🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

33. hrvatska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 84 hronoloških zapisa, 71 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

19. 1. 1944 U Moslavini, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 33. divizija sastava: 1. i 2. (moslavačka) brigada, Moslavački i Bjelovarski NOP odred.

19. 1. 1944 Odlukom VŠ NOV i POJ, od 32. i 33. divizije i Zapadne grupe NOP odreda formiran 10. korpus NOVJ. Operativno područje ovoga korpusa je zahvatalo teritorije dotadašnje 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske (osim Žumberka i Pokuplja), koja je formiranjem. 10. korpusa ukinuta.

19. 1. 1944 U Moslavini, po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od 2. brigade 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i delova Bjelovarskog i Moslavačkog NOP odreda formirane 1. i 2. brigada 33. divizije NOVJ.

28. 1. 1944 Delovi 2. brigade 33. divizije NOVJ zauzeli s. Sv. Ivan Žabno (kod Križevaca). Mesto je branilo 80 žandarma.

30. 1. 1944 Kod s. Grabrovca jedinice 2. brigade 33. divizije NOVJ odbile napad 300-400 ustaša od Križevaca i prinudile ih na povlačenje u polazni garnizon.

31. 1. 1944 Između s. Žabljaka i s. Sv. Ivana Žabna (na pruzi Križevci-Bjelovar) 2. brigada 33. divizije NOVJ, sa 2. bataljonom 1. brigade, porušila prugu u dužini od 10 km, telefonske stubove na celoj relaciji i 3 mosta.

31. 1. 1944 Kod s. Rovišća (blizu Bjelovara) jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ odbile napad 150 nemačkih vojnika i odbacile ih u Bjelovar.

31. 1. 1944 Kod s. Rovišća jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ odbile napad 150 nemačkih vojnika i odbacile ih u Bjelovar.

1. 2. 1944 Kod s. Žabljaka (na pruzi Križevci-Bjelovar) jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ porušile 4,5 km pruge.

6. 2. 1944 Jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ i 3. bataljona Moslavačkog NOP odreda napale neprijateljsko uporište u s. V. Zdenci (kod Daruvara). Napad je odbila 1. četa 1. bataljona domobranskog 4. brdskog puka uz pomoć delova posade iz s. Grubišnog Polja.

20. 2. 1944 Kod s. Dabaca (blizu Ivanić-Grada) delovi domobranske posade iz s. Križa napali 1. bataljon 2. brigade 33. divizije NOVJ i prinudili ga na povlačenje prema Čazmi.

25. 2. 1944 Druga brigada 33. divizije NOVJ napala s. Lipovac (kod Ivanić-Grada) ali je odbačena od ustaško-domobranske posade i pojačanja koje je došlo iz Ivanić-Grada oklopnim vozom.

25. 2. 1944 Između Ivanić-Grada i s. Deanovca delovi 33. divizije NOVJ izvršili diverziju na železničkoj pruzi Beograd-Zagreb, zbog čega je saobraćaj prekinut oko 10 časova.

26. 2. 1944 Oko 150 nemačkih vojnika i ustaša iz s. Graca (kod Križevaca) napali 2. bataljon 2. brigade 33. divizije NOVJ u s. Habjanovcu, ali su posle vrlo kratke borbe odbačeni u polazni garnizon.

4. 3. 1944 Kod s. Rovišća (na pruzi Bjelovar-Križevci) jedinice 2. brigade 33. divizije i 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušile ustaško-domobranski transportni voz, uništivši lokomotivu i 3 vagona. Saobraćaj je obustavljen 50 časova.

10. 3. 1944 U s. Srpskoj Kapeli (kod Čazme) 9 nemačkih aviona bombardovali 2. brigadu 33. divizije NOVJ na položajima i naneli joj gubitke od 12 mrtvih i 13 ranjenih boraca.

14. 3. 1944 Između s. Hercegovca i s. Ladislava (kod Bjelovara) jedinice 3. bataljona 1. brigade 33. divizije NOVJ napale iz zasede 9. četu domobranskog 1. brdskog puka. Posle kraće borbe neprijatelj se povukao u s. Hercegovac. Poginulo je 9, ranjeno 16 a zarobljeno 7 domobranskih vojnika. Zaplenjena su 2 p. mitraljeza, 32 puške i 5 pištolja.

18. 3. 1944 Kod s. Bršljanice i s. Rogoza (blizu Čazme) jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ napale delove domobranske 1. brdske brigade iz Kutine, Garešnice i s. Poljane i posle kraće borbe odbacile ih u polazne garnizone.

