🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

32. zagorska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 71 hronoloških zapisa, 70 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

1. 6. 1942 Naredbom GŠ NOP odreda za Hrvatsku postavljen Štab 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske, pod čijom su komandom sve partizanske jedinice s teritorije Like, Korduna i Banije.

12. 12. 1943 U Hrvatskom zagorju, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 32. divizija NOVJ, u čiji su sastav ušle NOU brigade -Braća Radić- i -Matija Gubec-.

12. 12. 1943 U s. Lipovčanima (kod Čazme), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana NO brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ.

14. 12. 1943 Na dravskom mostu kod Đekenješa jedinice NOU brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napale domobransku stražu i zauzele sela Golu i Ždalu. Zarobljeno je 14 žandarma i domobrana, dok se ostatak neprijateljske posade povukao na mađarsku teritoriju.

29. 12. 1943 U blizini s. Varaždinbrega (kod Varaždina) jedinice NOU brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napale četu ustaša Pavelićeve gardijske brigade i nanele joj gubitke od 4 mrtva, 11 ranjenih i 3 nestala. Brigada je imala 3 mrtva i 13 ranjenih.

4. 1. 1944 Delovi 32. divizije NOVJ zauzeli ustaško-domobranska uporišta u s. G. Batinu i s. Belecu i prinudili posade na povlačenje prema Zlataru.

21. 1. 1944 U Hrvatskom zagorju i na Kalniku oko 1700 ustaša, sa 1. baterijom haubica 100 mm Pavelićeve gardijske brigade, otpočelo operaciju -Dubrovnik- protiv jedinica 32. divizije NOVJ u cilju uspostavljanja saobraćaja na komunikaciji Zagreb-Varaždin. Operacija je trajala do 12. februara. Ustaše su u toku operacije zauzele Koprivnicu, Ludbreg, Ivanec, Pitomaču i druga mosta.

1. 2. 1944 Kod s. Svibovca i s. Segleda (blizu Varaždinskih Toplica) 1. bataljon 1. puka Pavelićeve gardijske brigade iznenada izvršio napad na 4. bataljon 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ. Uz pomoć 1. bataljona iste brigade, 4. bataljon je, pretrpevši gubitke od 27 mrtvih, 7 ranjenih i 46 nestalih, uspeo da neprijatelja prinudi na povlačenje u Varaždinske Toplice. Neprijatelj je imao 11 mrtvih i 15 ranjenih.

22. 2. 1944 Jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napale Luđbreg, koji je branio 1. bataljon Pavelićeve gardijske brigade. Posle petočasovne borbe jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- su se povukle. [Po drugim podacima napad je izvršen 24. februara 1944.]

25. 2. 1944 Kod s. Subotice tri čete 5. ustaške brigade iz Koprivnice napale 2. bataljon 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ. U toku borbe, u kojoj su imale 36 mrtvih i veći broj ranjenih, ustaše su bile prinuđene da se povuku u polazni garnizon.

29. 2. 1944 Jedinice 32. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na ustaško-domobransku posadu u Koprivnici.

29. 2. 1944 Kod s. Ćukovca delovi 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ odbili napad delova 1. puka Pavelićeve gardijske brigade iz Ludbrega i naneli im gubitke od 4 mrtva i 14 ranjenih.

4. 3. 1944 Delovi 1. puka Pavelićeve gardijske brigade iz Ludbrega i tri nemačke kolone iz Križevaca napali jedinice 32. divizije 10. korpusa NOVJ na severoistočnim padinama Kalnika. Divizija se, posle dvodnevnih borbi prsa u prsa, prebacila na prostoriju Bilo-gore.

11. 3. 1944 Kod s. Donjare (na komunikaciji Križevci-Koprivnica) delovi 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ napali, iz zasede, nemačku kolonu jačine oko 1000 vojnika, od kojih je oko 120 izbačeno iz stroja.

