🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

34. hrvatska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 59 hronoloških zapisa, 110 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

30. 1. 1944 Naređenjem VŠ NOV i POJ, na području Žumberka, Pokuplja i Turopolja formirana 34. divizija NOVJ od brigade -Franjo Ogulinac Seljo-, Omladinske brigade -Joža Vlahović-, Žumberačkog i Turopoljsko-posavskog NOP odreda. Ovim formiranjem obustavljen je rad Štaba Žumberačko-posavskog sektora.

3. 2. 1944 U s. Odri (kod Zagreba) brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ napala intendanturu nemačke 1. kozačke konjičke divizije, ranila oko 30 Kozaka i zaplenila: 400 šinjela, 280 bluza, 1250 pari cipela, 37.000 cigareta i 1,450.000 kuna.

19. 3. 1944 Delovi 34. divizije NOVJ izvršili neuspeo napad na delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije u s. Draganićima (kod Jastrebarskog).

23. 3. 1944 Kod s. G. Kupčine, s. Hudovca Brega i s. Svete Margarete (blizu Jastrebarskog) jedinice brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ odbile napad ustaša i delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije iz s. Draganića i Jastrebarskog, nanevši im gubitke od oko 85 mrtvih i ranjenih vojnika. Brigada je imala 1 mrtvog i 9 ranjenih boraca.

28. 3. 1944 Na liniji s. Hrženik - s. Strmac - s. D. Pribić - s. G. Kupčina (blizu Jastrebarskog) Omladinska brigada -Joža Vlahović- 34. divizije NOVJ odbila napad delova nemačke 392. legionarske divizije iz s. Brlenića, s. Bresarića i s. Krašića, prinudivši hi na povlačenje. Neprijatelj je imao 31 mrtvog i ranjenog vojnika, a Omladinska brigida 1 mrtvog i 8 ranjenih boraca.

4. 4. 1944 Na prostoriji sela: Hrašće, Breznik, Jugovac, Zaluka, V. Paka i Pravutina 3. bataljon domobranske 2. posadne brigade i delovi ustaškog 5. bataljona iz s. Netretića, s. D. Stativa, s. G. Pokupja i s. Ozlja otpočeli trodnevni napad na jedinice Karlovačke brigade 34. divizije NOVJ i Karlovačkog NOP odreda i prinudili ih na povlačenje u rejon s. Griblje, s. Bedenj, Lipovica.

6. 4. 1944 Kod s. Kravarskog, s. Cakanca i s. G. Hruševca (blizu V. Gorice) jedinice brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ odbile napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske Zagrebačke posadne brigade iz V. Gorice, s. Turopolja, s. Buševca i s. Lekenika i prinudile ih na povlačenje u polazne garnizone.

20. 4. 1944 U rejonu s. G. i D. Pribića, s. Sorževa i s. Hutina delovi nemačkog 1. lovačkog rezervnog puka, 10. ustaški bataljon i 4. bataljon domobranske 2. posadne brigade iz Jastrebarskog i s. Draganića napali jedinice Omladinske brigade -Joža Vlahović- 34. divizije NOVJ, ali su posle obostranih napada i protivnapada odbačeni u polazne garnizone. Neprijatelj je imao 60 mrtvih i ranjenih, a jedinice Omladinske brigade 11 mrtvih, 18 ranjenih i 5 nestalih boraca.

1. 5. 1944 Omladinska brigada -Joža Vlahović- izašla iz sastava 34. divizije NOVJ i stavljena pod neposrednu komandu Štaba 4. korpusa NOVJ.

14. 5. 1944 Jedinice Karlovačke brigade i brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ napale s. Izimje i s. Stančake (kod Jastrebarskog) koje su branili delovi nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka. Posle četvoročasovne borbe, kad je neprijatelju stiglo pojačanje iz Karlovca i Jastrebarskog, brigade su se povukle.

31. 5. 1944 Jedinice brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ zauzele nemačko uporište u s. Ponikvama (kod Samobora).

17. 6. 1944 Delovi 8. udarne i 34. divizije NOVJ napali s. Blatnicu i s. Rečicu (kod Karlovca) u kojima su bili delovi 10. ustaškog bataljona i 2. bataljona domobranske 2. posadne brigade. Posle dvočasovne borbe zauzeli su s. Blatnicu i zaplenili 2 p. mitraljeza, 1 mitraljez i 10.000 metaka.

21. 6. 1944 Između s. Zdenčine i Jastrebarskog delovi 8. udarne i 34. divizije NOVJ porušili železničku prugu na 80 mesta.