22. 3. 1944 Kod s. Ladislava (blizu Daruvara) 4. bataljon 1. brigade 33. divizije NOVJ napao neprijateljsku kolonu jačine oko 100 domobrana i nemačkih vojnika. Posle kraće borbe neprijatelj je otstupio prema s. Hercegovcu uz gubitke od 7 mrtvih i 14 ranjenih vojnika. Zaplenjena su 2 p. mitraljeza i 13 pušaka.

29. 3. 1944 Kod s. Oborova (blizu Zagreba) delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske 1. brdske brigade iznenada okružili i napali 2. brigadu 33. divizije NOVJ i Posavski NOP odred Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ, koji su se, posle teške petočasovne borbe, uz gubitke od 37 mrtvih, 28 ranjenih i 147 nestalih boraca, probili u Moslavinu. U toj borbi je poginuo i komandant Posavskog NOP odreda Stjepan Bobinec Šumski, narodni heroj.

30. 3. 1944 GŠ NOV i PO za Hrvatsku naredio Štabu 6. korpusa NOVJ da u. aprilu glavnina korpusnih snaga izvodi operacije na sektoru Virovitica - s. Čačinci - Daruvar a delovi izbiju na r. Dravu; Štabu 10. korpusa NOVJ - da 32. divizija NOVJ, jedna brigada 33. divizije NOVJ i Zapadna grupa NOP odreda usmere svoja dejstva u Prigorje i Hrvatsko zagorje, zauzmu varošice Sv. Ivan Zelina, G. i D. Stubicu i Mariju Bistricu, a da Istočna grupa NOP odreda i jedna brigada 33. divizije NOVJ nastave dejstva u Moslavini i Posavini.

30. 3. 1944 Kod s. Vukovja i s. Piogoža (blizu Daruvara) oko 800 domobrana i nemačkih vojnika iz Garešnice s. Gojila i Kutine napali 1. i 3. bataljon 1. brigade 33. divizije NOVJ. Zbog nadmoćnosti neprijatelja bataljoni su se povukli u pravcu s. V. Bršljanice i s. Dišnika.

4. 4. 1944 Iz s. Lupoglava (kod Zagreba) oko 600 vojnika iz sastava nemačke 1. kozačke konjičke divizije napalo 1. brigadu 33. divizije NOVJ u Čazmi. Posle jednodnevne borbe neprijatelj se povukao u pravcu s. Čazmanske Dereze, uz gubitke od preko 50 mrtvih i ranjenih.

21. 4. 1944 Kod s. Budinščine, s. Podruta, s. Zajezde i s. Kamene Gorice dva bataljona Pavelićeve gardijske brigade iz Zlatara i Novog Marofa, pojačani tenkovima, napali jedinice 32. divizije i 1. brigade 33. divizije NOVJ. Posle jednodnevne oštre borbe neprijatelj je prinuđen na povlačenje uz gubitke od preko 40 mrtvih i oko 70 ranjenih vojnika. Zaplenjeno je: tenk, 2 topa sa 13 granata, 2 mitraljeza, radio-stanica, 5 p. mitraljeza i drugi ratni materijal. Uništena su 3 kamiona i motocikl, a oštećena 3 tenka, kamion i motocikl.

23. 4. 1944 Posle petočasovne borbe delovi 1. brigade 33. divizije NOVJ zauzeli Ivanec (kod Varaždina), koji su branili domobrani i ustaše. Poginulo je 34 a zarobljeno 26 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je: mitraljez, 8 p. mitraljeza, 31 puška, 1 minobacač, 12. metaka i drugi ratni materijal.

1. 5. 1944 Drugi bataljon 2. brigade 33. divizije NOVJ izvršio neuspeo napad na domobransko uporište u s. Sv. Ivan Žabno (kod Križevaca).

7. 5. 1944 Kod Ivanca ustaše iz s. Jerovca i s. Ribić-Brega (kod Varaždina) napale jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32, divizije NOVJ i 1. brigadu 33. divizije NOVJ. Sledećeg su dana te snage, potpomognute sa dve ustaške kolone - iz Lepoglave i Varaždina, uspele da povrate Ivanec.

7. 5. 1944 Treći bataljon 2. brigade 33. divizije NOVJ napao neprijateljsko uporište u s. Rovišću (kod Bjelovara) ali se posle četvoročasovne borbe morao povući.

13. 5. 1944 Posle petočasovne borbe 3. bataljon 1. brigade 33. divizije NOVJ zauzeo s. Mače (kod Zlatara), u kome je poginulo 59 ustaša a jedan je zarobljen. Zaplenjene su 34 puške i drugi ratni materijal.

