🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

34. armijski korpus

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

13. 10. 1944 U Jagodini (sada: Svetozarevo) rasformiran nemački Štab generalne komande -Miler-, koji je rukovodio operacijama u istočnoj Srbiji, i upućen u Kraljevo da formira Štab 34. armijskog korpusa.

14. 10. 1944 U Kraljevu, od rasformiranog nemačkog Štaba generalne komande -Miler-, formiran Štab 34. armijskog korpusa i stavljen pod komandu Grupe armija -E-.

29. 11. 1944 Posle četrdeset i jednog dana oštrih borbi na prilazima Kraljevu, jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo 25. divizije NOVJ i 223. pešadijske divizije Crvene armije, savlađujući vrlo jak otpor delova nemačkog 34. armijskog korpusa, prodrle u grad i u uličnim borbama proterale neprijatelja ka Čačku, oslobodivši Kraljevo. Samo u poslednja dva dana borbe neprijatelj je imao oko 200 mrtvih i više ranjenih. Uništena su 4 topa, oko 600 vagona i 250 vozila raznih vrsta, a zaplenjeno je 7 topova, 15 p. mitraljeza, 200 pušaka, 2 kamiona i druga ratna oprema. Jedinice NOVJ su imale 3 poginula i 15 ranjenih boraca.

30. 11. 1944 Na komunikaciji Kraljevo-Čačak jedinice 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv zaštitnica nemačkog 34. armijskog korpusa, zauzele s. Zablaće i izbile do s. Ježevice.

0. 12. 1944 Komandu nad nemačkim snagama u Sremu preuzeo Štab 34. armijskog korpusa a 63. armijski korpus prebačen u Mađarsku.

12. 12. 1944 Jedinice 2. proleterske udarne divizije i delovi 18. srpske brigade 25. divizije NOVJ oslobodili Požegu posle dvodnevnih borbi na padinama Blagaja i Krstača i na prilazima gradil protiv zaštitnih delova nemačkog 34. armijskog korpusa. Nemačke jedinice su se povukle ka Užicu (sada: Titovo Užice).

1. 1. 1945 Nemačka 963. tvrđavska brigada upućena iz Sarajeva, preko Vlasenice i Zvornika, u Bijeljinu sa zadatkom da sa snagama nemačkog 34. armijskog korpusa potisne jedinice 2. armije NOVJ s te prostorije i stvori uslove za nesmetano povlačenje jedinica nemačke grupe armija -E-.

3. 1. 1945 U Sremu delovi nemačkog 34. armijskog korpusa napali položaje 21. udarne divizije NOVJ, zauzeli s. Nijemce (kod Šida), odbacili 21. udarnu diviziju na levu obalu r. Bosuta i izbili na liniju s. Komletinci - s. Orolik - s. Berak. Gubici neprijatelja: više stotina izbačenih iz stroja, a 21. udarne divizije: 182 mrtva i 308 ranjenih.

4. 1. 1945 Na sremski front pristigle 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla- koja je, zbog napada delova nemačkog 34. armijskog korpusa, vraćena iz Beograda. Divizija je posela odbrambene položaje na levoj obali r. Bosuta: od s. Nijemaca do šume Kablarovac (kod Šida).

17. 1. 1945 Na sremskom frontu nemački 34. armijski korpus otpočeo napade na jedinice 1. armije NOVJ s ciljem da skrati i stabilizuje front. Posle dvodnevnih borbi 1. armija NOVJ, uvodeći u borbu i jedinice drugog ešelona, sprečila je dalji pcodor neprijatelja, koji je zauzeo s. Tovarnik i Šid. Potom, ojačana i 2. proleterskom udarnom divizijom, ona je 19. januara prešla u protivudar, oslobodila Sid i prinudila neprijatelja da se povuče na liniju s. Mohovo (kod Iloka) - s. Ilinci - s. Batrovci - leva obala r. Bosuta do s. Lipovca. Na ovoj liniji front je konačno stabilizovan a obe su strane prešle na pozicionu odbranu.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Šid Zvornik Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 21. srpska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Komandant Jugoistoka 25. srpska divizija NOVJ Bijeljina Vlasenica Crvena armija Armijska grupa E Borbe u Srbiji 1944. Beograd Sremski front Virovitica Borbe u Slavoniji 1944. Kraljevo 18. srpska brigada Albanski partizani Užička Požega 6. lička proleterska divizija NOVJ Ilok Borbe u Sremu 1943. 2. proleterska divizija NOVJ Albanija u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1945. Mađarska u drugom svetskom ratu Čačak Užice Sarajevo 3. srpska udarna brigada Grčka u drugom svetskom ratu Bitka za Srbiju Borbe u Sremu 1945. Jagodina