23. 3. 1944 Kod s. Globočeca (blizu Marije Bistrice) ustaške i žandatmerijske snage napale 1. bataljon 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i štab te brigade. Posle kratke borbe poginulo je 14 boraca i rukovodilaca (među kojima komandant i sanitetski referent brigade), a ranjeno 6 boraca, te se štab brigade sa bataljonom povukao u pravcu s. Peščena.

27. 3. 1944 Kod s. Žitomira (blizu Zagreba) jedinice 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i delovi Zapadne glupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ napali delove Pavelićeve gardijske brigade, te 120 vojnika izbacili iz stroja, uništili 3 kamiona i oštetili 1 tenk.

28. 3. 1944 Delovi 32. divizije NOVJ Zapadne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ napale ustaše i domobrane u s. Durmancu i s. Zutnici. Posle šestočasovne borbe te jedinice su se, zbog dolaska pojačanja iz Krapine, povukle u pravcu s. Radoboja i pl. Strahinščice.

30. 3. 1944 GŠ NOV i PO za Hrvatsku naredio Štabu 6. korpusa NOVJ da u. aprilu glavnina korpusnih snaga izvodi operacije na sektoru Virovitica - s. Čačinci - Daruvar a delovi izbiju na r. Dravu; Štabu 10. korpusa NOVJ - da 32. divizija NOVJ, jedna brigada 33. divizije NOVJ i Zapadna grupa NOP odreda usmere svoja dejstva u Prigorje i Hrvatsko zagorje, zauzmu varošice Sv. Ivan Zelina, G. i D. Stubicu i Mariju Bistricu, a da Istočna grupa NOP odreda i jedna brigada 33. divizije NOVJ nastave dejstva u Moslavini i Posavini.

5. 4. 1944 Kod s. Pece (blizu Zlatara) ustaše i domobrani iz s. Mađareva napali 3. bataljon 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ, ali su posle kraće borbe odbačeni.

6. 4. 1944 Na liniji s. Dubrovčani - s. Rakovec - s. Tuheljske Toplice (kod Klanjca) nemačke snage i delovi Pavelićeve gardijske brigade iz Klanjca, ojačani tenkovima, napali jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ. Brigada je odbacila neprijatelja u polazni garnizon, oštetila mu 2 tenka i nanela mu gubitke od preko 40 mrtvih i ranjenih vojnika.

16. 4. 1944 U rejonu s. Belec - s. Purga - s. Martinščina (kod Zlatara) jedinice 32. divizije 10. korpusa NOVJ izvršile napad na ustaško-domobranske snage (jačine oko 1000 vojnika), ali su se povukle usled pristizanja pojačanja. Neprijatelj je imao oko 60 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice 32, divizije NOVJ 24 borca.

21. 4. 1944 Kod s. Budinščine, s. Podruta, s. Zajezde i s. Kamene Gorice dva bataljona Pavelićeve gardijske brigade iz Zlatara i Novog Marofa, pojačani tenkovima, napali jedinice 32. divizije i 1. brigade 33. divizije NOVJ. Posle jednodnevne oštre borbe neprijatelj je prinuđen na povlačenje uz gubitke od preko 40 mrtvih i oko 70 ranjenih vojnika. Zaplenjeno je: tenk, 2 topa sa 13 granata, 2 mitraljeza, radio-stanica, 5 p. mitraljeza i drugi ratni materijal. Uništena su 3 kamiona i motocikl, a oštećena 3 tenka, kamion i motocikl.

24. 4. 1944 Kod s. Cerja Tužnog (blizu Varaždina) ustaški i domobranski delovi iz Varaždina napali jedinice 1, udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ. Posle dvodnevnih borbi i nekoliko uzastopnih napada, ustaše i domobrani su odbačeni u pravcu Varaždina.

27. 4. 1944 Kod s. Cerja Tužnog (blizu Varaždina) ustaški i domobranski delovi iz Varaždina napali jedinice 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ, te posle kraće borbe prodrli u Ivanec.

28. 4. 1944 Jedinice 32. divizije 10. korpusa NOVJ napale ustaše i domobrane u Novom Marofu. Posle jednodnevne borbe i uzastopnih napada i protivnapada jedinice 32. divizije su odbijene.