15. 5. 1944 Iz Novog Marofa, Sv. Ivana Zeline, Zlatara i Ivanca otpočeo četvorodnevni napad 1. puka Pavelićeve gardijske brigade na glavninu 10. korpusa NOVJ koja se nalazila u Hrvatskom zagorju. Posle borbi kod s. Huma, s. Hrašćine, s. Trgovišća, s. Breznice, s. Vinična i u rejonu Kalnika, 18. maja su se 32. divizija NOVJ i 1 brigada 33. divizije 10. korpusa NOVJ prebacile na Bilogoru, a đocnije u Moslavinu.

25. 5. 1944 Prva brigada 33. divizije NOVJ napala neprijateljsko uporište u s. Narti (kod Bjelovara) koje je branilo 230 domobrana, 100 žandarma i 50 nemačkih vojnika. Posle desetočasovne borbe neprijatelj je uspeo da odbije napad. Brigada je imala 9 mrtvih, 39 ranjenih i 30 nestalih boraca.

10. 6. 1944 Između Ivanić-Grada i s. Prečeca (na pruzi Beograd-Zagreb) jedinice 2. brigade 33. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili prugu na 124 mesta.

12. 6. 1944 Između s. Vrbovca i s. Gradeča (na pruzi Zagreb-Križevci) jedinice 2. brigade 33. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ razrušili prugu na 6 mesta i srušili železnički most.

15. 6. 1944 U blizini s. Ladislava (kod Bjelovara) nemački vojnici, ustaše i domobrani iz s. Hercegovca, nadirući u dve kolone, napali 1. brigadu 33. divizije NOVJ, ali su posle dvočasovne borbe odbačeni.

17. 6. 1944 Kod s. M. i V, Pašijana, s. Zdenčaca i s. V. i M. Mlinske (blizu Daruvara) domobranske snage iz s. Garešnice, jačine šest četa, nadirući u tri kolone, napale 1. brigadu 33. divizije NOVJ, ali su posle petočasovne borbe odbačene.

21. 6. 1944 Između Ivanić-Grada i s. Širinca (na pruzi Beograd-Zagreb) delovi 2. brigade 33. divizije NOVJ i 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili 2 mosta i prugu na 203 mesta.

24. 6. 1944 Otpočeo napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranskog 1. brdskog puka na jedinice 33. divizije NOVJ i delove Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ u Moslavini. Posle trodnevnih brobi jedinice NOVJ su se povukle u pravcu pl. Bilo-gore. Neprijatelj je imao oko 350 vojnika izbačenih iz stroja a jedinice NOVJ 8 mrtvih, 50 ranjenih i 70 nestalih boraca.

7. 7. 1944 Između s. Hrsova i s. Crkvene (na pruzi Križevci-Bjelovar) 2. brigada 33. divizije NOVJ porušila prugu na 52 mesta i most.

16. 7. 1944 Kod s. Sv. Ivana Žabno 1. brigada 33. divizije NOVJ porušila železničku prugu Križevci-Bjelovar na 86 mesta.

16. 7. 1944 Kod s. Repinca (između Zagreba i Križevaca) 2. brigada 33. divizije NOVJ porušila železničku prugu na 125 mesta i tri mosta.

21. 7. 1944 Između s. Križa i Ivanić-Grada 2. brigada 33. divizije NOVJ porušila prugu Beograd-Zagreb na 203 mesta.

10. 8. 1944 Delovi 1. brigade 33. divizije NOVJ zauzeli s. Dubravčak (kod Ivanić-Grada), u kome se branilo oko 60 ustaša i milicionera. Neprijatelj je imao 4 mrtva i 55 zarobljenih. Zaplenjeni su mitraljez, p. mitraljez i 50 pušaka.

10. 8. 1944 Delovi 2. brigade 33. divizije NOVJ zauzeli s. Mahovo (kod Ivanić-Grada) u kome se branilo 45 ustaša i milicionera. Neprijateljska posada cela je uništena.

23. 8. 1944 Kod s. Ivanske 1. brigada 33. divizije NOVJ napala dve nemačke i jednu žandarmerijsku četu i odbacila ih prema Bjelovaru.

29. 8. 1944 Kod s. Zvonika (blizu Bjelovara) nemačka kolona napala 2. bataljon 1. brigade 33. divizije NOVJ. Posle kraće borbe bila je odbačena.

1. 9. 1944 Na prostoriji s. M. Branjska - s. Većeslavac - s. Hudovljani (kod Križevaca) jedinice 33. divizije NOVJ odbile napad oko 1000 ustaša iz Koprivnice i s. Novigrada Podravskog.

4. 9. 1944 U s. G. Križu i s. Hudovljanima jedinice 33. divizije NOVJ izvršile napad na ustaško-domobranske snage koje su 2. septembra došle iz Koprivnice i s. Novigrada Podravskog. Posle više juriša, jedinice 33. divizije su se povukle.

