 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 19 septembra 1943. god. o akcijama jedinica Prvog sremskog NOP odreda i Treće vojvođanske brigade

Izvod iz Operaciskog dnevnika Treće vojvođanske brigade za decembar 1943 godine

Izvještaj Štaba Treće vojvođanske brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o borbama oko Gračanice od 15 do 22 januara 1944 godine

Izvještaj Štaba Treće vojvođanske brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o borbama na prostoriji Gračanica — Gradačac —Žabar od 16. do 31. januara 1944. godine

Izveštaj Politodela 3. vojvođanske brigade 16. NOU divizije od 7. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske organizacije i moralno-političkom stanju u Brigadi za vreme borbi u istočnoj Bosni

Izvještaj Štaba Treće vojvođanske brigade od 12. februara 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o organizacionom stanju i vojno-političkom radu u Brigadi

Izvještaj Štaba Treće vojvođanske brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o akcijama na Trebavi i na sektoru Gračanice od 1. do 15. februara 1944. godine

Izvještaj političkog komesara Treće vojvođanske brigade od 28. februara 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o zboru u Bukviku i o formiranju komande mjesta

Izvještaj Štaba Treće vojvođanske brigade od 1. marta 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o dejstvu brigade od 16. do 26. februara

Izvještaj Štaba Treće vojvođanske brigade od 16. marta 1944. Štabu Trideset šeste NOU divizije o dejstvu od 1. do 15. marta

Izvještaj Štaba Treće vojvođanske brigade od 31. marta 1944. Štabu Trideset šeste NOU divizije o borbama od 15. do 28. marta

Pohvala vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od početka maja 1944. boračkom i rukovodećem sastavu 3. vojvođanske NOU brigade za uspešne borbe koje je vodila krajem aprila 1944. u istočnoj Bosni

Izvještaj Štaba 3. vojvođanske brigade od 2. aprila 1944. Štabu 36. NOU divizije o dejstvu brigade od 16. do 31. marta

Izvještaj Štaba 3. vojvođanske brigade od 16. aprila 1944. Štabu 36. NOU divizije o dejstvu brigade od 1. do 15. aprila

Izvještaj Štaba 3. vojvođanske brigade od 1. maja 1944. Štabu 36. NOU divizije o dejstvu Brigade na prostoriji Jelica - Birač od 16. do 30. aprila

Izvještaj Štaba 3. vojvođanske brigade od 21. maja 1944. Štabu 36. NOU divizije o dejstvu Brigade od 1. do 15. maja

Izvještaj Štaba 3. vojvođanske brigade od 22. maja 1944. Štabu 36. NOU divizije o dejstvu Brigade od 8. do 20. maja

Izvještaj Štaba 3. vojvođanske brigade od 6. jula 1944. Štabu 36. NOU divizije o dejstvima u prvoj polovini juna na prostoru Rakino brdo - Capardi - Sapna - Rastošnica - Bare - Piliće

Izvještaj Štaba 3. vojvođanske brigade od 6. jula 1944. Štabu 33. NOU divizije o dejstvima u drugoj polovini juna na prostoru Treštenica - Omazići - Višća

Izvod iz Operacionog dnevnika Štaba Treće vojvođanske brigade Trideset šeste NOU divizije od 30 oktobra do 2 novembra 1944 godine

Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Treće vojvođanske brigade Trideset šeste NOU divizije od 14 do 29 oktobra 1944 godine

Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Treće vojvođanske brigade Trideset šeste NOU divizije od 1 do 9 novembra 1944 godine

Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Treće vojvođanske brigade Trideset šeste NOU divizije od 9 do 15 novembra 1944 godine

Fotografije

Povezane odrednice

Šabac Centralni komitet KPJ 36. vojvođanska divizija NOVJ Vinkovci 1. vojvođanska udarna brigada 1. sremski partizanski odred Sremska Mitrovica Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Nemački zločini u Jugoslaviji Brčko Borbe u Hrvatskoj 1944. Politički komesari u NOR-u Šid Glavni štab Vojvodine 2. vojvođanska udarna brigada Savo Orović 33. hrvatska divizija NOVJ Gradačac Vrhovni štab NOVJ 4. vojvođanska udarna brigada Ni zrno žita okupatoru! Obrenovac Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Bitka za Srbiju Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1944. Zvornik Borbe u Srbiji 1943. Beogradska operacija Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Aćim Grulović Borbe u Slavoniji 1943. Irig Petrovaradin Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Sremu 1943. Ruma Josip Broz Tito Beograd Napad NOVJ na Zvornik 1943. Ilok Borbe u Hrvatskoj 1943. Županja Stara Pazova Narodni heroji Jugoslavije 16. vojvođanska divizija NOVJ Gračanica Grgurevci Debar AVNOJ Kupinovo