1. 5. 1944 U rejonu s. Podruta - s. Pece - s. Krapinica dva bataljona ustaša iz Novog Marofa napali delove 32. divizije 10. korpusa NOVJ i zauzeli s. Podrute i s. Pece. Jedinice 32. divizije NOVJ imale su 5 mrtvih, 7 ranjenih i 7 nestalih boraca.

4. 5. 1944 Tri čete ustaša ušle u Ivanec (kod Varaždina). Napala ili je 2. brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ, ali je odbijena.

6. 5. 1944 Posle oštre jednodnevne borbe 1. udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ zauzela Ivanec (kod Varaždina). Ustaška posada, jačine tri čete, povukla se u pravcu Lepoglave.

11. 5. 1944 Delovi 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ napali ustaško uporište u s. Kominu (kod Križevaca). Posle dvodnevnih borbi napad 2. brigade -Matija Gubec- je odbijen.

15. 5. 1944 Iz Novog Marofa, Sv. Ivana Zeline, Zlatara i Ivanca otpočeo četvorodnevni napad 1. puka Pavelićeve gardijske brigade na glavninu 10. korpusa NOVJ koja se nalazila u Hrvatskom zagorju. Posle borbi kod s. Huma, s. Hrašćine, s. Trgovišća, s. Breznice, s. Vinična i u rejonu Kalnika, 18. maja su se 32. divizija NOVJ i 1 brigada 33. divizije 10. korpusa NOVJ prebacile na Bilogoru, a đocnije u Moslavinu.

22. 5. 1944 GŠ NOV i PO za Srbiju, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 8, 10. i 12. srpske NO brigade formirao 32. diviziju NOVJ. (Nazivana je i 2. srpskom divizijom NOVJ.)

25. 5. 1944 Prva udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napala neprijateljsko uporište u s. V. Trojstvu (kod Bjelovara). Posle petočasovne borbe ona se, pod pritiskom ustaša, domobrana i žandarma, povukla. Brigada je imala 13 mrtvih, 47 ranjenih i 11 nestalih boraca.

17. 6. 1944 Iz s. Bulinca delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije, ustaše i domobrani, potpomognuti tenkovima, napali 32. diviziju NOVJ na položajima kod s. St. Rače, s. Dautana, s. Severina, s. Orovca i, uz velike gubitke, prodrli u pravcu Bjelovara.

22. 6. 1944 Kod s. Hudovljana ustaška četa iz Koprivnice napala 2. bataljon 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ. Posle kraće borbe ustaše su odbačene u pravcu Koprivnice.

23. 6. 1944 Kod s. Velike i s. Sredice nemački vojnici, ustaše i domobrani iz Koprivnice, nadirući preko s. Hudovljana i s. Mosta, napali jedinice 32. divizije NOVJ i probili se prema s. Pavlin-Kloštru (kod Križevaca). Neprijatelj je imao oko 85 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice NOVJ 11 mrtvih i 22 ranjena borca.

4. 7. 1944 Druga brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ napala Novi Marof, zatim se, posle tročasovne borbe protiv ustaško-domobranske posade, povukla.

8. 7. 1944 Kod s. Trnovca i s. Širokog Sela (blizu Križevaca) jedinice 32. divizije NOVJ i 1. zagorske NO brigade napale na nemačke i ustaško-domobranske snage iz s. M. Mučne i s. Miličana. Neprijatelj se, pod zaštitom mraka, povukao u pravcu s. Pavlin-Kloštra.

13. 7. 1944 U rejonu s. G. Križa, s. Topolovca i s. Pavlin-Kloštra nemačke i ustaško-domobranske snage (jačine oko 4000 vojnika) iz Bjelovara. Podravskog Novigrada, Koprivnice i Križevaca napale 32. diviziju NOVJ i 1. zagorsku NO brigadu. Pod pritiskom tih snaga jedinice NOVJ su se povukle na pl. Bilogoru, u rejon s. Lipovog Brda i s. Rakitnice (kod Bjelovara).