9. 9. 1944 Delovi 7. udarne divizije NOVJ i 1. brigada 33. divizije NOVJ zauzeli ustaškodomobranska uporišta u s. Vrbovcu i s. Repincu (na pruzi Zagreb-Križevci), oštetili železničke pruge Križevci-Bjelovar i Križevci-Zagreb na 123 mesta i porušili 5 mostova, dve železničke stanice, 12 bunkera i 8 km tt linije.

25. 9. 1944 U s. Popovcu (kod Čazme), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, formirana 3. brigada -Miloš Obilić-: (nazivana i 3. moslavačkom brigadom i brigadom -Nikola Demonja-) 33. divizije NOVJ.

25. 9. 1944 Po naređenju Štaba 10. korpusa NOVJ rasformiran Bjelovarski NOP odred: ljudstvo 1. bataljona ušlo u sastav 32. divizije NOVJ a 2. srpski bataljon u 3. brigadu -Miloš Obilić- 33. divizije NOVJ.

5. 10. 1944 Posle dvodnevnih borbi jedinice 33. divizije NOVJ, uz sadejstvo jedne brigade 7, udarne divizije 4. korpusa NOVJ, zauzele Kloštar (kod Virovitice), u kome se branilo oko 550 ustaša i domobrana.

8. 10. 1944 U rejonu s. Kloštra (kod Virovitice) delovi Pavelićeve gardijske brigade, ojačani tenkovima, napali 33. diviziju NOVJ. Napad je odbijen.

30. 10. 1944 Delovi 1. brigade 33. divizije NOVJ napali na oko 300 nemačkih vojnika u s. Šumečanima (kod Ivanić-Grada). Napad nije uspeo zbog intervencije neprijatelja iz s. Križa.

3. 11. 1944 Kod s. Borovljana (blizu Koprivnice) jedinice 3. brigade -Nikola Demonja- 33. divizije NOVJ napale iz zasede delove 5. ustaške brigade i odbacile ih u pravcu Koprivnice.

3. 11. 1944 Treći bataljon 2. brigade 33. divizije NOVJ zauzeo s. Hlebine (kod Koprivnice).

6. 11. 1944 Kod s. Sv. Ivana Žabno oko 600 ustaša iz Križevaca i Bjelovara napalo na delove 1. brigade 33. divizije NOVJ. Posle jednočasovne borbe, zbog nadmoćnosti neprijatelja u ljudstvu i naoružanju, delovi 1. brigade su se povukli.

7. 11. 1944 Jedinice 1. i 3. brigade 33. divizije NOVJ zauzele s. Brckovljane, s. Božjakovinu i s. D. i G. Gračec (kod Zagreba), u kojima se branilo oko 300 nemačkih vojnika, i porušile na 97 mesta prugu između Ivanić-Grada i s. Dugog Sela.

13. 11. 1944 Delovi 33. divizije NOVJ zauzeli s. Šumećane (kod Ivanić-Grada), gde se branilo oko 300 vojnika iz nemačke 13. SS divizije -Handžar-.

16. 11. 1944 Jedinice 2. brigade 33. divizije NOVJ zauzele s. Peteranec (kod Koprivnice).

16. 11. 1944 Između s. Križa i Ivanić-Grada 3. brigada -Nikola Demonja- 33. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku porušili prugu Beograd-Zagreb na 62 mesta i srušili 2 mosta.

18. 11. 1944 Između s. Križa i Ivanić-Grada delovi 1. brigade 33. divizije NOVJ na 80 mesta porušili železničku prugu Beograd-Zagreb.

20. 11. 1944 Drugi bataljon 3. brigade -Nikola Demonja- 33. divizije NOVJ zauzeo s. Marču (kod Ivanić-Grada), gde se branilo 60 nemačkih vojnika.

22. 11. 1944 Kod s. Hrsova (blizu Križevaca) 3, bataljon 2. brigade 33. divizije NOVJ napao iz zasede na oko 200 ustaša i odbacio ih u Bjelovar.

23. 11. 1944 Kod s. Hrsova i s. Farkaševca (blizu Križevaca) jedinice 3. bataljona 2. brigade 33. divizije NOVJ razbile ustašku i žandarmerijsku kolonu (jačine oko 250 vojnika).

23. 11. 1944 Delovi 33. divizije NOVJ izvršili neuspeo napad na oko 700 vojnika iz nemačke 13. SS divizije -Handžar- u s. Lupoglavu (kod Ivanić-Grada).