22. 6. 1944 Iz Samobora, Jastrebarskog i s. Novaka delovi 10. i 30. ustaškog bataljona, nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka i 4. bataljona domobranske Zagrebačke posadne brigade napali jedinice 34. divizije NOVJ i delove 3. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ u rejonu s. Sv. Jane. Posle žestokih borbi jedinice NOVJ su uspele da odbace neprijatelja i da ga prinude na povlačenje prema Samoboru, Jastrebarskom i s. Petrovini. Neprijatelj je imao 48 mrtvih i 60 ranjenih vojnika, a jedinice NOVJ 12 mrtvih, 49 ranjenih i 27 nestalih boraca. Među poginulima nalazio se i politički komesar brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ Marijan Badel, narodni heroj.

27. 6. 1944 Iz s. Ozlja, s. Draganića, Jastrebarskog i Samobora otpočeo šestodnevni napad delova nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka, 5, 13. i 30. ustaškog bataljona i 4. bataljona domobranske 2. posadne brigade na jedinice 8. udarne i 34. divizije NOVJ na prostoriji s. Okrug - s. Prekrižje - s. Krašić. U borbama do 2. jula, posle uzastopnih obostranih napada i protivnapada, jedinice NOVJ su prinudile neprijatelja da se povuče u polazne garnizone. Neprijatelj je imao 310 mrtvih i 360 ranjenih vojnika, a jedinice NOVJ 50 mrtvih, 194 ranjena i 9 nestalih boraca.

0. 7. 1944 Po naređenju Štaba 4. korpusa NOVJ rasformirana Grupa NOP odreda 4. korpusa NOVJ: borcima Kordunaškog i Plašćanskog NOP odreda popunjene jedinice 8. udarne divizije NOVJ, a Karlovački NOP odred potpao pod komandu 34. divizije NOVJ.

10. 7. 1944 Na području Žumberka otpočeo sedmodnevni napad 1. i 4. puka nemačke 1. kozačke konjičke divizije, delova nemačkog 1. lovačkog rezervnog puka, 3. ustaške brigade i domobranske 2. posadne brigade protiv jedinica 8. udarne i 34. divizije 4. korpusa NOVJ i delova 15. divizije 7. korpusa NOVJ. U borbama do 16. jula neprijatelj je popalio i opljačkao mnoga sela na slobodnoj teritoriji Žumberka i zauzeo Metliku, ali se zbog velikih gubitaka povukao prema s. Krašiću i s. Ozlju.

20. 8. 1944 Jedinice Karlovačke brigade 34. divizije NOVJ i delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ oštetili železničku prugu Karlovac - s. Ozalj na 40 mesta i srušili 107 betonskih stubova električnog voda između ta dva naselja.

27. 8. 1944 U Žumberku, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od boraca Žumberačkog NOP odreda formirana Žumberačka brigada 34. divizije NOVJ.

0. 9. 1944 U rejonu Samobora, po naređenju Štaba 34. divizije NOVJ, formiran Samoborsko-jaskanski NOP odred.

3. 9. 1944 U rejonu s. Pribića i s. Okruga jedinice Žumberačke brigade 34. divizije NOVJ, posle jedanaestočasovne borbe, odbile napad nemačkih vojnika i ustaša iz Jastrebarskog, s. Draganića i s. Ozlja i prinudile ih na povlačenje u polazne garnizone.

4. 9. 1944 Jedinice Žumberačke brigade 34. divizije NOVJ zauzele žand. st. u s. Draganićima (na pruzi Karlovac-Zagreb) i zarobile posadu.

14. 9. 1944 Posle osmočasovne borbe Karlovačka brigada 34. divizije NOVJ obustavila napad na s. Žažinu (kod Siska), gde su se branili delovi 3. bataljona domobranske 4. posadne brigade.

27. 9. 1944 Kod s. Lekenika (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi Karlovačke brigade 34. divizije NOVJ i 2. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku porušili želenzičku prugu i železnički most.

13. 10. 1944 Jedinice 8. udarne i 34. divizije NOVJ napale ustaška i domobranska uporišta u s. M. Mlaki i s. Sv. Klari (kod Zagreba) i u s. žažini (kod Siska). Posle petočasovne borbe jedinice NOVJ su se povukle zbog žilavog otpora neprijateljskih posada i zbog dolaska jakih pojačanja. Neprijatelj je imao 77 mrtvih, 79 ranjenih i 59 zarobljenih vojnika, a jedinice NOVJ - 12 mrtvih i 55 ranjenih boraca. Zaplenjeno je 9 mitraljeza, 6 p. mitraljeza, 122 puške, 75.900 metaka, 1 kamion i druga oprema, uništeni su 4 kamiona i 1 top, zapaljene su ž. st. Sv. Klara i rafinerija nafte, a pruga je porušena na 200 mesta.