16. 7. 1944 Kod s. Stare Rače, s. Drljanovca i s. Bulinca nemačke i ustaško-domobranske snage iz Bjelovara napale 32. diviziju NOVJ i 1. zagorsku NO brigadu, ali su ih ove jedinice, u sadejstvu sa Brodskom brigadom 28. udarne divizije NOVJ, odbacile u pravcu Bjelovara.

3. 8. 1944 Kod s. Prespe delovi 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ napali iz zasede nemačku kolonu (jačine oko 240 vojnika) i posle kratke borbe prinudili je na povlačenje u pravcu Bjelovara.

16. 8. 1944 Kod s. Drljanovca i s. Bulinca nemačke i ustaško-domobranske snage, nadirući iz s. Hercegovca, napale 2. brigadu -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i probile se prema Bjelovaru.

17. 8. 1944 Kod s. M. Črešnjevice (blizu Bjelovara) oko 250 ustaša iz s. Pitomače napalo 1. udarnu brigadu -Braća Radić- 32. divizije NOVJ. Posle kraće borbe ustaše su proterane u polazni garnizon.

2. 9. 1944 Između s. Podruta i s. Budinšćine (na pruzi Zagreb-Varaždin) 1. udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili oko 6500 m železničke pruge.

4. 9. 1944 Između s. Budinščine i s. D. Konjšćine (na pruzi Zagreb-Varaždin) 2. brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili 6 km pruge.

7. 9. 1944 Delovi 32. divizije NOVJ napali 130 domobrana u Sv. Ivanu Zelini (kod Zagreba). Domobrani su se zatvorili u žand. st. i odatle su pružali otpor. Posle sedmočasovne borbe jedinice 32. divizije su se povukle. Neprijatelj je imao 7 mrtvih i ranjenih i 32 zarobljena vojnika. Zaplenjeno je: 2 p. mitraljeza, 3 automata, 100 pušaka, 11.000 metaka i 100 ručnih bombi.

25. 9. 1944 Po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ rasformiran Bjelovarski NOP odred: ljudstvo 1. bataljona ušlo u sastav 32. divizije NOVJ a 2. srpski bataljon u 3. brigadu -Miloš Obilić- 33. divizije NOVJ.

26. 9. 1944 Kod s. V. Črešnjevice (blizu Bjelovara) oko 400 ustaša iz s. Pitomače napalo 1. udarnu brigadu -Braća Radić- 32. divizije NOVJ. Posle uzastopnih napada i protivnapada, neprijatelj je sutradan bio prinuđen da se povuče u polazni garnizon.

5. 10. 1944 Posle dvodnevnih borbi jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ zauzele ustaško uporište u s. Pitomači (kod Virovitice).

10. 10. 1944 Kod s. Gornjih Mosta (blizu Koprivnice) 3. i 4. bataljon 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napali iz zasede bataljon 5. ustaške brigade i odbacili ga u pravcu Novigrada Podravskog. Neprijatelj je imao 11 mrtvih i 15 ranjenih.

3. 11. 1944 Posle šestočasovne borbe jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić-, uz sadejstvo 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ zauzele s. Trgovišće i s. Hrašćinu (kod Zagreba) gde su se branile ustaše i domobrani. Zaplenjene su 164 puške, 6 p. mitraljeza, oko 16.000 metaka, 305 bombi i drugi ratni materijal.

7. 11. 1944 Posle četvoročasovne borbe 2. brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ prodrla u s. D. Zelinu (kod Zagreba), u kome se branilo oko 100 ustaša iz sastava Pavelićeve gardijske brigade, ali se, zbog intervencije neprijateljskih snaga iz susednih garnizona, morala povući.

13. 11. 1944 Između s. Sesveta i s. Dugog Sela jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ na 18 mesta porušile železničku prugu Zagreb-Križevci.

17. 11. 1944 Prva udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napala s. D. Zelinu (kod Zagreba), gde se branilo 240 ustaša Pavelićeve gardijske brigade. Napad nije uspeo zbog dolaska ustaško-domobranskih pojačanja iz Sv. Ivana Zeline.