29. 11. 1944 U rejonu s. Sv. Ivan Žabno - Križevci 3. brigada -Nikola Demonja- 33. divizije NOVJ na 200 mesta porušila železničku prugu Bjelovar-Križevci i srušila 1 most.

2. 12. 1944 Jedinice 33. divizije NOVJ i 1. zagorske NO brigade zauzele s. D. Gudovac i s. V. Korenovo (kod Bjelovara). Veći deo posade u s. V. Korenovu se predao, a posada u s. D. Gudovcu bila je uglavnom uništena. Zaplenjeno je: 170 pušaka, 3 automata, 15 p. mitraljeza, 5 mitraljeza. 1 minobacač, 11.000 metaka i drugi ratni materijal. [Po drugim podacima ta uporušta su zauzeta 1. decembra 1944.]

7. 12. 1944 Jedinice 33. divizije NOVJ zauzele s. Batinu i s. Husain (kod Kutine). Nemačke jedinice su imale 70 poginulih i 10 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno: 7 mitraljeza, 4 automata, 40 pušaka i 100.000 metaka.

12. 12. 1944 Jedinice 33. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na ustaško-domobransko uporište u s. Zbegovači (kod Kutine), porušile 2 mosta i oštetile železničku prugu na 20 mesta.

6. 1. 1945 Na liniji s. Špišić-Bukovica - s. Lozan - s. Stari Gradac (kod Virovitice) jedinice 32. i 33. divizije NOVJ i 18. udarne brigade 40. divizije NOVJ izvršile napad na nemačke jedinice i prinudile ih da se povuku na liniju s. Pitomača - s. Otrovanec - s. Grabovnica - s. Kozarevac - s. Suha Katalena.

16. 1. 1945 Kod Barča jedinice 36. udarne divizije NOVJ prešle na desnu obalu r. Drave i produžile marš prema s. Spišić-Bukovici (kod Virovitice) radi smenjivanja jedinica 33. divizije NOVJ.

24. 1. 1945 Kod s. Bubna i s. M. Grđevca (blizu Bjelovara) 33. divizija NOVJ i 1. zagorska NO brigada, posle sedmočasovne borbe, odbile napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranskog 21. pešadijskog puka iz Vel. Pisanice i Vel. Grđevca. Neprijatelj je imao 75 mrtvih i ranjenih, a jedinice NOVJ 11 mrtvih i 44 ranjena.

28. 1. 1945 Na liniji s. V. Zdenci - s. Končanica - s. Brestovac 33. divizija NOVJ i 4. brigada 12. udarne divizije NOVJ, posle dvodnevnih borbi, odbile napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije iz s. Garešnice i s. Pavlovca i sprečile im prodor u Daruvar. Neprijatelj je imao oko 300 mrtvih i ranjenih, a jedinice NOVJ 50 mrtvih i ranjenih.

3. 2. 1945 Kod s. Pavlovca, s. Hercegovca, s. Trnovitice, s. Ladislava i s. Tmave (blizu Bjelovara) jedinice 40. udarne i 33. divizije NOVJ napale delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske snage i posle trodnevne borbe zauzele ž. stanicu Hercegovac-Trnovitica.

18. 2. 1945 Jedinice domobranske 1. pešadijske divizije i delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i Pavelićeve gardijske brigade iz s. Vel. Grđevca, s. Hercegovca, s. Dežanovca i s. Uljanika napali jedinice 10. korpusa NOVJ kod Daruvara. Posle ogorčenih borbi, 33. divizija NOVJ se probila pravcem s. Končanica - s. Hercegovac - s. Trnovitica u Moslavinu, a 32. divizija NOVJ se povukla u rejon s. Markovca (kod Daruvara).

26. 2. 1945 Jedinice 2. brigade 33. divizije NOVJ zauzele ustaško-domobransko uporište u s. Garešnici (kod Daruvara). Neprijatelj je imao 27 mrtvih, 47 ranjenih i 60 zarobljenih.

8. 3. 1945 Iz Bjelovara, s. Popovače, s. Križa i s. Banove Jaruge otpočeo napad delova domobranske 1. pešadijske divizije, nemačke 1. kozačke konjičke divizije, domobranske 1. brdske brigade i Pavelićeve gardijske brigade na jedinice 32. i 33. divizije ,TA na Moslavini. U borbama do 17. marta neprijatelj je potisnuo 32. i 33. diviziju JA i izbio na liniju s. Pavlovac - s. Hercegovac - s. Palešnik. Neprijatelj je imao više stotina mrtvih, ranjenih i zarobljenih a jedinice JA 76 mrtvih, 421 ranjenog i 41 nestalog.