23. 10. 1944 Jedinice Karlovačke brigade 34. divizije NOVJ zauzele s. Mavračiće (na pruzi Zagreb-Jastrebarsko), gde su se branili nemački vojnici. Neprijatelj je imao 59 mrtvih i 14 ranjenih vojnika i oficira, a jedinice NOVJ - 10 mrtvih i 33 ranjena borca. Zaplenjeno: 90 pušaka, 7 p. mitraljeza, 5 mitraljeza, 3 minobacača, 200 bombi, 12.000 metaka, 80 pari odela i druga oprema.

26. 10. 1944 Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku Karlovačka brigada 34. divizije NOVJ nazvana udarnom.

26. 10. 1944 Između s. Leskovca i Karlovca jedinice 8. udarne i 34. divizije NOVJ porušile prugu Zagreb-Karlovac na 324 mesta.

28. 10. 1944 Kod s. Bratine (blizu Karlovca) 1. i 4. bataljon Karlovačke udarne brigade 34. divizije NOVJ, posle petočasovne borbe, odbili napad delova nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka i 5. ustaškog bataljona iz s. Crne Mlake i s. Maretića i prinudili ih na povlačenje u polazne garnizone.

29. 10. 1944 Jedinice Žumberačke brigade 34. divizije NOVJ zauzele nemačko uporište u s. Bušečoj Vasi (kod Kostanjevice), zaplenivši 2 minobacača sa 78 mina, 2 mitraljeza, 4 p. mitraljeza, 4 automata, 20 pušaka, 6800 metaka, 225 bombi i drugu opremu.

31. 10. 1944 Jedinice Karlovačke udarne brigade 34. divizije NOVJ porušile železničku prugu Zagreb-Karlovac na 54 mesta.

7. 11. 1944 Posle tročasovne borbe jedinice Žumberačke brigade 34. divizije NOVJ zauzele s. Zorkovac (kod Karlovca) u kome su se branili delovi 3. batljona domobranske 2. posadne brigade. Neprijatelj je imao 11 mrtvih i 40 zarobljenih oficira i domobrana, a jedinice Žumberačke brigade 2 ranjena borca. Zaplenjena su 3 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 4 automata, 53 puške, 210 mina za minobacače i druga oprema.

8. 11. 1944 Između s. Zdenčine i s. Mavračića jedinice Karlovačke udarne brigade 34. divizije NOVJ na 43 mesta porušile železničku prugu Zagreb-Karlovac.

22. 11. 1944 Jedinice Karlovačke udarne brigade i udarne brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ zauzele s. Peščenicu i s. Lekenik (na komunikaciji Zagreb-Sisak), prinudivši delove 2. bataljona domobranske 4. posadne brigade na povlačenje prema železničkim stanicama. Pošto napad na te stanice nije uspeo, jedinice NOVJ su se povukle. One su zarobile 48 neprijateljskih vojnika i oficira i zaplenile 2 mitraljeza, 1 p. mitraljez, 41 pušku, 36.000 metaka i dragu opremu.

8. 12. 1944 Jedinice Karlovačke udarne brigade i 2. bataljon Žumberačke brigade 34. divizije NOVJ zauzeli sela Zamršje i Luku (kod Karlovca), u kojima su se branile ustaše.

10. 12. 1944 U Pokuplju otvorena izložba na kojoj su prikazani: razvitak i rad narodne vlasti u Pokuplju, rad Turopoljsko-pokupskog vojnog područja i uspesi 34. divizije NOVJ.

14. 12. 1944 U rejonu s. Bratine (kod Jastrebarskog) jedinice Žumberačke brigade 34. divizije NOVJ odbile dvodnevni napad delova nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka i 5. ustaškog bataljona iz Jastrebarskog i prinudile ih na povlačenje u pravcu s. Kupr ine.

20. 12. 1944 Delovi Karlovačke udarne brigade 34. divizije NOVJ zauzeli ž. st. Draganići (na pruzi Zagreb-Karlovac), koju su branili delovi 1. bataljona domobranske 12. pešadijske brigade. Zaplenjene su 23 puške. 1 mitraljez. 1 p. mitraljez. 8000 metaka i druga oprema.