19. 11. 1944 U s. Đurđevcu (kod Bjelovara), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od četvrtih bataljona 1. udarne brigade -Braća Radića i 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i Podravskog NOP odreda Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ formirana 3. brigada -Pavlek Mihovil Miškina- 32. divizije NOVJ. Tada je rasformiran i Podravski NOP odred 10. korpusa NOVJ.

20. 11. 1944 Kod s. Stančića (blizu Zagreba) delovi 32. divizije NOVJ napali iz zasede 1. i 3. bataljon 20. pešadijskog puka domobranske 1. pešadijske divizije, ali se posle nekoliko uzastopnih napada i protivnapada povukli, jer su neprijatelju pristigla pojačanja. Neprijatelj je imao 28 mrtvih i 36 ranjenih.

28. 11. 1944 Na prostoriji s. Zaistovec - s. Preseka -s. Slatina 20. pešadijski puk domobranske 1. pešadijske divizije i dve čete ustaško-domobranske 1. posadne brigade iz Križevaca, s. G. Rijeke, Sv. Ivana Zeline i s. Vrbovca napali jedinice 32. divizije NOVJ i prinudili ih da se u toku noći prebace na prostoriju s. Buzadovac - s. Cugovac - s. Remetinec (kod Križevaca).

3. 12. 1944 Kod s. Cugovca (blizu Čazme) dve čete ustaša i domobrana iz s. Gradeča napale na delove 32. divizije NOVJ. Neprijatelj je razbijen i odbačen u polazni garnizon.

3. 12. 1944 Kod s. Novigrada Podravskog oko 1200 ustaša iz Koprivnice napalo na jedinice 3. brigade -Pavlek Mihovil Miškina- 32. divizije NOVJ. Neprijatelj je, uz gubitke od 26 mrtvih i 34 ranjena, odbačen u polazni garnizon.

5. 12. 1944 Kod s. Cugovca i s. Sv, Ivana Zabna neprijateljske kolone iz Križevaca i s. Gradeča napale na delove 32. divizije NOVJ i potisnule ih u pravcu s. Srpske Kapele.

10. 12. 1944 Kod s. Vir-Bukevlja 3. brigada -Pavlek Mihovil Miškina- 32. divizije NOVJ prebacila se preko r. Drave i napala s. Ždalu (blizu Koprivnice). Zbog neuspeha u prvom napadu, sutradan je r. Dravu prešla i 1. udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ, ali su obe brigade povučene na desnu obalu r. Drave zbog prodora jakih neprijateljskih snaga iz Koprivnice u pravcu Ždale.

18. 12. 1944 Kod s. Kalinovca (blizu Koprivnice) 2. brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ napala delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije pa se, posle kratke ali oštre borbe, povukla.

21. 12. 1944 Od rana zadobijenih prethodnog dana, u borbi protiv delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije kod s. Podrav. Kloštra (blizu Virovitice), umro komandant 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ Stevan Došen, narodni heroj.

25. 12. 1944 U rejonu s. Kloštra i s. Prugovca (kod Koprivnice) delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i ustaše napali 3. brigadu -Pavlek Mihovil Miškina- 32. divizije NOVJ. Brigada se, posle nekoliko napada i protivnapada, povukla u Grabrovnicu (blizu Bjelovara).

28. 12. 1944 Kod s. Sedlarice i s. Tumašice (blizu Virovitice) delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i ustaške snage napali 1. zagorsku NO brigadu i 3. brigadu -Pavlek Mihovil Miškina- 32. divizije NOVJ. Brigade su protivnapadom odbile neprijatelja, ali ih je on sledećeg dana prinudio da se povuku u s. Vukosavljevicu.

1. 2. 1945 Jedinice 40. udarne divizije NOVJ i 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ izvršile napad na ustaško-nemačke snage u s. V. Grđevcu i s. G. Kovačici (kod Bjelovara), ali je napad obustavljen zbog jakog otpora neprijatelja.