18. 3. 1945 U s. Tomašu i s. Prespi (kod Bjelovara) 2. i 3. brigada 33. divizije JA napale ustaško-domobransku posadu. Posle desetoeasovne borba zauzele su s. Tomaš. Međutim, napad na s. Prespu nije uspeo zbog dolaska neprijateljskih pojačanja iz Bjelovara. Neprijatelj je imao 69 mrtvih, 27 ranjenih i 7 zarobljenih. Zaplenjeno je: 2 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 55 pušaka i 20.000 metaka.

22. 3. 1945 Na liniji s. V. Grđevac - s. Pavlovac - s. V. Jasenovača (kod Bjelovara) četiri bataljona iz sastava domobranske 1. pešadijske divizije napali jedinice 33. divizije JA, ali su pred veče odbačeni na liniju s. V. Trnovitica - s. Hercegovac - s. Garešnica, uz gubitke od 44 mrtva i oko 80 ranjenih. Jedinice 33. divizije JA su imale 5 mrtvih i 43 ranjena.

28. 3. 1945 Kod s. Palančana (na putu Čazma - Ivanić-Grad) 1. brigada 33. divizije JA razbila kolonu iz sastava domobranske 1. pešadijske divizije, nanevši joj gubitke od 120 mrtvih i velikog broja ranjenih. Prva brigada 33. divizije JA je imala 4 mrtva i 14 ranjenih. Zaplenjeno je: 3 minobacača, 7 p. mitraljeza, preko 100 pušaka i mnogo druge opreme.

14. 4. 1945 Po naređenju Štaba 10. korpusa JA rasformirani Kalnički, Zagrebački i Zagorski NOP odred, a njihovim ljudstvom popunjene jedinice 32. i 33. divizije JA i jedinice 1. divizije KNOJ-a.

17. 4. 1945 Kod s. Jakšića (blizu Slav. Požege) 2. brigada 33. divizije JA razbila ustašku kolonu, nanevši joj gubitke od 30 mrtvih i većeg broja ranjenih. Zaplenjeno je: 3 topa sa 362 granate, 14 minobacača sa 564 mina, 8 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 5 automata, 24 puške, 33.000 metaka i 30 kola raznog materijala.

19. 4. 1945 Kod s. Međurića (blizu Novske) 1. brigada 33. divizije JA razbila nemačku kolonu, nanevši joj gubitke od 35 mrtvih i preko 40 ranjenih. Prva brigada 33. divizije JA je imala 22 ranjena. Zaplenjeno je: 2 p. mitraljeza, minobacač, motocikl, 3 kamiona i 2 putnička automobila. Uništena su 4 kamiona.

20. 4. 1945 Kod s. Gaja i s. Antunovca (blizu Pakraca) 1. brigada 33. divizije JA odbila napad nemačkih i ustaško-domobranskih snaga iz s. Poljane, nanevši im gubitke od 30 mrtvih i većeg broja ranjenih.

Dokumenti

Naredba Štaba Desetog korpusa Zagrebačkog NOV Jugoslavije od 19 siječnja 1944 god. o formiranju Korpusa, Trideset treće divizije i Zapadne grupe NOP odreda

Zapovijest Štaba Trideset treće divizije od 30 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama da pristupe rušenju komunikacije Bjelovar-Sveti Ivan Zabno

Izvještaj Štaba Trideset treće divizije od 31 siječnja 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOV Jugoslavije o borbama od 21 do 31 siječnja

Zapovijest Štaba Trideset treće divizije Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 6 februara 1944 god. za napad na Vel. Zdence

Izvještaj Štaba Trideset treće divizije od 9 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbama i rasporedu jedinica od 1 do 9 februara

Naređenje Štaba Trideset treće divizije Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 27 februara 1944 god. podređenim jedinicama za postavljanje zasjeda na komunikaciji Bjelovar - Križevci

Naređenje Štaba Trideset treće divizije Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 29 februara 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Repinec

Izvještaj Štaba Trideset treće divizije od 14 marta 1944 god. Štabu Desetog korpusa Zagrebačkog NOV Jugoslavije o borbama i izvršenim diverzijama od 20 februara do 5 marta

Izvještaj Štaba Trideset treće divizije od 25 marta 1944 god. Štabu Desetog korpusa Zagrebačkog NOV Jugoslavije o borbama od 5 do 20 marta

Izvještaj Štaba Prve brigade Trideset treće divizije od 21 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbi protiv ustaša kod Budinšćine

Izvještaj Štaba Prve brigade Trideset treće divizije od 23 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o rezultatima napada na Ivanec

Izvještaj Štaba Trideset treće divizije od 2 aprila 1944 Štabu Desetog ikorpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbi kod Oborova

Izvještaj Štaba Prve NO brigade od 30 aprila 1944 Štabu Trideset treće divizije o dejstvima od 6 do 30 aprila