24. 12. 1944 Jedinice Karlovačke udarne brigade i udarne brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ zauzele s. Domagović i s. Lazinu (kod Jastrebarskog), u kojima su se branili delovi 5. ustaškog bataljona. Neprijatelj je imao 59 mrtvih i ranjenih i 32 zarobljena, a brigade NOVJ - 3 mrtva i 9 ranjenih boraca. Zaplenjeno je: protivtenkovski top sa 71 granatom, 4 minobacača sa 707 mina, 7 mitraljeza, 3 p. mitraljeza, 53 puške, 44.000 metaka i druga oprema.

27. 12. 1944 Delovi Žumberačke brigade 34. divizije NOVJ zauzeli s. Draganiće (kod Jastrebarskog), u kome su se branili domobrani i ustaše. Porušena je železnička stanica, kasama, pruga na 20 mesta i 2 propusta.

31. 12. 1944 Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku 34. divizija NOVJ nazvana udarnom.

31. 12. 1944 Jedinice Žumberačke brigade 34. udarne divizije NOVJ zauzele nemačko uporište u s. Bregani (kod Samobora). Poginula su 32 nemačka vojnika, a zaplenjeno je 15 pušaka i druga oprema.

15. 1. 1945 Karlovačka udarna brigada 34. udarne divizije NOVJ, posle četvoročasovne borbe protiv delova 3. ustaške brigade, zauzela s. Luku i s. Rečieu (kod Karlovca). Neprijatelj je imao 5 mrtvih, 8 ranjenih i 7 zarobljenih, a Karlovačka udarna brigada 6 mrtvih i 20 ranjenih. Zaplenjeno je 2 mitraljeza, 3 p. mitraljeza, 2 minobacača, 10 pušaka i 47.000 metaka.

28. 1. 1945 Udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 34. udarne divizije NOVJ, posle trodnevnih borbi, zauzela ustaško-domobransko i nemačko uporište u s. Žažini (kod Siska). Neprijatelj je imao 60 mrtvih i ranjenih, a Brigada 44 mrtva i 41 ranjenog.

1. 2. 1945 Kod s. Jamničke Kiselice (blizu Pisarovine) jedinice nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka napale slušaoce podoficirskog kursa 34. udarne divizije NOVJ i prinudile ih na povlačenje prema s. Gracu, a potom kod s. Kupčine razbile i zarobile glavninu jednog bataljona Žumberačke brigade 34. udarne divizije NOVJ.

2. 2. 1945 Po naređenju Štaba 34. udarne divizije NOVJ rasformiran Samoborsko-jaskanski NOP odred i njegovim ljudstvom popunjena Žumberačka NO brigada.

5. 2. 1945 Kod s. Petrovca, s. Jazvenika i s. Grede jedinice Karlovačke udarne brigade 34. udarne divizije NOVJ odbile napad delova 20. ustaške brigade iz Siska. Neprijatelj je imao 15 mrtvih i 1 zarobljenog, a Karlovačka udarna brigada 2 mrtva i 4 ranjena.

25. 2. 1945 U s. Odri (kod Zagreba) udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 34. udarne divizije NOVJ, posle sedmočasovne borbe, slomila otpor delova 6. bataljona 20. ustaške brigade. Zaplenjeno je: minobacač, mitraljez, 3 p. mitraljeza, 25 pušaka i 25.000 metaka. Neprijatelj je imao 17 mrtvih, 14 ranjenih i 9 zarobljenih, a udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 2 mrtva i 24 ranjena. Istovremeno su ostale jedinice te divizije porušile prugu Zagreb-Sisak na 32 mesta.

2. 3. 1945 U rejonu s. Mrakovo - s. Starjak (kod Pisarovine) delovi udarne brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. udarne divizije JA napali i razbili nemačku kolonu. Neprijatelj je imao 25 mrtvih i veći broj ranjenih, a udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- je imala 5 ranjenih.

5. 3. 1945 Žumberačka i Karlovačka udarna brigada 34. udarne divizije JA, posle dvočasovne borbe protiv delova domobranske 2. posadne brigade, zauzele, s. Rečicu (kod Karlovca). Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 91 mrtvog, 10 ranjenih i 291 zarobljenog, a jedinice 34. udarne divizije 10 mrtvih i 49 ranjenih. Zaplenjeno je: protivtenkovski top sa 133 granate, minobacač sa 129 mina. 3 mitraljeza, 9 p. mitraljeza, 201 puška i 24.620 metaka.

7. 3. 1945 Kod s. D. Kupčine Karlovačka udarna i Žumberačka brigada 34. udarne divizije JA odbile napad delova nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka iz Karlovca i prinudile ih na povlačenje u polazni garnizon, nanevši im gubitke od 30 mrtvih i mnogo više ranjenih. Jedinice 34. divizije JA su imale 59 mrtvih, 69 ranjenih i 21 nestalog.