11. 2. 1945 Po naredbi Štaba 10. korpusa NOVJ rasformirane Istočna i Zapadna grupa NOP odreda a formiran Štab grupe NOP odreda, pod čiju su komandu stavljeni: Moslavački, Posavski, Kalnički, Zagrebački i Zagorski NOP odred. Istom naredbom je 1. zagorska NO brigada ušla u sastav 32. divizije NOVJ kao njena 4. brigada.

18. 2. 1945 Jedinice domobranske 1. pešadijske divizije i delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i Pavelićeve gardijske brigade iz s. Vel. Grđevca, s. Hercegovca, s. Dežanovca i s. Uljanika napali jedinice 10. korpusa NOVJ kod Daruvara. Posle ogorčenih borbi, 33. divizija NOVJ se probila pravcem s. Končanica - s. Hercegovac - s. Trnovitica u Moslavinu, a 32. divizija NOVJ se povukla u rejon s. Markovca (kod Daruvara).

3. 3. 1945 Delovi 32. divizije JA, posle kraće borbe protiv ustaško-domobranskih snaga, zauzeli s. Bulinac i s. Staru Raću (kod Bjelovara). Neprijatelj je imao 4 mrtva, 10 ranjenih i 1 nestalog.

20. 4. 1945 Jedinice 3. armije JA, u sađejstvu s jedinicama 32. divizije 10. korpusa JA, posle dvodnevnih žestokih borbi odbacile prema Virovitici delove nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije i oslobodile Podrav. Slatinu i više okolnih sela.

26. 4. 1945 Jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije JA posle dvodnevnih žestokih borbi protiv delova ustaško-domobranske 5. pešadijske divizije, oslobodile M. Grđevac (kod Virovitice) i prinudile neprijatelja na povlačenje prema Bjelovaru.

27. 4. 1945 U Podrav. Slatini, od posledica rana zadobivenih u borbi protiv nemačkih jedinica, ustaša i domobrana 23. aprila kod s. Pčelica (blizu Virovitice), umro komandant 32. divizije 10. korpusa JA Petar Marija Biškup Veno, narodni heroj.

Dokumenti

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 25 siječnja 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOV Jugoslavije o berbama u Hrvatskom Zagorju

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 30 siječnja 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOV Jugoslavije o prodoru jakih neprijateljskih snaga u Hrvatsko Zagorje, rasporedu sopstvenih jedinica i njihovim daljim zadacima

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 23 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o napadu na Ludbreg

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 1 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbi u Svibovecu

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 12 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica od 8 do 10 februara

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 14 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbi brigade Matija Gubec kod Velikog Poganca

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 17 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o napadu na Ludbreške Vinograde

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 26 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbi kod sela Subotice

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 14 marta 1944 god. Štabu Desetog korpusa NOV Jugoslavije o borbama i pokretima u prvoj polovini marta

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 31 marta 1944 god. Štabu Dosetog korpusa Zagrebačkog NOV Jugoslavije o borbama od 12 do 26 marta

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 22 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbi protiv ustaša kod Budinšćine

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 18 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbama na Veterničkoj Gori i kod Lobora

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 24 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o obezbjeđenju napada na Ivanec i razoružanju ustaša kod Stražnjevca

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 12 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbama u Hrvatskom Zagorju od 28 marta do 10 aprila

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 2. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbi kod Novog Marofa

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 2. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbi kod Podruta, Peca i Gotalovca

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 14. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama od 27. aprila do 13. maja

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 26. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama na liniji Kraljevec - Hrašćina - Trgovišće

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 27. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama u drugoj polovini maja

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 19. juna 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama kod Severina

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 28. juna 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama kod Rasinje i diverzijama na pruzi i cesti Koprivnica - Ludbreg

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 29. juna 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama od 13. do 29. juna

Zapovijest Štaba 32. divizije NOVJ od 3. jula 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljski garnizon u Novom Marofu

Izvještaj Štaba 32. divizije od 17. jula 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama od 29. juna do 15. jula