Izvještaj Štaba Trideset treće divizije od 27 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) iNOVJ o dejstvima Druge brigade od 5 do 20 aprila

Zapovijest Štaba Prve brigade Trideset treće divizije od 2. maja 1944. podređenim jedinicama za uništenje ustaške posade u Donjem Orešju

Izvještaj Štaba Prve brigade Trideset treće divizije od 3. maja 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbi kod Huma

Izvještaj Štaba Prve brigade Trideset treće divizije od 4. maja 1944. Štabu divizije o obezbjeđenju napada na ustašku posadu u Donjem Orešju

Zapovijest Štaba Trideset treće divizije od 5. maja 1944. za napad na ustaško-domobransku posadu u Rovišću

Izvještaj Štaba Prve brigade Trideset treće divizije od 9. maja 1944. Štabu divizije i Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbama kod Ivanca

Zapovijest Štaba Trideset treće divizije od 27. maja 1944. podređeđenim jedinicama za diverziju na željezničkoj pruzi od Česme do Kutine

Izvještaj Štaba 3. vojvođanske brigade od 6. jula 1944. Štabu 33. NOU divizije o dejstvima u drugoj polovini juna na prostoru Treštenica - Omazići - Višća

Izvještaj političkog komesara 33. divizije od 6. jula 1944. političkom komesaru 10. korpusa NOVJ o političkom stanju i radu u jedinicama i na terenu

Izvještaj Štaba 33. divizije od 10. jula 1944. Štabu Desetog korpusa NOVJ o borbi kod Topolovca

Zapovijest Štaba 33. divizije NOVJ od 12. jula 1944. podređenim jedinicama za diverziju na pruzi Dugo Selo - Križevci

Zapovijest Štaba 33. divizije NOVJ od 15. jula 1944. podređenim jedinicama za diverziju na pruzi Repinec - Križevci i Križevci - Sveti Ivan Zabno

Zapovijest Štaba 33. divizije NOVJ od 20. jula 1944. podređenim jedinicama za napad na ustaše u Kloštru Ivaniću

Pismo Štaba 33. divizije NOVJ od 25. jula 1944. štabovima brigade o nekim nedostacima pri napadu na ustaše u Kloštru Ivaniću

Izvještaj Štaba 33. divizije od 28. jula 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o dejstvima od 5. do 20. jula

Izvještaj Štaba 33. divizije od 29. jula 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Kloštru Ivaniću

Zapovijest Štaba 33. divizije NOVJ od 9. avgusta 1944. podređenim jedinicama da izvrše napad na ustašku miliciju u Dubrovčaku i Mahovu

Izvještaj Štaba 33. divizije od 12. avgusta 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na ustašku miliciju u Dubrovčaku i Mahovu

Izvještaj Štaba 33. divizije od 11. septembra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama u Bilo-gori od 1. do 6. septembra

Izvještaj Štaba 1. brigade od 15. septembra 1944. Štabu 33. divizije NOVJ o napadu na Križevce

Izvještaj Štaba 33. divizije od 8. oktobra 1944. Štabu 10, korpusa NOVJ o napadu na Kloštar

Naređenje Štaba 10. korpusa NOVJ od 14. oktobra 1944. Štabu 33. divizije u vezi sa napadom na Koprivnicu

Izvještaj Štaba 33. divizije od 20. oktobra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na Virje i Podravski Novi Grad i o obezbjeđenju napada na Koprivnicu

Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 33. divizije od 20. oktobra 1944. godine

Analiza Štaba 10. korpusa NOVJ od 21. oktobra 1944. o nekim propustima i greškama jedinica 32. i 33. divizije prilikom napada na Pitomaču i Kloštar

Izvještaj Štaba 33. divizije od 28. oktobra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama u Bilo-gori od 21. do 24. oktobra

Zapovijest Štaba 33. NO divizije od 6. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Brckovljane i Gračec

Izvještaj Štaba 33. divizije od 10. novembra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na Brckovljane i Gračec

Zapovijest Štaba 33. NO divizije od 11. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u uporištu Šumečani

Izvještaj Štaba 33. divizije od 18. novembra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsko uporište Sumečani

Izvještaj Štaba 2. brigade od 20. novembra 1944. štabu 33. NO divizije o napadu na neprijateljska uporišta Sigetec, Peteranec i Drnje

Zapovijest Štaba 33. NO divizije od 22. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Lupoglav

Izvještaj Štaba 3. brigade Nikola Demonja od 24. novembra 1944. Štabu 33. NO divizije o napadu na Lupoglav

Izvještaj Štaba brigade Braća Radić od 29. novembra 1944. Štabu 33. NO divizije o borbi kod Zaistovca