18. 3. 1945 Kod s. Hasan-Brega, s. Žeravice, s. Velike i s. Bratine (blizu Pisarovine) udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 34. udarne divizije JA posle petočasovne borbe odbila napad nemačkih i ustaških delova iz s. Odre, s. Hrašća, s. Brezovice i Jastrebarskog i odbacila ih prema s. Zdenčini.

23. 3. 1945 Delovi Karlovačke udarne brigade 34. udarne divizije JA, posle jednočasovne borbe protiv ustaško-domobranskih snaga, zauzeli s. Budrovce (kod Karlovca). Uništena su 2 kamiona i oštećen je 1 tenk. Neprijatelj je imao 15 mrtvih i nepoznat broj ranjenih, a Karlovačka udarna brigada 1 mrtvog i 1 ranjenog.

24. 3. 1945 U rejonu s. Klinac - s. G. Bačuga - s. Gora - s. Strašnik Žumberačka brigada 34. udarne divizije JA, posle dvodnevne borbe, odbila napad nemačkih i ustaških delova i prinudila ih na povlačenje u Petrinju. Neprijatelj je imao 16 mrtvih i preko 25 ranjenih. Žumberačka brigada je imala 3 mrtva, 4 ranjena i 4 zarobljena.

25. 3. 1945 U rejonu Petrinje i Gline ustaške snage (četiri ustaška bataljona i jedan bataljon domobranske Brze brigade) izvršile napad na jedinice 34. udarne divizije JA. U borbama do 2. aprila neprijatelj je odbačen u Petrinju uz gubitke od oko 330 izbačenih iz stroja. Jedinice 34. udarne divizije JA su imale 26 mrtvih i 93 ranjena.

26. 3. 1945 Udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 34. udarne divizije JA napala delove ustaško-domobranske 2. pešadijske divizije i posle tročasovne borbe zauzela s. Zdenčinu (kod Jastrebarskog). Neprijatelj je imao 13 mrtvih, 10 ranjenih i 25 zarobljenih, a udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 4 mrtva, 2 nestala i 29 ranjenih. Zaplenjeno je: minobacač sa 198 mina, 4 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 34 puške i 30.800 metaka.

4. 5. 1945 Žumberačka brigada i udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo- 34. udarne divizije JA, posle jednočasovne ali žestoke borbe, odbacile delove ustaško-domobranske 13. pešadijske divizije prema Karlovcu i oslobodile s. Ozalj.

7. 5. 1945 Karlovačka operativna grupa divizija JA (3. udarna, 4. udarna, 10. udarna i 34. udarna divizija) posle sedmodnevnih borbi odbacila nemačke i ustaško-domobranske snage u pravcu Jastrebarskog, Samobora i Kostanjevice i oslobodila Karlovac.

15. 5. 1945 Naređenjem Glavnog štaba JA za Hrvatsku rasformiran 4. korpus JA (7. udarna i 8. udarna divizija JA ušle u sastav 4. armije JA, a 34. udarna divizija JA i prištapske jedinice korpusa stavljene na raspolaganje Glavnom štabu JA za Hrvatsku).

Dokumenti

Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 23 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama Omladinske brigade Joža Vlahović kod Krašića i Hrženiika

Izveštaj političkog komesara 34. NO divizije od 17. februara 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o političkom stanju u vreme borbi na prugama Zagreb-Karlovac i Zagreb-Sisak

Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 17 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o stanju, rasporedu i narednim zadacima potčinjenih jedinica

Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 24 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadu na Donju Lomnicu

Izveštaj zamenika komesara Turopoljsko-posavskog NOP odreda od 27. februara 1944. Štabu 34. NO divizije o brojnom stanju i radu članova Partije u tom odredu

Izvještaj Štaba omladinske brigade Jože Vlahović od 22 marta 1944 god. Štabu Trideset četvrte divizije o napadu na neprijateljsku posadu u Draganićima

Zapovijest Štaba Trideset četvrte divizije od 4 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na domobrane na željezničkoj stanici Horvati

Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 8 marta 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na željezničku stanicu Horvati

Izvještaj Štaba NO brigade Franjo Ogulinac - Seljo od 8 marta 1944 god. Štabu Trideset četvrte divizije o pritisku na neprijateljska uporišta Goli Breg i Brezovica

Zapovijest Štaba Trideset četvrte divizije od 18 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u selu Draganići