Izvještaj Štaba 32. divizije od 18. jula 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o slabostima i greškama prilikom borbi kod Severina, Stare Rače, Dautana i Patkovca

Izvještaj Štaba 32. divizije od 27. jula 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama i radu u drugoj polovini jula na Bilo-gori i Moslavini

Izvještaj Štaba 32. divizije od 22. avgusta 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o nekim propustima i greškama u borbi kod Bulinca i prilikom napada na ustaše u Pitomači

Izvještaj Štaba 32. divizije od 27. avgusta 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama i radu od 14. do 27. avgusta

Zapovijest Štaba 32. divizije NOVJ od 1. septembra 1944. podređenim jedinicama za rušenje pruge Zagreb - Varaždin

Zapovijest Štaba 32. divizije NOVJ od 3. septembra 1944. podređenim jedinicama za rušenje željezničke pruge Novi Marof - Zagreb

Zapovijest Štaba 32. divizije NOVJ od 6. septembra 1944. podređenim jedinicama za napad na domobrane i žandare u Svetom Ivanu Zelini

Izvještaj političkog komesara 32. divizije od 10. septembra 1944. političkom komesaru 10. korpusa NOVJ o političkom stanju i radu od 20. avgusta do 10. septembra

Izvještaj Štaba 32. divizije od 10. septembra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsko uporište Sveti Ivan Zelina

Naredba Štaba 10. korpusa NOVJ cd 25. septembra 1944. Štabu 32. divizije o formiranju Brigade Miloš Obilić

Izvještaj Štaba 32. divizije od 30. septembra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama u septembru

Pismo političkog komesara 10. korpusa NOVJ od 1. oktobra 1944. Štabu 32. divizije u vezi sa napadom na Pitomaču

Izvještaj Štaba 32. divizije od 11. oktobra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Pitomači

Izvještaj Štaba 32. divizije od 18. oktobra .1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama za Koprivnicu

Izvještaj Štaba 32. divizije od 26. oktobra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o nekim slabostima i greškama prilikom napada na Koprivnicu

Izvještaj Štaba 32. divizije od 27. oktobra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o radu i organizacionom stanju jedinica

Pregled nacionalnog i socijalnog sastava ljudstva 32. divizije NOVJ od 27. oktobra 1944. godine

Zapovijest Štaba 32. NO divizije od 1. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište Hrašćina-Trgovišće

Izvještaj Štaba 32. divizije od 4. novembra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o savlađivanju neprijateljske posade u Hrašćini-Trgovišću

Zapovijest Štaba 32. NO divizije od 6. novembra 1944. potčinjenim jedinicama da savladaju ustašku posadu u Donjoj Zelini

Izvještaj Štaba brigade Matija Gubec od 9. novembra 1944. Štabu 32. NO divizije o napadu na ustaše u Donjoj Zelini

Zapovijest Štaba 32. NO divizije od 15. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za oslobođenje Prigorja i savlađivanje neprijateljske posade u Donjoj Zelini

Izvještaj Štaba NOU brigade Braća Radić od 17. novembra 1944. Štabu 32. NO divizije o napadu na Donju Zelinu

Mesečni izveštaj sekretara partijske organizacije 1. Zagorske brigade 32. NO divizije od 18. novembra 1944. Centralnom komitetu KPH o radu partijske i skojevske organizacije

Izvještaj Štaba brigade Pavlek Mihovil Miškina od 23u dencembra 1944. štabu 32. NO divizije o borbi kod Kloštra

Pregled brojnog stanja partijskih organizacija u jedinicama 32. NO divizije od 1. decembra 1944. godine

Zapovijest Štaba 32. NO divizije od 11. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište Repaš

Izvještaj Štaba 32. divizije od 16. decembra 1944. štabu 10. korpusa NOVJ o forsiranju Drave i napadu na Ždalu

Izvještaj Štaba 32. divizije od 20. decembra 1944. štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na Repaš i o borbama kod Ždale, Gole i Đurđevca