Izvještaj Štaba 1. brigade od 3. decembra 1944. Štabu 33. NO divizije o borbi kod Bjelovara

Izvještaj štaba 3. brigade Nikola Demonja od 3. decembra 1944. Štabu 33. NO divizije o napadu na spoljnu odbranu Bjelovara

Izvještaj Štaba 33. divizije od 6. decembra 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na Veliko Korenovo i Gudovac

Zapovijest štaba 33. NO divizije od 7. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u Husainu i rušenje mosta na Ilovi

Zapovijest Štaba 33. NO divizije od 10. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljske kolone na komunikaciji Kutina - Popovača

Izvještaj Štaba 3. brigade od 10. decembra 1944. štabu 33. NO divizije o napadu na Batinu

Izvještaj štaba 2. brigade od 11. decembra 1944. Štabu 33. NO divizije o borbi kod Kutine

Izvještaj Štaba 1. brigade od 13. decembra 1944. štabu 33. NO divizije o napadu na Husain i Tucilaču

Izvještaj Štaba 3. brigade Nikola Demonja od 13. decembra 1944. štabu 33. NO divizije o napadu na neprijatelja u selu Tucilača

Izvještaj štaba 3. brigade Nikola Demonja od 17. decembra 1944. Štabu 33. NO divizije o diverziji na pruzi Kutina - Banova Jaruga

Zapovijest štaba 33. NO divizije od 20. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Kloštar Ivanić

Izvještaj Štaba 1. brigade od 22. decembra 1944. štabu 33. NO divizije o borbi u selu Srpska Kapela

Izvještaj štaba 3. brigade Nikola Demonja od 24. decembra 1944. štabu 33. NO divizije o napadu na Kloštar Ivanić

Zapovijest štaba 33. NO divizije od 31. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijatelja u Turnašici i Vukosavljevici

Zapovijest Štaba 33. NO divizije od 11. januara 1945. potčinjenim jedinicama da spriječe prodor neprijatelja ka Virovitici

Izvještaj Štaba 33. divizije od 18. januara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama na liniji Sedlarica - Turnašica - Vukosavljevica

Izvještaj Štaba 1. brigade od 23. januara 1945. Štabu 33. NO divizije o borbi kod Velike Pisanice

Zapovijest Štaba 33. NOU divizije od 3. februara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Ladislav

Izvještaj Štaba 33. divizije od 7. februara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o napadu na Ladislav

Izvještaj štaba 33. divizije od 17. februara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbi na liniji Siget - Škodinovac

Izvještaj štaba 33. divizije od 21. februara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama kod Daruvara

Izvještaj Štaba 33. divizije od 21. februara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o prodoru neprijateljskih snaga u Daruvaru

Izveštaj Divizijskog komiteta 33. divizije JA od 2. marta 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije

Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 33. divizije JA od 30. aprila 1945. Centralnom komitetu KPH o vojno-političkom stanju i partijsko-političkom radu u diviziji

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

2. moslavačka brigada 1. moslavačka brigada 40. slavonska divizija NOVJ 1. zagorska brigada Pavelićeva gardijska brigada 1. brdska brigada NDH 13. SS divizija Handžar Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Donja Stubica Zagrebački partizanski odred 18. slavonska udarna brigada Novi Marof Garešnica Borbe u Slavoniji 1944. Zasede u oslobodilačkom ratu SAD i Jugoslavija Zagorski partizanski odred Batinska bitka Grubišno Polje Diverzije u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u Bjelovar Kutina 1. kozačka divizija Vermahta Avijacija u oslobodilačkom ratu Zagreb Našice Završne operacije u Jugoslaviji Moslavački partizanski odred Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Dugo Selo Pakrac 6. slavonski korpus NOVJ Virovitica Udarna brigada Braća Radić 7. banijska divizija NOVJ 3. vojvođanska udarna brigada Borbe u Slavoniji 1945. Ivanić-Grad Lepoglava 5. ustaška brigada Ivanec 10. zagrebački korpus NOVJ Vrbovec 1. gorski zdrug (NDH) Koprivnica Križevci Varaždin Komunistička partija Hrvatske Brigada Nikola Demonja Čazma Hrvatsko domobranstvo 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Popovača 12. slavonska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1945. Narodni heroji Jugoslavije 32. zagorska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Daruvar Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) Glavni štab Hrvatske Novska Žabljak 1. pješačka divizija (NDH) Bitka za Koprivnicu 1944. Kozara u oslobodilačkom ratu Bjelovarski partizanski odred 36. vojvođanska divizija NOVJ Slavonska Požega 3. diverzantski odred NOVH