Naređenje Štaba Trideset četvrte divizije od 25 marta 1944 god. Štabu NO brigade Franjo Ogulinac-Seljo u vezi rušenja pruge Zagreb - Karlovac i konfiskacije koju će vršiti Okružni NOO Pokuplje na području Zdenčine

Izvještaj Štaba Žumberačko-pokupskog NOP odreda od 26 marta 1944 god. Štabu Trideset četvrte divizije o borbama od 24 februara do 26 marta

Naređenje Štaba Trideset četvrte divizije od 27 marta 1944 god. Štabu Omladinske NO brigade Jože Vlahović da postavi zasjedu u selu Izimje

Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 28 marta 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Draganiće i borbama kod Izimja i Gornje Kupčine

Izvještaj Štaba Omladinske brigade Jože Vlahović od 27 marta 1944 god. Štabu Trideset četvrte divizije o borbama od 29 februara do 25 marta

Izvještaj Ši.aba Omladinske brigade Jože Vlahović od 30 marta 1944 god. Štabu Trideset četvrte divizije o borbi na liniji Hrženik - Hutin - Strmac - Donji Pribić - Gornja Kupčina

Naređenje Štaba Trideset četvrte divizije od 9 aprila 1944 Štabu brigade Franjo Ogulinac-Seljo da izvrši diverziju na pruzi Zagreb - Sisak

Izvještaj Štaba Omladinske brigade Jože Vlahović od 14 aprila 1944 Štabu Trideset četvrte divizije o borbi na liniji Plešivica - Prilipje

Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 16 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama kod Kravarskog

Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 16 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadu neprijatelja na Žumberački NOP odred

Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 29 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o upadima neprijateljskih snaga na oslobođenu teritoriju Žumberka i o organizacionom stanju jedinica

Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 29 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbi kod Krašića

Izvještaj Štaba Zumberačkog NOP odreda od 7. maja 1944. Štabu Trideset četvrte divizije o borbi kod Dragonoša i Hrženika

Izvještaj Štaba Turopoljsko-posavskog NOP odreda od 9. maja 1944. Štabu Trideset četvrte divizije o prodoru neprijateljskih snaga na oslobođenu teritoriju Pokuplja

Izvještaj Štaba Žumberačkog NOP odreda od 13. maja 1944. Štabu Trideset četvrte divizije o borbama od 17. aprila do 12. maja

Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 17. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadu na njemačku posadu u Gornjem i Donjem Izimju

Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 17. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbi kod Gornjeg i Donjeg Prekrižja

Izvještaj Štaba Trideset četvrte divizije od 31. maja 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o stanju u jedinicama i na terenu

Izvještaj, Štaba Trideset četvrte divizije od 5. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsku posadu u selu Ponikve

Izvještaj Štaba brigade Franjo Ogulinac Seljo od 11. juna 1944. Štabu Trideset četvrte divizije o borbi protiv Nijemaca i ustaša kod Plešivice

Izvještaj Štaba brigade Franjo Ogulinac Seljo od 23. juna 1944. Štabu Trideset četvrte NO divizije o napadu na ustaše u Blatnici

Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 30. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o prelasku jedinica Osme i Trideset četvrte divizije iz Pokuplja na Žumberak, o diverziji na pruzi Zagreb - Karlovac i o borbama na području Plešivice

Izvještaj Štaba 34. divizije od 10. jula 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama u Žumberku od 22. juna do 2. jula

Izvještaj Štaba 34. divizije od 26. jula 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama u Žumberku od 10. do 17. jula

Naređenje Štaba 4. korpusa od 27. jula 1944. štabovima 7, 8. i 34. divizije u vezi sa formiranjem jedinica

Izvještaj Štaba 34. divizije od 28. jula 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o rasporedu i dejstvima neprijateljskih snaga u Žumberku i stanju u Diviziji

Izvještaj Štaba brigade Franjo Ogulinac Seljo od 14. avgusta 1944. Štabu 34. divizije ö napadu na ustaše u Martinskoj Vesi

Izvještaj Štaba Karlovačke brigade od 22. avgusta 1944. Štabu 34. divizije NOVJ o izvršenoj diverziji na pruzi Ozalj - Zorkovac

Pripremna zapovijest Štaba 4. korpusa NOVJ od 23. avgusta 1944. Štabu 34. divizije za rušenje komunikacija Zagreb - Karlovac, Zagreb - Sisak i Karlovac - Ogulin

Zapovijest Štaba 34. divizije NOVJ od 28. avgusta 1944. podređenim jedinicama da u narednih deset dana vrše napade i onemoguće saobraćaj na komunikacijama Zagreb - Sisak i Zagreb - Karlovac - Ogulin