Izvještaj Štaba NOU brigade Braća Radić od 20. decembra 1944. Štabu 32. NO divizije o borbi na pravcu Kalinovac - Podravske Sesvete

Izvještaj Štaba brigade Matija Gubec od 21. decembra 1944. Štabu 32. divizije o borbi kod Kloštra

Izvještaj štaba 32. divizije od 24. decembra 1944. štabu 10. korpusa NOVJ o borbama i stanju u diviziji

Izvještaj štaba 32. divizije od 24. decembra 1944. štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na Kalinovac

Izvještaj Štaba 32. divizije od 1. januara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbi kod Vukosavljevice

Izvještaj Štaba 32. divizije od 11. januara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbi kod Kloštra

Izvještaj Štaba 32. divizije od 23. januara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o operativnoj situaciji i stanju u jedinicama

Izvještaj Štaba 32. divizije od 24. januara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Grubišno Polje Veliki Grđevac - Velika Pisanica

Izveštaj pomoćnika političkog komesara 3. brigade Pavlek Mihovil Miškina od 2. februara 1945. Divizijskom komitetu 32. NO divizije o političkom stanju i partijsko-političkom radu u Brigadi

Izveštaj pomoćnika političkog komesara brigade Matija Gubec od 4. februara 1945. Divizijskom komitetu 32. NO divizije o političkom stanju i partijsko-političkom radu u Brigadi

Izvještaj štaba 32. divizije od 23.' februara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbi za virovitički mostobran

Pismo Štaba 32. NO divizije od 25. februara 1945. potčinjenim jedinicama o nedostacima i greškama u toku borbi za virovitički mostobran i kod Daruvara

Pregled brojnog stanja ljudstva, stoke i prevoznih sredstava sa obrazloženjem rashoda 32. NO divizije od 26. februara 1945. godine

Izvještaj Štaba 32. divizije od 26. februara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljske položaje kod Bastaja

Izvještaj Štaba 32. divizije od 28. februara 1945. Štabii 10. korpusa NOVJ o operativnoj situaciji i opštem stanju u jedinicama

Mesečni izveštaj Divizijskog komiteta KPH 32. divizije od 1. marta 1945. Centralnom komitetu KPH o radu partijske organizacije u diviziji

Izveštaj Divizijskog komiteta KPH 32. divizije JA od 27. marta 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u diviziji

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1943. Grubišno Polje Đurđevac Ivanec SKOJ Varaždin Bjelovar Sveti Ivan Zelina Slovenska udarna brigada Matija Gubec Zasede u oslobodilačkom ratu Virovitica Pavelićeva gardijska brigada Narodni heroji Jugoslavije 33. hrvatska divizija NOVJ 40. slavonska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Varaždinske Toplice Avijacija u oslobodilačkom ratu Udarna brigada Braća Radić Novi Marof 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Zagrebački partizanski odred 1. moslavačka brigada Borbe u Hrvatskoj 1945. Zagorski partizanski odred Sanitet u ratu Lepoglava Borbe u Sloveniji 1945. Križevci Završne operacije u Jugoslaviji Dugo Selo Koprivnica 5. ustaška brigada Borbe u Lici 1942. 3. diverzantski odred NOVH Borbe u Hrvatskoj 1942. Daruvar Mađarska u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Komunistička partija Hrvatske Borbe u Slavoniji 1945. Glavni štab Hrvatske 1. kozačka divizija Vermahta Borbe u Srbiji 1944. Čazma Zagreb Dubrovnik Krapina Bjelovarski partizanski odred 6. slavonski korpus NOVJ Moslavački partizanski odred 28. slavonska divizija NOVJ Kalnički partizanski odred Borbe u Slavoniji 1944. Subotica Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 10. zagrebački korpus NOVJ Bitka za Koprivnicu 1944. Podravska Slatina Donja Stubica 5. pješačka divizija (NDH) Diverzije u oslobodilačkom ratu Vrbovec Rijeka 1. pješačka divizija (NDH) Ludbreg 12. srpska brigada 1. zagorska brigada Hrvatska brigada Matija Gubec