Pismo političkog komesara 4. korpusa NOVJ od 30. avgusta 1944. političkim komesarima 7, 8. i 34. divizije i Unske operativne grupe da izvrše političku pripremu jedinica za predstojeće zadatke

Izvještaj Štaba 34. divizije od 1. septembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o rušenju pruge Zagreb - Karlovac i zarobljavanju posade na željezničkoj stanici Desinec

Izvještaj Štaba 34. divizije od 2. septembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Mavračićima i o diverziji na prugama Zagreb - Karlovac i Zagreb - Sisak

Izvještaj Štaba Zumberačke brigade od 6. septembra 1944. Štabu 34. divizije NOVJ o napadu na žandarmerijsku stanicu u Draganićima

Izvještaj Štaba brigade Franjo Ogulinac Seljo od 8. septembra 1944. Štabu 34. divizije o napadu na ustaše u Zdenčini i Klinča-Selu

Zapovijest Štaba 34. divizije NOVJ od 10. septembra 1944. podređenim jedinicama za napad na ustaše u Brezovici

Izvještaj Štaba brigade Franjo Ogulinac Seljo od 12. septembra 1944. Štabu 34. divizije o uništenju ustaških posada u Brezovici i Remetincu

Izvještaj Štaba Karlovačke brigade od 23. septembra 1944. Štabu 34. divizije o napadu na domobrane u Domagoviću

Izvještaj Štaba 34. divizije od 30. septembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o radu i organizacionom stanju jedinica

Izvještaj Štaba brigade Franjo Ogulinac Seljo od 30. septembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ i Štabu 34. divizije o napadu na Hrastovac

Izveštaj političkog komesara 34. NO divizije od 30. septembra 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o prijemu novih boraca i o političkom i kulturno-prosvetnom radu

Izvještaj Štaba 34. divizije od 35. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Svetu Klaru i Malu Mlaku

Zapovijest Štaba 34. divizije NOVJ od 11. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Svetu Klaru i Malu Mlaku i diverziju na željezničkoj pruzi Zagreb - Velika Gorica i Zagreb - Leskovac

Dopunska zapovijest Štaba 34. divizije od 12. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Svetu Klaru i Malu Mlaku

Zapovijest Štaba 34. divizije NOVJ od 22. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Mavračiće

Dopuna zapovijesti Štaba 34. divizije NOVJ od 22. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Mavračiće

Izvještaj Štaba Karlovačke brigade od 24. oktobra 1944. Štabu 34. divizije NOVJ o napadu na neprijateljsku posadu u Mavračičima

Izveštaj Štaba 34. divizije od 25. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o uništenju neprijateljske posade u Zdenčini

Izvještaj Štaba 34. divizije od 25. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Dvor-Brezovicu i Remetinec

Izvještaj Štaba 34. divizije od 25. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o radu i organizacionom stanju jedinica

Zapovijest Štaba 34. divizije od 29. oktobra 1944. podređenim jedinicama za rušenje željezničke pruge Karlovac - Draganići i Desinec - Leskovac

Izvještaj Štaba Žumberačke brigade od 1. novembra 1944. Štabu 34. NO divizije o napadu na neprijateljsko uporište Bušinju Vas

Izvještaj Štaba Žumberačke brigade od 8. novembra 1944. Štabu 34. NO divizije o napadu na neprijateljsko uporište Zorkovac

Zapovijest Štaba 34. NO divizije od 16. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Peščenicu i Lekenik

Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 34. NO divizije od 25. novembra 1944. godine

Izvještaj Štaba 34. divizije od 29. novembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Peščenicu i Lekenik

Izvještaj Štaba Žumberačke brigade od 1. decembra 1944. štabu 34. NO divizije o napadu na fabriku eksploziva kod sela Mahično

Zapovijest štaba Karlovačke brigade 34. NO divizije od 7. decembra 1944. potčinjemm jedinicama za napad na neprijateljske posade u Zamršju i Luki

Zapovijest Štaba 34. NO divizije od 9. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na domobrane u selu Babići

Izvještaj Štaba Karlovačke brigade od 9. decembra 1944. Štabu 34. NO divizije o napadu na Zamršje i Luku

Izvještaj Štaba 34. divizije od 19. decembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o savlađivanju neprijateljske posade u selu Horvati

Izvještaj Štaba 34. divizije od 21. decembra 1944. štabu 4. korpusa NOVJ o borbi kod Bratine

Izvještaj štaba Karlovačke brigade od 22. decembra 1944. Štabu 34. NO divizije o napadu na željezničku stanicu Draganiči

Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva 34. NOU divizije od 25. decembra 1944. godine

Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica 34. NOU divizije od 25. decembra 1944. godine - 446

Izvještaj Štaba Karlovačke brigade od 25. decembra 1944. Štabu 34. NOU divizije o napadu na ustaše u Lazini

Izvještaj štaba Karlovačke brigade od 27. decembra 1944. Štabu 34. NO divizije o borbi na liniji Šišljavić - Donja Kupčina

Izvještaj Štaba brigade Franjo Ogulinac Seljo - od 30. decembra 1944. štabu 34. NOU divizije o napadu na neprijateljsku posadu u selu Domagović

Izvještaj Štaba brigade Franjo Ogulinac Seljo od 31. decembra 1944. Štabu 34. NOU divizije o borbama kod Bratine i Hasan-Bega

Pregled brojnog stanija i naoružanja 34. NOU divizije za januar 1945. godine - 360

Izveštaj političkog komesara 34. NOU divizije od 1. januara 1945. političkom komesaru 4. udarnog korpusa NOVJ o radu i političkom stanju u jedinicama Divizije

Izvještaj Štaba 34. divizije od 5. januara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama kod Pisarovine

Izvještaj Štaba Turopoljsko-posavskog NOP odreda od 13. januara 1945. Štabu 34. NOU divizije o dejstvima ovog odreda 1944. godine

Zapovijest Štaba 34. NOU divizije od 14. januara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Rečicu i Luku

Izvještaj Štaba 34. divizije od 20. januara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Rečicu

Zapovijest Štaba 34. NOU divizije od. 20. januara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Žažinu

Izvještaj Štaba 34. divizije od 1. februara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Žažinu

Pismo Štaba 4. korpusa NOVJ od 17. februara 1945. Štabu 34. NOU divizije u vezi sa dostavljenim izvještajima i o propustima prilikom organizacije i izvođenja akcija

Pregled brojnog stanja i naoružanja, socijalnog i nacionalnog sastava jedinica 34. NOU divizije od 20. februara 1945. godine - 378

Izvještaj Štaba 34. NOU divizije od 22. februara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbi kod Petrinje

Izveštaj sekretara partijske organizacije Zumberačke NO brigade od 25. februara 1945. sekretaru Divizijskog komiteta KPH 34. NO divizije o partijsko-političkom radu u Brigadi

Izveštaj Divizijskog komiteta KPH 34. udarne divizije od 1. marta 1945. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije u diviziji

Zapovijest Štaba 34. udarne divizije JA od 3. marta 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Rečicu

Izvještaj Štaba 34. udarne divizije od 6. marta 1945. Štabu 4. udarnog korpusa JA o napadu na Odru

Izvještaj Štaba 34. udarne divizije od 18. marta 1945. Štabu 4. udarnog korpusa JA o brojnom stanju ljudstva i naoružanju sa objašnjenjem rashoda u martu 1945. godine

Izvještaj Štaba 34. udarne divizije od 19. marta 1945. Štabu 4. udarnog korpusa JA o napadu na uporište Rečicu

Zapovijest Štaba Karlovačke brigade 34. udarne divizije JA od 22. marta 1945. podređenim jedinicama za napad na uporište Budrovci

Mesečni izveštaj sekretara partijske organizacije Žumberačke brigade od 24. marta 1945. sekretaru Divizijskog komiteta KPH 34. udarne divizije JA o stanju i radu u brigadi

Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 34. udarne divizije JA od 26. marta 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u diviziji

Izveštaj Divizijskog komiteta 34. udarne divizije JA od 3. aprila 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u diviziji

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Omladina u ratu Konfiskacija imovine u drugom svetskom ratu Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 15. slovenska divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Intendantura u ratu Narodni heroji Jugoslavije Samobor 3. ustaška brigada 392. legionarska divizija (plava) Glina 7. slovenski korpus NOVJ Komunistička partija Hrvatske Narodno oslobodilački odbori 8. kordunaška divizija NOVJ Brigada Franjo Ogulinac Seljo Žumberački partizanski odred Metlika Borbe u Hrvatskoj 1944. Završne operacije u Jugoslaviji Glavni štab Hrvatske 20. ustaška brigada Karlovac Borbe u Hrvatskoj 1945. Karlovačka operacija 2. diverzantski odred NOVH Velika Gorica Sisak Zagreb Ogulin 1. kozačka divizija Vermahta Ozalj Pljačka u ratu Žumberačka brigada Petrinja Jastrebarsko 2. pješačka divizija (NDH) Politički komesari u NOR-u Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1945. Karlovačka udarna brigada